Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 1. Şahsım adına banka borçlarım olmasına rağmen yine de şirket kurabilir miyim?
 2. MİRASIN REDDİNİN İPTALİNDE MİRASBIRAKAN ALACAKLISI/MİRASÇI ALACAKLISI AYRIMI
 3. HASTANE RUHSATNAMESİ ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI
 4. (BES) Birikimlerinin Kısmen (Asgari Ücret Tutarı Kadar) Haczi
 5. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
 6. SGK ALEYHINE ICRA TAKIBI KURUMA BAŞVURULMADAN YAPILAMAZ
 7. TEDBİR NAFAKASI ARA KARARI İLAM OLMADIĞI İÇİN İLAMLI TAKİP YAPILAMAZ
 8. Dava gününden itibaren tahsiline karar verilen tedbir nafakasının faizi, karar gününden itibaren ist
 9. NAFAKA ALACAĞI TBK 100. MADDE UYGULANIR
 10. NAFAKA ALACAĞI TBK 100. MADDE UYGULANIR
 11. Tüketici kredisine dayalı ilâmlı ipotek takibi yapamaz
 12. 5411 sayılı bankacılık kanunu’nun 138/4. maddesinde varlık yönetim şirketleri yararlanamaz.
 13. PAMUKBANK'TAN ÇEKİLEN KREDİ BORCU, TMSF'NİN İCRAYA VERMESİ, ZAMANAŞIMI...
 14. Taşınmaz ihalesinde muammen bedelin üzerinde satış yapılmış ise
 15. Bankanın rehin takas mahsup itirazı
 16. Bankaların İİK.89. Maddesi gereğince haciz ihbarnamesi rehin takas mahsup
 17. Yetki belgesi asıl ve suretlerine baro pulu yapıştırma zorunluluğu
 18. TEMINAT MEKTUBU HACİZLERİN AŞKIN HALE GELECEĞİ
 19. BELEDIYE MAL HAK VE ALACAKLARININ HACZİ
 20. IIK.40. ICRANIN IADESI TEMERRÜT TARIHI
 21. ASAT,ISKI HARÇTAN MUAF OLMADIĞINA DAIR
 22. İİK.nun 281/2.maddesi uyarınca verilen ihtiyati haciz kararının infazı
 23. tahliyede alınacak harçlar
 24. İFLAS YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR
 25. Ucuncu sahis borclu 89/1
 26. İcra Takibi
 27. İcra Memur Muamelesini Şikayet, İcra Mahkemesi, Yasaya Aykırılığı Re'sen Araştırma Yükümlülüğü
 28. Asıl Kira Borcu Dışında Kalan Sözleşmeye Dayalı Alacaklar İçin 13 Örnek Takip Yapılamaz
 29. Haczedilemezlik Şikayetinden Şirketler (Tüzel Kişilikler) Yararlanamazlar
 30. İİK 111
 31. Faiz alacağına mürekkep faiz işletilemez
 32. İflas erteleme-işçilik alacağı-takibe konu alacağın tahakkuk tarihi
 33. Haczedilecek olan alacak henüz doğmadan Vergi Dairesine gönderilen haciz müzekkeresinin hükmü yoktur
 34. Döner sermaye saymanlık malları haczedilemez
 35. İhtiyatî haciz talebinin reddine ilişkin karara ilişkin istinaf kararı kesindir.
 36. İlamda müştereken ve zincirleme sorumluluk hükmünün bulunmaması halinde alacağın taraflara bölüştürü
 37. MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ TESPİTİNDE USUL
 38. Bankaya İbraz Edilmeyen Çekler Kambiyo Vasfı Taşımaz
 39. Kamulaştırmasız el atma bedellerine ilişkin icra takibinde icra vekalet ücreti nispi hesaplanmalıdır
 40. ÇEKİN YASAL UNSURLARI
 41. Usulsüz tebligat
 42. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi müteahhidin payına haciz konulamaz
 43. Teminat mektubundan doğan alacak- temerrüt faizine tekrar temerrüt faizi işletilemeyeceği
 44. Döviz Alacağı Takip usulü
 45. 3 aylık kira bedeli için yatan teminatın ödenmesi
 46. Oteldeki Malların Haczi istihkak
 47. Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 48. HAKSIZ İCRA TAKİBİ - İCRANIN İADESİ
 49. İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ
 50. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HARÇSIZ KALDIRILIR HACIZ.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal