Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 »
 1. Taşınmaz üzerinde ipotek bulunması halinde alacaklısından ipotek bedeli altında satışa muvafakati so
 2. Takibin iptali halinda ihale bedeli alacaklıya ödenmez
 3. kesin borç (anapara) ipoteği ile üst limit (maksimal) ipoteği arasındaki ayrım
 4. Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV ve Damga Vergisinden Muafiyeti Şartları
 5. Banka Araç Alacağa Mahsuben Satış - KDV -
 6. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ŞARTLARI
 7. İHALE BEDELİ NEMALARI İLE BİRLİKTE HAK SAHİPLERİNE ÖDENECEĞİ
 8. İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR
 9. Tedbir Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Tarafın İzniyle İhale Yapılamaz
 10. Masraf Olmadığından Tamamlayıcı İhalenin Yapılamaması - İhalenin Feshine Sebep Olan Kişinin Durumu
 11. İİK'nın 133/2. Maddesinde Kastedilen Sorumluluk, Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Geçerlidir
 12. İhale Kesinleşmemiş Olsa Dahi Kıymeti Sürekli Düşen Mahcuz Mal İhale Alıcısına Teslim Edilebilir
 13. Satış Masraflarından Anlaşılması Gereken Son Satışa İlişkin Masraflardır
 14. İhalede % 1 olan KDV nin % 18 olarak girilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi HGK
 15. KDV Oranının Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhalenin Feshi Sebebidir
 16. İhale ile satılan aracın 1. sıradaki rehin ile yediemin-vergi borcu öncelikleri ?
 17. İkinci ihalede de alıcı çıkmaması halinde satış talebi düşer
 18. SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN HESAPLANMASINA DAİR
 19. İHALEDEN ARAÇ VAZGEÇME
 20. Gemi satışında garamet ile işçi alacağı hk.
 21. İİK'nın 110/1. Maddesindeki Satış Talebinin Bir Defa Geri Alınmasıyla ilgili Görüşümüz
 22. Hacze İştirak Halinde İİK'nın 107 Maddesi Gözetilerek Satış Yapılması Gerekir
 23. Yediemin Ücreti için Ayrı Takip Yapılması Halinde Satış Talep Tarihine Kadar Olan Kısım Ödenemez
 24. İlk Sırada Rehin Alacağı var ise Sıra Cetveli Rehin Dosyasından Yapılır
 25. Taşınmaz Satış Vaadi Alacaklısının İcra Dosyasındaki Rölü
 26. Savcılıkça araç kaydına konan "satılamaz" şerhinin, aracın icra yoluyla satışını engellemeyeceği
 27. Taşınmaz İhalesine Teminatsız Girme Şartları
 28. Çenç (change) Aracın İcra Dairesince Yapılan İhale İle Satılmasında İcra Müdürünün Kusurlu Olmadığı
 29. Tedbiri Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Taraf İzin Verse Bile İhale Yapılamaz
 30. İhale Kesinleştikten Sonra KDV'nin Düşük Olması Gerektiği ileri Sürülemez
 31. KAYDINDA TEDBIR OLAN TAŞINMAZIN TESCİL SORUNU
 32. ALACAĞA MAHSUBEN İHALENİN UYGULAMA SORUNLARI / AV. TALİH UYAR
 33. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması ile Satış İstenmiş Sayılır
 34. Haczin Geçerliliğinde İlk Satış Talebinin Dikkate Alınacağı
 35. Satiş Talebinin Geri Alınması Halinde Kalan Süre İşler Yeniden Başlamaz
 36. Avukat olmayan kişilerin ihale ve teslimde vekaletname ile işleri hk.
 37. HACİZDE SIRA - CETVELİN DÜZENLENECEĞİ DOSYANIN TESPİTİ
 38. İhale Edilen Malın Tescilinden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması - Tahliye ve Teslime Engel Değil
 39. Satış İsteme Süresi İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü Tarihte Başlar
 40. Satışlarda İhtiyati Tedbirin mahkemeden sorulmasına ilişkin genelge
 41. Belediye Emlak Vergisi İİK' nın 129. Maddesinde Yer Alan Rüçhanlı Alacaklardan Değildir
 42. İPÇY ile İcra Takibini Yapan ve Satış İsteyen Alacaklının Alacağı Altında Satış Yapılması Mümkündür
 43. Taşınmazın aynına ilişkin vergi borçları ödenmeden yapılan satış işlemi
 44. İHALENİN FESHİ DAVASI KESİNLEŞMEDEN İİK. 135. MDİĞER. GÖRE TAHLİYE İSTENEMEZ.
 45. İpotek Bedeli Altında Satışa Muvafakat Edilmemesi - İpotek Alacaklısının Daha Düşük Pey Sürmesi
 46. Tapudaki İlgili Kişinin Mirasçılarına Satış İlanını Tebliğ Edilmemiş Olması ihalenin Feshi Nedenidir
 47. Düşen Hacze Dayalı Kıymet Takdiri Esas Alınarak Satış Yapılamaz
 48. İİK'nun 150/e maddesinde öngörülen süre tüm borçlulara icra emrinin tebliğinden itibaren başlar
 49. Rehin Hakkı, Sahibine, Satışa Muvafakat Etmeme Hakkı Tanımaz.
 50. 28/10/2016 Cuma Günü Öğleden Sonra Yapılan İhale
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal