Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
 1. IIK.40. ICRANIN IADESI TEMERRÜT TARIHI
 2. ASAT,ISKI HARÇTAN MUAF OLMADIĞINA DAIR
 3. İİK.nun 281/2.maddesi uyarınca verilen ihtiyati haciz kararının infazı
 4. tahliyede alınacak harçlar
 5. İFLAS YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR
 6. Ucuncu sahis borclu 89/1
 7. İcra Takibi
 8. İcra Memur Muamelesini Şikayet, İcra Mahkemesi, Yasaya Aykırılığı Re'sen Araştırma Yükümlülüğü
 9. Asıl Kira Borcu Dışında Kalan Sözleşmeye Dayalı Alacaklar İçin 13 Örnek Takip Yapılamaz
 10. Haczedilemezlik Şikayetinden Şirketler (Tüzel Kişilikler) Yararlanamazlar
 11. İİK 111
 12. Faiz alacağına mürekkep faiz işletilemez
 13. İflas erteleme-işçilik alacağı-takibe konu alacağın tahakkuk tarihi
 14. Haczedilecek olan alacak henüz doğmadan Vergi Dairesine gönderilen haciz müzekkeresinin hükmü yoktur
 15. Döner sermaye saymanlık malları haczedilemez
 16. İhtiyatî haciz talebinin reddine ilişkin karara ilişkin istinaf kararı kesindir.
 17. İlamda müştereken ve zincirleme sorumluluk hükmünün bulunmaması halinde alacağın taraflara bölüştürü
 18. MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ TESPİTİNDE USUL
 19. Bankaya İbraz Edilmeyen Çekler Kambiyo Vasfı Taşımaz
 20. Kamulaştırmasız el atma bedellerine ilişkin icra takibinde icra vekalet ücreti nispi hesaplanmalıdır
 21. ÇEKİN YASAL UNSURLARI
 22. Usulsüz tebligat
 23. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi müteahhidin payına haciz konulamaz
 24. Teminat mektubundan doğan alacak- temerrüt faizine tekrar temerrüt faizi işletilemeyeceği
 25. Döviz Alacağı Takip usulü
 26. 3 aylık kira bedeli için yatan teminatın ödenmesi
 27. Oteldeki Malların Haczi istihkak
 28. Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 29. HAKSIZ İCRA TAKİBİ - İCRANIN İADESİ
 30. İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ
 31. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HARÇSIZ KALDIRILIR HACIZ.
 32. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HACIZ HARÇSIZ KALDIRILIR.
 33. Faize Faiz Yürütme Yasağı
 34. BOŞANMA DAVASININ REDDI TEDBİR NAFAKASI KESINLESMEYE KADAR DEVAM EDER
 35. Yetki İtirazında Bulunan Borçlu Yetkili İcra Dairesini Açıkça Bildirmek Zorundadır
 36. Haricen Tahsille Kapatılan Dosyada Bozma Sonrası Borçlunun Hak Edeceği Para İçin İİK 40 ve 361 Uygul
 37. BORÇLUNUN İCRA DOSYASINDAN FOTOKOPİ ALMASI, TEBLİGATLARDAN HABERDAR OLDUĞU
 38. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
 39. Oteldeki Malların Haczi ve Istihkak
 40. Borçlunun Eski Adresinde ıstihkakĺı haciz..
 41. FONA DEVREDİLEN AKACAKLARDA ZAMAN AŞIMI
 42. Çek Aslının İbraz Edilmesi ve İcra Kasasının Dolu Olması Nedeniyle Alacaklıya İade Edilmesi
 43. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirkete Ait Malların Haczedilemeyeceği
 44. Süresi içinde vekaletname sunulmaması ya da icazet verilmemesi halinde işlemlerin geçersiz olacağı
 45. Genel tatil günleri,
 46. BORÇLU EŞİ, DAVACI 3. KİŞİNİN DE OĞLU OLAN KİŞİNİN, 3. KİŞİ YARARINA İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNMAYA Y
 47. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirket Feshi ve Tasfiyesi İstenemez
 48. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 100.
 49. TARIMSAL ARAZİLERİN SATILMASI ÖNALIM HAKKI
 50. Ticaret Sicilinden kaydı silinen şirketin ihyası, taraf teşkili
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal