Gönderen Konu: Haciz İhbarnamesine İtirazın Belediye Başkanı veya Belediye Avukatı Tarafından Yapılması Gerekir  (Okunma sayısı 1330 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1793
  • Tşk.Sayısı: 119
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2016/15670 E.  ,  2016/22790 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ   :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 29.02.2016 tarih ve 2016/3352-5599 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı şirket tarafından, çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte; takip borçlusunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının tahsili amacıyla ..... Belediyesi'ne 05.....2014 - ........2014 tarihlerinde birinci ve ikinci haciz ihbarnamesi gönderilmiş, ......adına Mali Hizmetler Müdürü ........2014 ve 27.....2014 tarihlerinde birinci ve ikinci haciz ihbarnamelerine itiraz etmiştir. Bu itiraz nedeniyle, alacaklının üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinin icra müdürlüğünce reddi üzerine, alacaklı yanca memur işleminin iptali için icra mahkemesine başvurulmuş, mahkemece; ..... ......Mali Hizmetler Müdürü'nün belediyeyi temsil ve itiraz yetkisi olduğundan bahisle şikayetin reddine karar verilmiştir.

İcra ve İflas Kanunu'nun 89. maddesi nazara alındığında, ... .... gönderilen birinci ve ikinci Haciz İhbarnameleri tebliği “adli bir işlem” niteliğinde olup, icra dairesi nezdinde belediye adına işlem yapmak ve itiraz etmek yetkisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38/c maddesi uyarınca Belediye Başkanına veya Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında avukat sıfatı taşıyan usulünce Belediye Başkanı tarafından yetkilendirilmiş bir vekile aittir. Belediye Başkanı bu yetkisini herhangi bir sözleşme veya yönetmelik ile Mali Hizmetler Müdürüne devredemez.

(İcra ve İflas Kanunu'nun 89. maddesi kapsamında gönderilen haczi ihbarnamelerine itiraz eden kişinin, Belediye Başkanı yada avukat (Belediye vekili) olmadığı anlaşılmakla Mali Hizmetler Müdürünün temsil yetkisi bulunmadığından, adı geçen tarafından icra müdürlüğüne yapılan itiraz da geçersizdir HGK’nun ....09.2006 tarih, 2006/...-562 E.2006/536 K. sayılı kararı).


O halde mahkemece, şikayetin kabulü ile icra müdürünün 08.....2014 tarihli işleminin iptaline karar vermek gerekirken, yazılı gerekçelerle şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekirken, maddi hataya dayalı olarak Dairemizce onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 29.02.2016 tarih ve 2016/3352 Esas - 2016/5599 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 01.....2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33