Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
« 1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Hacizli Araçlar Yönünden Yediemin Ücreti için Hapis Hakkına Dayalı Takip Usulsüz
 2. Köyün Orta-Kamu Mallarının Haczi Şikâyet Haczin Kaldırılması
 3. İİK'nın 72/2. Maddesine Dayalı Tedbir Kararı İhtiyati Haczin İnfazını Engellemez
 4. Emekli İkramiyesi ve Tazminatlar İİK'nın 356. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemez
 5. UKOME Tarifesi Gereği Hesap Edilen Otopark Ücreti, Banka Rehninden Önce Ödenir
 6. BORÇLUNUN LTD ŞİRKETİNDEKİ (FABRİKA) HİSSESİNİN KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞI
 7. Vekalet Ücretinin Haczedilemeyeceği HGK
 8. Yediemin Ücreti Ayrı Takip Dosyasında Talep Edilemez.
 9. Ön Alım Hakkı (Şufa) Davası Sonucu Haczin Kaldırılması
 10. HACZE MUVAFAKAT ÜZERİNE
 11. İcra Müdürünün Haciz Mahalli Takdir Yetkisi Yoktur
 12. Belediye Mallarının Hacziyle İlgili Adalet Bakanlığı PGM Yazısı
 13. Haciz Tarihi ile Haczin Düştüğü Tarih Arasındaki Yediemin Ücreti Tarifeye Göre
 14. Yediemin Alacağına İlişkin Davada İtirazın İptali Davasının Görüleceği Mahkeme 2
 15. Yediemin Alacağına İlişkin Davada İtirazın İptali Davasının Görüleceği Mahkeme 1
 16. Haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinde mevcut hesap bakiyesine haciz uygulanması
 17. Maaş Üzerindeki Birden Fazla Haczin Sıralaması İcra Dairesince Yapılır
 18. Yediemin Ücreti - Bakanlık Tarifesi Hesabı Fazla - Borçlar Kanununa Göre İndirim
 19. İİK'nın 88. Maddesi Uygulanmadan İcra Takip Yoluyla Yediemin Alacağı İstenebilir
 20. İcra Memurunun Avukatı Darp Etmesi - Gerçeğe Aykırı Haciz Tutanağı
 21. Yediemin Ücreti için Bakanlık Tarifesi Uygulanır, Kalan Miktar Yönünden Sıra Cetveli Yapılması Gerek
 22. Yediemine Fazla Ödenen Paranın İade Edilmemesi İstirdat Davası Konusudur
 23. Yediemin Haczin Kalkması Nedeniyle Malın Tesliminden Kaçınamaz
 24. İhtiyaten Haczedilen Gemiler İcra Müdürlüğünce Seferden Men Edilir
 25. Satış Talebi ile İhale Tarihi Arasındaki Yediemin Ücreti Paraya Çevirme Gideri
 26. Yediemin Ücreti için Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte Öncelik
 27. Yediemin Depolarındaki Ücret Uyuşmazlıklarında Bakanlık Tarifesinden...
 28. İstihkak Davası
 29. HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, İŞYERİN'DE MAKİNELERE HACİZ
 30. İlamsız Takip ile Takip Öncesi Yediemin Ücreti Tamamının Alınamayacağı (2015)
 31. Teminat Mektubu Bedelinden Arta Kalan Kısmın Başka Dosyadan Haczi Mümkün Değil
 32. Özel Kanunlarına Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 33. Maaş Haczinde İştirak Kuralının Uygulanamayacağı
 34. Haciz Müzekkereleri Toplu Olarak Bir Zarfta Gönderilebilir
 35. Belediyeye Ait Pazar Yeri vb. Yerler Üzerindeki Tahsis Hakkına Haciz Konulamaz
 36. Nafaka Alacaklarının Yabancı Devletlerde Tahsili (Genelge No:64/2)
 37. Alacaklının Gösterdiği Adreste Haciz Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Görevi İhmal
 38. Yedieminlik Görevini Suistimal (Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı)
 39. Haczedilen Bir Malın Üçüncü Kişi Elinde Bulunması HGK
 40. Haczedilen mal borçlu elinde olmayıp mülkiyet iddia eden üçüncü kişideyse
 41. Bir Malın Borçlu ile Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Durumunda Mülkiyet Karinesi
 42. Haciz Adresinin ve Hacizli Malların Borçluya Ait Olduğunun Kanıtlanamaması
 43. İbraz Edilen Sevk İrsaliyesi, Fatura ve Vegi Levhasına Göre Mülkiyet Karinesi
 44. İstihkakda kantar fişleri, adi nitelikteki satış sözleşmeleri ve diğer deliller
 45. Hacizde İstihkak Konusuyla İlgili PDF Dökümanı
 46. İSTİHKAK PROSEDÜRÜ
 47. MUHAFAZA GİDERLERİ
 48. MUVAKKAT HACİZ
 49. BANKA MEVDUAT HESABI HACZİ
 50. 1.HACİZ İHBARNAMESİ
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal