Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
 1. İcra Memur Muamelesini Şikayet, İcra Mahkemesi, Yasaya Aykırılığı Re'sen Araştırma Yükümlülüğü
 2. Asıl Kira Borcu Dışında Kalan Sözleşmeye Dayalı Alacaklar İçin 13 Örnek Takip Yapılamaz
 3. Haczedilemezlik Şikayetinden Şirketler (Tüzel Kişilikler) Yararlanamazlar
 4. İFLAS YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR
 5. İİK 111
 6. Faiz alacağına mürekkep faiz işletilemez
 7. İflas erteleme-işçilik alacağı-takibe konu alacağın tahakkuk tarihi
 8. Haczedilecek olan alacak henüz doğmadan Vergi Dairesine gönderilen haciz müzekkeresinin hükmü yoktur
 9. Döner sermaye saymanlık malları haczedilemez
 10. İhtiyatî haciz talebinin reddine ilişkin karara ilişkin istinaf kararı kesindir.
 11. İlamda müştereken ve zincirleme sorumluluk hükmünün bulunmaması halinde alacağın taraflara bölüştürü
 12. MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ TESPİTİNDE USUL
 13. Bankaya İbraz Edilmeyen Çekler Kambiyo Vasfı Taşımaz
 14. Kamulaştırmasız el atma bedellerine ilişkin icra takibinde icra vekalet ücreti nispi hesaplanmalıdır
 15. ÇEKİN YASAL UNSURLARI
 16. Usulsüz tebligat
 17. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi müteahhidin payına haciz konulamaz
 18. Teminat mektubundan doğan alacak- temerrüt faizine tekrar temerrüt faizi işletilemeyeceği
 19. Döviz Alacağı Takip usulü
 20. 3 aylık kira bedeli için yatan teminatın ödenmesi
 21. Oteldeki Malların Haczi istihkak
 22. Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 23. HAKSIZ İCRA TAKİBİ - İCRANIN İADESİ
 24. İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ
 25. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HARÇSIZ KALDIRILIR HACIZ.
 26. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HACIZ HARÇSIZ KALDIRILIR.
 27. Faize Faiz Yürütme Yasağı
 28. BOŞANMA DAVASININ REDDI TEDBİR NAFAKASI KESINLESMEYE KADAR DEVAM EDER
 29. Yetki İtirazında Bulunan Borçlu Yetkili İcra Dairesini Açıkça Bildirmek Zorundadır
 30. Haricen Tahsille Kapatılan Dosyada Bozma Sonrası Borçlunun Hak Edeceği Para İçin İİK 40 ve 361 Uygul
 31. BORÇLUNUN İCRA DOSYASINDAN FOTOKOPİ ALMASI, TEBLİGATLARDAN HABERDAR OLDUĞU
 32. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
 33. Oteldeki Malların Haczi ve Istihkak
 34. Borçlunun Eski Adresinde ıstihkakĺı haciz..
 35. FONA DEVREDİLEN AKACAKLARDA ZAMAN AŞIMI
 36. Çek Aslının İbraz Edilmesi ve İcra Kasasının Dolu Olması Nedeniyle Alacaklıya İade Edilmesi
 37. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirkete Ait Malların Haczedilemeyeceği
 38. Süresi içinde vekaletname sunulmaması ya da icazet verilmemesi halinde işlemlerin geçersiz olacağı
 39. Genel tatil günleri,
 40. BORÇLU EŞİ, DAVACI 3. KİŞİNİN DE OĞLU OLAN KİŞİNİN, 3. KİŞİ YARARINA İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNMAYA Y
 41. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirket Feshi ve Tasfiyesi İstenemez
 42. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 100.
 43. TARIMSAL ARAZİLERİN SATILMASI ÖNALIM HAKKI
 44. Ticaret Sicilinden kaydı silinen şirketin ihyası, taraf teşkili
 45. Bilinen adresten tebligatın bila tebliğ iade edilmesi üzerine,
 46. KIYMET TAKTİRİNE İLİŞKİN İTİRAZLARDA YETKİLİ MAHKEME
 47. İCRA EMRİNİN İPTALİ IPOTEK TAKIBI
 48. HACZİN KALDIRILMASINI TALEP ( Borçlular Adlarına Kayıtlı Taşınmaz Paylarının Kendileri Adlarına Tes
 49. Adi Ortaklıkta Ortaklığın Tüzel Kişiliği Bulunmadığı
 50. ALACAKLI ASILIN HARİCEN TAHSIL TALEBI HACIZLERIN DURUMU
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal