Gönderen Konu: İhalede % 1 olan KDV nin % 18 olarak girilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi HGK  (Okunma sayısı 3006 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 1779
 • Tşk.Sayısı: 115
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

E. 2013/12-2211
K. 2015/1300
T. 29.4.2015

• KDV ORANI %1 İKEN SATIŞ İLANINDA %18 GÖSTERİLMESİ ( KDV Oranının Satış İlanında Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhaleye Katılımı Olumsuz Yönde Etkileyeceği - Bu Durum Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )

• İHALEYE KATILIMIN OLUMSUZ ETKİLENMESİ ( İhalenin Feshi - Kdv Oranı %1 İken Satış İlanında %18 Gösterilmesi İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/Mahkemece İhale Konusu Araca Dair KDV Oranı Yöntemince Araştırılacağı )

• KDV ORANININ SATIŞ İLANINDA OLMASI GEREKENDEN FAZLA GÖSTERİLMESİ ( İhalenin Feshi - Kdv Oranı %1 İken Satış İlanında %18 Gösterilmesi İddiası/Mahkemece İhale Konusu Araca Dair KDV Oranı Yöntemince Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği )

• İHALENİN FESHİ ( Kdv Oranı %1 İken Satış İlanında %18 Gösterilmesi İddiasına Dayalı - KDV Oranının Satış İlanında Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhaleye Katılımı Olumsuz Yönde Etkileyeceği/Mahkemece Kdv Oranı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )

ÖZET : Dava; ihale konusu araç yönünden KDV oranının %1 iken satış ilanında %18 olarak yazıldığı sebebiyle ihalenin feshi talebine ilişkindir. İhale konusu malın KDV oranının satış ilanında olması gerekenden fazla gösterilmesi ihaleye katılımı olumsuz yönde etkileyeceğinden bu durum başlı başına ihalenin feshi nedenidir. Bu durumda mahkemece ihale konusu araca dair KDV oranı yöntemince araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki "ihalenin feshi" isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda; Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin reddine dair verilen 18.9.2012 gün ve 2012/288 E., 2012/536 K. sayılı kararın incelenmesi şikayetçi alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 19.2.2013 gün ve 2012/30000 E., 2013/5025 K. sayılı ilamı ile;

( ... Alacaklının icra mahkemesine başvurusu ihale konusu araç yönünden KDV oranının %1 iken satış ilanında %18 olarak yazıldığı sebebiyle ihalenin feshi talebine ilişkindir. İhale konusu malın KDV oranının satış ilanında olması gerekenden fazla gösterilmesi ihaleye katılımı olumsuz yönde etkileyeceğinden bu durum başlı başına ihalenin feshi nedenidir.

Bu durumda mahkemece ihale konusu araca dair KDV oranı yöntemince araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir... ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

H.G.K.nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Talep, ihalenin feshi istemine ilişkindir.

Şikayetçi alacaklı vekili, ihale konusu araç yönünden KDV oranının %1 iken satış ilanında %18 olarak yazılmasının ihaleye katılımı azalttığını belirterek ihalenin feshine karar verilmesini istemiştir. Davalı borçlu, beyanda bulunmamış ve duruşmalara katılmamıştır. Davalı ihale alıcısı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, KDV oranının satış kararı ve satış şartnamesinde %18 olarak belirtilmesinin ihalenin feshi sebebi olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, şikayetçi vekilinin temyizi üzerine karar Özel Dairece yukarda açıklanan gerekçelerle bozulmuş, mahkemece önceki gerekçe tekrarlanmak suretiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı şikayetçi alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık, ihale konusu araç yönünden KDV oranının %1 iken satış ilanında %18 yazılmasının ihalenin feshini gerektirip gerektirmediği, ihalenin feshini gerektirmesi halinde ihale konusu araca dair KDV oranının araştırılması gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, H.G.K.nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Şikayetçi alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, 29.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

İcraAdalet

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 27
 • Tşk.Sayısı: 3
 • Cinsiyet: Bay
T.C.
   YARGITAY
   12. Hukuk Dairesi
                                                                           T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
                                                                                 Y A R G I T A Y   İ L A M I


ESAS NO   : 2016/19665
KARAR NO   : 2017/11511   

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : Küçükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ   : 10/05/2016
NUMARASI   : 2016/207-2016/451
DAVACI   : Kandemir Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
DAVALI   : Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Kdv Grup Müdürlüğü

 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Fulya Urgancı Polat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi, alacağını tahsil amacıyla borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlattığı icra takibinde, talimat dosyasından yapılan ihalede, tapuda, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mahallesi, 185 Ada, 4 Parsel, 1 Nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı taşınmazı alacağa mahsuben aldığını, yasa gereği 2007/13033 Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesi gereğince söz konusu KDV oranlarının yeniden belirlendiğini, taşınmazın 147 m2 olması nedeniyle %1 KDV uygulanması gerektiğini, ancak kendilerinden %18 KDV talep edildiğini ileri sürerek haksız olarak tahsil edilmek istenen % 18 KDV nin iptali ile KDV oranının %1'e indirilerek talimat icra müdürlüğünce verilmiş olan 11.02.2016 tarihli kararın kaldırılması  istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; ihale konusu taşınmazın KDV oranının tespiti için mahallinde keşif icra edilerek bilirkişi raporu aldırıldığı, bilirkişi  raporu doğrultusunda talimat dosyasından verilen 11.02.2016 tarihli icra müdür kararının iptali ile; dava konusu taşınmaz için KDV oranının %1 olarak uygulanmasına karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda, taşınmaza ilişkin 03.02.2015 tarihli açık arttırma ilanında KDV oranı %18 olarak belirtilmiş olup, bu oran satışa hazırlık aşamasında şikayete konu yapılmamış, ihaleye iştirak edenler de ihaleye konu taşınmaz hakkındaki bu oranı görerek ihaleye katılmışlar ve şikayetçi de bu oran üzerinden taşınmazı satın almıştır. Dairemizce yeniden oluşturulan içtihat uyarınca;  şikayetçinin ihale kesinleştikten sonra KDV oranını şikayete konu etmesi artık mümkün değildir.
O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Davalının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),  ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
E. UZUNER
Üye
Z. N. HACIMAHMUTOĞLU
Üye
Y. Z. AKSOY
Üye
Dr. Ş. KELEŞ
Üye
G. HEYBET

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33