Gönderen Konu: Tapuda adresi bulunmayan borçluya satış ilanının tebliğ yerine geçeceği  (Okunma sayısı 909 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

WatchAndLearn

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 291
 • Tşk.Sayısı: 6
 • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

   T.C.
   YARGITAY
   12. Hukuk Dairesi
                                                                           T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
                                                                                 Y A R G I T A Y   İ L A M I

ESAS NO   : 2016/24495
KARAR NO   : 2016/19908   

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : Ardahan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (İcra Hukuk)
TARİHİ   : 16/12/2015
NUMARASI   : 2015/17-2015/26
DAVACI   : Muhammet Ali Görmüş
DAVACI   : BORÇLU: İsrafil Görmüş
DAVALI   : ALACAKLI: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
DAVALI   : İHALE ALICISI: İlhan Şahin

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Semiha Uyar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1-Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklının temyiz itirazlarının REDDİNE;
2-İhale alıcısının temyiz itirazlarına gelince;
Şikayetçinin, ihalesi yapılan taşınmazın ½ oranındaki kısmına malik ve paydaş olduğunu, kendisine kıymet takdiri raporu ve satış ilanı tebligatı yapılmadığını ileri sürerek ihalenin feshini istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, ihalenin, gazete ilanı yolu ile tüm ilgililere tebliğ edildiği ve davayı ispat için herhangi bir delil ve belge sunulmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine dair verilen karar, Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre, tapuda ilgili sıfatını taşıyan şikayetçinin adresinin araştırılarak sonuca gidilmesi gerektiği yönünde bozulduğu, mahkemece, bozma kararı doğrultusunda araştırma yapıldığı ve ilgiliye satış ilanı tebliğ edilmediğinden bahisle ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmıştır.   
İİK.nun 127.maddesine göre; “Satış ilanı, taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.” Bu kuralın uygulanabilmesi için, öncelikle alâkadarların Tapu Sicil  Müdürlüğünde kayıtlı adreslerinin olup olmadığı sorulmalıdır.
Mahkemece 30.09.2015 tarihinde uyulmasına karar verilen Dairemizin 22.04.2015 tarihli 2015/9191 E.-2015/10938 K. sayılı bozma kararında; tapudaki ilgili sıfatını taşıyan şikayetçi Muhammet Ali Görmüş'ün, İİK.nun 127. maddesi uyarınca  tapuda kayıtlı adresi olup olmadığının tespit edilmesi, tapuda adresi bulunduğu takdirde bu adrese tebligat yapılması, ilgilinin tapuda kayıtlı adresi bulunmaz ise varsa adres kayıt sistemindeki adresine tebligat yapılması gerekeceği, tapuda ve adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin tespit edilememesi halinde gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebligat yerine geçeceği belirtilerek  araştırmaya yönelik bozma yapıldığı görülmüştür.
ESAS NO   : 2016/24495
KARAR NO   : 2016/19908

Somut olayda mahkemece, Dairemizin bozma kararı doğrultusunda, Ardahan Tapu Müdürlüğü'ne, varsa ilgilinin tapuda kayıtlı adresinin tespiti hususunda müzekkere yazıldığı, tapu müdürlüğünce verilen 16.10.2015 tarihli cevapta ilgilinin tapuda kayıtlı adresinin bulunmadığının bildirildiği anlaşılmıştır. Adres bilgi raporuna göre, ilgilinin adres kayıt sisteminde de kayıtlı adresi bulunmadığından, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebligat yerine geçeceği açıktır.
 O halde mahkemece ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, ilgiliye satış ilanının tebliğ edilmediği gerekçesiyle ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : İhale alıcısı İlhan Şahin'in temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/09/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Başkan
E. UZUNER
Üye
Y. Z. AKSOY
Üye
A. TUNCAL
Üye
Dr. Ş. KELEŞ
Üye
G. HEYBET


GB

f.cetinkaya

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 3
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
Borçludan bahsetmiyor yanlış yorumlamışsınız. İlgili, alakadar ayrı borçlu ayrı.

WatchAndLearn

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 291
 • Tşk.Sayısı: 6
 • Cinsiyet: Bay
müdürüm borçlu değilde borçluda ilgili olmuyor mu ? o rada bulunan şahısta hissedar (davacı olan)

f.cetinkaya

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 3
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
Sayın müdürüm madde metni "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. " şeklindedir. Borçlu, alacaklı ve ilgililer diye üç grup var. Alacaklı ve borçluya tebliğ şart, o hüküm üçüncü grup olan ilgililer için diye düşünüyorum.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33