Gönderen Konu: icranın geri bırakılması kararının kesinleşmesi ile hacizler kalkar mı?  (Okunma sayısı 606 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

WatchAndLearn

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 327
  • Tşk.Sayısı: 6
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

   Değerli üstadlarım bir hususta görüşünüze ihtiyaç duymaktayım. Müdürlüğümüz dosya borçlularından bir tanesi yönünden icranın geri bırakılması na ve hacizlerinkaldırılması talebinin reddine karar veriliyor.
    daha sonra temyiz ediliyo ve Bölge Adliye Mahkemesi Zaman aşımının gerçekleşmiş bulunduğunun anlaşılmasına, İİK nun 33/a-2 maddesi gereğince icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin alacaklıya tebliğinden itibaren alacaklı tarafından 7 gün içerisinde dava açılmaması yada açılıpta davanın reddi halinde icranın geri bırakılması kararının takibin iptaline ilişkin sonuçları doğuracak bulunmasına ve davacının mal varlığı üzerindeki hacizlerin bu halde kalkacak olması nedeniyle maaş haczinin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararın doğru olduğu bildirilmiştir.
   Mahkeme kararı şu anda kesinleşti ve borçlu vekili  hacizlerin kaldırılmasını istiyor.
   Soru : 1- Bu halde Hakkında icranın geri bırakılması kararı verilen ve bu karar kesinleşen borçlu yönünden haczi kaldırmamda bir sakınca bulunmaktamıdır? Herhangi başka bir tebligat yapılması gerekir mi ? (((aşağıda yazılı yargıtay kararında ; İİK.nun 33/a-2. maddesi uyarınca; “Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vaki olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Hükmü yer aldığından kafam karıştı bu hususu bu nedenle sordum))))
   2-Dosyamızda zaman aşımı ile ilgili itirazda bulunmayan borçlular yönünden de hacizlerin kaldırılması isteniliyor. Bu borçlular yönünden hacizlerkalkar mı cevaplarınıziçin çok teşekkür ederim.

T.C.
   YARGITAY
   12. Hukuk Dairesi
                                                                           T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
                                                                                 Y A R G I T A Y   İ L A M I

ESAS NO   : 2015/15611
KARAR NO   : 2015/27337   

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : Ankara 14. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ   : 23/02/2015
NUMARASI   : 2015/101-2015/154
DAVACI   : BORÇLU: İlhami Yıldız
DAVALI   : ALACAKLI: Yaşar Soysal

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Murat Madranefe tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine 3 adet çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, borçlunun takibin kesinleşmesinden sonra çeklerde zamanaşımının dolması nedeniyle İİK.nun 71 ve 33-a maddeleri uyarınca icranın geri bırakılması ve hacizlerin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin kabulüne karar  verildiği anlaşılmaktadır.
İİK.nun 33/a-2. maddesi uyarınca; “Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vaki olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.” Buna göre, icra mahkemesince zamanaşımı itirazının kabulüne karar verilmesi ile icra takibi son bulur. Ancak, bunun için alacaklının İİK.nun 33/a-2. maddesine göre yedi gün içinde dava açıp açmayacağı beklenmelidir. Dava için madde de öngörülen yedi günlük sürenin bitimine kadar icra takibi olduğu yerde durur. Alacaklı bu süre içinde dava açarsa, bu davanın sonucuna kadar takip durmaya devam eder. Alacaklı bu davayı kazanır ise duran icra takibine devam edilir. Kaybetmesi veya yedi gün içinde dava açmaması halinde ise icranın geri bırakılması kararı, takibin iptaline ilişkin sonuçları doğurur. Bir diğer anlatımla dosyada mevcut hacizler kalkar.
O halde mahkemece, sadece icranın zamanaşımı nedeniyle geri bırakılmasına karar verilmesi hacizlerin kaldırılmasına ilişkin talebinin reddedilmesi gerekirken, İİK.nun 33/a-2. maddesi hükmü gözardı edilmek suretiyle hacizlerin kaldırılması isteminin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
« Son Düzenleme: 09 Temmuz 2018, 20:12:06 Gönderen: WatchAndLearn »

 

icranın geri bırakılması kararı

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 2
Gösterim: 60
14 Şubat 2015, 15:54:03
Gönderen: WatchAndLearn
Kat maliklerine takip ve icranın geri bırakılması

Başlatan rambetikoForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 15
16 Ekim 2015, 10:38:22
Gönderen: rambetiko
Kambiyo takiplerinde zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması

Başlatan PehlivaNForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 33
13 Temmuz 2015, 08:23:57
Gönderen: PehlivaN
Icranin geri bırakılması hacizlerin durumu

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1267
27 Eylül 2016, 21:18:54
Gönderen: Deniz034
Takibin İptali kararı kesinleşmeden hacizler kalkar

Başlatan Deniz034Forumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 3463
22 Ağustos 2016, 20:18:39
Gönderen: Deniz034
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33