Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Kimler Çevrimiçi

 • Nokta Ziyaretçi: 24
 • Nokta Gizli: 0
 • Nokta Üye: 1
 • Nokta Çevrimiçi Olanlar:

Soru & Cevap Bölümü

Yenile Geçmiş
 • Özgür KOCA: Takibin itiraz üzerine durmuş olması nedeni ile icra müdürlüğünce ihtiyati haczin infazına yönelik olarak işlemler yapılabilir ise de paranın paylaştırılmasına yönelik olarak sıra cetveli yapılamayacağı gibi sıra cetveli düzenlenmesine esas teşkil edecek şekilde 100. maddeye yarar bilgiler de toplanamaz.  Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, 2019/1843 Es. 2019/2941 K. Onama : Yargıtay 12. HD. 2020/750 Es. 2020/8748 K
  22 Ekim 2020, 21:35:13
 • Özgür KOCA: İFLASTA SIRA CETVELİNE ŞİKAYET süreye tabi olup bu süre kural olarak iflas sıra cetvelinin İİK'nın 166. maddesinde gösterilen usulde ilanından itibaren işlemeye başlar. Eğer şikayetçi aynı Kanun'un 223. maddesi hükmü uyarınca tebliğe elverişli adres gösterir ve gerekli masrafı avans olarak yatırırsa, süre kendisine yapılan tebliğden itibaren hesaplanır. Somut olayda, şikayetçi tarafın masaya başvuru sırasında tebligat masrafı yatırmadığı anlaşılmış olup, bu durumda şikayet süresi tebliğ tarihinden itibaren değil, ticaret sicil gazetesinde en son ilanın yapıldığı 15.02.2016 tarihinde itibaren başlar. Bu tarih itibariyle de süresinde olmadığı anlaşılan şikayetin, açıklanan nedenlerle reddi gerekir. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2018/2514 KARAR NO:2019/331
  22 Ekim 2020, 21:34:49
 • Özgür KOCA: İ.İ.K.'nun 283.maddesinde yer alan "Davacı, iptal davası sabit olduğu takdirde, bu davaya konu teşkil eden mal üzerinde cebri icra yolu ile, hakkını almak yetkisini elde eder ve davanın konusu taşınmazsa, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın tashihine mahal olmadan o taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir. " hükmü uyarınca , hacizde iptal davasını kazanan alacaklının , tasarruf konusu malın, borçluya aitmiş gibi, haciz ve satışını isteyebileceği, satış sonucu elde edilen paradan ise alacağını alabileceği, sonradan taşınmaz üzerinde yapılan tasarrufun, iptal davası açan alacaklıya karşı hüküm ifade etmeyeceği, bu nedenle de, sonradan haciz uygulayan alacaklıların, iptal edilmiş tasarruf oranında, iptal davasını kazanan alacaklıya karşı önceliği bulunmayacağı, bu durumda da davayı kazanan alacaklıya , iptal edilen tasarruf oranında, sonradan haciz uygulayan alacaklılardan önce ödeme yapılması gerektiği göz önünde bulundurularak, icra müdürlüğünce düzenlenen 26.01.2016 tarihli sıra cetvelinin doğru düzenlendiği,İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2017/1642 Esas KARAR NO: 2018/686 YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2018/1403 KARAR NO:2019/5408
  22 Ekim 2020, 14:28:44
 • Özgür KOCA: TASARRUFUN İPTALİ İLAMİ GEREĞİNCE 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU 22.500 TL asıl alacak ve ferileri ile sınırlıdır. Ancak ilamda FAİZ KONUSUNDA BİR HÜKÜM BULUNMASA bile icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmeyen ilamda hüküm altına alınan alacağa, KARAR TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZ İSTENEBİLİR. (HGK'nun 05.04.2000 tarih ve 2000/12-739 E,-2000/746 K,), (HGK'nun 04.07.2001 tarih ve 2001/2-565 E.) Bu sebeple 3. kişinin sorumluluğu 22.500 TL asıl alacak ve ferileri ile tasarrufun iptali ilamının karar tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen yasal faiz ile sınırlıdır. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2018/14126 KARAR NO: 2018/13708
  22 Ekim 2020, 14:28:28
 • Özgür KOCA: TASARRUFUN İPTALİNE İLİŞKİN İLAMIN FERİLERİNE İLİŞKİN ALACAK KALEMLERİNİN, asıl takip dosyası üzerinden  ek takip talebi ile tahsili mümkün iken ayrı bir takibe konu edilmesi usul ekonomisine aykırı olup BU KALEMLER YÖNÜNDEN AYRICA BAŞLATILAN TAKİBİN İPTALİ GEREKİR.YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2018/4352 KARAR NO:2018/9871
  22 Ekim 2020, 14:28:12
 • Özgür KOCA: Tasarrufun iptali davası yukarıda belirtilen İİK'nun 283/2. maddesi gereğince BEDELE DÖNÜŞMÜŞ OLUP, aynı icra takip dosyası üzerinden infazının istenmesi mümkündür. Ancak, bu durumda, ilam doğrultusunda 3. kişiye icra emri tebliğ edilmesi gerekmekte olup, adı geçene icra emri tebliğ edilmeden malvarlığına doğrudan haciz konulamaz. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2016/18693 KARAR NO:2017/11144
  22 Ekim 2020, 14:27:40
 • Özgür KOCA: İİK'nun 143.maddesine göre alacaklı, cebri icrayı kesintisiz sürdürme iradesini göstererek, borçlunun haczi kabil hiçbir malı bulunmadığının tespiti ile bu halin kesin aciz vesikası ile belirlenmesi halinde, borçluya karşı ACİZ VESİKASININ DÜZENLENMESİNDEN İTİBAREN 20 YIL GEÇMESİYLE BORÇ ZAMANAŞIMINA UĞRAR (İİK. md. 143/6). Ancak aynı Yasanın 105.maddesine göre düzenlenen GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ise sadece alacaklıya tasarrufun iptali davası açma hakkı verir. Bu belge İLE ZAMANAŞIMI KESİLMEZ. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2018/385 KARAR NO:2018/1230
  22 Ekim 2020, 14:27:28
 • Özgür KOCA: OSB tarafından açılmış olan icra takip dosyalarının incelenmesinde 2010/1714 Esassayılı dosyasındaki alacağın dayanağının alacaklı OSB tarafından DAĞITIMI YAPILAN ELEKTRİK VE SUYUN borçlu şirket tarafından ödenmeyen tüketim bedeli olduğu, 2010/1713 esas sayılı dosyasındaki alacağın dayanağının ise OSB tarafından borçlu firmaya tahsis edilen ARAZİNİN TAHSİS BEDELİ olup bu haliyle alacakların madde 12'de sayılan OSB gelirlerinden olduğu, dolayısıyla 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu'nun 15.Maddesinin geçici üçüncü fıkrası gereğince nitelikleri gereği icra takibine konu alacakların icra ihalesinden gelecek paradan öncelikle karşılanmasının yasa gereği olduğu" belirtilmiş olup bilirkişi tarafından sunulan rapor mahkememizce uygun ve denetime açık olduğu tespit edilmiş olup. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Şikayet, hacizde sıra cetveline ilişkin olup 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KANUNU’NUN 15. MADDESİNİN 3. FIKRASINDA, OSB'CE TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN VE BU NEDENLE SATIŞINA KARAR VERİLEN VEYA KATILIMCILARIN BORCUNDAN DOLAYI SATIŞINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZLARIN İCRA YOLUYLA SATIŞI HALİNDE; BAKANLIK VE OSB ALACAKLARININ ÖNCELİKLE ÖDENMESI KOŞULU DÜZENLENMIŞ OLUP, mahkememizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonunda şikayet olunan Organize Sanayi Bölgesi Alacağının 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi kanunun 15. maddesinin 3. fıkrasında olduğu anlaşıldığından icra müdürlüğünce düzenlenen sıra cetveli usül ve yasaya uygun olduğu..ADANA 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO:2012/457 Esas KARAR NO:2013/179 YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2013/4697 KARAR NO:2013/6670
  22 Ekim 2020, 14:27:02
 • Özgür KOCA: 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU'NUN 18. MADDESİNDE organize sanayi bölgesinde bulunan KATILIMCILARA ARSA TAHSİSİNE  ilişkin düzenlemeler mevcut olup, bu düzenlemelerden arsa tahsisi hakkının ayni bir hak olmayıp, şahsi bir haktır. Arsa tahsisi hakkının borçluya ait şahsi bir hak olması sebebiyle İİK'nın 106. maddesi uyarınca MENKUL satışında uygulanması gereken bir yıllık süre ( altı ay ) içerisinde satışın istenilmemesi halinde İİK'nın 110. maddesi anlamında tahsis hakkı üzerindeki hacizler düşer. Somut olayda, şikayetçi bankanın alacaklısı olduğu ipoteğe konu taşınmazın paraya çevrilmesinden sonra bakiye ihale bedeli için parsel tahsisi hakkı üzerindeki birden fazla haciz bulunması sebebiyle hazırlanan sıra cetvelinde şikayetçi bankanın yasal bir yıllık süre sonrasında satış talebinde bulunması sebebiyle hacizleri ayakta değildir. Mahkemece bu yön gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2016/3098 KARAR NO:2016/3093
  22 Ekim 2020, 14:26:44
 • Özgür KOCA: Satış ile 3. kişiye geçen mülkiyet tasarrufun iptaline karar verilmesi ile borçluya geri dönmez. Bu haliyle tasarrufun iptali kararı mülkiyet hakkını ortadan kaldıran veya tapu kaydını değiştiren kararlardan olmayıp yalnızca, alacaklıya, 3. kişiye ait taşınmaz üzerine HACİZ KOYDURARAK sattırmak suretiyle alacağını tahsil imkanı verir. Hacze dayanak yapılan tasarrufun iptali ilamında da anılan yasa hükmüne uygun olarak yalnızca satış işleminin iptaline karar verilmekle yetinilmiş olup, 3.kişi adına olan tapu kaydının iptali ile borçlu adına tesciline dair bir hüküm kurulmamıştır. Bu nedenle TAŞINMAZIN MÜLKIYETI 3. KİŞİYE AİTTİR. Bu durumda şikayetçi TAPU MALİKİNİN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ HACZİN İİK. 106-110. MADDELER GEREĞİNCE KALDIRILMASINI İSTEMEKTE AKTİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNDUĞUndan, mahkemece şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2016/16601 KARAR NO:2017/8720
  22 Ekim 2020, 14:26:29
 • Özgür KOCA: İFLASTA SIRA CETVELİNE ŞİKAYET süreye tabi olup bu süre kural olarak iflas sıra cetvelinin İİK'nın 166. maddesinde gösterilen usulde ilanından itibaren işlemeye başlar. Eğer şikayetçi aynı Kanun'un 223. maddesi hükmü uyarınca tebliğe elverişli adres gösterir ve gerekli masrafı avans olarak yatırırsa, süre kendisine yapılan tebliğden itibaren hesaplanır. Somut olayda, şikayetçi tarafın masaya başvuru sırasında tebligat masrafı yatırmadığı anlaşılmış olup, bu durumda şikayet süresi tebliğ tarihinden itibaren değil, ticaret sicil gazetesinde en son ilanın yapıldığı 15.02.2016 tarihinde itibaren başlar. Bu tarih itibariyle de süresinde olmadığı anlaşılan şikayetin, açıklanan nedenlerle reddi gerekir. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2018/2514 KARAR NO:2019/331
  22 Ekim 2020, 14:25:56
 • Özgür KOCA: İhale sırasında yapılan fiyat artırımlarının tellal tarafından yüksek sesle ilam edeceğine ilişkin İİK'da bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından bu gerekçe ile ihalenin feshi doğru değildir.  Yargıtay 12. HD. 2016/28893 Es. 2017/6184 K.
  02 Ekim 2020, 09:29:17
 • Özgür KOCA: Yargıtay 23.Hukuk Dairesi 2019/3428 Esas 2020/426 Karar Somut olayda; Kuşadaşı 1. İcra Müdürlüğünün 2012/5914 sayılı dosyası ile usulüne uygun yapılmış icra takibi bulunmaktadır. İtiraz dilekçesinin tebliği için "masraf yatırılmadığından" itiraz dilekçesinin alacaklıya tebliğ edilmemesi nedeniyle açılan itirazın iptali davasının "süresinde olduğu kabul edilerek" işin esasına girilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir
  30 Eylül 2020, 19:49:41
 • Özgür KOCA: Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2016/14315 Esas 2017/2921 Karar Yargıtay'ın yerleşik uygulamasına göre, takdir edilen nafaka miktarının gelecek yıllarda artırılması konusunda oran olarak TÜİK'in yayınladığı yıllık ÜFE oranı, artış tarihi olarak da kararın kesinleştiği tarih benimsenmektedir
  30 Eylül 2020, 19:49:05
 • Özgür KOCA: YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 2004/4365 Esas 2004/4653 Karar SGK başkanlığı aleyhine açılan davalarda şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olması için işlemin şube tarafından yapılmış olmasına gerek yoktur. Aksi Anayasanın 141. maddesine aykırıdır
  30 Eylül 2020, 19:47:43
 • Özgür KOCA: 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2008/23556 KARAR NO: 2008/19547 Taşınmazı satın alan malik, ihale alıcısının bütün haklarına halef olacağından, taşınmazda bulunan kişinin İİK'nun 135/2.maddesi uyarınca tahliyesini isteyebilir
  30 Eylül 2020, 19:47:01
 • Özgür KOCA: 2020 Yediemin ücreti hesaplama: [link]
  30 Eylül 2020, 12:57:49
 • Özgür KOCA: Adi ortaklığın borcundan dolayı ortaklık mallarının haczedilebileceğine dair HGK kararı: [link]
  30 Eylül 2020, 11:05:05

Son Üyeler

Katkıda Bulunan Üyeler

Özgür KOCA Özgür KOCA
2104 İleti
By-leyl-i Lal By-leyl-i Lal
1065 İleti
Deniz034 Deniz034
955 İleti
WatchAndLearn WatchAndLearn
415 İleti
IŞIKDEMİR IŞIKDEMİR
255 İleti
rambetiko rambetiko
253 İleti
Forum AdaLet Forum AdaLet
189 İleti
nihatkaradas nihatkaradas
128 İleti

En Popüler Bölümler

İcra ve İflas Hukuku

Acele Kamulaştırma Kararlarının İnfazına ilişkin Bakanlık Görüşü Gönderen: Özgür KOCA
[22 Ekim 2020, 20:04:25]


Borçlu Şirketin İflasına Karar Verilmesi Gerekirken Konkordatonun Tasdikinin Hatalı Olduğu Gönderen: Özgür KOCA
[21 Ekim 2020, 16:52:45]


Hileli veya Taksirli İflas Suçu Nedir Gönderen: Özgür KOCA
[21 Ekim 2020, 09:34:59]


REHİN AÇIĞI BELGESİNE İSTİNADEN İLAMIL TAKİP YAPILABİLİR Gönderen: Deniz034
[20 Ekim 2020, 11:42:11]


REHİN AÇIĞI BELGESİNE DAYALI TAKİPTE ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMELİ Mİ? Gönderen: Deniz034
[20 Ekim 2020, 11:32:45]


Takibe katılmayan genel vekilin kabulü halinde kendisine tebligat yapılabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[19 Ekim 2020, 15:28:27]


Konkordato Nedir ? Nasıl İlan Edilir ? Kimler Konkordato Talep Edebilir Gönderen: Özgür KOCA
[17 Ekim 2020, 12:15:03]


Bozma sonrası verilen yeni ilamla hüküm altına alınan fark alacakları için icra emri gönderilmesi... Gönderen: Özgür KOCA
[16 Ekim 2020, 14:47:38]


İcra memurunun ihalenin feshedilmesine sebebiyet vererek 3. kişinin zararına sebep olması Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 21:35:34]


İhalede 100 TL altında pey sürülemeyeceği gerekçesiyle ihalenin sonlandırılması Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 16:48:21]


Usulsüz Tebliğde Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmediğinden İhalenin Feshi Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 09:51:48]


TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ KARARI KESİNLEŞMEDEN HACİZLERIN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNE DAİR.. Gönderen: Deniz034
[14 Ekim 2020, 13:36:17]


Geçici Mühlet Kararından Önce Keşide Edilip Mühlet Kararı içinde Karşılıksız Çıkan Çeklerin Durumu Gönderen: Özgür KOCA
[14 Ekim 2020, 11:03:01]


TMSF'nin Alacaklı Olduğu İcra Dosyalarında Yapılan İtiraz Satış Dışındaki İcra İşlemlerini Durdurmaz Gönderen: Özgür KOCA
[14 Ekim 2020, 10:11:27]


Mali Tabloların Analiz Tekniklerini Kullanarak Yönetim Performasının Değerlendirilmesi Gönderen: Özgür KOCA
[13 Ekim 2020, 23:11:20]


Mali Analiz Teknikleri Gönderen: Özgür KOCA
[13 Ekim 2020, 22:55:11]


Kıymeti Süratle Düşen veya Bozulacak Mallar İhale Kesinleşmeden Teslim Edilebilir Gönderen: Özgür KOCA
[13 Ekim 2020, 22:27:02]


Üniversitede Hazırlık Sınıfı Okuyan Memura Kademe İlerlemesi Verilebilir mi? 07 Ekim 2019, 09:5 Gönderen: WatchAndLearn
[12 Ekim 2020, 15:23:10]


Konkordato Komiserliği Başvurusu Yol Haritası Gönderen: Özgür KOCA
[11 Ekim 2020, 09:34:34]


YENİ KONKORDATO HUKUKUMUZUN TEMEL İLKELERİ Gönderen: Özgür KOCA
[08 Ekim 2020, 21:48:39]


İlamsız Takiplerde İİK 40. Maddenin Uygulanamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[07 Ekim 2020, 12:17:33]


Her İki İmzanın Şirket Kaşesi Dışına Atılması Halinde Sorumluluk Hali Gönderen: Özgür KOCA
[07 Ekim 2020, 12:15:40]


Tüzel Kişiliklerde İşçiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğuna Dair Gönderen: Özgür KOCA
[07 Ekim 2020, 12:12:39]


Birikmiş Nafaka Alacağı için Emekli Maaşının Haczedilebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[07 Ekim 2020, 08:25:07]


tapu iptal ve tescil kararı ile haciz kaldırma Gönderen: Deniz034
[04 Ekim 2020, 15:26:03]


Borçluya ait olmayan taşınmaz satışı tazminat Gönderen: Deniz034
[04 Ekim 2020, 15:22:18]


OSB malları satışı öncelik sırası Gönderen: Deniz034
[04 Ekim 2020, 15:18:04]


Belediye ve tüzel kişiliklere tebligata ilişkin Gönderen: Deniz034
[04 Ekim 2020, 15:14:27]


İcra memurunun yanlış işlemi kusur oranı Gönderen: Deniz034
[04 Ekim 2020, 14:54:13]


Covid 19 Salgını Sebebiyle Kıymet Takdiri Süresinin Durmayacağına Dair Yerel Mahkeme Kararı Gönderen: Özgür KOCA
[04 Ekim 2020, 09:17:57]


İhaleye müşterek katılımla ilgili Bakanlık görüşü Gönderen: Özgür KOCA
[01 Ekim 2020, 20:42:13]


İhale tutanağında eksik imza ihalenin feshi sebebi değildir Gönderen: Deniz034
[01 Ekim 2020, 16:04:15]


fazla çalışma ücreti ve ulusal ... ve genel tatil ücreti alacağının haczedilemeyeceği dosya alacağı Gönderen: Deniz034
[01 Ekim 2020, 16:02:01]


Kesinleşmeden icra edilemeyen kararlar Gönderen: Deniz034
[01 Ekim 2020, 15:56:47]


Şirket hisse haczi istihkak Gönderen: Deniz034
[01 Ekim 2020, 15:54:20]


gemi hakkında taşınır mal hükümleri uygulanacağından ıstihkak oluşur Gönderen: Deniz034
[01 Ekim 2020, 15:52:20]


Tasarrufun iptali ıhtiyati haciz sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:59:42]


Yediemin ücret alacağı MTV önceliği Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:50:09]


Yediemin ücret alacağı MTV önceliği Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:48:11]


Amme alacağı şirket borcu sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:37:47]

Yargıtay Kararları

Banka tarafından rehnedilen malın kredi kullanana teslimi nedeniyle muhafaza görevi Gönderen: Özgür KOCA
[16 Ekim 2020, 10:14:14]


Yasal süresinde satış istenmemesi nedeniyle muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun oluşmayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[16 Ekim 2020, 09:55:14]


Haciz İşlemi için Borçlunun Adresini Göstermeyen Muhtara Ceza Verilmemesi Hali Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 17:11:52]


Maaş Haciz Müzekkeresi Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 17:03:15]


Usulsüz Tebliğ İşlemi Nedeniyle PTT ve Adalet Bakanlığı Aleyhine Tazminat Gönderen: Özgür KOCA
[14 Ekim 2020, 17:23:51]


Usulsüz Tebligat Nedeniyle İcra Memuru Aleyhine Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmemesi Gönderen: Özgür KOCA
[14 Ekim 2020, 17:00:23]


Kat maikleri hakkında icra takibi Gönderen: Deniz034
[10 Ekim 2020, 17:56:02]


E-tebligat tebliğ yapılma zamanı Gönderen: Deniz034
[10 Ekim 2020, 17:47:51]


Menfi tespit (istirdat) kararı kesinleşmeden infaz edilemez.. Gönderen: Deniz034
[10 Ekim 2020, 17:39:03]


Kambiyo takibi icra müdürünün inceleme yetkisi sınırları Gönderen: Deniz034
[10 Ekim 2020, 17:21:07]


Satış talebi haczin düşmeyeceği IBK Gönderen: Deniz034
[20 Eylül 2020, 12:44:52]


Kambiyo takibi icra müdürünün inceleme yetkisi Gönderen: Deniz034
[15 Eylül 2020, 21:37:38]


Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin davacı olduğu davalarda harçtan muafiyet Gönderen: Deniz034
[15 Eylül 2020, 20:31:28]


İCRA DOSYASINA YATAN PARA ÜZERİNDEKİ TEDBİRİN UYGULANMASI Gönderen: Deniz034
[29 Ağustos 2020, 21:19:02]

Yeni Konu Başlat

Güncel

11 Eylül 2020, 16:48:42 Gönderen: jackal75 | Görüntülenme: 409 | Yorumlar: 0

bir firma ya ( ltd,şti. ) asliye hukuk mahkemesin den dava acıyorum 14,500 tl degerinde sebepsiz yere zengileşme adına  olacak dava  benim sormak istedigim şey şu bu tutar karsılıgında banka hesaplarına  şerh ihtiyadi tedbir gibi koydurma hakkım var mı ayrı bır dılekce ıle  ayrı bır sıkayet olusturup  degısık ıs  sıfatı ıle  aslıye  hukuk dan mı  dava acmam gerekecek ve aynı gun ıcınde cevap alabılırmıyım basvurumdan cunku karsı taraf para kacırma tesebbusunde bulunacagını tahmın edıyorum  saygılarımla
Özgür KOCA
26 Ağustos 2020, 09:04:42 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 378 | Yorumlar: 0

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelge yayımlandı.


Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları, (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLAR Fİ...
Deniz034
23 Ağustos 2020, 10:51:42 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 749 | Yorumlar: 0

TC
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ

2018/7661 E.

2019/10265 K.

MAHKEMESİ : ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24. HUKUK DAİRESİ
MAHKEMESİ : ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen alacak davasının kabulüne dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelenmesi sonucunda; davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, eşinin yeğeni olan dava dışı ...’e borç olarak gönderdiği düşüncesiyle üç ayrı tarihte toplam 60.000,00 TL’yi ... Bank Şubesinden davalının hesabına gönderdiğini, durumu borç gönderdiğini zannettiği kişiden borcunu isteyince anladığını, davalı ile aralarında ticari ilişki, alacak, borç ilişkisi olmadığını, sebepsiz zenginleşmenin koşullarının oluştuğunu, davalının hesabına hataen gönderilen 60.000,00 TL’ nin sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince davalıdan tahsiline karar ver...
Özgür KOCA
22 Ağustos 2020, 00:38:01 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 613 | Yorumlar: 0

YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

2017/1728 E.
2018/12039 K.

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, iki çocuğunun da davalı özel okula 2013 yılında kaydolduğunu, 20.575,00 TL ücretin ödendiğini, çocukların okula ilk dönem devam ettiklerini ancak ikinci dönem yeterli eğitim alamadıklarından kayıtlarını sildirerek başka okullara gönderdiğini, ancak eğitim alınmayan döneme ilişkin ücret iadesinin yapılmadığını bu nedenle 10.287,50 TL'nin 24.01.2014 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava eğitim ücretinin iadesi talebine ilişkin olup, davacı, yeterli eğitim alamadıklarından bahisle çocuklarının davalı okuldan kaydını alarak başka bir okula gönderdiğini, kal...
Özgür KOCA
22 Ağustos 2020, 00:29:52 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 460 | Yorumlar: 0

Takibe dayanak kira sözleşmesi 7 yıl süreli olup, aylık kira bedeli 150,00 TL olarak kararlaştırılmıştır. DAVALI BORCA ITIRAZINDA, KIRA BEDELINE ITIRAZ ETMIŞ OLMAKLA BIRLIKTE, TAKIPTE ISTENEBILECEK AYLIK KIRA MIKTARININ NE KADAR OLDUĞUNU GÖSTERMEMIŞTIR. İİK'nın 269/2. maddesi gereğince borçlu kiracı kira sözleşmesini açık ve kesin olarak reddetmediğinden, KIRA AKDINI KABUL ETMIŞ SAYILIR. Kira sözleşmesini reddetmeyen borçlu kiracı, İİK'nın 62. maddesi gereğince itiraz ettiği kısmın cihet ve miktarını itiraz dilekçesinde açıkça göstermediğinden, TAKIP TALEBINDE BELIRTILEN KIRA MIKTARI DA KESINLEŞMIŞTIR. Davalı borçlu kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemeyeceğini İİK’nın 269/c maddesinde belirtilen belgelerle kanıtlamak durumundadır.

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2019/1600 KARAR NO: 2020/425 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2020/4168 KARAR NO: 2020/6857 Onama
Deniz034
02 Ağustos 2020, 10:44:43 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 525 | Yorumlar: 0

Karar Tarihi:28/05/2020
Karar No:2020/429
Konu Özeti:İlgili kişinin kişisel verilerinin, hakkında icra takibi yapan avukat tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi ve açıklanması ile ilgili şikayet
İlgili kişiden alınan şikayet dilekçesinde özetle;
Kamu görevlisi olarak görev yaptığı ilde kamuya ait bir sosyal tesiste konakladığı; banka borcundan dolayı, hakkında bankanın vekili olan avukat tarafından icra takibi başlatıldığı; 27.11.2018 tarihinde kendisiyle birlikte aynı sosyal tesiste ikamet etmekte olan sayısını tam olarak bilmediği iş arkadaşlarının kendi üzerlerine kayıtlı cep telefonlarına ve ilgili kişinin ağabeyi üzerine kayıtlı cep telefonuna ilgili kişinin adını ve haciz talimatını içeren kısa mesajlar gönderildiği; konuya ilişkin olarak ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu belirtilerek avukat hakkında gereğinin yapılması talep edilmiştir.
Konuya ilişkin olarak 01.10.2019 tarih ve 2019/293 sayılı Kurul Kararı ile başlatılan inceleme çerçevesinde avukattan savunma sunması talep edilmiş, veri sorumlusu avukat savunmasında,
İkrar veya kabul anlamına gelmemek kaydı ile; şikayetçinin kişisel e-posta hesabı yerine içerisinde ofise günlük ge...
21 Temmuz 2020, 10:08:09 Gönderen: Mahoni431 | Görüntülenme: 539 | Yorumlar: 0

nafaka ödemelerinde dosyada haciz oduğu zaman harç oranı % 9,10'mu olur, yoksa nafaka için özel bir hüküm var mı?
Deniz034
20 Temmuz 2020, 20:06:57 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 479 | Yorumlar: 0

Devlet Personel Başkanlığı 29.4.2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşü; Söz konusu görüşte, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103. maddesine göre kullandırılması..." gerektiği belirtilmektedir.
WatchAndLearn
26 Haziran 2020, 12:11:49 Gönderen: WatchAndLearn
Görüntülenme: 979 | Yorumlar: 3

alacaklı vekili yüksek miktarlı takip açtı. Daha sonra  başka yer icrasına açmamız gerekiyordu sehvenmüdürlüğünüze açtığımız için dosyanın kapanmasını ve harcın iadesini talep etti. Daha takip  kesinleşmedenbu mümkün mü
Forum AdaLet
29 Mayıs 2020, 13:07:33 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 1334 | Yorumlar: 0

HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak.

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
29/05/2020
Sayı : 87742275-010.07-0076-2020
Konu : Yeni Normale Dönüş Eylem Planının Belirlenmesi


DAĞITIM YERLERİNE


Küresel bir krize dönüşen COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele etme ve kamu sağlığının korunması amacıyla, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de birtakım önlemler alınmış, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, kamu kurumlarının gayreti, halkın da özverisi ve aktif desteği ile salgının en az hasarla atlatılması amaçlanmıştır.

Salgınla topyekün mücadele kapsamında, tüm kamu kurumları ile, yargı makamlarına da birtakım görev ve sorumluluklar yüklenmiş, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1'inci maddesiyle, yargısal sürelerin durdurulduğu dönem içerisinde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken d...
Forum AdaLet
30 Nisan 2020, 02:17:11 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 2185 | Yorumlar: 0

Kovid-19 salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi için getirilen durma süresini 15 Haziran 2020'ye kadar uzatan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi


"Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararda, "Kovid-19 salgın hastalığının Türkiye'de yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen durma süresinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere, 1 Mayıs 2020'den 15 Haziran 2020'ye kadar, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere uzatıldığı" belirtildi.

7226 SAYILI KANUN

Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin hükümler içeren 7226 sayılı kanun, 26 Mart 2020'de yürürlüğe girmişti. Kanunla, yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesi sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenme...
Özgür KOCA
26 Mart 2020, 15:39:08 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 2898 | Yorumlar: 0

26 Mart 2020 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 31080 (Mükerrer)
KANUN
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 25/3/2020
Kanun No. 7226                                                                                             

MADDE 1 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından;

a) Afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının veya ilgili valiliğin,

b) 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında, arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere 112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin,

ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgileri gecikmeksizin karşılanır. Bu kapsamda ilgili Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun birlikte belirleyeceği usul ve esasla...
Forum AdaLet
24 Mart 2020, 12:36:04 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 1922 | Yorumlar: 0
Özgür KOCA
22 Mart 2020, 23:38:06 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 1988 | Yorumlar: 0

İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin Genelge....

Genelge, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından duyuruldu

Özgür KOCA
22 Mart 2020, 10:38:47 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 2013 | Yorumlar: 0

İcra ve iflas takipleri durduruldu


Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
Yargıda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında icra iflas dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak için yeni bir önlem alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla nafaka dışında icra dairelerindeki bütün iş, işlem ve takipler durduruldu.

Resmi gazetede yayınlanan karar ile Cumhurbaşkanı İcra İflas Kanunu’nun 330...
Sayfalar: [1] 2

Önemli Linkler

Konulardan Haberdar Olun

E-Mail Adresinizi Giriniz:


Bilgilendirme!

Yargıtay Web Sitesinde

Hesaplama Bölümü

Otopark ve Trafik Cezası

Online Dilekçe

E-Devlet

KAYSİS

Sosyal Medyada Takip Et

Son Konular/İletiler

Takibe katılmayan genel vekilin kabulü halinde kendisine tebligat yapılabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[19 Ekim 2020, 15:28:27]


İcra memurunun ihalenin feshedilmesine sebebiyet vererek 3. kişinin zararına sebep olması Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 21:35:34]


İhalede 100 TL altında pey sürülemeyeceği gerekçesiyle ihalenin sonlandırılması Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 16:48:21]


Usulsüz Tebliğde Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmediğinden İhalenin Feshi Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 09:51:48]


Kıymeti Süratle Düşen veya Bozulacak Mallar İhale Kesinleşmeden Teslim Edilebilir Gönderen: Özgür KOCA
[13 Ekim 2020, 22:27:02]


Tüzel Kişiliklerde İşçiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğuna Dair Gönderen: Özgür KOCA
[07 Ekim 2020, 12:12:39]


Birikmiş Nafaka Alacağı için Emekli Maaşının Haczedilebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[07 Ekim 2020, 08:25:07]


OSB malları satışı öncelik sırası Gönderen: Deniz034
[04 Ekim 2020, 15:18:04]


Belediye ve tüzel kişiliklere tebligata ilişkin Gönderen: Deniz034
[04 Ekim 2020, 15:14:27]


Covid 19 Salgını Sebebiyle Kıymet Takdiri Süresinin Durmayacağına Dair Yerel Mahkeme Kararı Gönderen: Özgür KOCA
[04 Ekim 2020, 09:17:57]


İhaleye müşterek katılımla ilgili Bakanlık görüşü Gönderen: Özgür KOCA
[01 Ekim 2020, 20:42:13]


herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihaleden sonra KDV indirilemez Gönderen: Deniz034
[01 Ekim 2020, 15:44:38]


Tasarrufun iptali ıhtiyati haciz sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:59:42]


Yediemin ücret alacağı MTV önceliği Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:50:09]


Yediemin ücret alacağı MTV önceliği Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:48:11]


Amme alacağı şirket borcu sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:37:47]


İşçi alacakları iflas halinde İİK'nın 206. md.geregi 1. Sırada hacizde ise önceliği yoktur Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:32:37]


Fazla çalışma ücreti alacağı ile bayram ve genel tatil alacağının haczi Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2020, 07:16:11]


TÜZEL KİŞİLİKLERDE MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMA NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİ Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:47:02]


YAPI DENETIM HESABINDAKİ PARANIN HACZİNİN MÜMKÜN OLDUĞU Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:44:23]


TAPUDA ÜÇÜNCÜ KIŞI LEHİNE TEDBİR ŞERHİ OLMASI TAŞINMAZN İHALE ALICISI ADINA TESCİLİNE ENGEL DEĞİLDİR Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:42:16]


Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:39:27]


İİK 362 nin Eğitim ve Öğretim Mallarının İhtiyati Haczine Engel Oluşturmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[25 Eylül 2020, 11:37:15]


Aynı Tarihte Kesinleşen İhtiyati Hacizlerde Sıra Cetveli Garameten Yapılır Gönderen: Özgür KOCA
[23 Eylül 2020, 08:44:58]


Hacizde Belediye Encümen Kararının Dikkate Alınması Olanaklı Değildir Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:15:35]


Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:13:51]


İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Nedeniyle Kesin Hacze Dönüşememesi Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:11:33]


Borçlu Adına Kayıtlı Hissenin Satılması Nedeniyle Tahliye İşlemi Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:09:40]


Satış Bedelinin İadesinin Haricen Tahsil Anlamına Gelip Gelmeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:05:48]


Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[17 Eylül 2020, 12:29:01]


Tapu Malikinin Haciz Kaldırılması Talebi Gönderen: Özgür KOCA
[17 Eylül 2020, 12:21:54]


Dosya Alacağının Depo Edilmesi Nedeniyle Hacizlerin Kaldırılması Gönderen: Özgür KOCA
[17 Eylül 2020, 12:19:33]


İlanen Tebliğ Öncesi Araştırma İşlemi Gönderen: Özgür KOCA
[15 Eylül 2020, 09:23:08]


kambiyo senedinin, İİK'nın 100. maddesinde sayılan belgelerden olmadığı Gönderen: Deniz034
[13 Eylül 2020, 14:52:09]


MTV Ödendikten Sonra Vergi Dairesinin Diğer Alacağı Ödenmeden Mülkiyeti Muhafaza Alacaklısına Ödeme Gönderen: Özgür KOCA
[12 Eylül 2020, 19:35:07]


İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihidir Gönderen: Özgür KOCA
[11 Eylül 2020, 08:45:44]


Mehil Vesikası Verilinceye Kadar Borçlunun Mal Varlığının Haczedilebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[07 Eylül 2020, 21:21:38]


Değer Belirleme İşleminin Bizatıhi İcra Müdürüne Ait Olduğuna Dair Uygulamanın Terk Edildiği Gönderen: Özgür KOCA
[07 Eylül 2020, 21:20:14]


Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Haciz İşlemi Gönderen: Özgür KOCA
[07 Eylül 2020, 21:12:52]


Tebligatın Tüzel Kişilik Şubesine Değil de Merkezine Tebliğinin Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[07 Eylül 2020, 21:07:37]

* Forum Kurucusu

Özgür KOCA

ozgur.koca@adalet.gov.tr

* Reklam Alanı

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33