İhalenin Feshi Halinde Mahrum Kalınan Kar ve Dava Masraflarının İstenemeyeceği

Başlatan Özgür KOCA, 05 Aralık 2023, 13:06:49

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2019/1864
KARAR NO: 2021/5272
   


Taraflar arasındaki İlk Derece Mahkemesinde görülen İİK'nun 5. maddesine dayalı maddi tazminat davasında verilen davanın esastan reddine ilişkin hüküm hakkında Bölge Adliye Mahkemesi tarafından davacının başvurusu üzerine yapılan istinaf incelemesi sonucunda; esas yönünden istinaf isteminin reddine ilişkin kararın, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine  dosya içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacı vekili; . İcra Müdürlüğünün 2009/*** sayılı dosyasında dava dışı takip alacaklısı A. A.Ş. tarafından dava dışı takip borçlusu . Gıda İşletmeleri Ltd. Şti aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatıldığını, ... 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 13/12/2013 tarihinde en yüksek pey süren müvekkiline 107.100,00 TL bedelle ihale edildiğini ancak dava dışı borçlu tarafından açılan ihalenin feshi davasının kabulü ile 13/12/2013 tarihli ihalenin feshine karar verildiğini, taşınmazın değer kazandığını ve alım ve satım bedeline ilişkin kardan mahrum kaldığını beyan ederek, mahrum kaldığı kar ve ihalenin feshi davasında yapmış olduğu masraflar yönünden fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 15.000,00 TL maddi tazminat isteminde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

İlk Derece Mahkemesince, davacıya ihale bedelinin nemaları ile beraber ödenmiş olduğu, ihale kesinleşmeden davacının taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı bulunmadığından zararının bulunmadığı gerekçesi ile davanın esastan reddine karar verilmiş; karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuş, Bölge Adliye Mahkemesince, davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş; Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak davacı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK'nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK'nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının ONANMASINA, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, karardan bir örneğin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 14,90 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 22/09/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (5)