Gönderen Konu: Senetteki düzeltme ve değişikliklerin keşideci tarafından paraf edilmesi gerekmektedir.  (Okunma sayısı 902 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 810
  • Tşk.Sayısı: 14
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/28254 Esas - 2016/5429 Karar
Özeti
Senetteki düzeltme ve değişikliklerin keşideci tarafından paraf edilmesi gerekmektedir. Ayrıca çift vadeli olarak düzenlenen senetler kambiyo senedi vasfında değildir.   
(Karar Tarihi : 25.02.2016)
Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimİ tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı vekili tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 nolu ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine başvurarak takibe konu senetteki imzanın kendisine ait olmadığını ve dayanak bonoda çift vade bulunduğu halde tahrifat yapılarak tek vadeye dönüştürüldüğünü beyan ederek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece, imzaya itirazın alınan bilirkişi raporu gereğince reddine, çift vadeye ilişkin şikayetin ise, asıl olanın rakamla yazılı olan kısım olduğu ve burada tahrifat bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği görülmüştür.

HMK.nun 207. maddesi hükmü gereğince senetteki düzeltmelerin borçlu (keşideci) tarafından paraf edilmesi gerekli olup senette mevcut olan çıkıntı, kazıntı veya silinti ayrıca onanmamışsa inkârı halinde yok hükmündedir. İmzaya veya paraf imzasına itiraz halinde ise, mahkemece, yöntemince imza incelemesi yapılmalıdır. Düzeltmenin onanmamış olması veya paraf imzanın keşideciye ait olmadığının anlaşılması halinde, düzeltme yok hükmünde olup, senedin düzeltme öncesi durumuna göre değerlendirme yapılır. Borçlunun söz konusu itirazları sabit olduğu takdirde; 6102 sayılı TTK'nun 778. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 703. maddesine göre, çift vadeli olarak düzenlenen senetlerin, bono vasfında sayılamayacağı hükmü düzenlenmiş olup bu sonuca varılırsa İİK.nun 170/a-2. maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilebilecektir.

Takibe konu bono keşideci borçlu tarafından düzenlenmiş olup, vade tarihinde tahrifat yapıldığı bu nedenle takip dayanağı belgenin bono niteliğinde olmadığı ileri sürüldüğünden bu iddiaların yerinde olup olmadığının bilirkişi incelemesi ile belirlenmesi zorunludur.

O halde mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda borçlunun vade tarihinde tahrifat yapıldığına ilişkin iddiaları hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınıp oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu hususta bir inceleme yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

KARAR : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz nedenlerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.02.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 170 :(Değişik madde: 09/11/1988 - 3494/33 md.)

Borçlu, 168 inci maddenin 4 numaralı bendine göre kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.

İcra mahkemesi duruşmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz dilekçesi kapsamından veya eklediği belgelerden edindiği kanaata göre itirazı ciddi görmesi halinde alacaklıya tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına evrak üzerinde karar verebilir.

(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./47. md.) İcra mahkemesi, 68/a maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapacağı inceleme sonunda, inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır. İnkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa ve itiraz ile birlikte takip ikinci fıkraya göre durdurulmuşsa, borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.35) "yüzde yirmisinden" aşağı olmamak üzere inkar tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilir ve itiraz reddedilir. Borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarsa, hükmolunan tazminatın ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde daha önce hükmedilmiş olan tazminat ve para cezası kalkar.

(Değişik cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./47. md.) İcra mahkemesi, itirazın kabulüne karar vermesi halinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa, para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş olan para cezası kalkar.


BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ:
MADDE 170/a.

(Ek madde: 18/02/1965 - 538/85 md.)

Borçlu, alacaklının bu fasıl hükümlerine göre takip hakkı olmadığını 168 inci maddenin 3 üncü bendine göre şikayet yolu ile ileri sürebilir.

İcra mahkemesi müddetinde yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyle, usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re'sen nazara alarak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir.

(Ek fıkra: 09/11/1988 - 3494/34 md.) Her ne suretle olursa olsun, imza inkarı itirazı geri alınmış veya borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz.


UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER:
MADDE 170/b.

(Değişik madde: 17/07/2003 - 4949 S.K./48. md.)

61 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ve 62 ila 72 nci maddeler bu fasıl hükümlerine aykırı olmadıkça, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip hakkında da uygulanır.

 

Çek Aslının İbraz Edilmesi ve İcra Kasasının Dolu Olması Nedeniyle Alacaklıya İade Edilmesi

Başlatan Özgür KOCAForumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 344
11 Ağustos 2018, 10:08:29
Gönderen: Özgür KOCA
KARAR DÜZELTME DİPNOT

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 20
13 Ekim 2015, 19:39:35
Gönderen: By-leyl-i Lal
Karar Düzeltme İstenemeyecek Kararlar

Başlatan IŞIKDEMİRForumun Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2852
18 Ocak 2018, 21:06:04
Gönderen: IŞIKDEMİR
Gerçek kişiler arasında Senetteki Yetki yeri geçersizdir

Başlatan BASYURTForumun Yargıtay Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1352
05 Aralık 2016, 14:34:27
Gönderen: BASYURT
Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olmaması - Kefilin Sorumluluğunun Devam Etmesi

Başlatan Özgür KOCAForumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2693
08 Aralık 2014, 21:16:13
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33