Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Daha Önceden Başka Bir Dosyadan Otoparka Çektirilen Aracın Satışında Yediemin Ücretinde Sorumluluk
 2. Çocuk Teslimine veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcra Edilemez
 3. Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği
 4. İlamın Yargıtayca Onanması Halinde Öncelikle Gösterilen Teminatlar Paraya Çevrilir
 5. Asansör ve Eklentilerinin Binadan Ayrı Haczedilip Haczedilemeyeceği Hakkında
 6. İcra Dairelerince Haczedilerek Muhafaza Altına Alınan Malların Akıbeti
 7. Kıymetli Şeyler İcra Dairesi Tarafından Alıkonulmadıkça Haczedilmiş Sayılmaz
 8. İcra Müdürlüğünce Gönderilen Yazı Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Kabahatler Kanununun Uygulanması
 9. Haciz İhbarnamesine Karşı Bankanın Rehin Hakkı İddiasında Bulunması - İstihkak Niteliğinde Olmadığı
 10. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
 11. Yedieminin Kendisine Teslim Edilen Malı Satış Mahallinde Hazır Bulundurma Mecburiyetinin Olmadığı
 12. İİK'nın 82/son maddesi - İcra Müdürlüğünce Konulmuş Bir Haczin Kaldırılmasına Karar Verilemez
 13. Maaş Haciz Müzekkeresi Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 14. İCRA DAİRESİNİN YETKİSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ - İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASINI GEREKTİRMEZ
 15. maaşında icra ve muvakatname varken 2. muafakatname ne olur
 16. Haczin Kaldırılmasından Sonra İşleyen Yedieminlik Ücretinden Borçlu Sorumludur
 17. Yedieminlik Ücretinin Ayrı Bir Dosyadan Takibe Konulması Halinde Öncelikle Ödenmesi Söz Konusu Değil
 18. Yetkisiz Mahkemece Verilen İhtiyati Hacze İtiraz İnceleme Görevi Kararı Veren Mahkemeye Aittir
 19. İhtiyati Tedbir Yoluyla Hiçbir Takip İşlemi Yapılmamasına Dair Kararın Haciz İhbarnamesine Etkisi
 20. İcra Müdürlüğünce Pasif Taşınmaz Kaydının UYAP'tan Sorgulanmasının Gerektiği
 21. Haciz İhbarnamesi Sonrası Bankadan Borçlunun Mevcuduna ilişkin Olmayan Bilgilerin İstenilemeyeceği
 22. Tapu Müdürlüklerinde Kullanılan KEP Hesapları Hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Duyurusu
 23. BELEDİYE MALLARININ HACZİ
 24. Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczedilebileceği
 25. Müdahalenin Meni ve Muhdesatın Kal'ine İlişkin Takiplerde Örnek 2 veya Örnek 4-5 İcra Emri Gönderimi
 26. Hacizli Araçların Yetki Sınırları Dışında Farklı Bir Yere Götürülemeyeceğine ilişkin Yerel Mahkeme
 27. İhtiyati Haciz Kararı İlam Hükmünde Olmadığından Bu Karara Dayanılarak İlamlı Takip Başlatılamaz
 28. Adi Ortaklığı Oluşturan Bütün Şirketler (Kişiler) Borçlu Olsa Dahi Adi Ortaklık Alacağı Haczedilemez
 29. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi - Konulan Hacizlerin Kaldırılması için Kararın Kesinleşmesi Gerekir
 30. Yetki İtirazının Kabulü Halinde Diğer İtirazlar Hükümsüz Kalır ve Sonuç Doğurmaz
 31. Meskeniyet İddiasını İnceleme ve Haczin Kaldırılmasına Karar Verme Yetkisi İcrada Değil Mahkemededir
 32. Doğmuş ve Doğacak Nafaka Alacaklarında İcra Vekalet Ücreti Hesabının Nasıl Yapılacağı
 33. İcra Müdürünün Araştırma Görevinin Bulunmadığı
 34. İhtiyati Haciz Borcunun Teminat Olarak Yatırılarak Hacizlerin Kaldırılması Mahkemeden İstenebilir
 35. Taşınmazın Kıymet Takdirinde Gerekirse Taşınmaz Çilingir Marifetiyle Açtırılabilir
 36. Satış İstenmemesi Nedeniyle Haczin Kaldırılmasına İlişkin Verilen Yerel Mahkeme Kararı Kesindir
 37. Takipte Taraf Olmayan Anne,Baba,Eş vb. Kişilerin Nüfus ve Diğer Mal Varlıklarının Sorgulanamayacağı
 38. İş Mahkemesince Verilen İhtiyati Haciz Kararının 10 Gün İçerisinde İnfazının İstenmesi Gerekir
 39. Alacaklının Talebi Olmadan İhtiyati Haciz Kararına İstinaden Resen Haciz Konulamaz.
 40. Dosya Alacağına Hacizde İİK'nın 106. Md'deki. Süreler, Paranın İstenebilir Hale Gelmesiyle Başlar
 41. İcra Müdürü Verdiği Karardan Dönerek Yasaya Uygun Yeni Bir Karar Verebilir
 42. Borçlunun Limited Şirketteki Ortaklık Payının Haczi ve Satışı
 43. İCRA VEKALET ÜCRETİNİN YAPILAN ÖDEMEDEN ÖNCELİKLE TAHSİL EDİLE BİLECEĞİ
 44. HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT, YASAL FAİZ UYGULANMASI GEREKTİĞİ
 45. Rehinli aracın hasara uğraması sonucu sigorta bedelinin rehin hakkı sahibi olan davacıya ödenmesi
 46. İİK 89. Md. - Haciz İhbarnamesi - Haciz İşleminin Geçerlilik Koşulu Olmayıp, Tedbir Niteliği Taşır.
 47. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Dair Kararn Kesinleşmesi Gerekmez
 48. Takipte Yetkili Olunması Farklı Yerden Alınan İhtiyati Haczin İnfazını Mümkün Hale Getirmez
 49. İcra Hukuk Mahkemesince verilen İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Dair Kararın Kesinleşmesi Gerekmez
 50. Takibe Geçildikten Sonra Alınan İhtiyati Haciz Kararının Takip Dosyasından İnfaza Konulması Gerekir
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal