Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
« 1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Aracın Teslim Edilmemesi Nedeniyle Fazladan Ödenen Paranın Yasal Faiziyle Birlikte İadesi
 2. Alacaklı Kendi Alacağı için Haciz Koyduğu Aracın Muhafazasından Doğan Sorumluluğa Katlanmak Zorunda
 3. MİRASEN İNTİKAL MAL VARLIĞINA HACİZ
 4. Maden Haczi ve satışına özgü Dipnot:
 5. Tedbir kararı verilmesi halinde, haciz, maaş üzerinde durmakla birlikte kesintiler durdurulur
 6. Nokta Hacizde, Haczedilemezlik Şikayetine Esas İcra Dairesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Bakar
 7. Emekli Maaş Haczi Muvafakati Sonrasında Mahkemeye Başvuru ile Haczedilen Tutarın Düşürülemeyeceği
 8. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
 9. Haciz İşlemi İçin Hukuken El Koyma Yeterlidir.
 10. İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşmesi, Haciz İsteme Hakkı
 11. Otopark Ücreti Alacağı - Hapis Hakkı - Sıra Cetvelindeki Alacağın Sıra ve Esasına İtirazda Yetki
 12. Yediemindeki Malın Başka Bir İcra Dosyasından Muhafaza Altına Alınması Yedieminin Sorumluluğu
 13. Borçlu Çiftçinin Haline Münasip Traktörünün Haczedilemeyeceği
 14. Hapis Hakkına Dayalı Otopark Ücreti - MTV'den Sonra Ödenir - İİK 138/2 deki Giderlerden Değildir
 15. Hapis Hakkına Konu Otopark Alacağının MTV'den Önce Ödeneceği
 16. TALİMAT HACZİNDE İİK 99 UYGULAMASI
 17. Hacizli Araçlar Yönünden Yediemin Ücreti için Hapis Hakkına Dayalı Takip Usulsüz
 18. Köyün Orta-Kamu Mallarının Haczi Şikâyet Haczin Kaldırılması
 19. İİK'nın 72/2. Maddesine Dayalı Tedbir Kararı İhtiyati Haczin İnfazını Engellemez
 20. Emekli İkramiyesi ve Tazminatlar İİK'nın 356. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemez
 21. UKOME Tarifesi Gereği Hesap Edilen Otopark Ücreti, Banka Rehninden Önce Ödenir
 22. BORÇLUNUN LTD ŞİRKETİNDEKİ (FABRİKA) HİSSESİNİN KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞI
 23. Vekalet Ücretinin Haczedilemeyeceği HGK
 24. Yediemin Ücreti Ayrı Takip Dosyasında Talep Edilemez.
 25. Ön Alım Hakkı (Şufa) Davası Sonucu Haczin Kaldırılması
 26. HACZE MUVAFAKAT ÜZERİNE
 27. İcra Müdürünün Haciz Mahalli Takdir Yetkisi Yoktur
 28. Belediye Mallarının Hacziyle İlgili Adalet Bakanlığı PGM Yazısı
 29. Haciz Tarihi ile Haczin Düştüğü Tarih Arasındaki Yediemin Ücreti Tarifeye Göre
 30. Yediemin Alacağına İlişkin Davada İtirazın İptali Davasının Görüleceği Mahkeme 2
 31. Yediemin Alacağına İlişkin Davada İtirazın İptali Davasının Görüleceği Mahkeme 1
 32. Haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinde mevcut hesap bakiyesine haciz uygulanması
 33. Maaş Üzerindeki Birden Fazla Haczin Sıralaması İcra Dairesince Yapılır
 34. Yediemin Ücreti - Bakanlık Tarifesi Hesabı Fazla - Borçlar Kanununa Göre İndirim
 35. İİK'nın 88. Maddesi Uygulanmadan İcra Takip Yoluyla Yediemin Alacağı İstenebilir
 36. İcra Memurunun Avukatı Darp Etmesi - Gerçeğe Aykırı Haciz Tutanağı
 37. Yediemin Ücreti için Bakanlık Tarifesi Uygulanır, Kalan Miktar Yönünden Sıra Cetveli Yapılması Gerek
 38. Yediemine Fazla Ödenen Paranın İade Edilmemesi İstirdat Davası Konusudur
 39. Yediemin Haczin Kalkması Nedeniyle Malın Tesliminden Kaçınamaz
 40. İhtiyaten Haczedilen Gemiler İcra Müdürlüğünce Seferden Men Edilir
 41. Satış Talebi ile İhale Tarihi Arasındaki Yediemin Ücreti Paraya Çevirme Gideri
 42. Yediemin Ücreti için Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte Öncelik
 43. Yediemin Depolarındaki Ücret Uyuşmazlıklarında Bakanlık Tarifesinden...
 44. İstihkak Davası
 45. HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, İŞYERİN'DE MAKİNELERE HACİZ
 46. İlamsız Takip ile Takip Öncesi Yediemin Ücreti Tamamının Alınamayacağı (2015)
 47. Teminat Mektubu Bedelinden Arta Kalan Kısmın Başka Dosyadan Haczi Mümkün Değil
 48. Özel Kanunlarına Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 49. Maaş Haczinde İştirak Kuralının Uygulanamayacağı
 50. Haciz Müzekkereleri Toplu Olarak Bir Zarfta Gönderilebilir
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal