Gönderen Konu: Şirket hissesinin satışı usulü-icra mahkemesine sorulması gereği  (Okunma sayısı 613 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 770
  • Tşk.Sayısı: 12
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Şirket hissesinin satışı usulü-icra mahkemesine sorulması gereği

Özet:

Somut olayda, yukarıda anılan İİK'nun 94. maddesine göre borçlunun ortağı olduğu anonim şirketteki hisseleri haczedilmiş olup; alacaklı tarafça, icra takibinde şirketteki hisselerin haczi ile yetinilmesi gerektiği, ancak İİK'nun 121.maddesi uyarınca alacaklının İcra Mahkemesi'nden alacağı yetki ile ticaret mahkemesinde şirket hisselerinin satışı için dava açabileceği, Yasa'da, haczedilen şirket hisselerinin icra yoluyla satışının yapılacağına yönelik ve şirket ortaklarına gönderilecek muhtıra ile anonim şirketin feshinin ihbar edileceği hakkında bir düzenleme bulunmadığı, bunun yanında borçlunun şahsi malları üzerindeki haczin devam ettiği de göz önünde bulundurularak Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir....

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/21214
Karar No:2016/3199
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Şikayetçi 3. kişiler vekili, müvekkillerine İcra Müdürlüğü'nce muhtıra gönderilerek, borcun ödenmemesi halinde ortağı oldukları anonim şirketin feshinin isteneceğinin bildirildiğini, alacaklı vekilinin feshi ihbar gönderilmesine ilişkin talebinin dayanağının kollektif şirketlere ilişkin yasa maddesi olup anonim şirketler hakkında yasada böyle bir düzenleme bulunmadığını, ayrıca borçlunun kişisel mallarından borcu karşılamaya yönelik icra takip işlemlerinin devam ettiğini ileri sürerek, müvekkillerinin ortağı olduğu şirketin feshine yönelik işlemlerin iptalini talep etmiştir.
Mahkemece, İİK'nun 88. madde düzenlemesine göre, limited şirketin ortağı olan borçlunun şahsi borcundan dolayı, ortaklık payının doğrudan haczinin mümkün olmayıp, yalnızca ortağın kar payı ve avans alacağı ile tasfiye halinde tasfiye bakiyesine katılma hakkının haczedilebileceği, TTK'nun 522 ve 523. maddelerinde belirtilen prosedür çerçevesinde hareket ederek alacaklının en az 6 ay önce limited şirketin feshini ihbar etmek suretiyle ortaklığın tasfiye bakiyesinden borçlu ortağa düşecek paydan alacağını alabileceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm, şikayetçi 3. kişiler vekilince temyiz edilmiştir.
İİK'nun 94. maddesinde '' ... Anonim şirketlerde paylar için pay senedi veya pay ilmühaberi çıkarılmamışsa, borçlunun şirketteki payı, icra dairesi tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir. Bu haczin şirket pay defterine işlenmesi zorunludur; ancak haciz, şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile, şirkete tebliğ tarihinde yapılmış sayılır...'', aynı Kanun'un 121.maddesinde "Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi gibi yukarıdaki maddelerde gösterilmeyen başka nevi malların satılması lazım gelirse, icra memuru satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden sorar." hükmü düzenlenmiştir.
İcra takip dosyasının incelenmesinde; borçlunun ortağı olduğu anonim şirketteki hisselerinin haczine karar verildiği, 12.08.2013 tarihinde haczin ortaklık pay defterine işlendiğinin icra dosyasına bildirildiği, alacaklı vekilinin, şirketin borçlu dışındaki diğer ortaklarına muhtıra gönderilerek dosya borcunun ödenmemesi halinde şirketin feshinin talep edileceğinin ihbar ve ihtar edilmesini talep ettiği, talebin İcra Müdürlüğü'nce kabul edildiği, şirket ortaklarına bu yönde muhtıra tebliğ edildiği görülmektedir. Ayrıca, kesinleşen takip nedeniyle haczedilen Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Küçükkarıştıran Mah. 1512 parsel sayılı taşınmazın borçluya intikal edecek 1/4 hissesi üzerindeki haczin devam ettiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda, yukarıda anılan İİK'nun 94. maddesine göre borçlunun ortağı olduğu anonim şirketteki hisseleri haczedilmiş olup; alacaklı tarafça, icra takibinde şirketteki hisselerin haczi ile yetinilmesi gerektiği, ancak İİK'nun 121.maddesi uyarınca alacaklının İcra Mahkemesi'nden alacağı yetki ile ticaret mahkemesinde şirket hisselerinin satışı için dava açabileceği, Yasa'da, haczedilen şirket hisselerinin icra yoluyla satışının yapılacağına yönelik ve şirket ortaklarına gönderilecek muhtıra ile anonim şirketin feshinin ihbar edileceği hakkında bir düzenleme bulunmadığı, bunun yanında borçlunun şahsi malları üzerindeki haczin devam ettiği de göz önünde bulundurularak Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Şikayetçi 3. kişiler vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacılara iadesine, 24.02.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

Limited Şirket Ortağının, Şirketteki Hissesinin Haczi

Başlatan Özgür KOCAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 1273
28 Mart 2017, 10:24:42
Gönderen: Özgür KOCA
Şirket hissesinin haczi nedeniyle ortaklıktan çıkarma

Başlatan Özgür KOCAForumun Borçlar & Ticaret & İş Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 2305
01 Şubat 2016, 12:42:45
Gönderen: Özgür KOCA
Anonim Şirket Hisselerinin Haciz Usulü

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1652
28 Eylül 2017, 23:00:08
Gönderen: Deniz034
araç satışlarında, esas mahkemesine aracın bulunduğu talimat mahkemesine satış

Başlatan ab153508Forumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 3
Gösterim: 260
10 Şubat 2015, 13:44:38
Gönderen: ab153508
Limited Şirket Hisse Satışı Ve Arızi Kazançlar Hususu

Başlatan Özgür KOCAForumun Makale Kütüphanesi

Yanıt: 0
Gösterim: 3029
18 Haziran 2014, 10:04:09
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33