Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
 1. Bankaya İbraz Edilmeyen Çekler Kambiyo Vasfı Taşımaz
 2. Kamulaştırmasız el atma bedellerine ilişkin icra takibinde icra vekalet ücreti nispi hesaplanmalıdır
 3. ÇEKİN YASAL UNSURLARI
 4. Usulsüz tebligat
 5. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi müteahhidin payına haciz konulamaz
 6. Teminat mektubundan doğan alacak- temerrüt faizine tekrar temerrüt faizi işletilemeyeceği
 7. Döviz Alacağı Takip usulü
 8. 3 aylık kira bedeli için yatan teminatın ödenmesi
 9. Oteldeki Malların Haczi istihkak
 10. Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 11. HAKSIZ İCRA TAKİBİ - İCRANIN İADESİ
 12. İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ
 13. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HARÇSIZ KALDIRILIR HACIZ.
 14. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HACIZ HARÇSIZ KALDIRILIR.
 15. Faize Faiz Yürütme Yasağı
 16. BOŞANMA DAVASININ REDDI TEDBİR NAFAKASI KESINLESMEYE KADAR DEVAM EDER
 17. Yetki İtirazında Bulunan Borçlu Yetkili İcra Dairesini Açıkça Bildirmek Zorundadır
 18. Haricen Tahsille Kapatılan Dosyada Bozma Sonrası Borçlunun Hak Edeceği Para İçin İİK 40 ve 361 Uygul
 19. BORÇLUNUN İCRA DOSYASINDAN FOTOKOPİ ALMASI, TEBLİGATLARDAN HABERDAR OLDUĞU
 20. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
 21. Oteldeki Malların Haczi ve Istihkak
 22. Borçlunun Eski Adresinde ıstihkakĺı haciz..
 23. FONA DEVREDİLEN AKACAKLARDA ZAMAN AŞIMI
 24. Çek Aslının İbraz Edilmesi ve İcra Kasasının Dolu Olması Nedeniyle Alacaklıya İade Edilmesi
 25. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirkete Ait Malların Haczedilemeyeceği
 26. Süresi içinde vekaletname sunulmaması ya da icazet verilmemesi halinde işlemlerin geçersiz olacağı
 27. Genel tatil günleri,
 28. BORÇLU EŞİ, DAVACI 3. KİŞİNİN DE OĞLU OLAN KİŞİNİN, 3. KİŞİ YARARINA İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNMAYA Y
 29. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirket Feshi ve Tasfiyesi İstenemez
 30. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 100.
 31. TARIMSAL ARAZİLERİN SATILMASI ÖNALIM HAKKI
 32. Ticaret Sicilinden kaydı silinen şirketin ihyası, taraf teşkili
 33. Bilinen adresten tebligatın bila tebliğ iade edilmesi üzerine,
 34. KIYMET TAKTİRİNE İLİŞKİN İTİRAZLARDA YETKİLİ MAHKEME
 35. İCRA EMRİNİN İPTALİ IPOTEK TAKIBI
 36. HACZİN KALDIRILMASINI TALEP ( Borçlular Adlarına Kayıtlı Taşınmaz Paylarının Kendileri Adlarına Tes
 37. Adi Ortaklıkta Ortaklığın Tüzel Kişiliği Bulunmadığı
 38. ALACAKLI ASILIN HARİCEN TAHSIL TALEBI HACIZLERIN DURUMU
 39. Usulsüz tebligatın kesinleşmesi gerektiği konusunda
 40. İİK.78.maddesi gereğince 1 yıl içerisinde haciz talebinde bulunulmamış ise yenileme harcı yatırılır
 41. Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir.
 42. İcra İflas Kanunun 121.maddeye göre ortaklığın giderilmesi davası açılabilmesi
 43. Tutuklu veya hükümlüye tebligat
 44. ARABULUCULUK TUTANAĞINA İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ
 45. TAHLİYE KARARI TEBLİĞ EDILIP 10 GÜN GEÇMEDEN TAHLIYE YAPILMAZ IIK.269/C
 46. Tahliye sırasında teminat yatırılması halinde tahliye durur
 47. SATIŞ İLANINA KDV ORANININ YAZILMAMASI
 48. Takip Bir Belgeye Dayanıyor İse Onaylı Örneğinin Ödeme Emri İle Birlikte Borçluya Gönderilmesi Zorun
 49. YENİ KDV ORANLARI HAKKINDA
 50. Tapu İptali ve Tescil sebebi ile konulan hacizlerin fekki
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal