Gönderen Konu: TAPU DAİRESİ BORÇLUNUN TAŞINMAZI OLDUĞU HALDE, KAYDA RASTLANILMADI GEREKÇESİ  (Okunma sayısı 678 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 770
  • Tşk.Sayısı: 12
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


TAPU DAİRESİ BORÇLUNUN TAŞINMAZI OLDUĞU HALDE, KAYDA RASTLANILMADI GEREKÇESİ.

T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2015/8638
KARAR NO: 2016/11881
KARAR TARİHİ:8.12.2016

>BORÇLUNUN TAŞINMAZI OLDUĞU HALDE, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE TAŞINMAZA HACİZ KONULMASI MÜZEKKERESİNE" TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE "TAŞINMAZ KAYDINA RASTLANILMADIĞI" GEREKÇESİ İLE TALEBİN REDDİNE KARAR VERMESİ ÜZERİNE. BORÇLUNUN BU ARADA TAŞINMAZI ELDEN ÇIKARARAK TAHSİLİN İMKANSIZ HALE GELMESİ.

ÖZET:Borçlu adına kayıtlı taşınmaz olduğu halde, İcra müdürlüğünün taşınmazlara haciz şerhi konulması yönündeki haciz müzekkeresine " taşınmaz kaydına rastlanılmadığından" bahisle haciz talebinin Tapu Müdürlüğünce reddinden sonra borçlunun taşınmazı elden çıkartıp alacağın tahsilinin imkansız hale gelmesi ,tapu müdürlüğün hatasından dolayı alacağını elde edememesi nedeniyle alacaklı tarafından Hazine aleyhine (TMK'nın 1007) tazminat davası açabilmenin şartları.


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili 21.09.2011 tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin alacaklı, ...'in borçlu olduğu ... 3. İcra Müdürlüğünün 2008/3307 Esas sayılı takip dosyasından 22.05.2008 tarihli yazı ile borçlu adına olan taşınmazlar üzerine haciz şerhi konulması istenilmesine rağmen ... 1. Bölge Tapu Müdürlüğü tarafından 02.06.2008 tarihli cevabi yazı ile borçlu adına taşınmaz kaydına rastlanılmadığından bahisle haciz talebinin reddedildiğini, daha sonra 2792 ada 301 parsel 7 Bağımsız bölüm sayılı taşınmazın borçlu adına kayıtlı iken 09.06.2008 tarihinde üçüncü kişiye devredildiğinin tespit edildiğini, davalı idarenin kusurlu eylemi neticesi müvekkilinin zarara uğradığını belirterek fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere 26.000,00.-TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda 30.04.2013 tarih, 2011/567 E. - 2013/246 K. sayılı kararı ile davanın kabulüyle 26.000.-TL'nin dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş, verilen kararın davalı tarafça temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanlığının 10.03.2014 tarih, 2013/21859 Esas ve 2014/6384 Karar sayılı ilamı ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir

Hükmüne uyulan bozma ilamında özetle; ...4721 Sayılı TMK'nın "sorumluluk" kenar başlığını taşılan 1007. maddesinde "Tapu sicilinin hatalı tutulması sebebiyle uğranılan zararlardan Devlet sorumludur. Devlet zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder" hükmü yer almakta olup, davanın anılan madde hükmü uyarınca Hazine yerine temsilcide yanılma sonucu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,

Devletin TMK'nın 1007. maddesi uyarıca tapu sicilinin hatalı tutulmasından doğan zararlardan sorumlu tutulabilmesi için sicilin hukuka aykırı olarak tutulması yeterli olmayıp, zararın da gerçekleşmesi gerekir. Tapu sicilinin tutulması sebebiyle zarar gerçekleşmeden, Devlete başvurulması imkansızdır.

Dava konusu somut olayda, tapu sicil görevlilerinin hatalı işlem yaptığı sabit olmakla beraber, davacının, dava dışı ... hakkında icra takibine devam ettiği, icra takip dosyasında alacaklının aciz vesikası isteme talebinin icra müdürlüğü tarafından reddedildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda; 4721 Sayılı TMK'nın 1007. maddesi uyarınca tapu sicilinin hatalı tutulması sebebiyle uğranılan zarardan devletin sorumlu olabilmesi için icra takibinin semeresiz kalması ve davacının alacağını başka türlü tahsil etme imkanının bulunmaması gerektiği gözetilerek, bu aşamada davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması, doğru görülmemiştir... denilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucu; davanın kabulüyle 26.000.-TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Hazineden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, icra dosyasında borçlu hakkında 22/01/2015 tarihli aciz belgesi düzenlendiği, alacaklının borcunu elde etme imkanı kalmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki davacı, iddiasını icra dosyasında yapılan takip nedeni ile borçlu adına kayıtlı taşınmazlara haciz şerhi konulması için tapu müdürlüğüne yapılan başvuruya tapu müdürlüğünün 02/06/2008 tarihli yazısı ile borçlu adına kayıtlı taşınmaz olmadığından haciz şerhi konulmadığının bildirildiği oysa bu bildirimden 6 gün sonra davacı adına kayıtlı bir taşınmazın üçüncü kişiye devrinin yapıldığı, tapu müdürlüğün hatasından dolayı alacağını elde edemediğini savunarak TMK'nın 1007. maddesinden kaynaklı tazminat davası açmış olup, icra dosyasında borçlu hakkında aciz vesikası düzenlenmesi nedeni ile davacının alacağını başka yolla elde edemeyeceğini düşünerek davalı aleyhine tazminata hükmetmek doğru değildir.

İcra ve İflas Kanununun 227 vd. maddelerinde, hangi durum ve şartlarda tasarrufun iptali için dava açılabileceği belirtilmiş olup, bu kanun hükümlerine göre; davacının icra dosyasında borçlu hakkında düzenlenen aciz vesikası ile davacı adına kayıtlı olduğu halde tapuca bildirilmeyen ve üçüncü kişilere satılan taşınmazlar için tasarrufun iptali davası açarak satışı iptal ettirme ve bu yolla alacağını elde etme imkanı olup olmadığı irdelenmeden karar verilmiş olması usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA 08/12/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33