Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Haciz İhbarnamesi Sonrası Bankadan Borçlunun Mevcuduna ilişkin Olmayan Bilgilerin İstenilemeyeceği
 2. Tapu Müdürlüklerinde Kullanılan KEP Hesapları Hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Duyurusu
 3. Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği
 4. Yedieminlik Ücretinin Ayrı Bir Dosyadan Takibe Konulması Halinde Öncelikle Ödenmesi Söz Konusu Değil
 5. BELEDİYE MALLARININ HACZİ
 6. Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczedilebileceği
 7. Müdahalenin Meni ve Muhdesatın Kal'ine İlişkin Takiplerde Örnek 2 veya Örnek 4-5 İcra Emri Gönderimi
 8. Hacizli Araçların Yetki Sınırları Dışında Farklı Bir Yere Götürülemeyeceğine ilişkin Yerel Mahkeme
 9. İhtiyati Haciz Kararı İlam Hükmünde Olmadığından Bu Karara Dayanılarak İlamlı Takip Başlatılamaz
 10. Adi Ortaklığı Oluşturan Bütün Şirketler (Kişiler) Borçlu Olsa Dahi Adi Ortaklık Alacağı Haczedilemez
 11. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi - Konulan Hacizlerin Kaldırılması için Kararın Kesinleşmesi Gerekir
 12. Yetki İtirazının Kabulü Halinde Diğer İtirazlar Hükümsüz Kalır ve Sonuç Doğurmaz
 13. Meskeniyet İddiasını İnceleme ve Haczin Kaldırılmasına Karar Verme Yetkisi İcrada Değil Mahkemededir
 14. Doğmuş ve Doğacak Nafaka Alacaklarında İcra Vekalet Ücreti Hesabının Nasıl Yapılacağı
 15. İcra Müdürünün Araştırma Görevinin Bulunmadığı
 16. İhtiyati Haciz Borcunun Teminat Olarak Yatırılarak Hacizlerin Kaldırılması Mahkemeden İstenebilir
 17. Taşınmazın Kıymet Takdirinde Gerekirse Taşınmaz Çilingir Marifetiyle Açtırılabilir
 18. Satış İstenmemesi Nedeniyle Haczin Kaldırılmasına İlişkin Verilen Yerel Mahkeme Kararı Kesindir
 19. Takipte Taraf Olmayan Anne,Baba,Eş vb. Kişilerin Nüfus ve Diğer Mal Varlıklarının Sorgulanamayacağı
 20. İş Mahkemesince Verilen İhtiyati Haciz Kararının 10 Gün İçerisinde İnfazının İstenmesi Gerekir
 21. Alacaklının Talebi Olmadan İhtiyati Haciz Kararına İstinaden Resen Haciz Konulamaz.
 22. Dosya Alacağına Hacizde İİK'nın 106. Md'deki. Süreler, Paranın İstenebilir Hale Gelmesiyle Başlar
 23. İcra Müdürü Verdiği Karardan Dönerek Yasaya Uygun Yeni Bir Karar Verebilir
 24. Borçlunun Limited Şirketteki Ortaklık Payının Haczi ve Satışı
 25. İCRA VEKALET ÜCRETİNİN YAPILAN ÖDEMEDEN ÖNCELİKLE TAHSİL EDİLE BİLECEĞİ
 26. HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT, YASAL FAİZ UYGULANMASI GEREKTİĞİ
 27. Rehinli aracın hasara uğraması sonucu sigorta bedelinin rehin hakkı sahibi olan davacıya ödenmesi
 28. İİK 89. Md. - Haciz İhbarnamesi - Haciz İşleminin Geçerlilik Koşulu Olmayıp, Tedbir Niteliği Taşır.
 29. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Dair Kararn Kesinleşmesi Gerekmez
 30. Takipte Yetkili Olunması Farklı Yerden Alınan İhtiyati Haczin İnfazını Mümkün Hale Getirmez
 31. İcra Hukuk Mahkemesince verilen İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Dair Kararın Kesinleşmesi Gerekmez
 32. Takibe Geçildikten Sonra Alınan İhtiyati Haciz Kararının Takip Dosyasından İnfaza Konulması Gerekir
 33. Haciz İhbarnamesine İtirazın Belediye Başkanı veya Belediye Avukatı Tarafından Yapılması Gerekir
 34. Yetkisiz İcra Dairesince Yapılan Kıymet Takdirinin Yok Hükmünde Olduğu
 35. menkul mallarda kıymet takdiri süresi
 36. Belediye Mallarının Haczinde, Belediye Tarafından Bildirilen Malların Haczinin Zorunlu Olmadığı
 37. Haciz Mahallinde Evrak Araştırılması Yapılıp Yapılamayacağına Dair Bakanlık Görüşü
 38. Yediemini Belirleme Yetkisi kime ait ?
 39. Maaş Haczi Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Şirketin Değil Kesintiyi Yapmayan Şahsın Sorumlu Olacağı
 40. Limited Şirket Ortağının, Şirketteki Hissesinin Haczi
 41. Cep Telefonu Bilgilerinin Sorgulanması
 42. Araç Fiili Haciz İşleminin Bilirkişi Aracılığıyla Yaptırılması
 43. Gemi Alacaklısının İhtiyati Haciz Sonrası Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi
 44. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Kesinleşmeden Araç Kaydına Yakalama Şerhi Konulabilir
 45. AŞKIN HACİZLERİN KALDIRILMASI YETKİSİ İCRA MAHKEMESİNE AİTTİR
 46. Dosya alacağına haciz talepleri hk.
 47. İşçilik ve Diğer Malzeme Bedellerinin Ödenmemesi Nedeniyle Hapis Hakkı
 48. Eşya üzerinde hapis hakkı ve defter tutulması
 49. Tapu iptali ve tescil hacizlerin kaldırılması
 50. Yediemine Muhtıra Tebliğ Edilmeden İİK'nın 358/2. Maddesi Gereğince Malları Haczedilemez
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal