Gönderen Konu: İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç  (Okunma sayısı 1487 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1779
  • Tşk.Sayısı: 115
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2017/115 E.  ,  2017/8119 K.•

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 11.10.2016 tarih, 2016/4198 E. - 2016/21253 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi HUMK.nun 440. maddesinde yazılı dört halden hiç birine de uymadığından İİK.nun 366. ve HUMK.nun 442. maddeleri uyarınca (REDDİNE), takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınmasına, 65,40 TL karar düzeltme harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın karar düzeltme isteyenden tahsiline, 25.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. Hukuk Dairesi         2016/4198 E.  ,  2016/21253 K.•

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Davacı borçlu icra mahkemesine başvurusunda; asıl borçluya ait gayrimenkulün paraya çevrilerek alacaklıya ödeme yapıldığını, kalan bakiye alacağın, alacaklıya haricen ödendiğini, kendine ait ipotekli gayrimenkulün satılmadığını, tahsil harcının %2,27 oranında alınması gerektiğini belirterek harcın %11,38 oranında alınmasına ilişkin icra müdürlüğü işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece tahsil harç oranının %9,10 olarak düzeltilmesine karar verildiği görülmüştür.

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (1) sayılı tarifenin "(B) İcra ve iflâs harçları" bölümünün "I-İcra harçları" başlıklı fıkrasının 3/c bendinde tahsil harcı "haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan %11,38 oranında uygulanır" şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Aynı Yasa'nın 3/b bendinde ise tahsil harcı “hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan %9,10 oranında uygulanır” düzenlemesi yer almaktadır.

Somut olayda, alacaklı tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlatılmış, asıl borçluya ait taşınmaz paraya çevrilerek alacaklıya ihale edilmiş ve dosyanın kalan bakiyesi için şikayetçi borçluya ait taşınmazın satışı aşamasında alacaklının haricen tahsil beyanı üzerine %11,38 oranında tahsil harcı alınmıştır. Bu durumda takibe konu ipotekli taşınmazlardan bir tanesi satılarak paraya çevrilmiştir. Tahsil harcının %11,38 oranında uygulanması için tüm taşınmazların değil taşınmazlardan birinin satılması yeterlidir.

O halde mahkemece yapılan tahsilattan %11.28 oranında tahsil harcı alınması gerektiği nedenle şikayetin reddi yerine, tahsil harcı oranının %9,10 olarak düzeltilmesine karar verilmesi isabetsiz ise de temyiz edenin sıfatı nedeniyle bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 29,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
« Son Düzenleme: 01 Mart 2018, 21:42:42 Gönderen: Özgür KOCA »
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33