Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 »
 1. Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhale İcra Müdürü Tarafından Resen İptal Edilemez
 2. Memur Muamelesini Şikayetin Kesinleşen İhale Nedeniyle Tescile Engel Olamayacağı
 3. Mülkiyeti Muhafaza Alacağına Garameten Taksim Yolu ile Amme Alacağının Katılması Mümkün Değildir
 4. Ihalenin kesinleşmesinden sonra KDV’nin daha düşük uygulanamayacağı
 5. İİK 106-110'DAKİ SÜRE HESABINDA ÖDEME-İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İLK SATIŞ TARİHİ ESAS ALINIR
 6. Satış İşlemleri Yardım Lütfen..
 7. İhale bedelinin nakden ödenmesi gereğ
 8. İİK'nın 40.Maddesi Gereğince Takibin Durdurulması - Kesinleşen İhale Sonrası Tescili Engellemeyeceği
 9. İPOTEĞİN ÜST SINIR İPOTEĞİ OLMASI HALİNDE BORÇLUNUN SORUMLU OLACAĞI MİKTAR
 10. İİK 107 ŞARTLARI SATIŞ TALEBI
 11. ihale kesinleştikten sonra iptali halinde alıcıdan bedelin yatırılmasının istenemeyeceği
 12. Haczin Geçerliliğinde İlk Satış Talebinin Dikkate Alınacağı
 13. SIRA CETVELININ BORÇLUYA TEBLIĞI
 14. İlk Sırada Rehin Alacağı var ise Sıra Cetveli Rehin Dosyasından Yapılır
 15. Taşınmaz üzerinde ipotek bulunması halinde alacaklısından ipotek bedeli altında satışa muvafakati so
 16. Takibin iptali halinda ihale bedeli alacaklıya ödenmez
 17. kesin borç (anapara) ipoteği ile üst limit (maksimal) ipoteği arasındaki ayrım
 18. Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV ve Damga Vergisinden Muafiyeti Şartları
 19. Banka Araç Alacağa Mahsuben Satış - KDV -
 20. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ŞARTLARI
 21. İHALE BEDELİ NEMALARI İLE BİRLİKTE HAK SAHİPLERİNE ÖDENECEĞİ
 22. İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR
 23. Tedbir Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Tarafın İzniyle İhale Yapılamaz
 24. Masraf Olmadığından Tamamlayıcı İhalenin Yapılamaması - İhalenin Feshine Sebep Olan Kişinin Durumu
 25. İİK'nın 133/2. Maddesinde Kastedilen Sorumluluk, Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Geçerlidir
 26. İhale Kesinleşmemiş Olsa Dahi Kıymeti Sürekli Düşen Mahcuz Mal İhale Alıcısına Teslim Edilebilir
 27. Satış Masraflarından Anlaşılması Gereken Son Satışa İlişkin Masraflardır
 28. İhalede % 1 olan KDV nin % 18 olarak girilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi HGK
 29. KDV Oranının Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhalenin Feshi Sebebidir
 30. İhale ile satılan aracın 1. sıradaki rehin ile yediemin-vergi borcu öncelikleri ?
 31. İkinci ihalede de alıcı çıkmaması halinde satış talebi düşer
 32. SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN HESAPLANMASINA DAİR
 33. İHALEDEN ARAÇ VAZGEÇME
 34. Gemi satışında garamet ile işçi alacağı hk.
 35. İİK'nın 110/1. Maddesindeki Satış Talebinin Bir Defa Geri Alınmasıyla ilgili Görüşümüz
 36. Hacze İştirak Halinde İİK'nın 107 Maddesi Gözetilerek Satış Yapılması Gerekir
 37. Yediemin Ücreti için Ayrı Takip Yapılması Halinde Satış Talep Tarihine Kadar Olan Kısım Ödenemez
 38. Taşınmaz Satış Vaadi Alacaklısının İcra Dosyasındaki Rölü
 39. Savcılıkça araç kaydına konan "satılamaz" şerhinin, aracın icra yoluyla satışını engellemeyeceği
 40. Taşınmaz İhalesine Teminatsız Girme Şartları
 41. Çenç (change) Aracın İcra Dairesince Yapılan İhale İle Satılmasında İcra Müdürünün Kusurlu Olmadığı
 42. Tedbiri Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Taraf İzin Verse Bile İhale Yapılamaz
 43. İhale Kesinleştikten Sonra KDV'nin Düşük Olması Gerektiği ileri Sürülemez
 44. KAYDINDA TEDBIR OLAN TAŞINMAZIN TESCİL SORUNU
 45. ALACAĞA MAHSUBEN İHALENİN UYGULAMA SORUNLARI / AV. TALİH UYAR
 46. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması ile Satış İstenmiş Sayılır
 47. Satiş Talebinin Geri Alınması Halinde Kalan Süre İşler Yeniden Başlamaz
 48. Avukat olmayan kişilerin ihale ve teslimde vekaletname ile işleri hk.
 49. HACİZDE SIRA - CETVELİN DÜZENLENECEĞİ DOSYANIN TESPİTİ
 50. İhale Edilen Malın Tescilinden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması - Tahliye ve Teslime Engel Değil
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal