Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 »
 1. Satış Masraflarından Anlaşılması Gereken Son Satışa İlişkin Masraflardır
 2. İhalede % 1 olan KDV nin % 18 olarak girilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi HGK
 3. KDV Oranının Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhalenin Feshi Sebebidir
 4. İhale ile satılan aracın 1. sıradaki rehin ile yediemin-vergi borcu öncelikleri ?
 5. İkinci ihalede de alıcı çıkmaması halinde satış talebi düşer
 6. SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN HESAPLANMASINA DAİR
 7. İHALEDEN ARAÇ VAZGEÇME
 8. Gemi satışında garamet ile işçi alacağı hk.
 9. İİK'nın 110/1. Maddesindeki Satış Talebinin Bir Defa Geri Alınmasıyla ilgili Görüşümüz
 10. Hacze İştirak Halinde İİK'nın 107 Maddesi Gözetilerek Satış Yapılması Gerekir
 11. Yediemin Ücreti için Ayrı Takip Yapılması Halinde Satış Talep Tarihine Kadar Olan Kısım Ödenemez
 12. İlk Sırada Rehin Alacağı var ise Sıra Cetveli Rehin Dosyasından Yapılır
 13. Taşınmaz Satış Vaadi Alacaklısının İcra Dosyasındaki Rölü
 14. Savcılıkça araç kaydına konan "satılamaz" şerhinin, aracın icra yoluyla satışını engellemeyeceği
 15. Taşınmaz İhalesine Teminatsız Girme Şartları
 16. Çenç (change) Aracın İcra Dairesince Yapılan İhale İle Satılmasında İcra Müdürünün Kusurlu Olmadığı
 17. Tedbiri Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Taraf İzin Verse Bile İhale Yapılamaz
 18. İhale Kesinleştikten Sonra KDV'nin Düşük Olması Gerektiği ileri Sürülemez
 19. KAYDINDA TEDBIR OLAN TAŞINMAZIN TESCİL SORUNU
 20. ALACAĞA MAHSUBEN İHALENİN UYGULAMA SORUNLARI / AV. TALİH UYAR
 21. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması ile Satış İstenmiş Sayılır
 22. Haczin Geçerliliğinde İlk Satış Talebinin Dikkate Alınacağı
 23. Satiş Talebinin Geri Alınması Halinde Kalan Süre İşler Yeniden Başlamaz
 24. Avukat olmayan kişilerin ihale ve teslimde vekaletname ile işleri hk.
 25. HACİZDE SIRA - CETVELİN DÜZENLENECEĞİ DOSYANIN TESPİTİ
 26. İhale Edilen Malın Tescilinden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması - Tahliye ve Teslime Engel Değil
 27. Satış İsteme Süresi İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü Tarihte Başlar
 28. Satışlarda İhtiyati Tedbirin mahkemeden sorulmasına ilişkin genelge
 29. Belediye Emlak Vergisi İİK' nın 129. Maddesinde Yer Alan Rüçhanlı Alacaklardan Değildir
 30. İPÇY ile İcra Takibini Yapan ve Satış İsteyen Alacaklının Alacağı Altında Satış Yapılması Mümkündür
 31. Taşınmazın aynına ilişkin vergi borçları ödenmeden yapılan satış işlemi
 32. İHALENİN FESHİ DAVASI KESİNLEŞMEDEN İİK. 135. MDİĞER. GÖRE TAHLİYE İSTENEMEZ.
 33. İpotek Bedeli Altında Satışa Muvafakat Edilmemesi - İpotek Alacaklısının Daha Düşük Pey Sürmesi
 34. Tapudaki İlgili Kişinin Mirasçılarına Satış İlanını Tebliğ Edilmemiş Olması ihalenin Feshi Nedenidir
 35. Düşen Hacze Dayalı Kıymet Takdiri Esas Alınarak Satış Yapılamaz
 36. İİK'nun 150/e maddesinde öngörülen süre tüm borçlulara icra emrinin tebliğinden itibaren başlar
 37. Rehin Hakkı, Sahibine, Satışa Muvafakat Etmeme Hakkı Tanımaz.
 38. 28/10/2016 Cuma Günü Öğleden Sonra Yapılan İhale
 39. TAŞINMAZLARIN (GAYRİMENKUL) İCRA YOLUYLA SATIŞI
 40. TAŞINIR MALLARIN (MENKUL ve TAŞIT) İCRA YOLU İLE SATIŞI
 41. TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ - TOPLU REHİN - TOPLU REHİNE KONU TAŞINMAZLARIN BİRİNİN SATIŞI İLE PARANIN DOS
 42. Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhale İcra Müdürü Tarafından Resen İptal Edilemez
 43. TMSF'nin Alacaklı Olduğu Takiplerde İİK'nın 106 ve 110. Madde Hükümlerinin Uygulanacağı
 44. TMSF Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Durumu - Fon Alacağının Kapsamı
 45. Müsadereye Konu Mal Üzerindeki Rehin Hakkının Sona Ereceğine Dair.
 46. İhalesi Kesinleşen Malların Yediemin Tarafından Teslim Edilememesi - İİK'nın 358.Md.'deki Sorumluluk
 47. Alacağa Mahsuben İbaresinin Yazılmaması ve 10 Günlük Süre Verilmesi - Alacağına Mahsubu Etkilemez
 48. İhale Tutanağı İmzalanmakla İhale Tamamlanmış Olur
 49. Tahliye Emri, Satışı Yapan Talimat İcra Dairesince Değil, Esas İcra Dairesince Gönderilir
 50. Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacağın Altında Olması
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal