Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği
 2. BELEDİYE MALLARININ HACZİ
 3. Yedieminlik Ücretinin Ayrı Bir Dosyadan Takibe Konulması Halinde Öncelikle Ödenmesi Söz Konusu Değil
 4. Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczedilebileceği
 5. Müdahalenin Meni ve Muhdesatın Kal'ine İlişkin Takiplerde Örnek 2 veya Örnek 4-5 İcra Emri Gönderimi
 6. Hacizli Araçların Yetki Sınırları Dışında Farklı Bir Yere Götürülemeyeceğine ilişkin Yerel Mahkeme
 7. İhtiyati Haciz Kararı İlam Hükmünde Olmadığından Bu Karara Dayanılarak İlamlı Takip Başlatılamaz
 8. Adi Ortaklığı Oluşturan Bütün Şirketler (Kişiler) Borçlu Olsa Dahi Adi Ortaklık Alacağı Haczedilemez
 9. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi - Konulan Hacizlerin Kaldırılması için Kararın Kesinleşmesi Gerekir
 10. Yetki İtirazının Kabulü Halinde Diğer İtirazlar Hükümsüz Kalır ve Sonuç Doğurmaz
 11. Meskeniyet İddiasını İnceleme ve Haczin Kaldırılmasına Karar Verme Yetkisi İcrada Değil Mahkemededir
 12. Doğmuş ve Doğacak Nafaka Alacaklarında İcra Vekalet Ücreti Hesabının Nasıl Yapılacağı
 13. İcra Müdürünün Araştırma Görevinin Bulunmadığı
 14. İhtiyati Haciz Borcunun Teminat Olarak Yatırılarak Hacizlerin Kaldırılması Mahkemeden İstenebilir
 15. Taşınmazın Kıymet Takdirinde Gerekirse Taşınmaz Çilingir Marifetiyle Açtırılabilir
 16. Satış İstenmemesi Nedeniyle Haczin Kaldırılmasına İlişkin Verilen Yerel Mahkeme Kararı Kesindir
 17. Takipte Taraf Olmayan Anne,Baba,Eş vb. Kişilerin Nüfus ve Diğer Mal Varlıklarının Sorgulanamayacağı
 18. İş Mahkemesince Verilen İhtiyati Haciz Kararının 10 Gün İçerisinde İnfazının İstenmesi Gerekir
 19. Alacaklının Talebi Olmadan İhtiyati Haciz Kararına İstinaden Resen Haciz Konulamaz.
 20. Dosya Alacağına Hacizde İİK'nın 106. Md'deki. Süreler, Paranın İstenebilir Hale Gelmesiyle Başlar
 21. İcra Müdürü Verdiği Karardan Dönerek Yasaya Uygun Yeni Bir Karar Verebilir
 22. Borçlunun Limited Şirketteki Ortaklık Payının Haczi ve Satışı
 23. İCRA VEKALET ÜCRETİNİN YAPILAN ÖDEMEDEN ÖNCELİKLE TAHSİL EDİLE BİLECEĞİ
 24. HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT, YASAL FAİZ UYGULANMASI GEREKTİĞİ
 25. Rehinli aracın hasara uğraması sonucu sigorta bedelinin rehin hakkı sahibi olan davacıya ödenmesi
 26. İİK 89. Md. - Haciz İhbarnamesi - Haciz İşleminin Geçerlilik Koşulu Olmayıp, Tedbir Niteliği Taşır.
 27. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Dair Kararn Kesinleşmesi Gerekmez
 28. Takipte Yetkili Olunması Farklı Yerden Alınan İhtiyati Haczin İnfazını Mümkün Hale Getirmez
 29. İcra Hukuk Mahkemesince verilen İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Dair Kararın Kesinleşmesi Gerekmez
 30. Takibe Geçildikten Sonra Alınan İhtiyati Haciz Kararının Takip Dosyasından İnfaza Konulması Gerekir
 31. Haciz İhbarnamesine İtirazın Belediye Başkanı veya Belediye Avukatı Tarafından Yapılması Gerekir
 32. Yetkisiz İcra Dairesince Yapılan Kıymet Takdirinin Yok Hükmünde Olduğu
 33. menkul mallarda kıymet takdiri süresi
 34. Belediye Mallarının Haczinde, Belediye Tarafından Bildirilen Malların Haczinin Zorunlu Olmadığı
 35. Haciz Mahallinde Evrak Araştırılması Yapılıp Yapılamayacağına Dair Bakanlık Görüşü
 36. Yediemini Belirleme Yetkisi kime ait ?
 37. Maaş Haczi Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Şirketin Değil Kesintiyi Yapmayan Şahsın Sorumlu Olacağı
 38. Limited Şirket Ortağının, Şirketteki Hissesinin Haczi
 39. Cep Telefonu Bilgilerinin Sorgulanması
 40. Araç Fiili Haciz İşleminin Bilirkişi Aracılığıyla Yaptırılması
 41. Gemi Alacaklısının İhtiyati Haciz Sonrası Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi
 42. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Kesinleşmeden Araç Kaydına Yakalama Şerhi Konulabilir
 43. AŞKIN HACİZLERİN KALDIRILMASI YETKİSİ İCRA MAHKEMESİNE AİTTİR
 44. Dosya alacağına haciz talepleri hk.
 45. İşçilik ve Diğer Malzeme Bedellerinin Ödenmemesi Nedeniyle Hapis Hakkı
 46. Eşya üzerinde hapis hakkı ve defter tutulması
 47. Tapu iptali ve tescil hacizlerin kaldırılması
 48. Yediemine Muhtıra Tebliğ Edilmeden İİK'nın 358/2. Maddesi Gereğince Malları Haczedilemez
 49. BORÇLUYA HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLEMEZ.
 50. 89/1 HACİZ İHBARNAMESİ İLE HACİZ KONULAN TUTARIN MUHTIRA İLE İSTENEMEZ.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal