Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Hacizli Araçların Yetki Sınırları Dışında Farklı Bir Yere Götürülemeyeceğine ilişkin Yerel Mahkeme
 2. İhtiyati Haciz Kararı İlam Hükmünde Olmadığından Bu Karara Dayanılarak İlamlı Takip Başlatılamaz
 3. Adi Ortaklığı Oluşturan Bütün Şirketler (Kişiler) Borçlu Olsa Dahi Adi Ortaklık Alacağı Haczedilemez
 4. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi - Konulan Hacizlerin Kaldırılması için Kararın Kesinleşmesi Gerekir
 5. Yetki İtirazının Kabulü Halinde Diğer İtirazlar Hükümsüz Kalır ve Sonuç Doğurmaz
 6. Meskeniyet İddiasını İnceleme ve Haczin Kaldırılmasına Karar Verme Yetkisi İcrada Değil Mahkemededir
 7. Doğmuş ve Doğacak Nafaka Alacaklarında İcra Vekalet Ücreti Hesabının Nasıl Yapılacağı
 8. İcra Müdürünün Araştırma Görevinin Bulunmadığı
 9. İhtiyati Haciz Borcunun Teminat Olarak Yatırılarak Hacizlerin Kaldırılması Mahkemeden İstenebilir
 10. Taşınmazın Kıymet Takdirinde Gerekirse Taşınmaz Çilingir Marifetiyle Açtırılabilir
 11. Satış İstenmemesi Nedeniyle Haczin Kaldırılmasına İlişkin Verilen Yerel Mahkeme Kararı Kesindir
 12. Takipte Taraf Olmayan Anne,Baba,Eş vb. Kişilerin Nüfus ve Diğer Mal Varlıklarının Sorgulanamayacağı
 13. İş Mahkemesince Verilen İhtiyati Haciz Kararının 10 Gün İçerisinde İnfazının İstenmesi Gerekir
 14. Alacaklının Talebi Olmadan İhtiyati Haciz Kararına İstinaden Resen Haciz Konulamaz.
 15. Yedieminlik Ücretinin Ayrı Bir Dosyadan Takibe Konulması Halinde Öncelikle Ödenmesi Söz Konusu Değil
 16. Dosya Alacağına Hacizde İİK'nın 106. Md'deki. Süreler, Paranın İstenebilir Hale Gelmesiyle Başlar
 17. İcra Müdürü Verdiği Karardan Dönerek Yasaya Uygun Yeni Bir Karar Verebilir
 18. Borçlunun Limited Şirketteki Ortaklık Payının Haczi ve Satışı
 19. İCRA VEKALET ÜCRETİNİN YAPILAN ÖDEMEDEN ÖNCELİKLE TAHSİL EDİLE BİLECEĞİ
 20. HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT, YASAL FAİZ UYGULANMASI GEREKTİĞİ
 21. Rehinli aracın hasara uğraması sonucu sigorta bedelinin rehin hakkı sahibi olan davacıya ödenmesi
 22. İİK 89. Md. - Haciz İhbarnamesi - Haciz İşleminin Geçerlilik Koşulu Olmayıp, Tedbir Niteliği Taşır.
 23. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Dair Kararn Kesinleşmesi Gerekmez
 24. Takipte Yetkili Olunması Farklı Yerden Alınan İhtiyati Haczin İnfazını Mümkün Hale Getirmez
 25. İcra Hukuk Mahkemesince verilen İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Dair Kararın Kesinleşmesi Gerekmez
 26. Takibe Geçildikten Sonra Alınan İhtiyati Haciz Kararının Takip Dosyasından İnfaza Konulması Gerekir
 27. Haciz İhbarnamesine İtirazın Belediye Başkanı veya Belediye Avukatı Tarafından Yapılması Gerekir
 28. Yetkisiz İcra Dairesince Yapılan Kıymet Takdirinin Yok Hükmünde Olduğu
 29. menkul mallarda kıymet takdiri süresi
 30. Belediye Mallarının Haczinde, Belediye Tarafından Bildirilen Malların Haczinin Zorunlu Olmadığı
 31. Haciz Mahallinde Evrak Araştırılması Yapılıp Yapılamayacağına Dair Bakanlık Görüşü
 32. Yediemini Belirleme Yetkisi kime ait ?
 33. Maaş Haczi Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Şirketin Değil Kesintiyi Yapmayan Şahsın Sorumlu Olacağı
 34. Limited Şirket Ortağının, Şirketteki Hissesinin Haczi
 35. Cep Telefonu Bilgilerinin Sorgulanması
 36. Araç Fiili Haciz İşleminin Bilirkişi Aracılığıyla Yaptırılması
 37. Gemi Alacaklısının İhtiyati Haciz Sonrası Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi
 38. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Kesinleşmeden Araç Kaydına Yakalama Şerhi Konulabilir
 39. AŞKIN HACİZLERİN KALDIRILMASI YETKİSİ İCRA MAHKEMESİNE AİTTİR
 40. Dosya alacağına haciz talepleri hk.
 41. İşçilik ve Diğer Malzeme Bedellerinin Ödenmemesi Nedeniyle Hapis Hakkı
 42. Eşya üzerinde hapis hakkı ve defter tutulması
 43. Tapu iptali ve tescil hacizlerin kaldırılması
 44. Yediemine Muhtıra Tebliğ Edilmeden İİK'nın 358/2. Maddesi Gereğince Malları Haczedilemez
 45. BORÇLUYA HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLEMEZ.
 46. 89/1 HACİZ İHBARNAMESİ İLE HACİZ KONULAN TUTARIN MUHTIRA İLE İSTENEMEZ.
 47. İcra Hukuk Mahkemesi hacizlerin kaldırılması kararınin kesinleşmesi gerekmez
 48. Taşkın haciz - yatırılan paranın tüm borcu karşılayıp karşılamadığı bilirkişi raporuyla tespit edil
 49. Mahcuz Malların Getirilmesi, Teslimi ve Geri Alınması Hususlarında Karar Verme Yetkisi
 50. İstihkak Davası Nedeniyle Verilen Teminatın Dosya Borcu için Paraya Çevrilmesinin Mümkün Olmadığı
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal