Sözlü sınavda aynı hatalar, yine iptal kararı

Başlatan Özgür KOCA, 08 Şubat 2023, 08:36:17

« önceki - sonraki »
avatar_Özgür KOCA
Danıştay 2. Dairesi, Gümrük Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacının, 04/08/2014-08/08/2014 tarihleri arasında yapılan gümrük müdür yardımcılığı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Aynı hatalar

Bugüne kadar onlarca kararda belirtilen hatalar bu sınavda da yapılmış:

Sözlü sınav öncesinde sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanarak tutanağa bağlanmamış olması

Sözlü sınavda her adaya sorulan soruların kayda geçirilmemiş olması

Kurum savunması: Bizim Yönetmeliğimizde böyle bir zorunluluk yoktur

Sınav kurulu tarafından, sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen cevapların kayda geçirilmesi ve adayın verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin gerekçeleriyle birlikte tutanakta ayrı ayrı gösterilmesine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Danıştay bu savunmayı dikkate almamıştır

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
Esas : 2021/18331
Karar : 2022/290
Tarih : 09.02.2022


TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Bakanlığı
VEKİLİ : Av. .
KARŞI TARAF (DAVACI) : .
VEKİLİ : Av. .


İSTEMİN KONUSU:

. İdare Mahkemesince, Danıştay İkinci Dairesinin 05/12/2019 günlü, E:2016/8903, K:2019/6984 sayılı bozma kararına uyularak verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; Malatya Gümrük Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacının, 04/08/2014-08/08/2014 tarihleri arasında yapılan gümrük müdür yardımcılığı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

.İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; sözlü sınav öncesinde sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanarak tutanağa bağlanmamış olması ve sözlü sınavda her adaya sorulan soruların kayda geçirilmemiş olması nedeniyle, kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca kamu hizmetinin ehil kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavda, ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun ve objektif bir değerlendirme yapılmadığının görüldüğü, bu nedenle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptaline karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'te ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde, sınav kurulu tarafından, sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen cevapların kayda geçirilmesi ve adayın verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin gerekçeleriyle birlikte tutanakta ayrı ayrı gösterilmesine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, Yönetmeliğe uygun olarak yapılan sözlü sınav sonucunda, sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılarak, verilen puanların aritmetik ortalaması alınması neticesinde başarı puanının belirlendiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA


Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:.. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.02.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (10)