Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
 1. YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN DOSYA YETKİLİ VEYA GÖREVLİ YERE GÖNDERİLEMEZ.
 2. NAFAKAYA DAİR TAKİP SÜRERKEN YENİ BİR NAFAKA TAKİBİNİN YAPILMASI İÇİN YENİ İLAMIN DA TEBLİĞİ GEREKİR
 3. İtirazın İptali İlamının, İtiraza Konu Takip Dosyasına İbraz Edilip Harçları Yatırılarak Tahsili
 4. Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 5. Aile konutu şerhi bulunan konut icra yolu ile satılabilir mi?
 6. Şahsım adına banka borçlarım olmasına rağmen yine de şirket kurabilir miyim?
 7. İİK. 36 MADDE GEREĞİNCE TEMİNAT OLARAK T A Ş I N M A Z L A R I N GÖSTERİLMESİ HALİNDE, BU TEMİNATIN
 8. MİRASIN REDDİNİN İPTALİNDE MİRASBIRAKAN ALACAKLISI/MİRASÇI ALACAKLISI AYRIMI
 9. HASTANE RUHSATNAMESİ ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI
 10. (BES) Birikimlerinin Kısmen (Asgari Ücret Tutarı Kadar) Haczi
 11. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
 12. SGK ALEYHINE ICRA TAKIBI KURUMA BAŞVURULMADAN YAPILAMAZ
 13. TEDBİR NAFAKASI ARA KARARI İLAM OLMADIĞI İÇİN İLAMLI TAKİP YAPILAMAZ
 14. Dava gününden itibaren tahsiline karar verilen tedbir nafakasının faizi, karar gününden itibaren ist
 15. NAFAKA ALACAĞI TBK 100. MADDE UYGULANIR
 16. NAFAKA ALACAĞI TBK 100. MADDE UYGULANIR
 17. Tüketici kredisine dayalı ilâmlı ipotek takibi yapamaz
 18. 5411 sayılı bankacılık kanunu’nun 138/4. maddesinde varlık yönetim şirketleri yararlanamaz.
 19. PAMUKBANK'TAN ÇEKİLEN KREDİ BORCU, TMSF'NİN İCRAYA VERMESİ, ZAMANAŞIMI...
 20. Taşınmaz ihalesinde muammen bedelin üzerinde satış yapılmış ise
 21. Bankanın rehin takas mahsup itirazı
 22. Bankaların İİK.89. Maddesi gereğince haciz ihbarnamesi rehin takas mahsup
 23. Yetki belgesi asıl ve suretlerine baro pulu yapıştırma zorunluluğu
 24. TEMINAT MEKTUBU HACİZLERİN AŞKIN HALE GELECEĞİ
 25. BELEDIYE MAL HAK VE ALACAKLARININ HACZİ
 26. IIK.40. ICRANIN IADESI TEMERRÜT TARIHI
 27. ASAT,ISKI HARÇTAN MUAF OLMADIĞINA DAIR
 28. İİK.nun 281/2.maddesi uyarınca verilen ihtiyati haciz kararının infazı
 29. tahliyede alınacak harçlar
 30. İFLAS YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR
 31. Ucuncu sahis borclu 89/1
 32. İcra Takibi
 33. İcra Memur Muamelesini Şikayet, İcra Mahkemesi, Yasaya Aykırılığı Re'sen Araştırma Yükümlülüğü
 34. Asıl Kira Borcu Dışında Kalan Sözleşmeye Dayalı Alacaklar İçin 13 Örnek Takip Yapılamaz
 35. Haczedilemezlik Şikayetinden Şirketler (Tüzel Kişilikler) Yararlanamazlar
 36. İİK 111
 37. Faiz alacağına mürekkep faiz işletilemez
 38. İflas erteleme-işçilik alacağı-takibe konu alacağın tahakkuk tarihi
 39. Haczedilecek olan alacak henüz doğmadan Vergi Dairesine gönderilen haciz müzekkeresinin hükmü yoktur
 40. Döner sermaye saymanlık malları haczedilemez
 41. İhtiyatî haciz talebinin reddine ilişkin karara ilişkin istinaf kararı kesindir.
 42. İlamda müştereken ve zincirleme sorumluluk hükmünün bulunmaması halinde alacağın taraflara bölüştürü
 43. MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ TESPİTİNDE USUL
 44. Bankaya İbraz Edilmeyen Çekler Kambiyo Vasfı Taşımaz
 45. Kamulaştırmasız el atma bedellerine ilişkin icra takibinde icra vekalet ücreti nispi hesaplanmalıdır
 46. ÇEKİN YASAL UNSURLARI
 47. Usulsüz tebligat
 48. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi müteahhidin payına haciz konulamaz
 49. Teminat mektubundan doğan alacak- temerrüt faizine tekrar temerrüt faizi işletilemeyeceği
 50. Döviz Alacağı Takip usulü
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal