Gönderen Konu: Satiş Talebinin Geri Alınması Halinde Kalan Süre İşler Yeniden Başlamaz  (Okunma sayısı 1280 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1802
  • Tşk.Sayısı: 120
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2016/19571 E.  ,  2017/2238 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ   :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 24.03.2016 tarih,2016/3382-8833 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi borçlu tarafından şikayete konu ... ada ... parsel sayılı taşınmazın satışının İİK.'nun 106. ve 110. maddesi hükümlerine göre yasal süresi içerisinde istenmediğinin ileri sürülerek anılan taşınmaza ilişkin olarak gerçekleştirilen ihalenin feshi talebiyle icra mahkemesine başvurulduğu görülmektedir. 
Haciz tarihi itibariyle uygulanması gereken İİK.'nun 106. maddesi hükmüne göre; “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren nihayet bir sene içinde ve taşınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir.” İİK.'nun 110. maddesinde ise; “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıpta bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar “ düzenlemesi yer almaktadır. 

Satış talebinin, yukarıdaki maddede öngörülen süreler içinde olup olmadığını icra müdürü re’sen gözetmelidir. Satış talebi, bu sürelerden sonra ise; istemi reddetmelidir. Satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürünün satış talebini kabul etmesi, bu hususun kamu düzeninden oluşu nedeniyle süresiz şikayete tâbidir. Süresi içinde yapılmış olan satış talebi, alacaklı tarafından bir defa geri alınabilir. Bu durumda, satış talebini geri alan alacaklı ancak, haciz tarihinden itibaren kalan satış isteme süresi içinde yeniden satış isteyebilir (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı,s.608).

Somut olayda, şikayete konu taşınmaz üzerine 25.04.2012 tarihinde haciz konulduğu ve alacaklı tarafından 18.04.2014 tarihinde 3.000,00 TL satış avansı yatırılarak 21.04.2014 tarihinde de mahcuz taşınmazın satışının talep edildiği görülmektedir. Öte yandan, yasal iki yıllık süre içerisinde satış istenmiş ise de; alacaklı yanca anılan satış talebinin 12.09.2014 tarihinde geri alındığı ve 15.09.2014 tarihinde tekrar satış talep edilerek aynı tarihte satış masrafının yatırıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, satış talebini geri alan alacaklı tarafından haciz tarihinden itibaren kalan satış isteme süresinde yeniden satış isteminde bulunulmadığı açıktır. Dolayısıyla, geçerli bir satış isteminin varlığından söz edilemeyeceğinden şikayete konu taşınmaz üzerindeki haczin kalkmış olduğu kuşkusuzdur.

O halde, mahkemece, yasal süresi içerisinde satış istenmediğinden şikayete konu taşınmaz üzerindeki haczin kalkmış olduğu gözetilerek şikayetin kabulü ile ihalenin feshi yönünde verilen karar doğru olup, Dairemizce hükmün onanması gerekirken, bozulduğu anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 24/03/2016 tarih ve 2016/3382-8833 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, Didim(Yenihisar) İcra Hukuk Mahkemesi'nin 22/10/2015 tarih ve 2015/142-163 sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 21/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33