Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 1. Çek Aslının İbraz Edilmesi ve İcra Kasasının Dolu Olması Nedeniyle Alacaklıya İade Edilmesi
 2. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirkete Ait Malların Haczedilemeyeceği
 3. Süresi içinde vekaletname sunulmaması ya da icazet verilmemesi halinde işlemlerin geçersiz olacağı
 4. Genel tatil günleri,
 5. BORÇLU EŞİ, DAVACI 3. KİŞİNİN DE OĞLU OLAN KİŞİNİN, 3. KİŞİ YARARINA İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNMAYA Y
 6. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirket Feshi ve Tasfiyesi İstenemez
 7. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 100.
 8. TARIMSAL ARAZİLERİN SATILMASI ÖNALIM HAKKI
 9. Ticaret Sicilinden kaydı silinen şirketin ihyası, taraf teşkili
 10. Bilinen adresten tebligatın bila tebliğ iade edilmesi üzerine,
 11. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
 12. KIYMET TAKTİRİNE İLİŞKİN İTİRAZLARDA YETKİLİ MAHKEME
 13. İCRA EMRİNİN İPTALİ IPOTEK TAKIBI
 14. HACZİN KALDIRILMASINI TALEP ( Borçlular Adlarına Kayıtlı Taşınmaz Paylarının Kendileri Adlarına Tes
 15. Adi Ortaklıkta Ortaklığın Tüzel Kişiliği Bulunmadığı
 16. ALACAKLI ASILIN HARİCEN TAHSIL TALEBI HACIZLERIN DURUMU
 17. Usulsüz tebligatın kesinleşmesi gerektiği konusunda
 18. İİK.78.maddesi gereğince 1 yıl içerisinde haciz talebinde bulunulmamış ise yenileme harcı yatırılır
 19. Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir.
 20. İcra İflas Kanunun 121.maddeye göre ortaklığın giderilmesi davası açılabilmesi
 21. Tutuklu veya hükümlüye tebligat
 22. ARABULUCULUK TUTANAĞINA İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ
 23. TAHLİYE KARARI TEBLİĞ EDILIP 10 GÜN GEÇMEDEN TAHLIYE YAPILMAZ IIK.269/C
 24. Tahliye sırasında teminat yatırılması halinde tahliye durur
 25. SATIŞ İLANINA KDV ORANININ YAZILMAMASI
 26. Takip Bir Belgeye Dayanıyor İse Onaylı Örneğinin Ödeme Emri İle Birlikte Borçluya Gönderilmesi Zorun
 27. YENİ KDV ORANLARI HAKKINDA
 28. Tapu İptali ve Tescil sebebi ile konulan hacizlerin fekki
 29. Taşkın Hacze ilişkin karar kesindir
 30. Taşkın Hacze ilişkin karar kesindir
 31. HACİZ FEKKİ KISMİ KALDIRILMASINDA, TAHSİL HARCI ALINIR
 32. Harç kaybının önlemesi tahsil harci
 33. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ACMA SÜRESİNİN-BAŞLIYACAĞI ZAMAN
 34. Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir.
 35. AKARYAKIT POMPALARININ HACZİ
 36. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATININ HACZİ
 37. Hastane Ruhsatı Haczi
 38. Hastane Ruhsatı Haczi
 39. ŞİRKET KAŞESI ÜZERİNE ATILAN IKINCI IMZA AVAL SAYILIR
 40. TAKİP TALEBİ VE İCRA EMRİNDE FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE ORANI
 41. İFLAS ERTELEME KARARI VERİLEN ŞİRKETİ 89/1 HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMEZ
 42. ALACAKLININ TAKİP TARİHİNDE ÖDEMEDEN HABERDAR OLMAMASI
 43. BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI
 44. BANKA HESABINA KONULAN HACİZİN İİK 106-110 MG .KALKMIYACAĞI
 45. İPTAL EDİLEN KAMBİYO YOLUYLA TAKİP SONRASI AYNI SENETLE İLAMSIZ TAKİP BAŞLATILMASI
 46. Satışa Esas Kıymet Takdirinin Yapılması Talebi Satış Talebi Sayılmaz
 47. İdare Aleyhine Adli Yargıdan Verilen İlâmın Takibi Öncesi Hesap Numarası Bildirmek Zorunlu Değildir
 48. Kanunla Yasaklanan Mal ve Hakların Haczedilebileceğine Dair Önceden Yapılan Anlaşmalar Muteber Değil
 49. İpotek Takibinde Süresinde Satış İstenmezse Borçlunun Talebiyle İİK 150/c Şerhi Kaldırılır
 50. İhale Kesinleşmese Bile Kıymeti Sürekli Düşen Menkul İhale Alıcısına Teslim Edilebilir
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal