Gönderen Konu: Hacze İştirak Halinde İİK'nın 107 Maddesi Gözetilerek Satış Yapılması Gerekir  (Okunma sayısı 1140 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 1770
 • Tşk.Sayısı: 115
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2016/17991 E.  ,  2017/894 K."İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve ihale alıcıları 3. kişiler ..., ..., ..., ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi borçlu tarafından, ihale konusu taşınmazlardan 435 ada 2 parsel sayılı taşınmazın satış bedelinin dahi, tek başına alacaklının alacağını karşıladığı halde, satışa devam edilip diğer taşınmazların satılmasının usulsüz olduğu ileri sürülerek, 435 ada 2 parsel dışında kalan taşınmazlara ilişkin ihalelerin feshi isteminde bulunulduğu görülmektedir.

İİK'nun 107. maddesinde; ''Her alacaklı, mensup olduğu derece namına satış talebinde bulunabilir'' hükmüne yer verilmiştir. Anılan yasal düzenleme uyarınca, aynı dereceye dahil alacaklılardan birinin satış istemesi halinde, aynı derecede yer alan diğer alacaklıların ayrıca satış talep etmesine gerek kalmaz. Böyle bir durumda, aynı derecede yer alan alacaklılardan biri, haczettirdiği malların satışı isteminde bulunduğu zaman, haczedilen mallardan, sadece satış talep eden alacaklının alacağını karşılayacak miktar satılmaz. Zira, alacaklının satış talebinden, İİK'nun 107. maddesi gereğince, aynı dereceye mensup diğer alacaklılar da istifade edeceğinden, bu alacaklıların da alacağını karşılayacak miktardaki malların satışına gidilir. Başka bir ifadeyle, haczedilen bir veya birkaç malın satılması, satış isteyen alacaklının alacağını tatmine yeterli olsa bile, satışa son verilmeyip aynı derecede yer alan diğer alacaklıların alacağı karşılanıncaya kadar satışa devam edilir.

Öte yandan, alacaklıların aynı derecede yer alıp almadıkları, İİK'nun 100. maddesine göre belirlenir. İİK'nun 100. maddesi uyarınca, hacze iştirak imkanının mümkün bulunması halinde, aynı dereceye mensup olma sağlanır.


Somut olayda, takip alacaklısı ... tarafından borçlu hakkında yürütülen ... 28. İcra Müdürlüğü'nün 2011/14000 Esas sayılı dosyasından gönderilen 06.10.2011 tarihli haciz yazısı üzerine, ihale konusu taşınmazların tapu kaydına 10.10.2011 tarihinde haczin işlendiği, anılan taşınmazlara, aynı icra müdürlüğüne ait başka dosyalardan da 06.10.2011 tarihli haciz yazıları ile 10.10.2011 tarihinde haciz uygulandığı anlaşılmaktadır. Alacaklı tarafından ise, gerek kendisinin ve gerekse satışa konu taşınmazlar üzerine kendisiyle aynı tarihli hacizlerin konulduğu takip dosyalarından, borçlu hakkında kesinleşmiş iş mahkemesi ilamına dayalı olarak işçilik alacaklarının tahsili amacıyla takip yapıldığını, sözü edilen diğer takip alacaklıları ile aynı derecede yer aldıklarından, satış talebinden İİK'nun 107. maddesi uyarınca bu alacaklıların da yararlanacağını, bu nedenle, yalnız takibe konu alacağın değil, aynı derecede hacze katılan diğer alacaklıların da alacağının karşılanması gerektiğinden, ihalenin feshi isteminin reddinin savunulduğu görülmektedir.

Bu durumda, mahkemece, ihale konusu taşınmazlar üzerinde, takip alacaklısı dışında başkaca alacaklıların da aynı tarihli hacizlerinin bulunduğu gözetilerek, bu alacaklıların, takip alacaklısı ile aynı derecede hacze iştirak edip etmediklerinin İİK'nun 100. maddesi çerçevesinde incelenmek suretiyle belirlenmesi,aynı derecede hacze katılma koşullarının mevcut olduğunun saptanması halinde, İİK'nun 107. maddesi uyarınca, sadece satış isteyen takip alacaklısının alacak miktarının değil, alacaklı ile aynı derecede hacze iştirak eden alacaklıların alacaklarının da güncel dosya hesabı yaptırılarak tespit edilmesi, takip dosyası borcu ve aynı derecede yer alan diğer alacaklıların alacaklarının tamamının toplamı dikkate alınarak, satışı yapılan taşınmazların ihale bedellerinin, bu alacakları karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi suretiyle oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklı... ile ihale alıcıları 3. kişiler ..., ..., ... ve ...'ın temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

ab111072

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 21
 • Tşk.Sayısı: 1
 • Cinsiyet: Bay
Bu durumda İİk 100 madde sorma yazısından hangi bilgileri belirtmeliyiz. (Haciz tarihi, satış talep tarihi, masraf yatırma tarihi, süre kesen işlem varsa bunları vb.). Ve bu bilgiler doğrultusunda cevap yazısında hangi hususlar belirtilmelidir. İİK 100 maddesine yarar bilgiler hangi durumlarda sorulmalıdır. Uygulamada herkesin başka işlem yaptığı hususlar. Uygulama doğruluğu ve birliği adına herkes kendi görüşlerini ve uygulamalarını yazabilir mi?

Bilalayan55

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 1
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
Genel şablon doğru ancak dikkat edilmesi gereken takip ilama ilişkinse dava tarihinin yazılması gerekir.2.hususta uygulamam satış talep edilip avans yatırılması halinde satışa arz şerhi konularak mevcut hacizler için 100 madde sorulması (mükerrer hacizlerde hangi tarihli haczin geçerli olduğu yazılarak)gelecek cevaba göre diğer işlemlere devam ediyorum.

« Son Düzenleme: 17 Aralık 2017, 12:08:29 Gönderen: Bilalayan55 »

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33