Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 »
 1. İİK'nın 133/2. Maddesinde Kastedilen Sorumluluk, Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Geçerlidir
 2. İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR
 3. İhale Kesinleşmemiş Olsa Dahi Kıymeti Sürekli Düşen Mahcuz Mal İhale Alıcısına Teslim Edilebilir
 4. Satış Masraflarından Anlaşılması Gereken Son Satışa İlişkin Masraflardır
 5. İhalede % 1 olan KDV nin % 18 olarak girilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi HGK
 6. KDV Oranının Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhalenin Feshi Sebebidir
 7. İhale ile satılan aracın 1. sıradaki rehin ile yediemin-vergi borcu öncelikleri ?
 8. İkinci ihalede de alıcı çıkmaması halinde satış talebi düşer
 9. SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN HESAPLANMASINA DAİR
 10. İHALEDEN ARAÇ VAZGEÇME
 11. Gemi satışında garamet ile işçi alacağı hk.
 12. İİK'nın 110/1. Maddesindeki Satış Talebinin Bir Defa Geri Alınmasıyla ilgili Görüşümüz
 13. Hacze İştirak Halinde İİK'nın 107 Maddesi Gözetilerek Satış Yapılması Gerekir
 14. Yediemin Ücreti için Ayrı Takip Yapılması Halinde Satış Talep Tarihine Kadar Olan Kısım Ödenemez
 15. İlk Sırada Rehin Alacağı var ise Sıra Cetveli Rehin Dosyasından Yapılır
 16. Taşınmaz Satış Vaadi Alacaklısının İcra Dosyasındaki Rölü
 17. Savcılıkça araç kaydına konan "satılamaz" şerhinin, aracın icra yoluyla satışını engellemeyeceği
 18. Taşınmaz İhalesine Teminatsız Girme Şartları
 19. Çenç (change) Aracın İcra Dairesince Yapılan İhale İle Satılmasında İcra Müdürünün Kusurlu Olmadığı
 20. Tedbiri Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Taraf İzin Verse Bile İhale Yapılamaz
 21. İhale Kesinleştikten Sonra KDV'nin Düşük Olması Gerektiği ileri Sürülemez
 22. KAYDINDA TEDBIR OLAN TAŞINMAZIN TESCİL SORUNU
 23. ALACAĞA MAHSUBEN İHALENİN UYGULAMA SORUNLARI / AV. TALİH UYAR
 24. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması ile Satış İstenmiş Sayılır
 25. Haczin Geçerliliğinde İlk Satış Talebinin Dikkate Alınacağı
 26. Satiş Talebinin Geri Alınması Halinde Kalan Süre İşler Yeniden Başlamaz
 27. Avukat olmayan kişilerin ihale ve teslimde vekaletname ile işleri hk.
 28. HACİZDE SIRA - CETVELİN DÜZENLENECEĞİ DOSYANIN TESPİTİ
 29. İhale Edilen Malın Tescilinden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması - Tahliye ve Teslime Engel Değil
 30. Satış İsteme Süresi İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü Tarihte Başlar
 31. Satışlarda İhtiyati Tedbirin mahkemeden sorulmasına ilişkin genelge
 32. Belediye Emlak Vergisi İİK' nın 129. Maddesinde Yer Alan Rüçhanlı Alacaklardan Değildir
 33. İPÇY ile İcra Takibini Yapan ve Satış İsteyen Alacaklının Alacağı Altında Satış Yapılması Mümkündür
 34. Taşınmazın aynına ilişkin vergi borçları ödenmeden yapılan satış işlemi
 35. İHALENİN FESHİ DAVASI KESİNLEŞMEDEN İİK. 135. MDİĞER. GÖRE TAHLİYE İSTENEMEZ.
 36. İpotek Bedeli Altında Satışa Muvafakat Edilmemesi - İpotek Alacaklısının Daha Düşük Pey Sürmesi
 37. Tapudaki İlgili Kişinin Mirasçılarına Satış İlanını Tebliğ Edilmemiş Olması ihalenin Feshi Nedenidir
 38. Düşen Hacze Dayalı Kıymet Takdiri Esas Alınarak Satış Yapılamaz
 39. İİK'nun 150/e maddesinde öngörülen süre tüm borçlulara icra emrinin tebliğinden itibaren başlar
 40. Rehin Hakkı, Sahibine, Satışa Muvafakat Etmeme Hakkı Tanımaz.
 41. 28/10/2016 Cuma Günü Öğleden Sonra Yapılan İhale
 42. TAŞINMAZLARIN (GAYRİMENKUL) İCRA YOLUYLA SATIŞI
 43. TAŞINIR MALLARIN (MENKUL ve TAŞIT) İCRA YOLU İLE SATIŞI
 44. TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ - TOPLU REHİN - TOPLU REHİNE KONU TAŞINMAZLARIN BİRİNİN SATIŞI İLE PARANIN DOS
 45. Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhale İcra Müdürü Tarafından Resen İptal Edilemez
 46. TMSF'nin Alacaklı Olduğu Takiplerde İİK'nın 106 ve 110. Madde Hükümlerinin Uygulanacağı
 47. TMSF Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Durumu - Fon Alacağının Kapsamı
 48. Müsadereye Konu Mal Üzerindeki Rehin Hakkının Sona Ereceğine Dair.
 49. İhalesi Kesinleşen Malların Yediemin Tarafından Teslim Edilememesi - İİK'nın 358.Md.'deki Sorumluluk
 50. Alacağa Mahsuben İbaresinin Yazılmaması ve 10 Günlük Süre Verilmesi - Alacağına Mahsubu Etkilemez
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal