Gönderen Konu: Abonelik Sözleşmesine İlişkin Takipler İçin Yasa Tasarısı Metni  (Okunma sayısı 808 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

CoskunISIKDEMIR

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 246
  • Tşk.Sayısı: 15
  • Cinsiyet: Bay
  • Tengri Biz Menen
    • Hukukistan
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Amaç
MADDE 1- (1) Bu kanunun amacı, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para
alacaklarına ilişkin ilamsız icra takiplerinde haciz aşamasına kadar yapılması gereken
işlemlerin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip
Sistemi üzerinden başlatılması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu kanun, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunda düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla
tüketicinin kullanımına sunulup bedeli faturaya yansıtılan maldan kaynaklanan ve avukatla
takip edilen para alacaklarını kapsar.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki icra takipleri sadece bu kanunda belirlenen yöntemle
başlatılır ve yürütülür. Aksi halde icra dairesi takip talebini reddeder.

Merkezi Takip Sistemi
MADDE 3- (1) Bu kanunda belirtilen takip işlemlerinin elektronik ortamda
yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulur.

Takibi başlatma yasağı
MADDE 4- (1) Bu kanunda belirtilen takip işlemleri, abonelik sözleşmesinden
kaynaklanan para borcunun muaccel hale gelmesinden itibaren iki hafta geçmedikçe
başlatılamaz.

Ödeme talep formu
MADDE 5- (1) Alacaklı vekili, bu kanun kapsamındaki para alacaklarına ilişkin icra
takibini başlatmak için Merkezi Takip Sisteminde yer alan ödeme talep formunu doldurur.
(2) Ödeme talep formunda aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Alacaklının, varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, ticaret sicil numarası ve Merkezi Sicil
Kayıt Sistemi numarası; adresi; telefonu ve elektronik iletişim bilgileri.
b) Alacaklı vekilinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi,
telefonu, elektronik iletişime elverişli bilgileri.
c) Alacaklının Merkezi Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş hesap numarası.
ç) Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, biliniyorsa ticaret sicil numarası ve
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası; adresi; varsa telefonu ve elektronik iletişim bilgileri.
d) Terekeye karşı yapılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve
soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi.
e) Alacağın tutarı ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı
gün; alacak yabancı para ise harca esas olmak üzere takip tarihindeki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı, alacağın hangi tarihteki kur
üzerinden talep edildiği ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı
gün.
f) Takip dayanağı belgenin tarih ve numarası ile alacağın muacceliyet tarihi.
g) Haciz ve müteakip işlemler için yetkili icra dairesi.
(3) Takip dayanağı belge sisteme aktarılır.

İcra takibinin başlaması ve ödeme ihtarı
MADDE 6- (1) Alacaklı vekili tarafından doldurulan talep formu, ilgili belgeler
taranıp sisteme yüklendikten ve takip harç ve masrafları da elektronik ortamda ödendikten
sonra güvenli elektronik imzayla onaylanarak sisteme kaydedilir. İcra takibi, sisteme kayıt
anında başlamış sayılır ve otomatik olarak düzenlenen ödeme ihtarı, Merkezi Takip Numarası
alır.
(2) Ödeme ihtarında, ödeme talep formunda yer alan bilgiler yanında aşağıdaki
hususlar da yer alır:
a) Toplam borç miktarı ile takip harç ve masraflarını, tebliğden itibaren iki hafta içinde
alacaklının Merkezi Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş olan hesap numarasına ödemesi
gerektiği.
b) Yetkiye, borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına
dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi gerektiği.
c) İtirazların, herhangi bir icra dairesi aracılığıyla veya güvenli elektronik imza
kullanarak Merkezi Takip Sistemi üzerinden yapılabileceği.
ç) Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa yetkili icra dairesi aracılığıyla cebri icraya
devam edileceği.
(3) Bu kanun kapsamına giren icra takiplerinde yalnızca Merkezi Takip Sistemi harcı
alınır.
(4) Merkezi Takip Numarası alan ödeme ihtarı ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin
bilgiler sistem üzerinden ilgili PTT birimine iletilir.

