Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
 1. tahliyede alınacak harçlar
 2. İFLAS YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR
 3. Ucuncu sahis borclu 89/1
 4. İcra Takibi
 5. İcra Memur Muamelesini Şikayet, İcra Mahkemesi, Yasaya Aykırılığı Re'sen Araştırma Yükümlülüğü
 6. Asıl Kira Borcu Dışında Kalan Sözleşmeye Dayalı Alacaklar İçin 13 Örnek Takip Yapılamaz
 7. Haczedilemezlik Şikayetinden Şirketler (Tüzel Kişilikler) Yararlanamazlar
 8. İİK 111
 9. Faiz alacağına mürekkep faiz işletilemez
 10. İflas erteleme-işçilik alacağı-takibe konu alacağın tahakkuk tarihi
 11. Haczedilecek olan alacak henüz doğmadan Vergi Dairesine gönderilen haciz müzekkeresinin hükmü yoktur
 12. Döner sermaye saymanlık malları haczedilemez
 13. İhtiyatî haciz talebinin reddine ilişkin karara ilişkin istinaf kararı kesindir.
 14. İlamda müştereken ve zincirleme sorumluluk hükmünün bulunmaması halinde alacağın taraflara bölüştürü
 15. MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ TESPİTİNDE USUL
 16. Bankaya İbraz Edilmeyen Çekler Kambiyo Vasfı Taşımaz
 17. Kamulaştırmasız el atma bedellerine ilişkin icra takibinde icra vekalet ücreti nispi hesaplanmalıdır
 18. ÇEKİN YASAL UNSURLARI
 19. Usulsüz tebligat
 20. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi müteahhidin payına haciz konulamaz
 21. Teminat mektubundan doğan alacak- temerrüt faizine tekrar temerrüt faizi işletilemeyeceği
 22. Döviz Alacağı Takip usulü
 23. 3 aylık kira bedeli için yatan teminatın ödenmesi
 24. Oteldeki Malların Haczi istihkak
 25. Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 26. HAKSIZ İCRA TAKİBİ - İCRANIN İADESİ
 27. İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ
 28. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HARÇSIZ KALDIRILIR HACIZ.
 29. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HACIZ HARÇSIZ KALDIRILIR.
 30. Faize Faiz Yürütme Yasağı
 31. BOŞANMA DAVASININ REDDI TEDBİR NAFAKASI KESINLESMEYE KADAR DEVAM EDER
 32. Yetki İtirazında Bulunan Borçlu Yetkili İcra Dairesini Açıkça Bildirmek Zorundadır
 33. Haricen Tahsille Kapatılan Dosyada Bozma Sonrası Borçlunun Hak Edeceği Para İçin İİK 40 ve 361 Uygul
 34. BORÇLUNUN İCRA DOSYASINDAN FOTOKOPİ ALMASI, TEBLİGATLARDAN HABERDAR OLDUĞU
 35. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
 36. Oteldeki Malların Haczi ve Istihkak
 37. Borçlunun Eski Adresinde ıstihkakĺı haciz..
 38. FONA DEVREDİLEN AKACAKLARDA ZAMAN AŞIMI
 39. Çek Aslının İbraz Edilmesi ve İcra Kasasının Dolu Olması Nedeniyle Alacaklıya İade Edilmesi
 40. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirkete Ait Malların Haczedilemeyeceği
 41. Süresi içinde vekaletname sunulmaması ya da icazet verilmemesi halinde işlemlerin geçersiz olacağı
 42. Genel tatil günleri,
 43. BORÇLU EŞİ, DAVACI 3. KİŞİNİN DE OĞLU OLAN KİŞİNİN, 3. KİŞİ YARARINA İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNMAYA Y
 44. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirket Feshi ve Tasfiyesi İstenemez
 45. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 100.
 46. TARIMSAL ARAZİLERİN SATILMASI ÖNALIM HAKKI
 47. Ticaret Sicilinden kaydı silinen şirketin ihyası, taraf teşkili
 48. Bilinen adresten tebligatın bila tebliğ iade edilmesi üzerine,
 49. KIYMET TAKTİRİNE İLİŞKİN İTİRAZLARDA YETKİLİ MAHKEME
 50. İCRA EMRİNİN İPTALİ IPOTEK TAKIBI
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal