Gönderen Konu: İİK 89. Md. - Haciz İhbarnamesi - Haciz İşleminin Geçerlilik Koşulu Olmayıp, Tedbir Niteliği Taşır.  (Okunma sayısı 2091 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1793
  • Tşk.Sayısı: 119
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY                                 
12. Hukuk Dairesi                                              
                                                                       
                                                                              
ESAS NO   : 2013/36432
KARAR NO   : 2014/3088Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından 10/09/2102 tarihinde borçlu şirket aleyhine kambiyo takibi yapıldığı ve ihtiyati haciz kararına dayanılarak 11/09/2012 tarihinde, borçlu şirketin 3. kişilerdeki hak ve alacaklarına İİK' nun 89/1 maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmesine karar verildiği, borçlu şirket vekilinin Ticaret Mahkemesine ait tedbir kararı uyarınca haciz ihbarnamelerinin fekkine dair talebinin icra müdürlüğünce reddine karar verildiği ve bu ret kararının iptali talebinin mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda kısmen kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Ç. 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/ 528 E. sayılı iflasın ertelenmesi davasında verilen 17/09/2012 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile İİK.nun 179. maddesi uyarınca istisnai hükümler hariç olmak kaydı ile, 6183 Sayılı Yasa uyarınca yapılan takipler ve muhafaza işlemi de dahil olmak üzere, hangi sebebe dayanırsa dayansın icra takipleri ile ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının ve İİK. nun 89/1 madde ihbarnamelerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

İİK'nun 179/b madde hükmü gereğince açılan iflasın ertelenmesi davası nedeniyle verilen bu tedbir kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere takipler durur.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, haciz ihbarnamelerinin 3. şahıslara tebliğ tarihinin haciz tarihi olarak esas alındığı, bu tespitler doğrultusunda mahkemece bir kısım firmalara gönderilen haciz ihbarnamelerinin kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir.   

Üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacakların haczi, aynı zamanda İİK.nun 89 maddesi uyarınca üçüncü kişilere bildirilirse de, bu bildirim haciz işleminin bir geçerlilik koşulu olmayıp, tedbir niteliğini taşır. İİK'nun 89. maddesine dayanan ihbar, üçüncü kişilere bildirilmemiş olsa bile haciz, icra memurunun bahis konusu mal ve hakları temsil eden belgeleri belirterek haciz kararı vermesiyle tamamlanır. İİK'nun 89. maddesine dayanan ihbarın yapılmamış olması sadece, bunları borçluya ya da havale ettiği bir kimseye teslim eden iyiniyetli zilyet üçüncü kişileri sorumluluktan kurtarır

Somut olayda, haciz ihbarnamelerinin tedbir kararından önce düzenlendiği, dolayısıyla haciz tarihinin de tedbir tarihinden önce olduğu anlaşıldığından, şikayetin reddi gerekirken bilirkişi raporu doğrultusunda yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/02/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33