Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?
  • Nokta Ziyaretçi: 95
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Çevrimiçi kullanıcı bulunmuyor.
Çiftçi olan borçlunun, emekli maaşı alması çiftçilik vasfını ortadan kaldırmaz Gönderen: Özgür KOCA
[11 Mayıs 2021, 15:43:07]


TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler aleyhine takip yasağı bulunmamaktadır Gönderen: Özgür KOCA
[06 Mayıs 2021, 21:34:45]


Borçlunun mal, hak ve alacağının sorgulanmasına dair yükümlülüğün icra dairesinde olmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[21 Nisan 2021, 23:24:35]


Haczi talep edilen araçların haczinin kabil olup olmadığı borçlu tarafından ileri sürülebilir Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:43:08]


Demuraj Bedelinin İcra Takip Dosyasından Talep Edilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:39:01]


Üst Yapı Kullanım Hakkının Haczi Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:37:35]


Konkordato geçici mühlet kararının tahliyeyi durduracağı Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2021, 23:34:41]


Tıp merkezinde haczedilen menkullerin İİK'nın 82.md.sinde yer alan haczedilemez mallardan olmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2021, 02:52:55]


5393 sayılı Kanun'nun 15/son md.si gerekçe gösterilecek haciz talebinin reddedilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2021, 02:39:24]


İİK'nın 150/c Maddesi ile İlgili Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 19:39:09]


İİK'nın 150/b Md.si Uyarınca Kira Bedellerinin Takip Dosyasına Ödenmesi Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 19:36:10]


Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibe itiraz halinde aracın trafikten men edilebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 14:11:31]


Tüzel kişilik adresinin kapalı olması halinde tebliğ evrakına komşu isminin yazılmaması usulsüzlüğü Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 00:47:26]


Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek suçu, haciz yoluyla yapılan takipte olabilir Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 00:30:29]


İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihi Mi ? Gönderen: Özgür KOCA
[23 Şubat 2021, 14:32:13]


İİK.nın 110. md.sine göre haczin kalkması halleri Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 11:15:12]


İstihkak İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 11:08:27]


Haczedilen malların idaresi Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 11:03:02]


Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 10:56:01]


Haciz İhbarnamelerine Cevap için Masraf Verilmemesi ve Alacaklı Vekilince Elden Toplu Olarak Teslimi Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 09:50:44]

Faiz Hesabında Merkez Bankası avans faiz yürürlük tarihi ile bitiş tarihinin dikkate alınması hatalı Gönderen: Özgür KOCA
[12 Mayıs 2021, 12:32:45]


Her takibin açıldığı tarih itibariyle değerlendirilmesi gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[30 Nisan 2021, 15:44:25]


IK.120/2 YETKI BELGESİ PARA ALACAĞININ TAHSILI IÇIN KULLANILIR Gönderen: Deniz034
[23 Nisan 2021, 15:56:42]


Borçluya ödeme emri tebliğ edilmese dahi itirazın kaldırılması davası açılabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[20 Nisan 2021, 21:48:21]


USD Yerine Sehven TL Cinsinden Açılan Takibin Maddi Hata Nedeniyle Düzeltilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[20 Nisan 2021, 15:50:19]


Borçlunun elbirliği mülkiyeti halindeki hissesinin doğrudan satışı imkanı ve yakalanma olanağı Gönderen: Özgür KOCA
[20 Nisan 2021, 11:40:26]


Teminatın paraya çevrilmesi icra mahkemesi Gönderen: Deniz034
[10 Nisan 2021, 21:51:16]


Ticarî amaçla ekilen ağaçların taşınmazın mütemmim cüzü sayılmayacağı Gönderen: Deniz034
[08 Nisan 2021, 21:47:54]


Menfi tespit davası kapsamında borçlu tarafından verilen teminat mektubu Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:52:05]


İcra memurlarının kusurlu davranışı ile ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağının bulunması Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:48:11]


Para cezası ve kamu alacaklarının tahsili hakkında İİK hükümleri uygulanmaz Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:44:21]


Yetkisiz icrada takibe dayanak belge tebliğ edilmiş ise yetkili icrada dayanak belgenin tebliğine... Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2021, 02:50:40]


Talimatta kapının açılması şeklinde bir tabir olmaması nedeniyle haciz yapılmaması tazminat sebebi Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2021, 02:48:30]


Kiranın Ödenme Zamanı Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2021, 02:44:42]


İtirazın şirket yetkilisi ya da baroya kayıtlı bir avukat tarafından yapılması gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2021, 02:41:46]

Tahsil harcı oranının her bir borçlu açısından ayrı değerlendirilmesi gerekir Gönderen: Özgür KOCA
[11 Mayıs 2021, 16:18:36]


Feragat Harcının Sorumlusu Alacaklıdır Gönderen: Özgür KOCA
[22 Nisan 2021, 23:37:26]


Kefilliği Olmayan Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Bankaya İhalesinde KDV Alınması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[12 Mart 2021, 09:31:14]


Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 12:11:23]


Harç işlemleriyle ilgili yargı kararları Gönderen: Özgür KOCA
[19 Şubat 2021, 15:42:20]


Rehin açığı belgesine dayalı takipte peşin harç alınıp alınamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[12 Şubat 2021, 12:39:50]


Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla Açılan Takiplerde Tahsil Harcı Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[31 Ocak 2021, 22:55:13]


Resmi Daireler Namına Ödenen Paralardan Damga Vergisi Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[07 Aralık 2020, 01:03:51]


Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 14:15:34]


Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:39:27]


Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:13:51]


Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[17 Eylül 2020, 12:29:01]


Alacaklının feragati, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmakta ise harç alınmaz Gönderen: Özgür KOCA
[12 Ağustos 2020, 11:11:32]


İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı Gönderen: Özgür KOCA
[10 Haziran 2020, 11:54:00]


Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez. Gönderen: Özgür KOCA
[23 Mart 2020, 12:40:19]

Bilinen En Son Adrese Çıkarılan Tebligatın İadesi Halinde Doğrudan TK'nun 21/2. Md Gereği Tebliğ Gönderen: Özgür KOCA
[27 Nisan 2021, 10:12:04]


Yabancı Devlette Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsa Tebligat Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:34:02]


Elektronik tebligat,elektronik adrese ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 09:38:11]


Ynt: Tebligat İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 00:04:09]


Tebligat İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 00:03:21]


Ynt: İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:15:26]


Ynt: İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:14:54]


Ynt: İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:13:50]


İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:11:58]


İlanen Tebliğ Öncesi Ayrıntılı Bir Araştırma Yapılması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 11:44:43]


Kefile Ödeme Emri hakkında Gönderen: catnip
[03 Şubat 2021, 16:20:52]


Daha önce tebligat yapılan mernis adresinin silinmesi TK 35.e göre tebliğ Gönderen: Özgür KOCA
[15 Kasım 2020, 13:42:52]


Hükümlü veya Tutukluya Tebliğ İşlemi Gönderen: Özgür KOCA
[13 Kasım 2020, 13:28:49]


Kamu kurumu çalışanına yapılan ödeme emri tebligatı borçluya tebliğ edilmiş sayılmaz Gönderen: Özgür KOCA
[27 Ekim 2020, 14:15:58]


Takibe katılmayan genel vekilin kabulü halinde kendisine tebligat yapılabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[19 Ekim 2020, 15:28:27]

El Atmanın Önlenmesi ve Hapis Hakkı. Gönderen: Özgür KOCA
[05 Mayıs 2021, 09:59:29]


7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gönderen: Özgür KOCA
[30 Nisan 2021, 14:19:16]


Harç tahsil muzekkeresi Gönderen: Melis
[24 Nisan 2021, 01:59:19]


Yediemin haksız icra talebi(lütfen yardım) Gönderen: Sinangny
[23 Şubat 2021, 10:09:48]


Hesaplama Bölümündeki Yediemin Ücreti Hesaplama Sorunu Gönderen: Özgür KOCA
[15 Şubat 2021, 18:11:31]


İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:50:30]


Hukuk Mahkemelerinde Dava Şatlarına ilişkin yargı kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:46:46]


Dava dilekçelerindeki eksiklikler Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:44:31]


Avukat Stajyerlerinin Yapabileceği İşler Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 23:54:43]


İflastan Sonra Borçlunun Masaya Ait Mallar Üzerindeki Tasarrufu Alacaklılara Karşı Hükümsüz Olur. Gönderen: Özgür KOCA
[25 Aralık 2020, 00:22:34]


İflasına karar verilen müflis şirketin ihalenin feshi davası açabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[25 Aralık 2020, 00:16:11]


İflas Eden Şirketlerin Temsili ve Vergisel Sorumlulukları Gönderen: Özgür KOCA
[23 Aralık 2020, 15:31:23]


İflas masasına kaydedilecek alacağın iflas tarihinden önce doğmuş olması gerekir Gönderen: Özgür KOCA
[23 Aralık 2020, 15:01:48]


2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gönderen: Özgür KOCA
[12 Aralık 2020, 15:32:39]


Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek Gönderen: Özgür KOCA
[12 Aralık 2020, 15:17:34]

Konulardan Haberdar Olun E-Mail Adresinizi Giriniz:


Bilgilendirme!
Sıra cetveline itiraz halinde nemalandırılan satış bedelinin neması hak sahibine aittir Gönderen: Özgür KOCA
[10 Nisan 2021, 07:41:57]


Covid-19 salgını nedeniyle duran sürelerin İİK. 128/a maddesinde geçen 2 yıllık süreye ekleneceği Gönderen: Özgür KOCA
[09 Nisan 2021, 15:01:38]


Covid-19 salgınına ilişkin kararname tarihinden (22/03/2020) önceki ihalelerin yapılması gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[09 Nisan 2021, 14:19:08]


Satış ilanının usulsüz tebliği sonrası taşınmaz ihalesi Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:50:39]


Takibin iptali davası sonuçlanmadan ihale yapılamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:46:39]


İhalenin Feshi Kararının Kesinleşmesi ile Birlikte Mülkiyet Hakkı Geçmişe Etkili Olarak Son Bulur Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:41:31]


Tasarrufun iptali nedeniyle sadece tasarrufun iptal edildiği taşınmaz yönünden satış yetkisi verilir Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:35:50]


İhalenin feshi halinde alacaklıdan tellaliye harcını yatırmasının istenmesi Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2021, 02:43:40]


Tescilden sonra ihalenin feshi davası açılması tahliye ve teslime engel değildir Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2021, 02:40:51]


Ana taşınmaz üzerinde bulunan binaya ilişkin herhangi bir yapı ruhsatı ya da projenin olmaması Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2021, 02:35:01]


Ticari hat satışı Gönderen: WatchAndLearn
[01 Nisan 2021, 11:33:57]


İhale Bedelinin Yatırılması için Verilecek Sürenin İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[28 Şubat 2021, 20:08:57]


Takip Kesinleşmeden Rehinli Aracın Muhafaza Altına Alınamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[26 Şubat 2021, 09:56:51]


İcra ve İflas Kanunu'nun 150/g Maddesi Kapsamında Rehnin Paraya Çevrilme Usulü Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 19:45:53]


İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Takibin Kesinleşmesi Beklenmeden Satış Hazırlıklarına Başlanacağı Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 19:41:43]

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32