Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?
  • Nokta Ziyaretçi: 39
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Çevrimiçi kullanıcı bulunmuyor.
İİK'nın 150/c Maddesi ile İlgili Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 19:39:09]


İİK'nın 150/b Md.si Uyarınca Kira Bedellerinin Takip Dosyasına Ödenmesi Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 19:36:10]


Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibe itiraz halinde aracın trafikten men edilebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 14:11:31]


Tüzel kişilik adresinin kapalı olması halinde tebliğ evrakına komşu isminin yazılmaması usulsüzlüğü Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 00:47:26]


Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek suçu, haciz yoluyla yapılan takipte olabilir Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 00:30:29]


İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihi Mi ? Gönderen: Özgür KOCA
[23 Şubat 2021, 14:32:13]


İİK.nın 110. md.sine göre haczin kalkması halleri Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 11:15:12]


İstihkak İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 11:08:27]


Haczedilen malların idaresi Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 11:03:02]


Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 10:56:01]


Haciz İhbarnamelerine Cevap için Masraf Verilmemesi ve Alacaklı Vekilince Elden Toplu Olarak Teslimi Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 09:50:44]


İcra ve İflas Kanunu'nun 24. Maddesindeki Taşınır Teslimine İlişkin Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:25:12]


İhtiyati haciz aşamasında tahsil edilen paranın, takip kesinleşmeden ödenemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 20:28:00]


Konuyla İlgili Maaş Haczi Yazısına Cevap Verilmemezse Ne Olur? Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 09:38:09]


Kat maliklerine ödeme emri tebliğ edilmeden veya takipte taraf olarak gösterilmeden haciz yapılamaz Gönderen: Özgür KOCA
[07 Şubat 2021, 00:29:35]


Borçlunun murisi adına kayıtlı araç kaydına yakalama şerhi konulamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[28 Ocak 2021, 13:09:54]


İktisadi bütünlük kararı alınan şirketler yönünden tahliye yapılabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ocak 2021, 14:14:40]


Yeni Haciz Sonrası Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerekir Gönderen: Özgür KOCA
[13 Ocak 2021, 00:22:04]


Aracın misli ile değiştirilmesi durumu ve faiz istemi şartı Gönderen: Özgür KOCA
[09 Ocak 2021, 20:18:13]


Yetkisizlik Kararı Verilse Dahi Yetkisiz İcrada İhtiyati Haczin İnfazına Devam Edilebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[06 Ocak 2021, 11:22:53]

Yediemin haksız icra talebi(lütfen yardım) Gönderen: Sinangny
[23 Şubat 2021, 10:09:48]


Hesaplama Bölümündeki Yediemin Ücreti Hesaplama Sorunu Gönderen: Özgür KOCA
[15 Şubat 2021, 18:11:31]


İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:50:30]


Hukuk Mahkemelerinde Dava Şatlarına ilişkin yargı kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:46:46]


Dava dilekçelerindeki eksiklikler Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:44:31]


Avukat Stajyerlerinin Yapabileceği İşler Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 23:54:43]


İflastan Sonra Borçlunun Masaya Ait Mallar Üzerindeki Tasarrufu Alacaklılara Karşı Hükümsüz Olur. Gönderen: Özgür KOCA
[25 Aralık 2020, 00:22:34]


İflasına karar verilen müflis şirketin ihalenin feshi davası açabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[25 Aralık 2020, 00:16:11]


İflas Eden Şirketlerin Temsili ve Vergisel Sorumlulukları Gönderen: Özgür KOCA
[23 Aralık 2020, 15:31:23]


İflas masasına kaydedilecek alacağın iflas tarihinden önce doğmuş olması gerekir Gönderen: Özgür KOCA
[23 Aralık 2020, 15:01:48]


2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gönderen: Özgür KOCA
[12 Aralık 2020, 15:32:39]


Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek Gönderen: Özgür KOCA
[12 Aralık 2020, 15:17:34]


avukatın vefatı halinde ücreti vekaletname Gönderen: Özgür KOCA
[12 Aralık 2020, 10:57:29]


Adalet Bakanlığı, memur alım yönetmeliğinde değişiklikler yaptı Gönderen: Özgür KOCA
[08 Aralık 2020, 19:17:17]


Türkiye Noterler Birliğinden Vekaletnameler Hakkında Genelge Gönderen: Özgür KOCA
[05 Kasım 2020, 22:51:00]

4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi Gönderen: Özgür KOCA
[03 Mart 2021, 11:18:51]


İpotekli taşınmazın yeni malikinin ek takip talebiyle takibe dahil edilebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[01 Mart 2021, 21:18:36]


Ticaret Sicilden Re'sen Terkin Edilen Borçlu ile İpotek Veren Kefili Hakkında Takip Yapılamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[01 Mart 2021, 19:54:50]


İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Olarak İcra Emri Gönderilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[25 Şubat 2021, 16:16:29]


İİK'nın 25/a Maddesi kapsamında çocukla şahsi münasebet tesisine ilişkin yargı kararları Gönderen: Özgür KOCA
[19 Şubat 2021, 14:52:21]


Çift vadeli olarak düzenlenen senetler, bono vasfında sayılamaz Gönderen: Özgür KOCA
[19 Şubat 2021, 12:02:49]


vekaletname konulmadan yapılan itiraz Gönderen: Özgür KOCA
[13 Şubat 2021, 14:42:41]


Temyizin icraya etkisi Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:55:03]


İstinaf yoluna başvurunun icraya etkisi Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:53:18]


Borç Ödemeden Aciz Vesikası ile İlgili Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 11:12:52]


İcra ve İflas Kanununda İştirak halinde tasarruf edilen mallarla ilgili yargı kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 11:00:18]


Kesinleşmeden infaz edilemeyecek ilamlar yönünden takip talebinin reddi yada şikayet yoluyla iptali Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 10:10:21]


İcra ve İflas Hukukunda Borca İtiraz Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:35:29]


Tutukluluk veya Hükümlülük Halinde İcra Takip İşlemlerine ilişkin Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:31:42]


İcra ve İflas Kanunu 22.Md. - Şikayet, icra mahkemesince karar verilmedikçe icrayı durdurmaz. Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:18:33]

Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 12:11:23]


Harç işlemleriyle ilgili yargı kararları Gönderen: Özgür KOCA
[19 Şubat 2021, 15:42:20]


Rehin açığı belgesine dayalı takipte peşin harç alınıp alınamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[12 Şubat 2021, 12:39:50]


Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla Açılan Takiplerde Tahsil Harcı Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[31 Ocak 2021, 22:55:13]


Resmi Daireler Namına Ödenen Paralardan Damga Vergisi Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[07 Aralık 2020, 01:03:51]


Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 14:15:34]


Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:39:27]


Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:13:51]


Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[17 Eylül 2020, 12:29:01]


Alacaklının feragati, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmakta ise harç alınmaz Gönderen: Özgür KOCA
[12 Ağustos 2020, 11:11:32]


İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı Gönderen: Özgür KOCA
[10 Haziran 2020, 11:54:00]


Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez. Gönderen: Özgür KOCA
[23 Mart 2020, 12:40:19]


Yetki belgesi harç Gönderen: WatchAndLearn
[04 Mart 2020, 17:15:12]


Takibe Konu İlamın Feragat nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda Hacizler Harçsız Kaldırılır. Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2020, 10:11:27]


Harcın Sorumlusu Haczin Kaldırılmasını İsteyen Alacaklıdır Gönderen: Özgür KOCA
[06 Ağustos 2019, 20:57:11]

Yabancı Devlette Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsa Tebligat Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:34:02]


Elektronik tebligat,elektronik adrese ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 09:38:11]


Ynt: Tebligat İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 00:04:09]


Tebligat İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 00:03:21]


Ynt: İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:15:26]


Ynt: İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:14:54]


Ynt: İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:13:50]


İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:11:58]


İlanen Tebliğ Öncesi Ayrıntılı Bir Araştırma Yapılması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 11:44:43]


Kefile Ödeme Emri hakkında Gönderen: catnip
[03 Şubat 2021, 16:20:52]


Daha önce tebligat yapılan mernis adresinin silinmesi TK 35.e göre tebliğ Gönderen: Özgür KOCA
[15 Kasım 2020, 13:42:52]


Hükümlü veya Tutukluya Tebliğ İşlemi Gönderen: Özgür KOCA
[13 Kasım 2020, 13:28:49]


Kamu kurumu çalışanına yapılan ödeme emri tebligatı borçluya tebliğ edilmiş sayılmaz Gönderen: Özgür KOCA
[27 Ekim 2020, 14:15:58]


Takibe katılmayan genel vekilin kabulü halinde kendisine tebligat yapılabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[19 Ekim 2020, 15:28:27]


Tüzel Kişiliklerde İşçiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğuna Dair Gönderen: Özgür KOCA
[07 Ekim 2020, 12:12:39]

Konulardan Haberdar Olun E-Mail Adresinizi Giriniz:


Bilgilendirme!
İhale Bedelinin Yatırılması için Verilecek Sürenin İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[28 Şubat 2021, 20:08:57]


Takip Kesinleşmeden Rehinli Aracın Muhafaza Altına Alınamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[26 Şubat 2021, 09:56:51]


İcra ve İflas Kanunu'nun 150/g Maddesi Kapsamında Rehnin Paraya Çevrilme Usulü Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 19:45:53]


İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Takibin Kesinleşmesi Beklenmeden Satış Hazırlıklarına Başlanacağı Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 19:41:43]


Süresinde itiraz edilmesine rağmen takibe devam edilerek haciz ve satış yapılması.. Gönderen: Özgür KOCA
[12 Şubat 2021, 22:54:11]


İİK'nın 100. Maddesine Göre Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 11:11:25]


Rehin veya İpotek ile Temin Edilmiş Alacaklarla İlgili Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:28:59]


İcra ve İflas Kanunu'nun 140. Maddesi Kapsamında Sıra Cetveli İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 18:53:58]


İflas dosyasından satışta İİK.127.md.sine atıf olmadığından ilanın ilgililere tebliğinin gerekmediği Gönderen: Özgür KOCA
[29 Ocak 2021, 13:55:07]


Satış işlemlerine ilişkin Yargıtay ilamlarından kesitler.. Gönderen: Özgür KOCA
[13 Ocak 2021, 00:23:54]


Muhammen bedelin çok üzerinde pey sürülmesi - İhaleye fesat karıştırma Gönderen: nihatkaradas
[06 Ocak 2021, 13:43:43]


İhaleye konu malın teslim edilememesi Gönderen: Özgür KOCA
[05 Ocak 2021, 13:24:16]


Farklı dosyalardan otoparka çekilen araçların bir dosyadan toplu tasfiyesinin mümkün olmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[22 Aralık 2020, 23:33:59]


Vesayet altına alınma kararından önce satış ilanının tebliği de ihalenin feshine sebep Gönderen: Özgür KOCA
[14 Aralık 2020, 08:48:13]


BOŞANMA DAVASI BULUNAN EŞE SATIŞ İLANIN TEBLİĞ EDİLMESİ USULÜNE UYGUN DEĞİLDİR. Gönderen: Özgür KOCA
[14 Aralık 2020, 08:42:54]

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32