Gönderen Konu: Disiplin Suçu Oluşturan Olguların Somut Bilgi ve Belgelerle Kanıtlanması Gerekir  (Okunma sayısı 2598 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1802
  • Tşk.Sayısı: 120
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu
Esas No: 1999/962
Karar No: 2000/1039
Karar Tarihi : 27.10.2000
 
* MEMUR SİCİL NOTU
 
Özet: Sicil raporlarının doldurulması sırasında olumsuz kanaate yol açan ve aynı zamanda disiplin suçu oluşturan olguların somut bilgi ve belgelerle kanıtlanması gerekir.
 
(Devlet Memurları Sicil Yön. m. 1, 17, 18)
 
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : ...
 
Karşı Taraf (Davacı) : ...
 
Vekili : Av. ...
 
İstemin Özeti : Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen ve Danıştay Onikinci Dairesinin bozma kararına uyulmayarak dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrarına ilişkin bulunan 16.6.1999 günlü, E:1999/570, K:1999/648 sayılı kararı, davalı idare temyiz etmekte ve BOZULMASINI İSTEMEKTEDİR.
 
Savunmanın Özeti: Temyiz dilekçesine YANIT VERİLMEMİŞTİR.
 
Danıştay Tetkik Hakimi Adnan Zengin''in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi ısrar kararının onanması GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR.
 
Danıştay Savcısı Zeynep Kavlak''ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49''uncu maddesinin 1''inci fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince Danıştay Onikinci Dairesinin 16.10.1997 günlü, E:1995/7384, K:1997/2228 sayılı bozma kararına uyulmayarak verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir NİTELİKTE GÖRÜLMEMEKTEDİR.
 
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesince işlemin iptali yolunda verilen ısrar kararının onanmasının uygun OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.
 
Davacının 1991 yılına ait sicilinin olumsuz düzenlenmesi ve bu nedenle terfi ettirilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle DAVA AÇILMIŞTIR.
 
Ankara 9. İdare Mahkemesi 22.11.1994 günlü, E:1993/174, K:1994/1399 sayılı kararıyla: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuyla Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre devlet memurlarının mesleki ehliyetlerinin saptanması ve yükselmelerinin dayanağının sicilleri olduğu için sicil raporlarının sicil amirlerince titizlikle, objektif ve mevzuata uygun doldurulması gerektiği, bu ilke doğrultusunda sicil amirlerinin sübjektif etkilerden uzak bir şekilde olaylara dayalı kanaatlarının sicil raporlarına yansıtılmasının zorunlu olduğu, memurların Ceza Yasası kapsamında suç oluşturan ve aynı zamanda disiplin cezasını da gerektiren bir eyleminin sicil raporuna yansıyabilmesi için bu eylemlerin sicil raporu formunda sorulan soruların içeriğiyle uyumlu olmasının gerekli olduğu, dava konusu uyuşmazlıkta davacının 1991 yılı sicilinin sorumluluk duygusunun, görevine bağlılık, iş heyecanı, teşebbüs fikri, mesleki bilgisi, ifade kabiliyeti, kendisini geliştirme ve yenileme gayret intizam ve dikkati, işbirliği yapma ve değişen şartlara uyum gösterme başarısı, disipline riayeti, amirleriyle mesai arkadaşlarına ve iş sahiplerine karşı tutum ve çalışkanlığı ve verimliliği, yurtdışı görevlerde temsil yeteneği, mesleki ehliyet ve yabancı dil bilgisinin zayıf olduğundan bahisle 1.si çil amirince sicil notunun ortalama 21 olarak doldurulduğu, 2.sicil amirince ise ilgiliyi fazla tanımadığının belirtilmek suretiyle sicil notunun ortalama 74 olarak düzenlendiği, 3. sicil amirinin ise 1. sicil amirinin görüşlerine katılarak sicil notunu ortalama 50 olarak doldurduğunun anlaşıldığı; davacının 1987-1990 yıllarına ait sicillerinin olumlu olduğu, 1991 yılı sicilini olumsuz olarak dolduran 1. ve 3. sicil amirlerince yapılan tespitlerin herhangi bir dayanaktan ve somut bilgiden yoksun olması karşısında dava konusu olumsuz sicilin objektif değerlendirmeden uzak olduğu sonucuna varıldığından, davacının 1991 yılı sicilinin olumsuz olarak doldurulması ve buna dayalı olarak terfi ettirilmemesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi İPTAL ETMİŞTİR.
 
Bu karar temyiz incelemesi sonunda, Danıştay Onikinci Dairesinin 16.10.1997 günlü, E:1995/7384, K:1997/2228 sayılı kararıyla; Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği uyarınca düzenlenen sicillerin, sicil amirlerince yönetmelikte belirlenen formların doldurulması suretiyle düzenlendiği, formda yer alan kimi sorulara verilen yanıtların olumsuz olması halinde bu değerlendirmeye yol açan nedenlerin somut olarak ortaya konulması gerekirken kimi soruların gözlem ve kanaate dayalı olarak cevaplandırılması gerektiğinden bu sorulara verilen yanıtların somut bilgi ve belgeye dayanması gerekmediği, 12.10.1990 günlü müşterek kararnameyle ... Büyükelçiliği Tanıtma Müşavirliğine idari ateşe olarak atanan davacının bu görevden alınmasına ilişkin 31.5.1992 günlü, 92/40188 sayılı müşterek kararnamenin iptali istemiyle açılan davanın Danıştay Beşinci Dairesinin 23.11.1993 günlü, E:1992/3884, K:1993/4651 sayılı kararıyla reddedildiği: bu davaya sunulan ve davacı hakkında 1.sicil amiri de olan tanıtma müşavirinin yazdığı 23.12.1991 günlü, 209 sayılı yazıyla davacı hakkında Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunca düzenlenen 27.3.1992 günlü, 3 sayılı rapordan davacının tanıtma müşavirliğinin çalışmalarına katkıda bulunmak yerine müşavirlik faaliyetlerini aksattığı, memuriyet disiplinine uymadığının anlaşıldığı, bu durumda davacının 1991 yılı sicil raporundaki olumsuz değerlendirmelerin ve bunun hizmete etkisinin somut olarak ortaya konulduğu sonucuna varılması gerekirken idare mahkemesince iptal kararı verilmesinde hukuki isabet bulunmadığı GEREKÇESİYLE BOZULMUŞTUR.
 
Ankara 9. İdare Mahkemesince bozma kararına uyulmayarak dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrarına ilişkin olarak verilen 16.6.1999 günlü, E:1999/570, K:1999/648 sayılı kararı: davalı idare, davacı hakkında tanıtma müşavirince yazılan yazının ve hakkında düzenlenen soruşturma raporunun somut belge niteliğinde olduğunu öne sürerek temyiz etmekte ve BOZULMASINI İSTEMEKTEDİR.
 
İdare mahkemesi ısrar kararında belirtildiği gibi: sicil raporlarının doldurulması sırasında olumsuz kanaate yol açan ve aynı zamanda disiplin suçu oluşturan olguların somut belge ve bilgilerle KANITLANMASI GEREKMEKTEDİR. Davacının ... Büyükelçiliği Tanıtma Müşavirliğinin hizmetlerini aksattığından bahisle yapılan teklif ve düzenlenen soruşturma raporu üzerine görevden alınması işleminde kesinleşen yargı kararıyla kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık görülmemiş olması sicilinin de olumsuz olarak düzenlenmesini haklı kılmaz. Tanıtma müşavirinin yazdığı 23.12.1991 günlü, 209 sayılı yazının ve 27.3.1992 günlü, 3 sayılı soruşturma raporunun incelenmesinden, ... Büyükelçiliği Tanıtma Müşavirliğinde bir takım olayların ortaya çıktığı ve hizmetin aksadığı açık olduğundan, davacının idari ateşelikten alınması hizmetin iyi ve düzenli yürümesi için zorunlu hale gelmiş ise de burada ortaya çıkan sorunların yalnızca davacıdan kaynaklanmadığı, bu sorunların doğmasında tanıtma müşavirinin tavır ve davranışlarıyla, kişiliğinin de etkisi olduğu SONUCUNA VARILMAKTADIR. Davacı hakkında 1992 yılında doldurulan sicil raporuna 2.sicil amiri olan büyükelçinin eklediği belgeden de bu husus açıkça ORTAYA ÇIKMIŞTIR. Bu itibarla davacının 1991 yılı sicilinin objektif kriterler esas alınarak düzenlenmediği, davacıyla 1.sicil amiri olan tanıtma müşavirinin aralarında meydana gelen huzursuzluğun bir devamı olarak sübjektif değerlendirmelerle doldurulduğu kanaatine ulaşılmakta olduğundan, dava konusu işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi ısrar kararında hukuka AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR.
 
Açıklanan nedenlerle: davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle Ankara 9. İdare Mahkemesinin 16.6.1999 günlü, E:1999/570, K:1999/648 sayılı ısrar kararının onanmasına, dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine, 27.10.2000 tarihinde OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ.
 
KARŞI OY
 
Davacı hakkında ... Büyükelçiliği Tanıtma Müşavirince yazılan 23.12.1991 günlü, 209 sayılı yazıyla Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunca düzenlenen 27.3.1992 günlü, 3 sayılı raporda tespit edilen hususlar, davacının 1991 yılı sicilinin olumsuz düzenlenmesine ilişkin işlemin somut bilgi ve belgelere dayandığını gösterdiğinden, idare mahkemesi ısrar kararının Danıştay Onikinci Dairesinin 16.10.1997 günlü, E:1995/7384, K:1997/2228 sayılı bozma kararı doğrultusunda bozulması oyuyla, temyize konu kararın onanmasına ilişkin karara karşıyız.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33