Ödeme ihtarının tebliği
MADDE 7- (1) Ödeme ihtarını sistem üzerinden alan PTT birimi, ödeme ihtarını ve
tebliğ mazbatalı kapalı zarfın çıktısını alır ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümleri uyarınca ödeme talebini borçluya tebliğ eder.
(2) Tebliğ durumunu belgeleyen mazbata, ilgili PTT birimi tarafından taranarak
sisteme yüklenir ve mazbatanın aslı alacaklı vekiline gönderilir.
(3) Adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması
hâlinde, takibe devam etmek isteyen alacaklı vekili, sistem üzerinden, borçlunun adres kayıt
sisteminde yer alan yerleşim yeri adresine tebligat çıkarılmasını ister.
(4) Adres kayıt sisteminde borçlunun yerleşim yeri adresinin bulunmaması veya
tebligat yapılamaması hali ile borçlunun yerleşim yeri adresinin yurtdışında bulunduğunun
anlaşılması halinde alacaklı vekili, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
hükümleri uyarınca icra takibi yapabilir.

Borcun ödenmesi
MADDE 8- (1) Takip konusu borç ile takip harç ve masrafları borçlu tarafından
süresinde, alacaklının ödeme ihtarında belirtilen Merkezi Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş
hesap numarasına ödendiğinde sistem üzerinden açılan icra takibi sona erer.

Ödeme ihtarına itiraz
MADDE 9– (1) Borçlu, herhangi bir icra dairesine süresi içinde başvurarak ödeme
ihtarına itiraz edebilir. İcra dairesi itiraza ilişkin evrakı sisteme yükler, masrafını borçludan
alarak evrak aslını alacaklı vekiline gönderir ve borçluya, itiraz ettiğine ilişkin ücretsiz bir
alındı belgesi verir.
(2) Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak da itiraz
edilebilir.
(3) Süresi içinde borca yapılan itiraz üzerine icra takibi durur. Duran takip hakkında
2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
(4) İtiraz edildiği hususu, itirazın sisteme yüklendiği tarihi izleyen yedinci günün
sonunda alacaklıya tebliğ edilmiş sayılır.
(5) Sadece yetkiye itiraz edilmesi, takibin kesinleşmesini engellemez. Yetki itirazında
gösterilen yer veya mahkemece yetkili görülen yer icra dairesinde takibe devam edilmesi
halinde yeniden ödeme ihtarı çıkarılması gerekmez.

Ödeme ihtarına itiraz edilmemesi
MADDE 10- (1) Ödeme ihtarının tebliğine rağmen süresinde itiraz edilmemesi veya
itirazın hükümden düşürülmesi halinde 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca cebri
icraya devam olunur.
(2) Alacaklı vekili Merkezi Takip Sistemindeki kayıtlar esas alınarak cebri icraya
devam olunmasını talep ettiğinde icra memuru, ödeme ihtar işlemleri ile tebligatın usulüne
uygun olarak yapıldığını, süresi içinde ve usulüne uygun olarak takibe itiraz edilmediğini
veya itirazın hükümden düşürüldüğünü tespit ederse cebri icra işlemlerine devam eder.
(3) İcra memuru, ödeme ihtar işlemleri ile tebligatın usulüne uygun olarak
yapılmadığını tespit ederse, yeniden ödeme ihtarının tebliği işlemlerinin yapılması amacıyla
talebi reddeder. Verilen kararlara karşı alacaklı veya borçlu şikâyet yoluna başvurabilir.
(4) Ödeme ihtarının borçluya tebliğinden itibaren bir yıl içinde haciz istenmemesi
halinde takip düşer.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2004 sayılı Kanun
hükümleri uygulanır.

Değiştirilen hükümler
MADDE 12- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 29 uncu
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Merkezi Takip Sistemi harcı:
Madde 29/A İcra takiplerinin, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para
Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun gereğince yapılması
halinde, takip isteklerinden, başvuru harcından düşük olmamak üzere, alacak miktarının
yüzde ikisi oranında nispi harç peşin alınır. Haciz aşamasına geçilmeden gerçekleşen
tahsillerde ayrıca diğer harçlar alınmaz.”

Geçici hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak
takipler hakkında uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13- Bu Kanun 1/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE
Günümüz bilgi toplumunda bilişim teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak bilgi
birikimi artmış ve bunun sonucunda bilgiden yararlanma yöntemleri gelişim göstermiştir.
Bilişim teknolojilerine ait ürünler bireylerin günlük hayatlarının vazgeçilmez bir unsuru
haline gelmiştir. Başta bilgisayar olmak üzere, akıllı telefonlar ve diğer cihazlarla bilişim
ağlarına bağlanmak suretiyle ekonomik ve ticari hayatta birçok işlem elektronik ortamda
kolay bir şekilde yapılarak iş süreçleri kolaylaştırılmıştır.
Ülkemiz nüfusunun artmasına ve ekonomisinin büyümesine bağlı olarak icra ve iflas
dairlerine gelen iş sayıları da artmıştır. Fiziksel alt yapıda yapılan iyileştirmelere rağmen,
artan iş yükü, icra ve iflas dairelerinde hizmet alan alacaklı ve borçlular açısından
gecikmelerin yaşanmasına sebebiyet vermekte ve bu durum kamu hizmetinin arzu edilen
seviyede verilemediğine ilişkin şikâyetlere neden olmaktadır.
İcra ve iflas dairelerinde artan iş yükünün azaltılması ve bu dairelerden hizmet alan
kişilerin yaptıkları işlemlerin bilişim teknolojilerinin verdiği imkânların hukuk alanına
aktarılması suretiyle kolaylaştırılması amacıyla iş bu Tasarı taslağı hazırlanmıştır.
Düzenlemeyle, abonelik sözleşmesi ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketicinin
kullanımına sunulup bedeli faturaya yansıtılan maldan kaynaklanan muaccel para
alacaklarının tahsili için alacaklı, avukatı aracılığıyla UYAP’a entegre olan Merkezi Takip
Sistemi üzerinden ödeme talep formunu güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle doldurup
sistem tarafından hazırlanacak ödeme ihtarını borçluya gönderebilecektir.
Vekâletname, fatura ve varsa takibe dayanak teşkil eden diğer belgeler taranarak
sisteme yüklenecektir. Alacaklı harç ve tebligat ücretlerini de sistem üzerinden
ödeyebilecektir. Sistem üzerinden hazırlanan ödeme ihtarı, elektronik ortamda ilgili PTT
birimine iletilecek ve PTT tarafından borçluya 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ
edilecektir. Tebligatın yapıldığına ilişkin evrak PTT tarafından sisteme yüklenecek ve evrak
aslı muhafaza edilmek üzere alacaklı vekiline gönderilecektir. Ödeme yapacak olan borçlu,
güncel borç miktarını sistemden kontrol ederek alacaklıya ait ve MTS ile ilişkilendirilmiş
hesap numarasına kolaylıkla ödeyebilecektir. Borcun ödenmesi halinde takip işlemi sona
erecek ve dosya kapanacaktır. Borçlu ödeme ihtarına itiraz etmek isterse, itiraz dilekçesini
herhangi bir icra dairesine sunabileceği gibi sistem üzerinden güvenli elektronik imza
kullanmak suretiyle de itirazda bulunabilecektir. İtiraz halinde alacaklı, itirazın hükümden
düşürülmesini genel hükümlere göre ilgili mahkemeden talep edebilecektir. Takibin
kesinleşmesi ve borcun ödenmemesi halinde, cebri icra işlemlerine yetkili icra dairesinde İcra
ve İflas Kanununun ilgili hükümleri gereğince devam edilebilecektir.
Tasarıyla, kanun kapsamındaki alacaklar bakımından haciz safhasına kadar olan takip
işlemlerinin fiziki ortam yerine elektronik ortamda yapılması suretiyle icra dairelerinin iş
yükünün azaltılması ve takip işlemlerinin daha az emek ve mesai harcanarak daha ucuz ve
hızlı bir şekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Maddeyle Kanunun amacının; abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para
alacaklarına ilişkin ilamsız icra takiplerinde haciz aşamasına kadar olan işlemlerin icra
dairesine gelinmeden, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan ve
9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre posta hizmeti veren Posta ve
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) ile entegrasyonu sağlanan Merkezi Takip Sistemi
(MTS) üzerinden elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek
olduğu belirtilmektedir.

MADDE 2- Maddeyle tasarının, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunda düzenlenen abonelik sözleşmesi ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketicinin
kullanımına sunulup bedeli faturaya yansıtılan maldan kaynaklanan ve avukatla takip edilen
para alacaklarına ilişkin ilamsız takipleri kapsadığı ifade edilmektedir.
Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan ve avukatla takip edilen ilamsız icra
takiplerinin bu Kanunda belirlenen usulle değil genel hükümler dairesinde klasik yöntemle
yapılması halinde, takip talebi icra dairesince reddedilecektir.

MADDE 3- Maddeyle, kanunda belirtilen takip işlemlerinin elektronik ortamda
yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde MTS oluşturulması öngörülmektedir.

MADDE 4- Maddeyle, bu Kanun uyarınca takibin başlatılabileceği zaman
belirlenmektedir. Buna göre para borcunun muaccel hale gelmesinden itibaren iki hafta
geçmeden takip başlatılamayacaktır. Bu düzenlemeyle abonelik sözleşmesinden kaynaklanan
borcun muaccel hale gelmesinden sonra borçlunun herhangi bir icra takibine muhatap
olmadan borcu ödeyebilmesi imkânı getirilmekte ve alacaklı ve borçlu menfaatinin
dengelenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 5- Maddeyle, ödeme talep formunda bulunması gereken hususlar
düzenlenmektedir. Alacaklı vekilinin takip yapabilmesi için sistem üzerinde oluşturulan
ödeme talep formunu doldurması gerekmektedir. Ayrıca takibin dayanağı olan belgenin de
taranarak elektronik sisteme aktarılması öngörülmektedir.

MADDE 6- Maddeyle, icra takibinin başlatılmasına ilişkin usul ile ödeme ihtarında
bulunması gereken hususlar düzenlenmektedir.
Maddenin birinci fıkrasında, takibin başlatılabilmesi için izlenecek yöntem hükme
bağlanmaktadır. Bunun için ödeme talep formunun doldurulması, vekâletname ile takibin
dayanağı fatura ve ilgili diğer belgelerin taranıp sisteme yüklenmesi, takip harç ve
masraflarının elektronik ortamda ödenmesi ve düzenlenen formun güvenli elektronik imzayla
onaylanarak sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. İcra takibi, sisteme kayıt anında başlamış
sayılacak ve sistem tarafından otomatik olarak düzenlenen ödeme ihtarı, Merkezi Takip
Numarası alacaktır.
Maddenin ikinci fıkrasında, ödeme ihtarında bulunması gereken hususlar
belirtilmektedir. Ödeme ihtarında, öncelikle ödeme talep formunda bulunan bilgiler yer
alacaktır. Fıkranın;
(a) bendinde, borçlunun toplam borç miktarı ile takip harç ve masraflarını, tebliğden
itibaren iki hafta içinde alacaklının MTS ile ilişkilendirilmiş olan hesap numarasına ödemesi
gerektiği,
(b) bendinde, borçlunun yetkiye, borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının
icra takip hakkına bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi gerektiği,
(c) bendinde, borçlunun itirazlarını, herhangi bir icra dairesi aracılığıyla veya güvenli
elektronik imza kullanarak sistem üzerinden yapabileceği,
(ç) bendinde, borcun ödenmemesi veya borca itiraz edilmemesi halinde takibin
kesinleşeceği ve yetkili icra dairesi aracılığıyla haciz işlemlerine devam edileceği,
Hükme bağlanmaktadır.
Maddenin üçüncü fıkrasında, bu Kanun kapsamında yapılan icra takiplerinde sadece
MTS harcı alınması öngörülmektedir. Bu kapsamda Tasarının 12 nci maddesiyle 2/7/1964
tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa 29/A maddesi eklenmekte ve bu madde gereğince
“Merkezi Takip Sistemi harcı” ihdas edilmektedir.
Maddenin dördüncü fıkrasında, Merkezi Takip Numarası alan ödeme ihtarı ile tebliğ
mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgilerin sistem üzerinden ilgili PTT birimine iletileceği
düzenlenmektedir. Ödeme emrinin basım ve tebligat işlemleri ilgili PTT birimince
yapılacaktır.

MADDE 7- Maddeyle, ödeme ihtarının tebliğine ilişkin işlemlerin ne şekilde
yapılacağı düzenlenmektedir.
Maddenin birinci fıkrasında, ödeme ihtarını sistem üzerinden alan PTT biriminin,
ödeme ihtarının ve tebliğ mazbatalı kapalı zarfın çıktısını alacağı ve ödeme ihtarını borçluya
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edeceği hükme
bağlanmaktadır.
Maddenin ikinci fıkrasında, borçluya yapılan tebligata ilişkin mazbatanın, ilgili PTT
birimi tarafından taranarak sisteme yüklenmesi ve mazbata aslının alacaklı vekiline
gönderilmesi öngörülmektedir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, borçlunun adresinin tebligata elverişli olmadığının
anlaşılması veya tebligatın yapılamaması hâlinde, takibe devam etmek isteyen alacaklı
vekilinin, sistem üzerinden, borçlunun adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim yeri adresine
ödeme ihtarının tebliğe çıkarılmasını isteyebileceği düzenlenmektedir.
Maddenin dördüncü fıkrasında, adres kayıt sisteminde borçlunun yerleşim yeri
adresinin bulunmaması veya borçluya tebligat yapılamaması hali ile borçlunun yerleşim yeri
adresinin yurtdışında bulunduğunun anlaşılması halinde alacaklı vekilinin, 9/6/1932 tarihli ve
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca icra takibi yapabilmesi öngörülmektedir.
Bu ihtimalde icra takibi genel hükümler gereğince yapılacaktır.

MADDE 8- Maddeyle, borcun ödenmesi halinde yapılacak işlemler
düzenlenmektedir. Borçlunun, takip konusu borç ile takip harç ve masraflarını, alacaklının
ödeme ihtarında belirtilen MTS ile ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödemesi halinde icra
takibi sona erecektir.

MADDE 9- Maddeyle, ödeme ihtarına itiraz usulü düzenlenmektedir.
Maddenin birinci fıkrasında, borçlunun, herhangi bir icra dairesine süresi içinde
başvurarak ödeme ihtarına itiraz edebileceği, itiraza ilişkin evrakın icra dairesi tarafından
MTS’ye yükleneceği, evrak aslının masrafı borçludan alınarak alacaklı vekiline gönderileceği
ve borçluya ödeme ihtarına itiraz ettiğine dair ücretsiz bir alındı belgesi verileceği hükme
bağlanmaktadır.
Maddenin ikinci fıkrasında, borçluya güvenli elektronik imza kullanarak MTS
üzerinden de takibe itiraz etme imkânı tanınmaktadır.
Maddenin üçüncü fıkrasında, borçlunun süresi içinde borca itirazı üzerine takibin
duracağı, duran takibe devam edilebilmesi için 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin
uygulanacağı belirtilmektedir. Bu durumda, takibe devam edilebilmesi için alacaklının genel
hükümler gereğince itirazı hükümden düşürmesi gerekmektedir.
Maddenin dördüncü fıkrasında, borca itirazın sistem üzerinden alacaklıya tebliğ
edileceği hükme bağlanmaktadır. İtiraz, itirazın sisteme yüklendiği tarihi izleyen yedinci
günün sonunda alacaklıya tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Maddenin beşinci fıkrasında, sadece yetkiye itiraz edilmesinin, takibin kesinleşmesini
engellemeyeceği hükme bağlanmaktadır. Bu durumda alacaklı yetki itirazında gösterilen yer
veya mahkemece yetkili görülen yer icra dairesinde takibe devam edebilecektir. Her iki
durumda da yeniden ödeme ihtarı çıkarılmayacağı açıklığa kavuşturulmaktadır. Bu tür
takiplerde haciz aşamasına kadar olan işlemlerin MTS üzerinden, bir başka ifadeyle tek bir
merkezden yapılacağı dikkate alındığında yetki kuralının yapılan işlemler bakımından
herhangi bir etkisi bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Borçluya yetki itirazında bulunma hakkı
verilmesi, takibin kesinleşmesinden sonra yapılacak cebri icra işlemlerinin yürütüleceği yer
icra dairesi bakımından önem arz edecektir.

MADDE 10- Maddeyle, ödeme ihtarına itiraz edilmemesi halinde yapılacak işlemler
düzenlenmektedir.
Maddenin birinci fıkrasında, ödeme ihtarının tebliğine rağmen süresinde itiraz
edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesi halinde 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri
uyarınca cebri icraya devam olunacağı belirtilmektedir.
Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında, ödeme ihtarının kesinleşmesi ve yetkili icra
dairesine haciz işlemleri için başvurulması halinde icra memuruna ödeme ihtarı işlemlerinin
usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme yetkisi verilmektedir. İcra memuru,
ödeme ihtarı işlemleri ile tebligatın usulüne uygun olarak yapıldığını, süresi içinde ve usulüne
uygun olarak takibe itiraz edilmediğini veya itirazın hükümden düşürüldüğünü tespit ederse
cebri icra işlemlerine devam edecek; aksi halde yeniden ödeme ihtarının tebliği işlemlerinin
yapılması amacıyla talebi reddedecektir. Verilen kararlara karşı alacaklı veya borçlu icra
mahkemesinde şikâyet yoluna başvurabilecektir.
Maddenin dördüncü fıkrasında, ödeme ihtarının borçluya tebliğinden itibaren bir yıllık
hak düşürücü süre içinde haciz istenmemesi halinde takibin düşeceği belirtilmektedir.

MADDE 11- Maddeyle, Tasarıda hüküm bulunmayan hallerde İcra ve İflas
Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmektedir.

MADDE 12- Maddeyle, 492 sayılı Harçlar Kanununa “Merkezi Takip Sistemi” harcı
düzenlenmektedir. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin
Başlatılması Usulü Hakkında Kanun gereğince yapılan takiplerde, icra takibine başvuru
harcından düşük olmamak üzere, alacak miktarının yüzde ikisi oranında nispi harcın peşin
olarak alınması, haciz aşamasına geçilmeden gerçekleşen tahsillerde başka herhangi bir harç
alınmaması öngörülmektedir. Böylece, sistem üzerinden yapılan takipler bakımından tek bir
harç alınmak suretiyle harç tahsilleri basitleştirilmektedir. Haciz aşamasına geçildiği takdirde
klasik ilamsız takip usulündeki harçlar alınacaktır.

GEÇİCİ MADDE 1- Maddeyle, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra
yapılacak takipler hakkında uygulanması amaçlanmaktadır.

MADDE 13- Yürürlük maddesidir.

MADDE 14- Yürütme maddesidir.
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2017, 17:14:00 Gönderen: CoskunISIKDEMIR »
above us only sky...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33