Full version: Tebligat İşlemleri
1 2 »
 1. Tasfiyesine karar verilen şirkete tebligat - icra takibi - tasfiye memuruna tebliğ zorunluluğu
 2. tebligat, muhatabı olan avukata değil de aynı ofiste birlikte çalışan (Çalışanı olmayan) diğer avuka
 3. Ptt posta memurunun cezai sorumluluğu
 4. Usulsüz tebligatı icra müdürünün incel yip inceleyemeyeceği
 5. Konu: İlamsız İcra tebligat soruları
 6. VEKİLİN UYAP ÜZERİNDEN YA DA FİZİKİ DOSYA ÜZERİNDEN BİR İŞLEM YAPMASININ İADE TEBLİGAT HABERDAR SAYI
 7. Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor
 8. TK'nın 21. Md.'ine Göre Tebligatın Geçerliliği için 2 Numaralı İhbarname, Kapıya Yapıştırılmalıdır
 9. Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine Göre Tebligat Yapılması - HGK Kararı - 2018
 10. Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat
 11. Tapuda adresi bulunmayan borçluya satış ilanının tebliğ yerine geçeceği
 12. AVUKATA TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMU
 13. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 14. İcraya Ait Tebliğlerin Tebligat Kanununa Göre Yapılacağı - Alacaklının Bildirimlerinin Geçersizliği
 15. Alacaklının Talep Tarihinden Sonra Borçlu Mernis Adresini Değiştirirse Sorumluluk Borçluya Aittir
 16. İlk Tebligat İade Edildiğinde, 7201 Sayılı TK'nın 21/2. Md.Göre Tebligat Yapılır
 17. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 2017
 18. Vekile Tebliğ Zorunluluğu
 19. AVUKATIN İŞ YERİ ADRESİ YERİNE İKAMETİNE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLDUĞU
 20. Tebligatın Usulsüzlüğü
 21. YABANCI ÜLKEDE YERLEŞİK YABANCIYA TEB.K. 35'E GÖRE TEBLİĞ YAPILMAYCAĞI
 22. usulsüz tebligata ilişkin şikayetin, İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günde yapılır
 23. YURTDIŞINDA BULUNAN HİSSEDARA TEBLİGAT
 24. Usulsüz Tebligata Dair Şikayetin Tebligatın Yapıldığı Kişi Tarafından Yapılması Gerekir
 25. ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ KESİNLEŞMDEN, BORÇLU DOSYADAN FOTOKOPİ ALMASI TEBLİĞ SAYILMAZ
 26. Borçluya Ödeme Emrinin İkinci Kez Tebliğ Edilmesi Yeni Bir İtiraz Hakkı Verir
 27. İlanen Tebligat - İcra Müdürünün Takdir Yetkisi - Dürüstlük Kuralı
 28. Bankalara E-Tebligat İle Gönderilecek Haciz İhbarnamesi İşlemleri Ekran Kullanım
 29. Satış İlanının Kıymet Takdirine İtirazda Bulunan Vekile Tebliğ Edilmesi Gerektiği
 30. İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Tek Başına Öğrenme ile Takibe Devam Olunamayacağı
 31. Mahkemece Tebligata ilişkin Şikayetin Duruşmalı Olarak Değerlendirilmesi
 32. Haciz İhbarnamesi (89/1) TK'nın 21/2. Maddesine Göre Çıkartılabilir
 33. Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadan Yapılan Tebligat
 34. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
 35. Borçluya yapılan tebligatta imtina eden komşunun ad ve soyadının bulunmaması
 36. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 37. Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe
 38. VELAYET SAHİBİ ANNEYE TEBLİGAT
 39. Hükmi Şahıslara Tebligat - Usulsüz Tebligat
 40. E-tebligat için başvurmayanları 1300 lira para cezası bekliyor
 41. Diplomatik Ayrıcalığa Sahip Kişilere Tebligatlara İlişkin Adalet Bakanlığı Görüşü
 42. VEKİLE TEBLİGAT, İLAMLI TAKİP, İCRA DOSYASINDA VEKALET OLMASA DA VEKİLE TEBLİGAT
 43. Yabancılar Yönünden İİK'nın 21/2. Md. Gereğince TK'nın 35. Md.ne Göre Tebliğ - MERNİS Şartı Yok
 44. İİK'nın 21/2. Md. Gereğince TK'nın 35. Md.ne Göre Tebliğ için Adres Kayıt Sisteminde Adres Olmaması
 45. USULSÜZ TEBLİGAT
 46. USULSÜZ TEBLİGATIN SORUMLUSU PTT'DİR, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU YOKTUR.
 47. BORÇLUYA TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLEMEMESİ
 48. Stajyere yapılan tebligat, yetki veren avukat adına yapılmış sayılır
 49. ŞİRKET SEKRETERİNE YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ
 50. ADRES YETERİNCE ARAŞTIRILMADAN İLANEN TEBLİGAT YAPILAMAYACAĞI
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal