Gönderen Konu: Tebligat eksikliği nedeniyle ihalenin feshini isteme hakkı, sadece tebligat yapılmayan kişiye aittir  (Okunma sayısı 1939 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1802
  • Tşk.Sayısı: 120
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2014/18310 E.  ,  2014/21329 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Kars İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 13/03/2014
NUMARASI : 2014/1-2014/38

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;

Borçlu ihalesi yapılan taşınmazlardan 476 ada 454 parsel sayılı taşınmazın kendisine ait olmadığı halde ihaleye konu edildiğini, 476 ada 458 parsel sayılı taşınmazda ise hissedar olan Necmettin Deniz’e satış ilanı tebliğ edilmediğini belirterek ihalenin feshini talep etmiş, Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir.

Tebligat eksikliği nedeniyle ihalenin feshini isteme hakkı, sadece kendisine tebligat yapılmayana aittir. İhalenin feshini isteyen borçlu, kendisi dışındaki diğer ilgililere satış ilanının tebliğ edilmediğini ihalenin feshi sebebi olarak ileri süremeyeceğinden mahkemece satış ilanının taşınmazlar üzerinde haciz koyduran diğer alacaklılara ve 476 ada . parsel sayılı taşınmaz hissedarı N. D. usulüne uygun satış ilanı tebliğ edilmediği hususunun ihalenin feshi sebebi olarak değerlendirilmesi doğru değildir.

Diğer taraftan, İİK'nun 134/2. maddesinde; "İhalenin feshini, Borçlar Kanunu'nun 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler, yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde isteyebilirler" hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda, Kars Sosyal Güvenlik İl Kurumu’nun 6183 sayılı kanun hükümleri uyarınca yürüttüğü takipte, 476 ada 454 parsel sayılı taşınmazın, ihale süreci başlamadan daha önce Kars İcra Dairesi kanalıyla cebren satışının yapıldığı, tapuya 28.09.2011 tarih ve 8454 yevmiye numarası ile Üniteks Tekstil ….. Ltd. Şti. adına tescil edildiği ve İİK.nun 144/3 maddesi gereği İcra Dairesince taşınmaz üzerindeki haciz kayıtlarının terkininin yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda bahse konu taşınmazın, 6183 sayılı kanun hükümleri uyarınca yürütülen ihale süreci başlamadan borçlu ile ilgisi kalmadığından bu parsel yönünden şikayetçinin aktif husumet ehliyetinin bulunmaması nedeniyle istemin reddi gerekirken, aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/09/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33