Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 »
 1. SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN HESAPLANMASINA DAİR
 2. İHALEDEN ARAÇ VAZGEÇME
 3. Gemi satışında garamet ile işçi alacağı hk.
 4. İİK'nın 110/1. Maddesindeki Satış Talebinin Bir Defa Geri Alınmasıyla ilgili Görüşümüz
 5. Hacze İştirak Halinde İİK'nın 107 Maddesi Gözetilerek Satış Yapılması Gerekir
 6. Yediemin Ücreti için Ayrı Takip Yapılması Halinde Satış Talep Tarihine Kadar Olan Kısım Ödenemez
 7. İlk Sırada Rehin Alacağı var ise Sıra Cetveli Rehin Dosyasından Yapılır
 8. Taşınmaz Satış Vaadi Alacaklısının İcra Dosyasındaki Rölü
 9. Savcılıkça araç kaydına konan "satılamaz" şerhinin, aracın icra yoluyla satışını engellemeyeceği
 10. Taşınmaz İhalesine Teminatsız Girme Şartları
 11. Çenç (change) Aracın İcra Dairesince Yapılan İhale İle Satılmasında İcra Müdürünün Kusurlu Olmadığı
 12. Tedbiri Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Taraf İzin Verse Bile İhale Yapılamaz
 13. İhale Kesinleştikten Sonra KDV'nin Düşük Olması Gerektiği ileri Sürülemez
 14. KAYDINDA TEDBIR OLAN TAŞINMAZIN TESCİL SORUNU
 15. ALACAĞA MAHSUBEN İHALENİN UYGULAMA SORUNLARI / AV. TALİH UYAR
 16. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması ile Satış İstenmiş Sayılır
 17. Haczin Geçerliliğinde İlk Satış Talebinin Dikkate Alınacağı
 18. Satiş Talebinin Geri Alınması Halinde Kalan Süre İşler Yeniden Başlamaz
 19. Avukat olmayan kişilerin ihale ve teslimde vekaletname ile işleri hk.
 20. HACİZDE SIRA - CETVELİN DÜZENLENECEĞİ DOSYANIN TESPİTİ
 21. İhale Edilen Malın Tescilinden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması - Tahliye ve Teslime Engel Değil
 22. Satış İsteme Süresi İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü Tarihte Başlar
 23. Satışlarda İhtiyati Tedbirin mahkemeden sorulmasına ilişkin genelge
 24. Belediye Emlak Vergisi İİK' nın 129. Maddesinde Yer Alan Rüçhanlı Alacaklardan Değildir
 25. İPÇY ile İcra Takibini Yapan ve Satış İsteyen Alacaklının Alacağı Altında Satış Yapılması Mümkündür
 26. Taşınmazın aynına ilişkin vergi borçları ödenmeden yapılan satış işlemi
 27. İHALENİN FESHİ DAVASI KESİNLEŞMEDEN İİK. 135. MDİĞER. GÖRE TAHLİYE İSTENEMEZ.
 28. İpotek Bedeli Altında Satışa Muvafakat Edilmemesi - İpotek Alacaklısının Daha Düşük Pey Sürmesi
 29. Tapudaki İlgili Kişinin Mirasçılarına Satış İlanını Tebliğ Edilmemiş Olması ihalenin Feshi Nedenidir
 30. Düşen Hacze Dayalı Kıymet Takdiri Esas Alınarak Satış Yapılamaz
 31. İİK'nun 150/e maddesinde öngörülen süre tüm borçlulara icra emrinin tebliğinden itibaren başlar
 32. Rehin Hakkı, Sahibine, Satışa Muvafakat Etmeme Hakkı Tanımaz.
 33. 28/10/2016 Cuma Günü Öğleden Sonra Yapılan İhale
 34. TAŞINMAZLARIN (GAYRİMENKUL) İCRA YOLUYLA SATIŞI
 35. TAŞINIR MALLARIN (MENKUL ve TAŞIT) İCRA YOLU İLE SATIŞI
 36. TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ - TOPLU REHİN - TOPLU REHİNE KONU TAŞINMAZLARIN BİRİNİN SATIŞI İLE PARANIN DOS
 37. Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhale İcra Müdürü Tarafından Resen İptal Edilemez
 38. TMSF'nin Alacaklı Olduğu Takiplerde İİK'nın 106 ve 110. Madde Hükümlerinin Uygulanacağı
 39. TMSF Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Durumu - Fon Alacağının Kapsamı
 40. Müsadereye Konu Mal Üzerindeki Rehin Hakkının Sona Ereceğine Dair.
 41. İhalesi Kesinleşen Malların Yediemin Tarafından Teslim Edilememesi - İİK'nın 358.Md.'deki Sorumluluk
 42. Alacağa Mahsuben İbaresinin Yazılmaması ve 10 Günlük Süre Verilmesi - Alacağına Mahsubu Etkilemez
 43. İhale Tutanağı İmzalanmakla İhale Tamamlanmış Olur
 44. Tahliye Emri, Satışı Yapan Talimat İcra Dairesince Değil, Esas İcra Dairesince Gönderilir
 45. Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacağın Altında Olması
 46. Satış Bedelinin Muhammen Bedelinin Üzerinde Olması - İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gerekeceği
 47. İhalede zarar unsuru oluşmamışsa, ihalenin feshini istemekte hukuki yarar yoktur
 48. İhalenin Feshi - Ayhan Tuncal - Yargıtay 12. HD Üyesi
 49. Yediemine Usulüne Uygun Tebliğ Yapılmadan İİK. 358/2. Maddesi Gereğince Haciz Yapılamaz
 50. Maden İşletme Ruhsatının Satışı, Taşınır Mal Satışı Hükümlerine Göre Yapılır
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal