Gönderen Konu: GEMİ ADAMI ALACAĞI İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI  (Okunma sayısı 1163 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 775
  • Tşk.Sayısı: 14
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

11. Hukuk Dairesi         2016/7449 E.  ,  2016/8015 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ   :TİCARET MAHKEMESİ
... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 25/03/2016 tarih ve 2016/248-2016/250 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen (borçlu) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
İhtiyati haciz talep eden vekili tarafından 9.600 USD tutarındaki gemi adamı... bulunduğu iddiası ile ... 9353216 IMO nolu ... gemisine ihtiyati haciz konulması talep edilmiş, mahkemece talebin kabulü ile, talep eden için 9.600 USD ile sınırlı olmak üzere gemi üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmiştir.
Aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen vekili tarafından, gemi üzerindeki ihtiyati haczin mahkemece tespit edilecek miktarda teminat mektubu üzerine kaydırılması talep edilmiş, mahkemece 22/03/2016 tarihli ek kararla, ihtiyati haciz kararının infaz edildiği ve esas takibi geçildiği için 6102 s. TTK'nın 1371. m. uyarınca talep hakkında karar verme yetkisinin icra mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle, talebin usulden reddine karar verilmiş, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen vekili ayrı bir dilekçe ile, gemi üzerindeki ihtiyati haczin 9.600 USD ile sınırlı olmak üzere teminat mektubu üzerine kaydırılması isteminde bulunmuş, mahkemece 25/03/2016 tarihli ek kararla da, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen tarafça icra memurunun muamelesinin şikayeti dolayısıyla açılan davada, ihtiyati haciz kararının mahkeme dosyasına depo edilecek teminat mektubu / nakdi teminat üzerine kaydırılmasına, Karaağaç isimli geminin seferine izin verilmesi taleplerine yönelik ... 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nce karar verildiği, TTK'nın 1371 m. uyarınca takibe başlandıktan sonra yetkinin, icra mahkemesine geçeceği, icra mahkemesince de banka teminat mektubunun takip dosyasına ibrazı halinde gemi üzerindeki ihtiyati haczin kaldırılarak teminatın üzerine kaydırılması ve geminin seferine izin verilmesi hususunda icra mahkemesinin yetkisi dahilindeki karara itiraz ettiği, dolayısıyla aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen tarafın bu yöndeki talepleri konusunda mahkemenin yetkisiz olduğu, icra memurunun muamelelerine karşı şikayet yolu açık olup, mahkemenin görevi kapsamında olmadığı yine, ... 3. İcra Hukuk Mahkemesi kararının hüküm kısmında takip dosyasında 07/03/2016 tarihli
dosya kapak hesabında belirtilen borç miktarını karşılar nakdi teminatın ya da bu tutarda banka teminat mektubunun ibrazının istenmesinin ise, ihtiyati haciz kararından bağımsız olup, buna karşı da tarafın kanun yoluna başvuru hakkı bulunduğu, bu karara karşı mahkemenin herhangi bir müdahalesinin olamayacağı, TTK'nın 1358. maddesinin mahkemece verilen ihtiyati haciz kararına itiraz hususunu düzenlediği, buna ilişkin olarak da itirazın incelenmesi için duruşma günü verildiği, TTK'nın 1358/2 maddesinin mahkemece tesis olunan ihtiyati haciz kararına ilişkin düzenleme içerdiği gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir.
Mahkemece verilen 22/03/2016 ve 25/03/2016 tarihli ek kararları, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen vekili temyiz etmiştir.
Talep, gemi üzerine konulan ihtiyati haczin teminat mektubuna kaydırılması istemine ilişkin olup, mahkemece yukarıda özetlenen gerekçe ile talebin reddine karar verilmiştir.
6102 sayılı TTK 1371/1 maddesi uyarınca '' Geminin maliki veya borçlu, geminin değerini geçmemek kaydıyla, deniz alacağının tamamı, faizi ve giderler için yeterli teminat göstererek, ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.'' Anılan bu kanun hükmü, 2004 sayılı İİK 266. maddesinden uyarlanmış ve İİK 266. maddesinde de ''Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.'' hükmü düzenlenmiştir.
2004 sayılı İİK 265. maddesine göre de, borçlunun kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebileceği, mahkemece gösterilen sebeplere hasren tetkikat yapılarak itirazın kabul veya reddedileceği, itiraz üzerine verilen karara karşı da temyiz yoluna başvurulabilir.
Bu açıklamalardan sonra somut olaya gelindiğinde, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen vekilinin talebi İİK 266. maddesi kapsamına girmekte olup, bu neviden kararlar İİK 265. maddesinde temyiz yoluna başvurulabileceği belirtilen itiraz üzerine verilmiş kararlardan olmadığından temyizi kabil bir karar değildir. Bu nedenle, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen vekilinin temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen vekilinin temyiz isteminin REDDİNE, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 11/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2378
03 Nisan 2017, 20:18:19
Gönderen: Deniz034
İİK 110 DA HACZİN KALDIRILMASI UYGULAMASI

Başlatan KapadokyaForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 11
Gösterim: 334
14 Eylül 2014, 23:14:26
Gönderen: Özgür KOCA
İSTİHKAK DAVASI HACZİN KALDIRILMASI

Başlatan Deniz034Forumun Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1217
14 Şubat 2017, 14:49:36
Gönderen: Deniz034
İHTİYATİ HACZİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 882
23 Ekim 2017, 21:08:48
Gönderen: Deniz034
HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Borçlunun Başka Bir İcra Takip Dosyasından Haczedilen Alacağı Henüz Dos

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 53
14 Mart 2017, 21:07:16
Gönderen: WatchAndLearn
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33