Gönderen Konu: İHTİYATİ HACZİN HÜKÜMSÜZ KALMASININ ŞARTLARI...  (Okunma sayısı 3934 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 807
  • Tşk.Sayısı: 14
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


İHTİYATİ HACZİN HÜKÜMSÜZ KALMASININ ŞARTLARI...
İHTİYATİ HACZİN HÜKÜMSÜZ KALMASININ ŞARTLARI...

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/17036
KARAR: 2013/23361

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde alınan ihtiyati haciz kararı üzerine mal varlığına haciz konulan borçlunun, ödeme emrine süresinde itiraz ettiğini ve itirazın alacaklıya tebliğ edildiği halde İİK'nun 264/2. maddesi uyarınca alacaklının süresinde itirazın kaldırılması veya itirazı iptali davası açmadığını, bu nedenle ihtiyati haczin hükümsüz kaldığını ileri sürerek ihtiyati haczin kaldırılması için mahkemeye başvurduğu, mahkemece talebin reddine karar verildiği görülmektedir.

Borçluya karşı genel haciz yolu ile takip yapmış olan alacaklı, takip kesinleşmeden (kendisine kesin haciz isteme yetkisi gelmeden, m.78) önce, hakkını tehlikede görmüş ve (aynı alacak için) borçlunun mallarına ihtiyati haciz koydurtmuş olabilir. Bu halde alacaklının artık yeni bir takip talebinde bulunmasına (m.264,1)gerek yoktur. Fakat alacaklı, m. 264/2'deki sürelere uymak zorundadır; aksi halde ihtiyati haciz hükümsüz kalır. (md. 264/4). Buna göre borçlu ödeme emrine itiraz ederse, bu itiraz alacaklıya hemen tebliğ olunur. Alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemek (m. 68-70) veya mahkemede itirazın iptali davası açmak (m.67) zorundadır (m. 264,2 c.1 ve c.2). İcra mahkemesi itirazın kaldırılması talebini redderse, alacaklının, bu ret kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde genel mahkemede borçluya karşı alacak davası açması gerekir. (m. 264/2, c.3) (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, syf. 913 vd.)

Alacaklının bu müddetleri geçirmesi veya davasından veya talebinden vazgeçmesi veya takip talebinin yasal sürenin geçmesi nedeniyle düşmesi veya HMK.nun 150.maddesi gereğince davanın açılmamış sayılması ya da davada haksız çıkması hallerinde ihtiyati haciz hükümsüz kalır (İİK.nun 264/4). Bu konudaki şikayet, İİK.nun 16/2.maddesi uyarınca bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili olup süreye de tabi değildir.

Somut olayda; alacaklı tarafından 26.03.2012 tarihinde başlatılan takipte, borçlu tarafından ödeme emrinin 27.03.2012 tarihinde tebliği üzerine yasal 7 günlük süresinde 03.04.2012 tarihinde icra takibine itiraz edildiği, alacaklının ...5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/115 D. İş Sayılı 10.08.2012 tarihli ihtiyati haciz kararı ile borçlunun maaşına haciz koydurduğu, itiraz dilekçesinin alacaklı vekiline 21.09.2012 tarihinde tebliğ edildiği görülmektedir.

Mahkemece, takibin ihtiyati haciz kararına dayanılarak başlatılmadığı, sonradan ihtiyati haciz kararı alınıp uygulandığı, bu durumda İİK'nun 264/2. maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK'nun yukarıda belirtilen 264/2-4. maddesi uyarınca, alacaklı tarafça, borçluların itirazlarının tebliğinden itibaren 7 gün içinde itirazın kaldırılması veya iptali talebinde bulunulmadığı için ihtiyati haciz hükümsüz kalmıştır. Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, anılan gerekçelerle şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Öte yandan HMK’nun 297. maddesinin (1). fıkrasının (e) bendi gereği hükümde “gerekçeli kararın yazıldığı tarihin” yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

HACZİN DÜŞMESİ HALİNDE ÖNCEKİ YAPILAN İŞLEMLER HÜKÜMSÜZ

Başlatan AKREPKRALForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 1
Gösterim: 3310
28 Ocak 2015, 09:26:38
Gönderen: Özgür KOCA
İHTİYATİ HACZİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 938
23 Ekim 2017, 21:08:48
Gönderen: Deniz034
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2565
03 Nisan 2017, 20:18:19
Gönderen: Deniz034
GEMİ ADAMI ALACAĞI İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1181
08 Şubat 2017, 20:42:44
Gönderen: Deniz034
İHTİYATİ HACZİN İCRA TAKİBİ SAYILAMAYACAĞI KONKORDATO MÜHLETİ

Başlatan Deniz034Forumun Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 779
15 Mayıs 2018, 19:04:49
Gönderen: Deniz034
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33