Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 »
 1. İhale bedelinin nakden ödenmesi gereğ
 2. İİK'nın 40.Maddesi Gereğince Takibin Durdurulması - Kesinleşen İhale Sonrası Tescili Engellemeyeceği
 3. İPOTEĞİN ÜST SINIR İPOTEĞİ OLMASI HALİNDE BORÇLUNUN SORUMLU OLACAĞI MİKTAR
 4. İİK 107 ŞARTLARI SATIŞ TALEBI
 5. ihale kesinleştikten sonra iptali halinde alıcıdan bedelin yatırılmasının istenemeyeceği
 6. Haczin Geçerliliğinde İlk Satış Talebinin Dikkate Alınacağı
 7. SIRA CETVELININ BORÇLUYA TEBLIĞI
 8. İlk Sırada Rehin Alacağı var ise Sıra Cetveli Rehin Dosyasından Yapılır
 9. Taşınmaz üzerinde ipotek bulunması halinde alacaklısından ipotek bedeli altında satışa muvafakati so
 10. Takibin iptali halinda ihale bedeli alacaklıya ödenmez
 11. kesin borç (anapara) ipoteği ile üst limit (maksimal) ipoteği arasındaki ayrım
 12. Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV ve Damga Vergisinden Muafiyeti Şartları
 13. Banka Araç Alacağa Mahsuben Satış - KDV -
 14. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ŞARTLARI
 15. İHALE BEDELİ NEMALARI İLE BİRLİKTE HAK SAHİPLERİNE ÖDENECEĞİ
 16. İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR
 17. Tedbir Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Tarafın İzniyle İhale Yapılamaz
 18. Masraf Olmadığından Tamamlayıcı İhalenin Yapılamaması - İhalenin Feshine Sebep Olan Kişinin Durumu
 19. İİK'nın 133/2. Maddesinde Kastedilen Sorumluluk, Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Geçerlidir
 20. İhale Kesinleşmemiş Olsa Dahi Kıymeti Sürekli Düşen Mahcuz Mal İhale Alıcısına Teslim Edilebilir
 21. Satış Masraflarından Anlaşılması Gereken Son Satışa İlişkin Masraflardır
 22. İhalede % 1 olan KDV nin % 18 olarak girilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi HGK
 23. KDV Oranının Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhalenin Feshi Sebebidir
 24. İhale ile satılan aracın 1. sıradaki rehin ile yediemin-vergi borcu öncelikleri ?
 25. İkinci ihalede de alıcı çıkmaması halinde satış talebi düşer
 26. SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN HESAPLANMASINA DAİR
 27. İHALEDEN ARAÇ VAZGEÇME
 28. Gemi satışında garamet ile işçi alacağı hk.
 29. İİK'nın 110/1. Maddesindeki Satış Talebinin Bir Defa Geri Alınmasıyla ilgili Görüşümüz
 30. Hacze İştirak Halinde İİK'nın 107 Maddesi Gözetilerek Satış Yapılması Gerekir
 31. Yediemin Ücreti için Ayrı Takip Yapılması Halinde Satış Talep Tarihine Kadar Olan Kısım Ödenemez
 32. Taşınmaz Satış Vaadi Alacaklısının İcra Dosyasındaki Rölü
 33. Savcılıkça araç kaydına konan "satılamaz" şerhinin, aracın icra yoluyla satışını engellemeyeceği
 34. Taşınmaz İhalesine Teminatsız Girme Şartları
 35. Çenç (change) Aracın İcra Dairesince Yapılan İhale İle Satılmasında İcra Müdürünün Kusurlu Olmadığı
 36. Tedbiri Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Taraf İzin Verse Bile İhale Yapılamaz
 37. İhale Kesinleştikten Sonra KDV'nin Düşük Olması Gerektiği ileri Sürülemez
 38. KAYDINDA TEDBIR OLAN TAŞINMAZIN TESCİL SORUNU
 39. ALACAĞA MAHSUBEN İHALENİN UYGULAMA SORUNLARI / AV. TALİH UYAR
 40. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması ile Satış İstenmiş Sayılır
 41. Satiş Talebinin Geri Alınması Halinde Kalan Süre İşler Yeniden Başlamaz
 42. Avukat olmayan kişilerin ihale ve teslimde vekaletname ile işleri hk.
 43. HACİZDE SIRA - CETVELİN DÜZENLENECEĞİ DOSYANIN TESPİTİ
 44. İhale Edilen Malın Tescilinden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması - Tahliye ve Teslime Engel Değil
 45. Satış İsteme Süresi İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü Tarihte Başlar
 46. Satışlarda İhtiyati Tedbirin mahkemeden sorulmasına ilişkin genelge
 47. Belediye Emlak Vergisi İİK' nın 129. Maddesinde Yer Alan Rüçhanlı Alacaklardan Değildir
 48. İPÇY ile İcra Takibini Yapan ve Satış İsteyen Alacaklının Alacağı Altında Satış Yapılması Mümkündür
 49. Taşınmazın aynına ilişkin vergi borçları ödenmeden yapılan satış işlemi
 50. İHALENİN FESHİ DAVASI KESİNLEŞMEDEN İİK. 135. MDİĞER. GÖRE TAHLİYE İSTENEMEZ.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal