Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
 1. Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 2. HAKSIZ İCRA TAKİBİ - İCRANIN İADESİ
 3. İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ
 4. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HARÇSIZ KALDIRILIR HACIZ.
 5. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HACIZ HARÇSIZ KALDIRILIR.
 6. Faize Faiz Yürütme Yasağı
 7. BOŞANMA DAVASININ REDDI TEDBİR NAFAKASI KESINLESMEYE KADAR DEVAM EDER
 8. Yetki İtirazında Bulunan Borçlu Yetkili İcra Dairesini Açıkça Bildirmek Zorundadır
 9. Haricen Tahsille Kapatılan Dosyada Bozma Sonrası Borçlunun Hak Edeceği Para İçin İİK 40 ve 361 Uygul
 10. BORÇLUNUN İCRA DOSYASINDAN FOTOKOPİ ALMASI, TEBLİGATLARDAN HABERDAR OLDUĞU
 11. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
 12. Oteldeki Malların Haczi ve Istihkak
 13. Borçlunun Eski Adresinde ıstihkakĺı haciz..
 14. FONA DEVREDİLEN AKACAKLARDA ZAMAN AŞIMI
 15. Çek Aslının İbraz Edilmesi ve İcra Kasasının Dolu Olması Nedeniyle Alacaklıya İade Edilmesi
 16. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirkete Ait Malların Haczedilemeyeceği
 17. Süresi içinde vekaletname sunulmaması ya da icazet verilmemesi halinde işlemlerin geçersiz olacağı
 18. Genel tatil günleri,
 19. BORÇLU EŞİ, DAVACI 3. KİŞİNİN DE OĞLU OLAN KİŞİNİN, 3. KİŞİ YARARINA İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNMAYA Y
 20. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirket Feshi ve Tasfiyesi İstenemez
 21. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 100.
 22. TARIMSAL ARAZİLERİN SATILMASI ÖNALIM HAKKI
 23. Ticaret Sicilinden kaydı silinen şirketin ihyası, taraf teşkili
 24. Bilinen adresten tebligatın bila tebliğ iade edilmesi üzerine,
 25. KIYMET TAKTİRİNE İLİŞKİN İTİRAZLARDA YETKİLİ MAHKEME
 26. İCRA EMRİNİN İPTALİ IPOTEK TAKIBI
 27. HACZİN KALDIRILMASINI TALEP ( Borçlular Adlarına Kayıtlı Taşınmaz Paylarının Kendileri Adlarına Tes
 28. Adi Ortaklıkta Ortaklığın Tüzel Kişiliği Bulunmadığı
 29. ALACAKLI ASILIN HARİCEN TAHSIL TALEBI HACIZLERIN DURUMU
 30. Usulsüz tebligatın kesinleşmesi gerektiği konusunda
 31. İİK.78.maddesi gereğince 1 yıl içerisinde haciz talebinde bulunulmamış ise yenileme harcı yatırılır
 32. Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir.
 33. İcra İflas Kanunun 121.maddeye göre ortaklığın giderilmesi davası açılabilmesi
 34. Tutuklu veya hükümlüye tebligat
 35. ARABULUCULUK TUTANAĞINA İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ
 36. TAHLİYE KARARI TEBLİĞ EDILIP 10 GÜN GEÇMEDEN TAHLIYE YAPILMAZ IIK.269/C
 37. Tahliye sırasında teminat yatırılması halinde tahliye durur
 38. SATIŞ İLANINA KDV ORANININ YAZILMAMASI
 39. Takip Bir Belgeye Dayanıyor İse Onaylı Örneğinin Ödeme Emri İle Birlikte Borçluya Gönderilmesi Zorun
 40. YENİ KDV ORANLARI HAKKINDA
 41. Tapu İptali ve Tescil sebebi ile konulan hacizlerin fekki
 42. Taşkın Hacze ilişkin karar kesindir
 43. Taşkın Hacze ilişkin karar kesindir
 44. HACİZ FEKKİ KISMİ KALDIRILMASINDA, TAHSİL HARCI ALINIR
 45. Harç kaybının önlemesi tahsil harci
 46. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ACMA SÜRESİNİN-BAŞLIYACAĞI ZAMAN
 47. Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir.
 48. AKARYAKIT POMPALARININ HACZİ
 49. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATININ HACZİ
 50. Hastane Ruhsatı Haczi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal