Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
« 1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
 2. Haciz İşlemi İçin Hukuken El Koyma Yeterlidir.
 3. İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşmesi, Haciz İsteme Hakkı
 4. Otopark Ücreti Alacağı - Hapis Hakkı - Sıra Cetvelindeki Alacağın Sıra ve Esasına İtirazda Yetki
 5. Yediemindeki Malın Başka Bir İcra Dosyasından Muhafaza Altına Alınması Yedieminin Sorumluluğu
 6. Borçlu Çiftçinin Haline Münasip Traktörünün Haczedilemeyeceği
 7. Hapis Hakkına Dayalı Otopark Ücreti - MTV'den Sonra Ödenir - İİK 138/2 deki Giderlerden Değildir
 8. Hapis Hakkına Konu Otopark Alacağının MTV'den Önce Ödeneceği
 9. TALİMAT HACZİNDE İİK 99 UYGULAMASI
 10. Hacizli Araçlar Yönünden Yediemin Ücreti için Hapis Hakkına Dayalı Takip Usulsüz
 11. Köyün Orta-Kamu Mallarının Haczi Şikâyet Haczin Kaldırılması
 12. İİK'nın 72/2. Maddesine Dayalı Tedbir Kararı İhtiyati Haczin İnfazını Engellemez
 13. Emekli İkramiyesi ve Tazminatlar İİK'nın 356. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemez
 14. UKOME Tarifesi Gereği Hesap Edilen Otopark Ücreti, Banka Rehninden Önce Ödenir
 15. BORÇLUNUN LTD ŞİRKETİNDEKİ (FABRİKA) HİSSESİNİN KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞI
 16. Vekalet Ücretinin Haczedilemeyeceği HGK
 17. Yediemin Ücreti Ayrı Takip Dosyasında Talep Edilemez.
 18. Ön Alım Hakkı (Şufa) Davası Sonucu Haczin Kaldırılması
 19. HACZE MUVAFAKAT ÜZERİNE
 20. İcra Müdürünün Haciz Mahalli Takdir Yetkisi Yoktur
 21. Belediye Mallarının Hacziyle İlgili Adalet Bakanlığı PGM Yazısı
 22. Haciz Tarihi ile Haczin Düştüğü Tarih Arasındaki Yediemin Ücreti Tarifeye Göre
 23. Yediemin Alacağına İlişkin Davada İtirazın İptali Davasının Görüleceği Mahkeme 2
 24. Yediemin Alacağına İlişkin Davada İtirazın İptali Davasının Görüleceği Mahkeme 1
 25. Haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinde mevcut hesap bakiyesine haciz uygulanması
 26. Maaş Üzerindeki Birden Fazla Haczin Sıralaması İcra Dairesince Yapılır
 27. Yediemin Ücreti - Bakanlık Tarifesi Hesabı Fazla - Borçlar Kanununa Göre İndirim
 28. İİK'nın 88. Maddesi Uygulanmadan İcra Takip Yoluyla Yediemin Alacağı İstenebilir
 29. İcra Memurunun Avukatı Darp Etmesi - Gerçeğe Aykırı Haciz Tutanağı
 30. Yediemin Ücreti için Bakanlık Tarifesi Uygulanır, Kalan Miktar Yönünden Sıra Cetveli Yapılması Gerek
 31. Yediemine Fazla Ödenen Paranın İade Edilmemesi İstirdat Davası Konusudur
 32. Yediemin Haczin Kalkması Nedeniyle Malın Tesliminden Kaçınamaz
 33. İhtiyaten Haczedilen Gemiler İcra Müdürlüğünce Seferden Men Edilir
 34. Satış Talebi ile İhale Tarihi Arasındaki Yediemin Ücreti Paraya Çevirme Gideri
 35. Yediemin Ücreti için Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte Öncelik
 36. Yediemin Depolarındaki Ücret Uyuşmazlıklarında Bakanlık Tarifesinden...
 37. İstihkak Davası
 38. HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, İŞYERİN'DE MAKİNELERE HACİZ
 39. İlamsız Takip ile Takip Öncesi Yediemin Ücreti Tamamının Alınamayacağı (2015)
 40. Teminat Mektubu Bedelinden Arta Kalan Kısmın Başka Dosyadan Haczi Mümkün Değil
 41. Özel Kanunlarına Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 42. Maaş Haczinde İştirak Kuralının Uygulanamayacağı
 43. Haciz Müzekkereleri Toplu Olarak Bir Zarfta Gönderilebilir
 44. Belediyeye Ait Pazar Yeri vb. Yerler Üzerindeki Tahsis Hakkına Haciz Konulamaz
 45. Nafaka Alacaklarının Yabancı Devletlerde Tahsili (Genelge No:64/2)
 46. Alacaklının Gösterdiği Adreste Haciz Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Görevi İhmal
 47. Yedieminlik Görevini Suistimal (Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı)
 48. Haczedilen Bir Malın Üçüncü Kişi Elinde Bulunması HGK
 49. Haczedilen mal borçlu elinde olmayıp mülkiyet iddia eden üçüncü kişideyse
 50. Bir Malın Borçlu ile Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Durumunda Mülkiyet Karinesi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal