Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Kimler Çevrimiçi

 • Nokta Ziyaretçi: 17
 • Nokta Gizli: 0
 • Nokta Üye: 0

Online Üye Yok

Kısa Notlar

Yenile Geçmiş
 • Özgür KOCA: İİK.nun 168/1. maddesinde aynen " İcra müdürü senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini  görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir" hükmüne yer verilmiştir. Anılan  madde ile icra memuruna; kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu takipte, sadece senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve vadesinin gelip gelmediğini denetleme yetkisi verilmiş olup takip alacaklısının yetkili hamil olup olmadığını araştırma görevi verilmemiştir (Yargıtay 12. HD'nin T:08/11/2012, E:2012/13999, K:2012/32181).
  28 Ekim 2020, 11:55:54
 • Özgür KOCA: 6102 sayılı TTK'nun 776/(1)-g  maddesi gereğince, takip konusu belgenin kambiyo vasfını taşıyabilmesi için "senedi düzenleyenin  imzasını" ihtiva etmesi zorunludur. Anılan maddede sorumluluk için sadece imzadan söz edilmiş, birden fazla imzanın bulunması koşul olarak kabul edilmemiştir. Öte yandan, bononun düzenleyen bölümünde kaşesi bulunan şirketin, bonodan dolayı sorumlu olabilmesi için düzenleyenin imzasının bulunması yeterli olup, bu imzanın, düzenleyen şirket unvanı ya da kaşesi üzerine atılması gerekmez. Düzenleyenin imzasının, bononun alt kısmında ve metni kapsar biçimde olması kafidir. (Yargıtay 12. HD'nin T:22/01/2018, E:2016/27009, K:2018/462).
  28 Ekim 2020, 11:55:42
 • Özgür KOCA: İ.İ.K.'NUN 54/1. MADDESİNE GÖRE TUTUKLU OLAN BORÇLUYA bir temsilci tayin etmesi için süre verilerek KANUNİ MÜMESSİL ATAMADIĞI TAKTİRDE ÖDEME EMRİNİN KENDİSİNE atadığı takdirde kanuni mümessiline tebliğ edilmesi gerekir. İcra takibinde muhtıra tebliğinden sonra ödeme emrinin davacı adına düzenlenip ceza evinde kendisine tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. Kurum adına düzenlenen ve kurum çalışanına yapılan tebligat davacı borçluya ödeme emri tebliğ edildiği kabulünü doğurmaz. Takibe ilişkin olarak ÖDEME EMRİ BORÇLUYA CEZAEVİNDEYKEN CEZAEVİ SORUMLUSUNA TEBLİĞ EDİLMİŞ OLUP BU TEBLİGAT İİK.NUN 54. MADDESİNE GÖRE YOK HÜKMÜNDEDİR. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece resen gözetilir. İİK'nun 54. maddesinin uygulanmasından sonra ödeme emri tebliğ edilmediğinden ihale yapılması usulsüzdür. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/2567 KARAR NO:2020/144 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/3076 KARAR NO:2020/7048
  27 Ekim 2020, 14:10:38
 • Özgür KOCA: AKARYAKIT İSTASYONU RUHSAT HACZİ İLE İLGİLİ ; ilgili kurum ve kuruluşlara yazı yazılarak, gayrisıhhi müessese ruhsatının hukuki niteliği, akaryakıt istasyonu yapısından ayrı olarak tek başına ekonomik değere sahip olup olmadığı, yine tek olarak ve akaryakıt istasyonundan ayrı devrinin mümkün bulunup bulunmadığı sorulmalı ve ayrıca bu konuya ilişkin mevzuatta irdelenerek, şayet gayrisıhhi müessese ruhsatının, bir ticari işletme olan akaryakıt istasyonundan ayrı ve müstakil bir ekonomik değere sahip olduğu ve tek başına devrinin mümkün bulunduğu sonucuna varılırsa haczedilebileceği, YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2016/11364 KARAR NO: 2017/2436
  27 Ekim 2020, 14:10:12
 • Özgür KOCA: İİK'nın 101. maddesinin 3. fıkrası .."Nafaka ilamına istinat eden alacaklı önce takip merasiminin icrasına lüzum olmaksızın her zaman aynı derecede hacze iştirak edebilir..." hükmünü içermektedir. Buna göre, bir yıllık süre ile sınırlı olmaksızın nafaka ilamına bağlı alacak için önceden takip yapılmadan her zaman hacze iştirak edilebilir. Yasadaki "HER ZAMAN" ibaresini, SATIŞ BEDELİNİN VEZNEYE GİRMESİNE KADAR iştirak edebileceği şeklinde anlamak gerekir. Nafaka alacaklısı takip talebinde bulunmasına, takibi kesinleştirmesine ve bunun sonucunda kendisine kesin haciz yetkisinin gelmesine gerek olmaksızın hacizli malın paraya çevrilip bedelinin icra veznesine girmesi anına kadar hacze takipsiz iştirak etme hakkına sahiptir. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2015/5578 KARAR NO :2015/862
  27 Ekim 2020, 14:09:59
 • Özgür KOCA: NAFAKA ALACAKLISININ İCRA TAKİBİNİN BULUNMASI YADA BULUNMAMASI HALİNDE ; SIRA CETVELİNDE UYGULANACAK USUL...Kural olarak iştirak alacaklısı, haczi koyduran takip alacaklısı ile birlikte malların satış bedelinden alacağını alır. Satış sonunda bu para, alacaklılar arasında GARAMETEN paylaşılır. Ancak imtiyazlı alacaklılar İİK.'nın 206. maddesinde düzenlenmiş olup, şikayetçi hem İİK.'nın 101. maddesi anlamında takipsiz iştirak alacaklısı, hem de 206/4-C maddesi anlamında imtiyazlı alacaklıdır.Eğer hacze takipsiz iştirak eden alacaklının alacağı İİK.'nın 206. maddesine göre imtiyazlı alacak durumunda ise, iştirak edebileceği alacaklının da aynı sırada olması halinde satış bedeli garameten paylaştırılır, iştirak edebileceği alacaklı daha sonraki bir sırada ise takipsiz iştirak alacaklısına satış bedelinden öncelikli pay ayrılır, yani bu durumda SATIŞ BEDELİ, HACZE TAKİPSİZ OLARAK İŞTİRAK EDEN ALACAKLI İLE İLK HACZİ KOYDURAN ALACAKLI ARASINDA ALACAKLARI ORANINDA PAYLAŞTIRILMAZ, SATIŞ BEDELİNDEN ÖNCE, "İMTİYAZLI ALACAKLI" DURUMUNDAKI ALACAKLI FAYDALANIR. Eğer para artarsa ilk haczi koyduran alacaklıya verilir. (Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 10.11.2010 tarih ve 10107 E., 12780 K. sayılı ilamı ile Dairemizin 11.10.2011 tarih ve 580 E., 983 K. 25.06.2014 tarih ve 5075 E., 4871 K sayılı ilamları )Şikayet olunanın haczinin, haczi daha önceki tarihli olan şikayetçinin haczine iştirak koşullarının oluştuğu, aynı derece içerisinde şikayet olunanın, bedeli paylaşıma konu taşınırın SATIŞ BEDELİNİN İCRA VEZNESİNE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCEKİ SON BİR YIL İÇİNDE TAHAKKUK ETMİŞ OLAN NAFAKA ALACAKLARININ İİK.'nın 206/4-C maddesindeki imtiyazlı durumu nedeniyle satış bedelinden öncelikli olarak karşılanması, para artması durumunda, ARTAN PARANIN, ŞİKAYET OLUNANIN ALACAĞININ ANILAN İMTİYAZDAN YARARLANMAYAN KISMI İLE ŞİKAYETÇİNIN ALACAĞI ARASINDA GARAMETEN PAYLAŞTIRILMASI GEREKTIĞI gözetilerek, bu miktarların bilirkişi raporu ile belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, şikayet olunanın 08.09.2011-08.02.2013 tarihleri arasında tahakkuk ettiği anlaşılan nafaka alacaklarının tamamının İİK'nın 206/4-C maddesindeki imtiyazı haiz olmadığı gözardı edilerek, eksik incelemeye ve yanılgılı gerekçeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2015/5578 KARAR NO: 2015/862
  27 Ekim 2020, 14:09:46
 • Özgür KOCA: İİK'NIN 206. MADDESİNDEKİ İMTİYAZLAR, (hacze iştirak hali hariç, İİK.m.100-101) haciz yolu ile takiplerde düzenlenen sıra cetvellerinde, sonraki tarihli haciz sahibi alacaklıyı önceki tarihli haciz sahibi alacaklının önüne geçiremez. Şikayet olunanın, nafaka ilamına dayalı olarak satış bedelinin vezneye girmesine kadar ilk hacze iştirak etmesi mümkün iken, bu yolu seçmediği, Niğde 2. İcra Müdürlüğü'nün 2013/1120 E. dosyası ile icra takibine başladığı, bedeli paylaşıma konu taşınır üzerine haciz koydurduğu anlaşılmış olup; şikayet olunanın, şikayetçi tarafından haciz konulan taşınır üzerine haciz koydurmasının, bu HACZE İŞTİRAK İRADESİNİ içerdiğinin kabulü gerekir. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2015/5578 KARAR NO: 2015/862
  27 Ekim 2020, 14:09:30
 • Özgür KOCA: İcra ve İflas Yasasının 126.maddesi gereğince BELEDİYEDEKİ İLANIN satıştan EN AZ 1 AY ÖNCE yapılması gerekir. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/8 KARAR NO:2020/379 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/4154 KARAR NO:2020/7058
  27 Ekim 2020, 14:09:10
 • Özgür KOCA: İİK'nın 142/1. maddesi hükmüne göre, "cetvel suretinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildiği mahal mahkemesinde alakadarlar aleyhine dava etmek suretiyle cetvel münderecatına itiraz edebilir." Anılan hükümde yer alan "ALAKADARLAR" ifadesi, kural olarak BORÇLUYU DEĞİL, şikayet eden alacaklıdan sıra itibariyle önce olan alacaklıları ifade eder. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2014/6029 KARAR NO:2014/5859
  27 Ekim 2020, 14:08:57
 • Özgür KOCA: Dava, muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davasıdır. Davanın kabulü halinde bu tür davalarda kıyasen uygulanan İİK'nın 235/3. maddesi uyarınca sıra cetvelinde davalıya ayrılan SATIŞ BEDELİNİN YARGILAMA GİDERLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE öncelikle davacıya tahsisine, artan para olması halinde davalıya verilmesine karar verilmesi gerekir. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2013/5081 KARAR NO:2013/5688
  27 Ekim 2020, 14:08:44
 • Özgür KOCA: İİK'nin 89. maddesinde düzenlenen usul tamamlanmadan, üçüncü kişiye tebliğ edilen birinci haciz ihbarnamesine itiraz edilmemesi nedeniyle, anılan ihbarnamede yazılı paranın icra dairesince, üçüncü kişiye çıkarılan muhtıra ile istenilmesi mümkün değildir. Bir diğer ifade ile 3. KiŞi TARAFINDAN VERiLEN CEVAPTA, SÖZ KONUSU PARA ÜZERiNE BLOKE KONULDUĞU BİLDİRİLMİŞ İSE DE, 3. KİŞİNİN 89/1 HACİZ İHBARNAMESİNDE BİLDİRDİĞİ PARANIN DOSYAYA İSTENEBİLMESİ VE 3. KİŞİNİN ZİMMETİNDE SAYILABİLMESİ İÇİN ADI GEÇENE 89/2 VE 89/3 HACİZ İHBARNAMELERİ GÖNDERİLMELİDİR. Bu prosedür tamamlanmadan 3. kişinin borçluya ait olduğunu beyan ettiği alacak tutarının veya bu tutar ile gönderilen arasındaki fark bedelin dosyaya gönderilmesi istenemez. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/859 KARAR NO:2019/986 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/25 KARAR NO:2020/7045
  27 Ekim 2020, 14:08:32
 • Özgür KOCA: Davacı vekili dava konusu 13 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın ihalesine geç başlandığını iddia etmiştir. İhale günü dava konusu bu parsel ile birlikte başka taşınmazlarda ihale edildiğinden ve yapılan ihale işlemi uzun sürdüğünden İHALEYE ÜÇ DAKİKALİK GECİKME ile başlanmıştır. İhalenin bitiş süresinin 14:07 olduğu gözetildiğinde bu husus ihalenin feshi nedeni olarak kabul edilmemiştir. SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/2155 KARAR NO:2019/3582 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/4882 KARAR NO: 2020/7019
  27 Ekim 2020, 14:08:20
 • Özgür KOCA: SIRA CETVELİNE ŞİKAYET HAKKI ; takip alacaklılarına tanınmış olup, borçlunun alacaklı sıfatı bulunmadığından ve kendisine pay ayrılmadığından, şikayette hukuki yararı bulunmamaktadır. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2015/10128 KARAR NO:2018/2355
  27 Ekim 2020, 14:08:04
 • Özgür KOCA: Mahkemece alıcının çıkmadığı İLK ARTIRMAYA YÖNELİK FESİH SEBEPLERİNİN İlk artırma tarihine göre süresinde ileri sürülmediği gerekçesine dayanılmış ise de, İKİNCİ ARTIRMANIN YAPILABİLMESİ, USULÜNCE YAPILAN İLK ARTIRMADA SATIŞIN GERÇEKLEŞMEYEREK İHALENİN GERİ BIRAKILMASI İLE MÜMKÜNDÜR. Her iki artırma birinde satış gerçekleşmezse yapılabilen birbirine bağlı ve birbirinin sonucu olan, sonuçta da ihaleyi oluşturan unsurlardır ve BİRİNCİ ARTIRMA USULSÜZ YAPILMIŞSA İKİNCİ ARTIRMA USULÜNCE YAPILMIŞ OLSUN OLMASIN GEÇERSİZDİR. Durum böyle olunca, ikinci artırma usulünce yapılsa dahi birinci artırmanın usulsüzlüğü doğal olarak ihalenin tümüyle geçersizliği sonucunu doğuracaktır. Bu durumda birinci artırma ile sıkı sıkıya bağlı ikinci artırmanın usulünce yapılmış olması ihalenin geçerli hale gelmesini sağlamaz. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2013/9332 KARAR NO: 2013/15579
  25 Ekim 2020, 12:29:30
 • Özgür KOCA: Haczedilen ARACIN TRAFİK KAYDINA KONULAN HACİZ FİİLİ HACİZ GİBİ GEÇERLİDİR. Muhafaza altına alınmamış aracın satışı mümkün değil ise de, alacaklının satış talebinde bulunmasına yasal bir engel bulunmamaktadır. Bir başka anlatımla, fiili haciz ve yakalama işleminin talep edilmemesi ve kıymet taktirinin kesinleşmemiş olması, satış talebinin reddini gerektirmeyip, alacaklının satış talebi ile birlikte bir miktar avansı icra dosyasına yatırması halinde, icra müdürlüğünün vereceği satış talebinin kabulü kararının, aracın fiili haczi ile yakalama işlemlerinin gerçekleşmesinden ve kıymet taktirinin kesinleşmesinden sonra satış günü verileceği anlamına geleceğinin kabulü gerekir. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2016/30633 KARAR NO:2018/2742
  25 Ekim 2020, 12:29:16
 • Özgür KOCA: İİK'nun 110.maddesinde ise; “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider on beş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar” hükmü yer almaktadır. Somut olayda; ALACAKLI VEKİLİ SATIŞ TALEBİNDEN VAZGEÇMİŞ OLUP, AÇIKÇA HAKKIN ÖZÜNDEN FERAGAT ETMİŞ DEĞİLDİR. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO :2016/20216 KARAR NO:2017/3502
  25 Ekim 2020, 12:29:06
 • Özgür KOCA: İİK'nun110. maddesinde ise; “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider on beş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da, bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme kapsamında, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN HACİZLİ MALIN SATIŞININ SÜRESİNDE İSTENİLMESİ YETERLİ OLUP, DİĞER SATIŞ ŞARTLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ İRDELENMESİ GEREKMEZ. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2016/2474 KARAR NO: 2016/12961
  25 Ekim 2020, 12:28:47
 • Özgür KOCA: Haczin düşmemesi için yasal süresi içerisinde usulüne uygun olarak açıkça satış talebinde bulunulması ve avansının yatırılması gerekir. TAŞINIRLARIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASI HAKKINDAKİ İSTEM satış öncesi hazırlık işlemi olup, satış hazırlıklarına ilişkin istem ve işlemler SATIŞ TALEBI GİBİ HÜKÜM VE SONUÇ DOĞURMAYACAĞINDAN, İİK'NIN 106. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SÜREYİ KESMEZ VE HACZİN DÜŞMESİNE ENGEL OLMAZ.  YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2013/4195 KARAR NO:2013/5833
  25 Ekim 2020, 12:28:35
 • Özgür KOCA: İİK'nın 110/1. maddesinde, "Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir." hükümleri öngörülmüştür. Takip, 6352 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden önce başlatıldığı için 6352 sayılı Kanun'un Geçici 10. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen bu madde hükümlerinde, SÜRESİNDE SATIŞ İSTENDİKTEN SONRA HACZİ VE SATIŞI DÜŞÜREN SEBEPLER ÖNGÖRÜLMEDİĞİ gibi, İİK'nın diğer madde hükümlerinde de bu yönde bir düzenlemeye yer verilmemiş olup, sadece aynı Kanun'un 129/son maddesinde, ikinci ihalede alıcı çıkmazsa ''satış talebinin'' düşeceği düzenlenmiştir. İİK'NIN 106 VE 110. MADDE HÜKÜMLERİ ALACAKLININ TAKİBİ SÜRÜNCEMEDE BIRAKMAMASI AMACIYLA GETİRİLMİŞ OLUP, BU AMACA UYGUN OLARAK ŞİKAYETÇİ TARAFINDAN İİK'NIN 106. MADDESİNDEKİ BİR YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE İİK'NIN 59. MADDESİNE UYGUN OLARAK SATIŞ TALEP EDİLEREK AVANSI YATIRILMIŞ OLMAKLA, BİR DAHA SATIŞ İSTEMESİNE GEREK KALMAKSIZIN, HACZİ VE SATIŞININ AYAKTA OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR. Satışın da aynı iki yıl içinde yapılmasının zorunlu olduğu, aksi halde haczin düşeceği yönünde yasada bir hüküm bulunmamaktadır. Alacaklıya yüklenen görev, süresinde satış isteyerek avansı yatırmaktır. İİK'nın 123. maddesinde SATIŞ GÖREVİ, İCRA DAİRESİNE YÜKLENMİŞ OLUP, SATIŞ NE ZAMAN YAPILIRSA YAPILSIN, HACİZ VE SATIŞ TALEBİ AYAKTADIR. Dairemizin son uygulaması bu yöndedir. İİK'nın kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri yapılamayacağını öngören 128/a-3 fıkrası, varılan bu sonucu bertaraf eden bir düzenleme değildir.Şikayete konu olayda, 11.12.2010 tarihli fiili haciz tarihinden itibaren İİK'nın 106. maddesinde düzenlenen bir yıllık sürede alacaklı tarafından 07.12.2011 tarihinde satış avansı yatırılarak satış istenmiş olduğundan, mahkemece, 11.12.2010 tarihli haczin ayakta olduğu ve ilk haciz olduğu gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2013/4362 KARAR NO:2013/5557
  25 Ekim 2020, 12:28:17
 • Özgür KOCA: 6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile değişik 2577 sayılı Yasa'nın 28 inci maddesinin (2) fıkrasına göre “...Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin DAVALI İDAREYE yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur..." Ancak 2577 sayılı Yasa'nın 1. maddesi uyarınca; “DANIŞTAY, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİ'NİN GÖREVİNE GİREN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, BU KANUNDA GÖSTERİLEN USULLERE TABİ ...” olup, Yasa'nın 28/2. maddesindeki anılan değişikliğin ADLİ YARGI MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN İLAMLARIN İNFAZINDA UYGULANMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.  İSTANBUL 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO:2019/135 Esas KARAR NO:2019/606 Karar YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/3461 KARAR NO:2020/6975
  25 Ekim 2020, 12:27:53
 • Özgür KOCA: Şikayetçi ihaleye konu takibin dayanağı olan kredi sözleşmesinde KEFİL konumundadir. Bu durumda şikayetçi, tapu sicilindeki ilgili sıfatını haiz olmadığı gibi, ihaleye pey süren kişi de değildir. Ayrıca şikayetçinin, ipoteğe esas kredi sözleşmesinde asıl borçlu sıfatı da yoktur. Her ne kadar takip talepnamesi ve icra emrinde şikayetçinin borçlu olarak ismi yer alsa da, yukarıda açıklandığı üzere ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte kendisine icra emri gönderilemez. Yukarıda yazılı maddede, ihalenin feshini isteyebilecek ilgililer sınırlı olarak sayılmıştır. Şikayetçinin, takibe konu ipoteğe esas kredi sözleşmesinde kefil olması ya da SATIŞ İLANININ FUZULI ŞEKİLDE KENDİSİNE TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASI, İHALENİN FESHİNİ TALEP HAKKI VERMEZ.ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/2635 KARAR NO:2020/270 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2020/3314 KARAR NO:2020/6996
  25 Ekim 2020, 12:27:32
 • Özgür KOCA: Davacı vekili İİK 128. maddeye göre mükellefiyetler listesinin hazırlanmadığını belirterek ihalenin feshini talep etmiştir; ancak, MÜKELLEFİYETLER LİSTESİNİN HAZIRLANMAMASI VEYA İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMEMESI İİK 134. MADDESINDE BELİRTİLEN İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ARASINDA YER ALMAMAKTADIR.SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/3481 KARAR NO:2019/3377 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO :2020/2979 KARAR NO:2020/7028
  25 Ekim 2020, 12:27:16
 • Özgür KOCA: Davalı vekilinin talimat icra dosyasına vekaletname sunmaması yönünden talimat icra dosyası esas icra dosyasının devamı olduğundan, ALACAKLI VEKİLİNİN AYRICA TALİMAT İCRA DOSYASINA VEKALETNAME SUNMASI GEREKMEDİĞİNDEN, davacı tarafın bu konudaki itirazlarının ihalenin feshi nedeni olarak kabulünün mümkün olmadığı.. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/1915 Esas KARAR NO:2020/364 Karar YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/3445 KARAR NO:2020/6987
  25 Ekim 2020, 12:27:03
 • Özgür KOCA: Davacının dava dilekçesinde yapılan tebligatların usulsüz olduğundan söz etmiş olmasına rağmen, hangi tebligatın ve kime yapılan tebligatın usulsüz olduğunu belirtmediğinden buna ilişkin inceleme yapılamaz. Ayrıca DAVACININ KENDİSİNE YAPILAN TEBLİGATLAR DIŞINDAKİ TEBLİGATLARIN USULSÜZLÜĞÜNDEN BAHİSLE İHALENİN FESHİNİ İSTEME HAKKI DA YOKTUR. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2019/2157 KARAR NO:2020/70 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/3386 KARAR NO: 2020/6997
  25 Ekim 2020, 12:26:51
 • Özgür KOCA: İcra müdürlüğünce alınan karar ile (belediye tellali hazır olmadığından) İCRA KATİBİNİN TELLAL OLARAK SATIŞTA HAZIR BULUNDUĞU... ihalenin feshi şikayetinin reddine. OSMANİYE  İCRA HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO:2019/135 Esas KARAR NO:2019/350 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/3473 KARAR NO: 2020/6984
  25 Ekim 2020, 12:26:38
 • Özgür KOCA: İİK'nun 124. Maddenin 3. fıkrasında her ne kadar taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağının teminat yatırmadan ihaleye girebileceği belirtilmiş ise de ANCAK BU KİŞİNİN ALACAĞI TAŞINMAZIN TAKDİR EDİLEN DEĞERİNİN % 20 KARŞILIYORSA TEMİNAT YATIRMASINA GEREK YOKTUR...Yapılan hesaplamalarla da ortaya çıktığı üzere davacının toplam alacağı taşınmazın tahmin edilen kıymetinin % 20 nin aşağısında kalmakla, artık teminat göstermeden ihaleye katılması mümkün değildir. Tüm bu nedenlerle; alacaklının İİK'nun 124. Maddeye aykırı olarak teminat göstermeden ihaleye katıldığı, alacaklının ipotek alacaklısı olmadığı halde ihale tutanağında bu yönde tutulduğu, İHALE BEDELİNİN VE TEMİNATIN DAHA SONRA DA YATIRILMADIĞI, dolayısıyla eksikliğin sonradan giderildiğinden de söz edilemeyeceği anlaşılmakla, istinaf haklıdır. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 22. HUKUK DAİRESİDOSYA NO:2020/708 KARAR NO:2020/528 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/3453 KARAR NO:2020/6989
  25 Ekim 2020, 12:26:25
 • Özgür KOCA: İcra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK'NIN 120. MADDESİ UYARINCA YETKİ VERİLEBİLMESİ İÇİN, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatının bulunması şarttır. (Yargıtay 12. H.D. 2017/7761 E. Ve 2018/11240 K. Sayılı kararı) İcra müdürlüğünce borçlu hakkında başka alacaklılar tarafından takip yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa alacaklılar belirlenmeden ve anılan alacaklıların muvafakatı alınmadan doğrudan İİK'nin 120/2. maddesi gereğince yetki belgesi vermiş olduğu görülmekle.. DOSYA ALACAĞINA HACİZ KONULAN BÜTÜN ALACAKLAR BAKIMINDAN AYRI AYRI HER DOSYA İÇİN TÜM ALACAKLILARDAN MUVAFAKAT ALINMASININ GEREKLİ OLDUĞU anlaşılmış olmakla , icra müdürlüğünce bu hususlara riayet edilmeksizin düzenlenen yetki belgelerinin iptaline karar verilmesi gerektiği..İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO:2019/267 Esas KARAR NO:2019/855 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/3828 KARAR NO:2020/7021
  25 Ekim 2020, 12:25:32
 • Özgür KOCA: Takibin itiraz üzerine durmuş olması nedeni ile icra müdürlüğünce ihtiyati haczin infazına yönelik olarak işlemler yapılabilir ise de paranın paylaştırılmasına yönelik olarak sıra cetveli yapılamayacağı gibi sıra cetveli düzenlenmesine esas teşkil edecek şekilde 100. maddeye yarar bilgiler de toplanamaz.  Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, 2019/1843 Es. 2019/2941 K. Onama : Yargıtay 12. HD. 2020/750 Es. 2020/8748 K
  22 Ekim 2020, 21:35:13
 • Özgür KOCA: İFLASTA SIRA CETVELİNE ŞİKAYET süreye tabi olup bu süre kural olarak iflas sıra cetvelinin İİK'nın 166. maddesinde gösterilen usulde ilanından itibaren işlemeye başlar. Eğer şikayetçi aynı Kanun'un 223. maddesi hükmü uyarınca tebliğe elverişli adres gösterir ve gerekli masrafı avans olarak yatırırsa, süre kendisine yapılan tebliğden itibaren hesaplanır. Somut olayda, şikayetçi tarafın masaya başvuru sırasında tebligat masrafı yatırmadığı anlaşılmış olup, bu durumda şikayet süresi tebliğ tarihinden itibaren değil, ticaret sicil gazetesinde en son ilanın yapıldığı 15.02.2016 tarihinde itibaren başlar. Bu tarih itibariyle de süresinde olmadığı anlaşılan şikayetin, açıklanan nedenlerle reddi gerekir. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2018/2514 KARAR NO:2019/331
  22 Ekim 2020, 21:34:49
 • Özgür KOCA: İ.İ.K.'nun 283.maddesinde yer alan "Davacı, iptal davası sabit olduğu takdirde, bu davaya konu teşkil eden mal üzerinde cebri icra yolu ile, hakkını almak yetkisini elde eder ve davanın konusu taşınmazsa, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın tashihine mahal olmadan o taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir. " hükmü uyarınca , hacizde iptal davasını kazanan alacaklının , tasarruf konusu malın, borçluya aitmiş gibi, haciz ve satışını isteyebileceği, satış sonucu elde edilen paradan ise alacağını alabileceği, sonradan taşınmaz üzerinde yapılan tasarrufun, iptal davası açan alacaklıya karşı hüküm ifade etmeyeceği, bu nedenle de, sonradan haciz uygulayan alacaklıların, iptal edilmiş tasarruf oranında, iptal davasını kazanan alacaklıya karşı önceliği bulunmayacağı, bu durumda da davayı kazanan alacaklıya , iptal edilen tasarruf oranında, sonradan haciz uygulayan alacaklılardan önce ödeme yapılması gerektiği göz önünde bulundurularak, icra müdürlüğünce düzenlenen 26.01.2016 tarihli sıra cetvelinin doğru düzenlendiği,İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2017/1642 Esas KARAR NO: 2018/686 YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2018/1403 KARAR NO:2019/5408
  22 Ekim 2020, 14:28:44
 • Özgür KOCA: TASARRUFUN İPTALİ İLAMİ GEREĞİNCE 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU 22.500 TL asıl alacak ve ferileri ile sınırlıdır. Ancak ilamda FAİZ KONUSUNDA BİR HÜKÜM BULUNMASA bile icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmeyen ilamda hüküm altına alınan alacağa, KARAR TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZ İSTENEBİLİR. (HGK'nun 05.04.2000 tarih ve 2000/12-739 E,-2000/746 K,), (HGK'nun 04.07.2001 tarih ve 2001/2-565 E.) Bu sebeple 3. kişinin sorumluluğu 22.500 TL asıl alacak ve ferileri ile tasarrufun iptali ilamının karar tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen yasal faiz ile sınırlıdır. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2018/14126 KARAR NO: 2018/13708
  22 Ekim 2020, 14:28:28
 • Özgür KOCA: TASARRUFUN İPTALİNE İLİŞKİN İLAMIN FERİLERİNE İLİŞKİN ALACAK KALEMLERİNİN, asıl takip dosyası üzerinden  ek takip talebi ile tahsili mümkün iken ayrı bir takibe konu edilmesi usul ekonomisine aykırı olup BU KALEMLER YÖNÜNDEN AYRICA BAŞLATILAN TAKİBİN İPTALİ GEREKİR.YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2018/4352 KARAR NO:2018/9871
  22 Ekim 2020, 14:28:12
 • Özgür KOCA: Tasarrufun iptali davası yukarıda belirtilen İİK'nun 283/2. maddesi gereğince BEDELE DÖNÜŞMÜŞ OLUP, aynı icra takip dosyası üzerinden infazının istenmesi mümkündür. Ancak, bu durumda, ilam doğrultusunda 3. kişiye icra emri tebliğ edilmesi gerekmekte olup, adı geçene icra emri tebliğ edilmeden malvarlığına doğrudan haciz konulamaz. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2016/18693 KARAR NO:2017/11144
  22 Ekim 2020, 14:27:40
 • Özgür KOCA: İİK'nun 143.maddesine göre alacaklı, cebri icrayı kesintisiz sürdürme iradesini göstererek, borçlunun haczi kabil hiçbir malı bulunmadığının tespiti ile bu halin kesin aciz vesikası ile belirlenmesi halinde, borçluya karşı ACİZ VESİKASININ DÜZENLENMESİNDEN İTİBAREN 20 YIL GEÇMESİYLE BORÇ ZAMANAŞIMINA UĞRAR (İİK. md. 143/6). Ancak aynı Yasanın 105.maddesine göre düzenlenen GEÇİCİ ACİZ BELGESİ ise sadece alacaklıya tasarrufun iptali davası açma hakkı verir. Bu belge İLE ZAMANAŞIMI KESİLMEZ. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2018/385 KARAR NO:2018/1230
  22 Ekim 2020, 14:27:28
 • Özgür KOCA: OSB tarafından açılmış olan icra takip dosyalarının incelenmesinde 2010/1714 Esassayılı dosyasındaki alacağın dayanağının alacaklı OSB tarafından DAĞITIMI YAPILAN ELEKTRİK VE SUYUN borçlu şirket tarafından ödenmeyen tüketim bedeli olduğu, 2010/1713 esas sayılı dosyasındaki alacağın dayanağının ise OSB tarafından borçlu firmaya tahsis edilen ARAZİNİN TAHSİS BEDELİ olup bu haliyle alacakların madde 12'de sayılan OSB gelirlerinden olduğu, dolayısıyla 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu'nun 15.Maddesinin geçici üçüncü fıkrası gereğince nitelikleri gereği icra takibine konu alacakların icra ihalesinden gelecek paradan öncelikle karşılanmasının yasa gereği olduğu" belirtilmiş olup bilirkişi tarafından sunulan rapor mahkememizce uygun ve denetime açık olduğu tespit edilmiş olup. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Şikayet, hacizde sıra cetveline ilişkin olup 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KANUNU’NUN 15. MADDESİNİN 3. FIKRASINDA, OSB'CE TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN VE BU NEDENLE SATIŞINA KARAR VERİLEN VEYA KATILIMCILARIN BORCUNDAN DOLAYI SATIŞINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZLARIN İCRA YOLUYLA SATIŞI HALİNDE; BAKANLIK VE OSB ALACAKLARININ ÖNCELİKLE ÖDENMESI KOŞULU DÜZENLENMIŞ OLUP, mahkememizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonunda şikayet olunan Organize Sanayi Bölgesi Alacağının 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi kanunun 15. maddesinin 3. fıkrasında olduğu anlaşıldığından icra müdürlüğünce düzenlenen sıra cetveli usül ve yasaya uygun olduğu..ADANA 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO:2012/457 Esas KARAR NO:2013/179 YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2013/4697 KARAR NO:2013/6670
  22 Ekim 2020, 14:27:02
 • Özgür KOCA: 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU'NUN 18. MADDESİNDE organize sanayi bölgesinde bulunan KATILIMCILARA ARSA TAHSİSİNE  ilişkin düzenlemeler mevcut olup, bu düzenlemelerden arsa tahsisi hakkının ayni bir hak olmayıp, şahsi bir haktır. Arsa tahsisi hakkının borçluya ait şahsi bir hak olması sebebiyle İİK'nın 106. maddesi uyarınca MENKUL satışında uygulanması gereken bir yıllık süre ( altı ay ) içerisinde satışın istenilmemesi halinde İİK'nın 110. maddesi anlamında tahsis hakkı üzerindeki hacizler düşer. Somut olayda, şikayetçi bankanın alacaklısı olduğu ipoteğe konu taşınmazın paraya çevrilmesinden sonra bakiye ihale bedeli için parsel tahsisi hakkı üzerindeki birden fazla haciz bulunması sebebiyle hazırlanan sıra cetvelinde şikayetçi bankanın yasal bir yıllık süre sonrasında satış talebinde bulunması sebebiyle hacizleri ayakta değildir. Mahkemece bu yön gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2016/3098 KARAR NO:2016/3093
  22 Ekim 2020, 14:26:44
 • Özgür KOCA: Satış ile 3. kişiye geçen mülkiyet tasarrufun iptaline karar verilmesi ile borçluya geri dönmez. Bu haliyle tasarrufun iptali kararı mülkiyet hakkını ortadan kaldıran veya tapu kaydını değiştiren kararlardan olmayıp yalnızca, alacaklıya, 3. kişiye ait taşınmaz üzerine HACİZ KOYDURARAK sattırmak suretiyle alacağını tahsil imkanı verir. Hacze dayanak yapılan tasarrufun iptali ilamında da anılan yasa hükmüne uygun olarak yalnızca satış işleminin iptaline karar verilmekle yetinilmiş olup, 3.kişi adına olan tapu kaydının iptali ile borçlu adına tesciline dair bir hüküm kurulmamıştır. Bu nedenle TAŞINMAZIN MÜLKIYETI 3. KİŞİYE AİTTİR. Bu durumda şikayetçi TAPU MALİKİNİN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ HACZİN İİK. 106-110. MADDELER GEREĞİNCE KALDIRILMASINI İSTEMEKTE AKTİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNDUĞUndan, mahkemece şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2016/16601 KARAR NO:2017/8720
  22 Ekim 2020, 14:26:29
 • Özgür KOCA: İFLASTA SIRA CETVELİNE ŞİKAYET süreye tabi olup bu süre kural olarak iflas sıra cetvelinin İİK'nın 166. maddesinde gösterilen usulde ilanından itibaren işlemeye başlar. Eğer şikayetçi aynı Kanun'un 223. maddesi hükmü uyarınca tebliğe elverişli adres gösterir ve gerekli masrafı avans olarak yatırırsa, süre kendisine yapılan tebliğden itibaren hesaplanır. Somut olayda, şikayetçi tarafın masaya başvuru sırasında tebligat masrafı yatırmadığı anlaşılmış olup, bu durumda şikayet süresi tebliğ tarihinden itibaren değil, ticaret sicil gazetesinde en son ilanın yapıldığı 15.02.2016 tarihinde itibaren başlar. Bu tarih itibariyle de süresinde olmadığı anlaşılan şikayetin, açıklanan nedenlerle reddi gerekir. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2018/2514 KARAR NO:2019/331
  22 Ekim 2020, 14:25:56
 • Özgür KOCA: İhale sırasında yapılan fiyat artırımlarının tellal tarafından yüksek sesle ilam edeceğine ilişkin İİK'da bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından bu gerekçe ile ihalenin feshi doğru değildir.  Yargıtay 12. HD. 2016/28893 Es. 2017/6184 K.
  02 Ekim 2020, 09:29:17
 • Özgür KOCA: Yargıtay 23.Hukuk Dairesi 2019/3428 Esas 2020/426 Karar Somut olayda; Kuşadaşı 1. İcra Müdürlüğünün 2012/5914 sayılı dosyası ile usulüne uygun yapılmış icra takibi bulunmaktadır. İtiraz dilekçesinin tebliği için "masraf yatırılmadığından" itiraz dilekçesinin alacaklıya tebliğ edilmemesi nedeniyle açılan itirazın iptali davasının "süresinde olduğu kabul edilerek" işin esasına girilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir
  30 Eylül 2020, 19:49:41
 • Özgür KOCA: Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2016/14315 Esas 2017/2921 Karar Yargıtay'ın yerleşik uygulamasına göre, takdir edilen nafaka miktarının gelecek yıllarda artırılması konusunda oran olarak TÜİK'in yayınladığı yıllık ÜFE oranı, artış tarihi olarak da kararın kesinleştiği tarih benimsenmektedir
  30 Eylül 2020, 19:49:05
 • Özgür KOCA: YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 2004/4365 Esas 2004/4653 Karar SGK başkanlığı aleyhine açılan davalarda şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olması için işlemin şube tarafından yapılmış olmasına gerek yoktur. Aksi Anayasanın 141. maddesine aykırıdır
  30 Eylül 2020, 19:47:43
 • Özgür KOCA: 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2008/23556 KARAR NO: 2008/19547 Taşınmazı satın alan malik, ihale alıcısının bütün haklarına halef olacağından, taşınmazda bulunan kişinin İİK'nun 135/2.maddesi uyarınca tahliyesini isteyebilir
  30 Eylül 2020, 19:47:01
 • Özgür KOCA: 2020 Yediemin ücreti hesaplama: [link]
  30 Eylül 2020, 12:57:49
 • Özgür KOCA: Adi ortaklığın borcundan dolayı ortaklık mallarının haczedilebileceğine dair HGK kararı: [link]
  30 Eylül 2020, 11:05:05

Son Üyeler

Katkıda Bulunan Üyeler

Özgür KOCA Özgür KOCA
2125 İleti
By-leyl-i Lal By-leyl-i Lal
1065 İleti
Deniz034 Deniz034
961 İleti
WatchAndLearn WatchAndLearn
416 İleti
IŞIKDEMİR IŞIKDEMİR
255 İleti
rambetiko rambetiko
254 İleti
Forum AdaLet Forum AdaLet
189 İleti
nihatkaradas nihatkaradas
128 İleti

En Popüler Bölümler

İcra ve İflas Hukuku

REHİN AÇIĞI BELGESİNE İSTİNADEN İLAMIL TAKİP YAPILABİLİR Gönderen: rambetiko
[Bugün, 00:06:48]


Maaş Haczinin Durdurulması Talebinin Haczin Kaldırılması Anlamına Geleceği İstisnası İİK'nın 40.Md. Gönderen: Özgür KOCA
[28 Ekim 2020, 19:14:45]


İik 355 Gönderen: WatchAndLearn
[28 Ekim 2020, 11:30:45]


Şirketin kaşesi üzerine değilde kaşe dışına imza atılsa dahi şirketin sorumlu olacağı Gönderen: Özgür KOCA
[28 Ekim 2020, 11:11:37]


Kurum kurumu çalışanına yapılan ödeme emri tebligatı borçluya tebliğ edilmiş sayılmaz Gönderen: Özgür KOCA
[27 Ekim 2020, 14:15:58]


Takibin genel haciz yoluyla yapılmış olması bonoda zamanaşımı süresinin uygulanmayacağını göstermez Gönderen: Özgür KOCA
[27 Ekim 2020, 09:17:51]


Takip Talebinde Takip Yolu Olarak Haciz İbaresinin Yazılmaması -- Aşırı Şekilcilik Gönderen: Özgür KOCA
[27 Ekim 2020, 08:44:03]


İhaleye Süresinde Başlanmamasının İhalenin Feshine Neden Olmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 23:26:52]


Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 14:15:34]


Sıra Cetveli Sonrası Teminat Mektubu Sunarak Payını Alan Kişinin Yasal Faiziyle Parayı İadesi Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 12:35:34]


İstihkak davasının kabulüne dair ilamlar mülkiyetin tespitine ilişkin - Kesinleşmeden infaz edilemez Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 12:27:04]


İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması için Kararda Yazılı Tutarın Yatırılmasının Yeterli Olduğu Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 12:20:49]


Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan İlamların Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 10:20:51]


Dosya alacağına haciz feragatin sonuclari Gönderen: Deniz034
[25 Ekim 2020, 14:42:24]


İİK 88/1. Md.deki mallara el konulması, bunların haczi için geçerlik şartıdır Gönderen: Özgür KOCA
[25 Ekim 2020, 00:17:31]


Menfaat çatışması kayyım atanması Gönderen: Deniz034
[24 Ekim 2020, 21:57:59]


Iik.121. Madde satış isteme süresi Gönderen: Deniz034
[24 Ekim 2020, 21:53:46]


İİK'nın 121. maddesi ortaklığın giderilmesi satış isteme süresi Gönderen: Deniz034
[24 Ekim 2020, 21:50:38]


Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Gönderen: Deniz034
[24 Ekim 2020, 21:47:14]


İhtiyati Haciz Kararında Belirtilen Alacak Karşılanıncaya Kadar İnfaza Devam Edilir Gönderen: Özgür KOCA
[24 Ekim 2020, 21:33:00]


İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Takibe Geçilmesi, Hacizlerin Kaldırılmasının Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[24 Ekim 2020, 21:30:59]


İlamda Müştereken veya Müteselsilen İbaresinin Yazılmaması Durumunda İlamın İnfazı Gönderen: Özgür KOCA
[24 Ekim 2020, 21:27:55]


Takibe Yönelik Şikayette Bulunulması Satış Talebine Engel Değildir Gönderen: Özgür KOCA
[24 Ekim 2020, 21:24:09]


Haciz İhbarnamesinin Tebliği Bir Muhafaza Tedbiri Niteliğindedir Gönderen: Özgür KOCA
[24 Ekim 2020, 21:19:27]


Ticari hat satışı Gönderen: Deniz034
[23 Ekim 2020, 20:16:15]


Mükellefiyet listesinin düzenlenmeyip ilgililere tebliğ edilmemesi ihalenin feshini gerektirmez Gönderen: Özgür KOCA
[23 Ekim 2020, 16:21:25]


Yetkisiz İcra Dairesinde Borca İtiraz Etmeyen Borçlunun Yetkili İcrada Borca İtiraz Edebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[23 Ekim 2020, 12:31:03]


Üzerinde Fabrika Binası Bulunan İki Farklı Parselin Ticari Bütünlük Nedeniyle Birlikte Satılması Gönderen: Özgür KOCA
[23 Ekim 2020, 10:47:13]


Acele Kamulaştırma Kararlarının İnfazına ilişkin Bakanlık Görüşü Gönderen: Özgür KOCA
[22 Ekim 2020, 20:04:25]


Borçlu Şirketin İflasına Karar Verilmesi Gerekirken Konkordatonun Tasdikinin Hatalı Olduğu Gönderen: Özgür KOCA
[21 Ekim 2020, 16:52:45]


Hileli veya Taksirli İflas Suçu Nedir Gönderen: Özgür KOCA
[21 Ekim 2020, 09:34:59]


REHİN AÇIĞI BELGESİNE DAYALI TAKİPTE ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMELİ Mİ? Gönderen: Deniz034
[20 Ekim 2020, 11:32:45]


Takibe katılmayan genel vekilin kabulü halinde kendisine tebligat yapılabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[19 Ekim 2020, 15:28:27]


Konkordato Nedir ? Nasıl İlan Edilir ? Kimler Konkordato Talep Edebilir Gönderen: Özgür KOCA
[17 Ekim 2020, 12:15:03]


Bozma sonrası verilen yeni ilamla hüküm altına alınan fark alacakları için icra emri gönderilmesi... Gönderen: Özgür KOCA
[16 Ekim 2020, 14:47:38]


İcra memurunun ihalenin feshedilmesine sebebiyet vererek 3. kişinin zararına sebep olması Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 21:35:34]


İhalede 100 TL altında pey sürülemeyeceği gerekçesiyle ihalenin sonlandırılması Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 16:48:21]


Usulsüz Tebliğde Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmediğinden İhalenin Feshi Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 09:51:48]


TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ KARARI KESİNLEŞMEDEN HACİZLERIN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNE DAİR.. Gönderen: Deniz034
[14 Ekim 2020, 13:36:17]


Geçici Mühlet Kararından Önce Keşide Edilip Mühlet Kararı içinde Karşılıksız Çıkan Çeklerin Durumu Gönderen: Özgür KOCA
[14 Ekim 2020, 11:03:01]

Yeni Konu Başlat

Güncel

11 Eylül 2020, 16:48:42 Gönderen: jackal75 | Görüntülenme: 451 | Yorumlar: 0

bir firma ya ( ltd,şti. ) asliye hukuk mahkemesin den dava acıyorum 14,500 tl degerinde sebepsiz yere zengileşme adına  olacak dava  benim sormak istedigim şey şu bu tutar karsılıgında banka hesaplarına  şerh ihtiyadi tedbir gibi koydurma hakkım var mı ayrı bır dılekce ıle  ayrı bır sıkayet olusturup  degısık ıs  sıfatı ıle  aslıye  hukuk dan mı  dava acmam gerekecek ve aynı gun ıcınde cevap alabılırmıyım basvurumdan cunku karsı taraf para kacırma tesebbusunde bulunacagını tahmın edıyorum  saygılarımla
Özgür KOCA
26 Ağustos 2020, 09:04:42 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 392 | Yorumlar: 0

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelge yayımlandı.


Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları, (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLAR Fİ...
Deniz034
23 Ağustos 2020, 10:51:42 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 777 | Yorumlar: 0

TC
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ

2018/7661 E.

2019/10265 K.

MAHKEMESİ : ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24. HUKUK DAİRESİ
MAHKEMESİ : ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen alacak davasının kabulüne dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelenmesi sonucunda; davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, eşinin yeğeni olan dava dışı ...’e borç olarak gönderdiği düşüncesiyle üç ayrı tarihte toplam 60.000,00 TL’yi ... Bank Şubesinden davalının hesabına gönderdiğini, durumu borç gönderdiğini zannettiği kişiden borcunu isteyince anladığını, davalı ile aralarında ticari ilişki, alacak, borç ilişkisi olmadığını, sebepsiz zenginleşmenin koşullarının oluştuğunu, davalının hesabına hataen gönderilen 60.000,00 TL’ nin sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince davalıdan tahsiline karar ver...
Özgür KOCA
22 Ağustos 2020, 00:38:01 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 631 | Yorumlar: 0

YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

2017/1728 E.
2018/12039 K.

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, iki çocuğunun da davalı özel okula 2013 yılında kaydolduğunu, 20.575,00 TL ücretin ödendiğini, çocukların okula ilk dönem devam ettiklerini ancak ikinci dönem yeterli eğitim alamadıklarından kayıtlarını sildirerek başka okullara gönderdiğini, ancak eğitim alınmayan döneme ilişkin ücret iadesinin yapılmadığını bu nedenle 10.287,50 TL'nin 24.01.2014 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava eğitim ücretinin iadesi talebine ilişkin olup, davacı, yeterli eğitim alamadıklarından bahisle çocuklarının davalı okuldan kaydını alarak başka bir okula gönderdiğini, kal...
Özgür KOCA
22 Ağustos 2020, 00:29:52 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 477 | Yorumlar: 0

Takibe dayanak kira sözleşmesi 7 yıl süreli olup, aylık kira bedeli 150,00 TL olarak kararlaştırılmıştır. DAVALI BORCA ITIRAZINDA, KIRA BEDELINE ITIRAZ ETMIŞ OLMAKLA BIRLIKTE, TAKIPTE ISTENEBILECEK AYLIK KIRA MIKTARININ NE KADAR OLDUĞUNU GÖSTERMEMIŞTIR. İİK'nın 269/2. maddesi gereğince borçlu kiracı kira sözleşmesini açık ve kesin olarak reddetmediğinden, KIRA AKDINI KABUL ETMIŞ SAYILIR. Kira sözleşmesini reddetmeyen borçlu kiracı, İİK'nın 62. maddesi gereğince itiraz ettiği kısmın cihet ve miktarını itiraz dilekçesinde açıkça göstermediğinden, TAKIP TALEBINDE BELIRTILEN KIRA MIKTARI DA KESINLEŞMIŞTIR. Davalı borçlu kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemeyeceğini İİK’nın 269/c maddesinde belirtilen belgelerle kanıtlamak durumundadır.

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2019/1600 KARAR NO: 2020/425 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2020/4168 KARAR NO: 2020/6857 Onama
Deniz034
02 Ağustos 2020, 10:44:43 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 538 | Yorumlar: 0

Karar Tarihi:28/05/2020
Karar No:2020/429
Konu Özeti:İlgili kişinin kişisel verilerinin, hakkında icra takibi yapan avukat tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi ve açıklanması ile ilgili şikayet
İlgili kişiden alınan şikayet dilekçesinde özetle;
Kamu görevlisi olarak görev yaptığı ilde kamuya ait bir sosyal tesiste konakladığı; banka borcundan dolayı, hakkında bankanın vekili olan avukat tarafından icra takibi başlatıldığı; 27.11.2018 tarihinde kendisiyle birlikte aynı sosyal tesiste ikamet etmekte olan sayısını tam olarak bilmediği iş arkadaşlarının kendi üzerlerine kayıtlı cep telefonlarına ve ilgili kişinin ağabeyi üzerine kayıtlı cep telefonuna ilgili kişinin adını ve haciz talimatını içeren kısa mesajlar gönderildiği; konuya ilişkin olarak ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu belirtilerek avukat hakkında gereğinin yapılması talep edilmiştir.
Konuya ilişkin olarak 01.10.2019 tarih ve 2019/293 sayılı Kurul Kararı ile başlatılan inceleme çerçevesinde avukattan savunma sunması talep edilmiş, veri sorumlusu avukat savunmasında,
İkrar veya kabul anlamına gelmemek kaydı ile; şikayetçinin kişisel e-posta hesabı yerine içerisinde ofise günlük ge...
21 Temmuz 2020, 10:08:09 Gönderen: Mahoni431 | Görüntülenme: 554 | Yorumlar: 0

nafaka ödemelerinde dosyada haciz oduğu zaman harç oranı % 9,10'mu olur, yoksa nafaka için özel bir hüküm var mı?
Deniz034
20 Temmuz 2020, 20:06:57 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 485 | Yorumlar: 0

Devlet Personel Başkanlığı 29.4.2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşü; Söz konusu görüşte, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103. maddesine göre kullandırılması..." gerektiği belirtilmektedir.
WatchAndLearn
26 Haziran 2020, 12:11:49 Gönderen: WatchAndLearn
Görüntülenme: 990 | Yorumlar: 3

alacaklı vekili yüksek miktarlı takip açtı. Daha sonra  başka yer icrasına açmamız gerekiyordu sehvenmüdürlüğünüze açtığımız için dosyanın kapanmasını ve harcın iadesini talep etti. Daha takip  kesinleşmedenbu mümkün mü
Forum AdaLet
29 Mayıs 2020, 13:07:33 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 1348 | Yorumlar: 0

HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak.

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
29/05/2020
Sayı : 87742275-010.07-0076-2020
Konu : Yeni Normale Dönüş Eylem Planının Belirlenmesi


DAĞITIM YERLERİNE


Küresel bir krize dönüşen COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele etme ve kamu sağlığının korunması amacıyla, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de birtakım önlemler alınmış, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, kamu kurumlarının gayreti, halkın da özverisi ve aktif desteği ile salgının en az hasarla atlatılması amaçlanmıştır.

Salgınla topyekün mücadele kapsamında, tüm kamu kurumları ile, yargı makamlarına da birtakım görev ve sorumluluklar yüklenmiş, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1'inci maddesiyle, yargısal sürelerin durdurulduğu dönem içerisinde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken d...
Forum AdaLet
30 Nisan 2020, 02:17:11 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 2208 | Yorumlar: 0

Kovid-19 salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi için getirilen durma süresini 15 Haziran 2020'ye kadar uzatan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi


"Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararda, "Kovid-19 salgın hastalığının Türkiye'de yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen durma süresinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere, 1 Mayıs 2020'den 15 Haziran 2020'ye kadar, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere uzatıldığı" belirtildi.

7226 SAYILI KANUN

Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin hükümler içeren 7226 sayılı kanun, 26 Mart 2020'de yürürlüğe girmişti. Kanunla, yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesi sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenme...
Özgür KOCA
26 Mart 2020, 15:39:08 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 2929 | Yorumlar: 0

26 Mart 2020 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 31080 (Mükerrer)
KANUN
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 25/3/2020
Kanun No. 7226                                                                                             

MADDE 1 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından;

a) Afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının veya ilgili valiliğin,

b) 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında, arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere 112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin,

ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgileri gecikmeksizin karşılanır. Bu kapsamda ilgili Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun birlikte belirleyeceği usul ve esasla...
Forum AdaLet
24 Mart 2020, 12:36:04 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 1936 | Yorumlar: 0
Özgür KOCA
22 Mart 2020, 23:38:06 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 2000 | Yorumlar: 0

İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin Genelge....

Genelge, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından duyuruldu

Özgür KOCA
22 Mart 2020, 10:38:47 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 2020 | Yorumlar: 0

İcra ve iflas takipleri durduruldu


Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
Yargıda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında icra iflas dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak için yeni bir önlem alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla nafaka dışında icra dairelerindeki bütün iş, işlem ve takipler durduruldu.

Resmi gazetede yayınlanan karar ile Cumhurbaşkanı İcra İflas Kanunu’nun 330...
Sayfalar: [1] 2

Önemli Linkler

Konulardan Haberdar Olun

E-Mail Adresinizi Giriniz:


Bilgilendirme!

Yargıtay Web Sitesinde

Hesaplama Bölümü

Otopark ve Trafik Cezası

Online Dilekçe

E-Devlet

KAYSİS

Sosyal Medyada Takip Et

Son Konular/İletiler

Maaş Haczinin Durdurulması Talebinin Haczin Kaldırılması Anlamına Geleceği İstisnası İİK'nın 40.Md. Gönderen: Özgür KOCA
[28 Ekim 2020, 19:14:45]


Kurum kurumu çalışanına yapılan ödeme emri tebligatı borçluya tebliğ edilmiş sayılmaz Gönderen: Özgür KOCA
[27 Ekim 2020, 14:15:58]


İhaleye Süresinde Başlanmamasının İhalenin Feshine Neden Olmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 23:26:52]


Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 14:15:34]


Sıra Cetveli Sonrası Teminat Mektubu Sunarak Payını Alan Kişinin Yasal Faiziyle Parayı İadesi Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 12:35:34]


İstihkak davasının kabulüne dair ilamlar mülkiyetin tespitine ilişkin - Kesinleşmeden infaz edilemez Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 12:27:04]


İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması için Kararda Yazılı Tutarın Yatırılmasının Yeterli Olduğu Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 12:20:49]


İİK 88/1. Md.deki mallara el konulması, bunların haczi için geçerlik şartıdır Gönderen: Özgür KOCA
[25 Ekim 2020, 00:17:31]


İİK'nın 121. maddesi ortaklığın giderilmesi satış isteme süresi Gönderen: Deniz034
[24 Ekim 2020, 21:50:38]


Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Gönderen: Deniz034
[24 Ekim 2020, 21:47:14]


İhtiyati Haciz Kararında Belirtilen Alacak Karşılanıncaya Kadar İnfaza Devam Edilir Gönderen: Özgür KOCA
[24 Ekim 2020, 21:33:00]


İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Takibe Geçilmesi, Hacizlerin Kaldırılmasının Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[24 Ekim 2020, 21:30:59]


Takibe Yönelik Şikayette Bulunulması Satış Talebine Engel Değildir Gönderen: Özgür KOCA
[24 Ekim 2020, 21:24:09]


Haciz İhbarnamesinin Tebliği Bir Muhafaza Tedbiri Niteliğindedir Gönderen: Özgür KOCA
[24 Ekim 2020, 21:19:27]


Ticari hat satışı Gönderen: Deniz034
[23 Ekim 2020, 20:16:15]


Mükellefiyet listesinin düzenlenmeyip ilgililere tebliğ edilmemesi ihalenin feshini gerektirmez Gönderen: Özgür KOCA
[23 Ekim 2020, 16:21:25]


Üzerinde Fabrika Binası Bulunan İki Farklı Parselin Ticari Bütünlük Nedeniyle Birlikte Satılması Gönderen: Özgür KOCA
[23 Ekim 2020, 10:47:13]


Takibe katılmayan genel vekilin kabulü halinde kendisine tebligat yapılabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[19 Ekim 2020, 15:28:27]


İcra memurunun ihalenin feshedilmesine sebebiyet vererek 3. kişinin zararına sebep olması Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 21:35:34]


İhalede 100 TL altında pey sürülemeyeceği gerekçesiyle ihalenin sonlandırılması Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 16:48:21]


Usulsüz Tebliğde Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmediğinden İhalenin Feshi Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2020, 09:51:48]


Kıymeti Süratle Düşen veya Bozulacak Mallar İhale Kesinleşmeden Teslim Edilebilir Gönderen: Özgür KOCA
[13 Ekim 2020, 22:27:02]


Tüzel Kişiliklerde İşçiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğuna Dair Gönderen: Özgür KOCA
[07 Ekim 2020, 12:12:39]


Birikmiş Nafaka Alacağı için Emekli Maaşının Haczedilebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[07 Ekim 2020, 08:25:07]


OSB malları satışı öncelik sırası Gönderen: Deniz034
[04 Ekim 2020, 15:18:04]


Belediye ve tüzel kişiliklere tebligata ilişkin Gönderen: Deniz034
[04 Ekim 2020, 15:14:27]


Covid 19 Salgını Sebebiyle Kıymet Takdiri Süresinin Durmayacağına Dair Yerel Mahkeme Kararı Gönderen: Özgür KOCA
[04 Ekim 2020, 09:17:57]


İhaleye müşterek katılımla ilgili Bakanlık görüşü Gönderen: Özgür KOCA
[01 Ekim 2020, 20:42:13]


herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihaleden sonra KDV indirilemez Gönderen: Deniz034
[01 Ekim 2020, 15:44:38]


Tasarrufun iptali ıhtiyati haciz sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:59:42]


Yediemin ücret alacağı MTV önceliği Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:50:09]


Yediemin ücret alacağı MTV önceliği Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:48:11]


Amme alacağı şirket borcu sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:37:47]


İşçi alacakları iflas halinde İİK'nın 206. md.geregi 1. Sırada hacizde ise önceliği yoktur Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:32:37]


Fazla çalışma ücreti alacağı ile bayram ve genel tatil alacağının haczi Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2020, 07:16:11]


TÜZEL KİŞİLİKLERDE MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMA NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİ Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:47:02]


YAPI DENETIM HESABINDAKİ PARANIN HACZİNİN MÜMKÜN OLDUĞU Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:44:23]


TAPUDA ÜÇÜNCÜ KIŞI LEHİNE TEDBİR ŞERHİ OLMASI TAŞINMAZN İHALE ALICISI ADINA TESCİLİNE ENGEL DEĞİLDİR Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:42:16]


Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:39:27]


İİK 362 nin Eğitim ve Öğretim Mallarının İhtiyati Haczine Engel Oluşturmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[25 Eylül 2020, 11:37:15]

* Forum Kurucusu

Özgür KOCA

ozgur.koca@adalet.gov.tr

* Reklam Alanı

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33