Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Adi Ortaklığın Borcundan Dolayı Adi Ortaklığa Ait Mal ve Alacaklar Haczedilebilir
 2. Maden İşletme ruhsatları tek başına haczedilebilir
 3. 89/1 göre icra işlemi bana nasıl yansır ?
 4. İİK 97 ve 99.'a Göre Değerlendirme Yetkisi Esas İcra Dairesine Aittir
 5. İstihkak İddiasının Reddi Halinde Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi Durumu
 6. kıymet takdiri raporunun süresinin geçmiş olması
 7. Tedbir Kararından Sonra Konulan Hacizlerin Kaldırılmasının Gerektiği
 8. İhtiyati Haciz İhbarnamelerinin Tebliği İşlemi Muhafaza Tedbiri Niteliğindedir
 9. Daha Önceden Başka Bir Dosyadan Otoparka Çektirilen Aracın Satışında Yediemin Ücretinde Sorumluluk
 10. Çocuk Teslimine veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcra Edilemez
 11. Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği
 12. İlamın Yargıtayca Onanması Halinde Öncelikle Gösterilen Teminatlar Paraya Çevrilir
 13. Asansör ve Eklentilerinin Binadan Ayrı Haczedilip Haczedilemeyeceği Hakkında
 14. İcra Dairelerince Haczedilerek Muhafaza Altına Alınan Malların Akıbeti
 15. Kıymetli Şeyler İcra Dairesi Tarafından Alıkonulmadıkça Haczedilmiş Sayılmaz
 16. İcra Müdürlüğünce Gönderilen Yazı Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Kabahatler Kanununun Uygulanması
 17. Haciz İhbarnamesine Karşı Bankanın Rehin Hakkı İddiasında Bulunması - İstihkak Niteliğinde Olmadığı
 18. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
 19. Yedieminin Kendisine Teslim Edilen Malı Satış Mahallinde Hazır Bulundurma Mecburiyetinin Olmadığı
 20. İİK'nın 82/son maddesi - İcra Müdürlüğünce Konulmuş Bir Haczin Kaldırılmasına Karar Verilemez
 21. Maaş Haciz Müzekkeresi Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 22. İCRA DAİRESİNİN YETKİSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ - İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASINI GEREKTİRMEZ
 23. maaşında icra ve muvakatname varken 2. muafakatname ne olur
 24. Haczin Kaldırılmasından Sonra İşleyen Yedieminlik Ücretinden Borçlu Sorumludur
 25. Yedieminlik Ücretinin Ayrı Bir Dosyadan Takibe Konulması Halinde Öncelikle Ödenmesi Söz Konusu Değil
 26. Yetkisiz Mahkemece Verilen İhtiyati Hacze İtiraz İnceleme Görevi Kararı Veren Mahkemeye Aittir
 27. İhtiyati Tedbir Yoluyla Hiçbir Takip İşlemi Yapılmamasına Dair Kararın Haciz İhbarnamesine Etkisi
 28. İcra Müdürlüğünce Pasif Taşınmaz Kaydının UYAP'tan Sorgulanmasının Gerektiği
 29. Haciz İhbarnamesi Sonrası Bankadan Borçlunun Mevcuduna ilişkin Olmayan Bilgilerin İstenilemeyeceği
 30. Tapu Müdürlüklerinde Kullanılan KEP Hesapları Hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Duyurusu
 31. BELEDİYE MALLARININ HACZİ
 32. Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczedilebileceği
 33. Müdahalenin Meni ve Muhdesatın Kal'ine İlişkin Takiplerde Örnek 2 veya Örnek 4-5 İcra Emri Gönderimi
 34. Hacizli Araçların Yetki Sınırları Dışında Farklı Bir Yere Götürülemeyeceğine ilişkin Yerel Mahkeme
 35. İhtiyati Haciz Kararı İlam Hükmünde Olmadığından Bu Karara Dayanılarak İlamlı Takip Başlatılamaz
 36. Adi Ortaklığı Oluşturan Bütün Şirketler (Kişiler) Borçlu Olsa Dahi Adi Ortaklık Alacağı Haczedilemez
 37. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi - Konulan Hacizlerin Kaldırılması için Kararın Kesinleşmesi Gerekir
 38. Yetki İtirazının Kabulü Halinde Diğer İtirazlar Hükümsüz Kalır ve Sonuç Doğurmaz
 39. Meskeniyet İddiasını İnceleme ve Haczin Kaldırılmasına Karar Verme Yetkisi İcrada Değil Mahkemededir
 40. Doğmuş ve Doğacak Nafaka Alacaklarında İcra Vekalet Ücreti Hesabının Nasıl Yapılacağı
 41. İcra Müdürünün Araştırma Görevinin Bulunmadığı
 42. İhtiyati Haciz Borcunun Teminat Olarak Yatırılarak Hacizlerin Kaldırılması Mahkemeden İstenebilir
 43. Taşınmazın Kıymet Takdirinde Gerekirse Taşınmaz Çilingir Marifetiyle Açtırılabilir
 44. Satış İstenmemesi Nedeniyle Haczin Kaldırılmasına İlişkin Verilen Yerel Mahkeme Kararı Kesindir
 45. Takipte Taraf Olmayan Anne,Baba,Eş vb. Kişilerin Nüfus ve Diğer Mal Varlıklarının Sorgulanamayacağı
 46. İş Mahkemesince Verilen İhtiyati Haciz Kararının 10 Gün İçerisinde İnfazının İstenmesi Gerekir
 47. Alacaklının Talebi Olmadan İhtiyati Haciz Kararına İstinaden Resen Haciz Konulamaz.
 48. Dosya Alacağına Hacizde İİK'nın 106. Md'deki. Süreler, Paranın İstenebilir Hale Gelmesiyle Başlar
 49. İcra Müdürü Verdiği Karardan Dönerek Yasaya Uygun Yeni Bir Karar Verebilir
 50. Borçlunun Limited Şirketteki Ortaklık Payının Haczi ve Satışı
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal