Bilgilerini artırmak için yabancı memleketlere gönderilen.

Başlatan Admin, 28 Eylül 2015, 21:41:52

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Admin
Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 22743
Kararın Tarihi : 28.04.1992

KONU : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 79'uncu maddesi ile bilgilerini artırmak için yabancı memleketlere gönderilen memurlara tanınan haklar, aynı kanunun ek geçici 21'inci maddesinde sözü edilen "diğer özlük hakları" meyanında bulunduğundan, anılan 79'uncu maddenin, 1309 sayılı kanunun 16'ncımaddesi uyarınca yabancı memleketlere gönderilenlere de uygulanacağı.Bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere yurtdışına gönderilen ........................'e 1309 sayılı Kanunun 16'ncımaddesi hükmüne göre yalnızca yol masrafı ve almakta oldukları aylık ücretleri ödenebilecek iken, bu hükme aykırı olarak, bunların yanında "yurtdışı meslek memuru emsal farkı" adı altında bir ödemede bulunulduğu gerekçesiyle tazmin hükmolunmuştur.

1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 16'ncımaddesinin (a) bendinde; Devlet Opera ve Balesi sanatkarları ile diğer idari sözleşmeli memurların görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak amacıyla yol masrafı ve almakta oldukları aylık ücretleri kurum bütçesinden verilmek suretiyle en çok bir yıla kadar ve beş yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yabancı memleketlere göndermeye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Müdürlüklerinin yetkili olduğu belirtilmiştir.

Diğer yandan, Devlet Memurları Kanunun 1'inci maddesinin üçüncü bendinde, Devlet Opera ve Balesi sanatkâr memurları, uzman memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve stajyerlerinin özel kanunu hükümlerine tabi olduğu, aynı kanunun ek geçici 12'nci maddesinin birinci bendi ile 21'inci maddesinin son bendinde, Devlet Opera ve Balesi sanatkarları ile diğer idari sözleşmeli personeli hakkında 1309 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlerle, Devlet Opera ve Balesi sanatkarları hakkında 1309 sayılı Kanunun uygulanmasına devam olunması esası benimsenirken, bazı istisnalara da yer verilmiştir. Gerçekten, 657 sayılı kanunun ek geçici 12'nci maddesinde bu Kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle idari sözleşme tutarlarının nasıl belirleneceği ve sözkonusu personelin emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin nasıl saptanacağı hükme bağlanmış, ek geçici 21'inci maddesinde ise, bu Kanunun söz konusu personele uygulanacak hükümleri, ikinci görev, ders görevi ve konferans ücreti, iş güçlüğü, iş riski eleman temininde güçlük zammı ile mali sorumluluk tazminatı, avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti şeklinde sayıldıktan sonra, bununla yetinilmeyerek "diğer özlük ve sosyal haklara" ilişkin hükümlerin de bu personele uygulanması öngörülmek suretiyle, bunların 657 sayılı Kanuna tabi personelin gerisinde kalmaları önlenmek istenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 79'uncu maddesi ile bilgilerini artırmak için yabancı memleketlere gönderilen memurlara tanınan haklar, aynı Kanunun ek geçici 21'inci maddesinde sözü edilen diğer özlük hakları" meyanında bulunulduğundan, anılan 79'uncu maddenin 1309 sayılı Kanunun 16'ncımaddesi uyarınca yabancı memleketlere gönderilenlere de uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla, dilekçi iddialarının kabulü ile 467 sayılı ilâmın 1'inci maddesiyle ............ liraya ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına, karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.