Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
 1. Feragatten Feragat Hakkında
 2. Limit ipoteği masraflar
 3. IPOTEK TAKIBI DEPO ALACAĞI TAKIBE EKLENMESI
 4. Kesin Nitelikte Olan Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Temyizen Kaldırılması
 5. İHTARNAMELERİN ÇIKARILDIĞI ADRESİN, TAKİP DAYANAĞI BELGEDEKI ADRES OLMADIĞI
 6. Kredi Kartı ve Konut Finansmanından Kaynaklı Alacaklar Yönünden İPÇY ile İlamlı Takip Yapılamayacağı
 7. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARA İLİŞKİN İLAMIN İCRA TAKİBİ
 8. YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN DOSYA YETKİLİ VEYA GÖREVLİ YERE GÖNDERİLEMEZ.
 9. NAFAKAYA DAİR TAKİP SÜRERKEN YENİ BİR NAFAKA TAKİBİNİN YAPILMASI İÇİN YENİ İLAMIN DA TEBLİĞİ GEREKİR
 10. İtirazın İptali İlamının, İtiraza Konu Takip Dosyasına İbraz Edilip Harçları Yatırılarak Tahsili
 11. Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 12. Aile konutu şerhi bulunan konut icra yolu ile satılabilir mi?
 13. Şahsım adına banka borçlarım olmasına rağmen yine de şirket kurabilir miyim?
 14. İİK. 36 MADDE GEREĞİNCE TEMİNAT OLARAK T A Ş I N M A Z L A R I N GÖSTERİLMESİ HALİNDE, BU TEMİNATIN
 15. MİRASIN REDDİNİN İPTALİNDE MİRASBIRAKAN ALACAKLISI/MİRASÇI ALACAKLISI AYRIMI
 16. HASTANE RUHSATNAMESİ ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI
 17. (BES) Birikimlerinin Kısmen (Asgari Ücret Tutarı Kadar) Haczi
 18. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
 19. SGK ALEYHINE ICRA TAKIBI KURUMA BAŞVURULMADAN YAPILAMAZ
 20. TEDBİR NAFAKASI ARA KARARI İLAM OLMADIĞI İÇİN İLAMLI TAKİP YAPILAMAZ
 21. Dava gününden itibaren tahsiline karar verilen tedbir nafakasının faizi, karar gününden itibaren ist
 22. NAFAKA ALACAĞI TBK 100. MADDE UYGULANIR
 23. NAFAKA ALACAĞI TBK 100. MADDE UYGULANIR
 24. Tüketici kredisine dayalı ilâmlı ipotek takibi yapamaz
 25. 5411 sayılı bankacılık kanunu’nun 138/4. maddesinde varlık yönetim şirketleri yararlanamaz.
 26. PAMUKBANK'TAN ÇEKİLEN KREDİ BORCU, TMSF'NİN İCRAYA VERMESİ, ZAMANAŞIMI...
 27. Taşınmaz ihalesinde muammen bedelin üzerinde satış yapılmış ise
 28. Bankanın rehin takas mahsup itirazı
 29. Bankaların İİK.89. Maddesi gereğince haciz ihbarnamesi rehin takas mahsup
 30. Yetki belgesi asıl ve suretlerine baro pulu yapıştırma zorunluluğu
 31. TEMINAT MEKTUBU HACİZLERİN AŞKIN HALE GELECEĞİ
 32. BELEDIYE MAL HAK VE ALACAKLARININ HACZİ
 33. IIK.40. ICRANIN IADESI TEMERRÜT TARIHI
 34. ASAT,ISKI HARÇTAN MUAF OLMADIĞINA DAIR
 35. İİK.nun 281/2.maddesi uyarınca verilen ihtiyati haciz kararının infazı
 36. tahliyede alınacak harçlar
 37. İFLAS YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR
 38. Ucuncu sahis borclu 89/1
 39. İcra Takibi
 40. İcra Memur Muamelesini Şikayet, İcra Mahkemesi, Yasaya Aykırılığı Re'sen Araştırma Yükümlülüğü
 41. Asıl Kira Borcu Dışında Kalan Sözleşmeye Dayalı Alacaklar İçin 13 Örnek Takip Yapılamaz
 42. Haczedilemezlik Şikayetinden Şirketler (Tüzel Kişilikler) Yararlanamazlar
 43. İİK 111
 44. Faiz alacağına mürekkep faiz işletilemez
 45. İflas erteleme-işçilik alacağı-takibe konu alacağın tahakkuk tarihi
 46. Haczedilecek olan alacak henüz doğmadan Vergi Dairesine gönderilen haciz müzekkeresinin hükmü yoktur
 47. Döner sermaye saymanlık malları haczedilemez
 48. İhtiyatî haciz talebinin reddine ilişkin karara ilişkin istinaf kararı kesindir.
 49. İlamda müştereken ve zincirleme sorumluluk hükmünün bulunmaması halinde alacağın taraflara bölüştürü
 50. MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ TESPİTİNDE USUL
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal