YURTDIŞINDA BULUNAN HİSSEDARA TEBLİGAT

Başlatan AB102780, 18 Temmuz 2016, 18:52:02

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

A
Arkadaşlar; talimat dosyamızda, hissedarlardan bir tanesi yurtdışında bulunmakta olup, borçlunun UYAP/MERNİS sistemindeki yurtdışı adresine TK 25/a maddesine göre konsoloslok aracılığıyla tebligat yapılması için yazı gönderilmiş, ancak ilgili konsoloslok hissedarın mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı olduğundan (mavi kartlı=ülkemiz bakımından özel statülü yabancı/Türk vatandaşlığından ayrılmış yabancı uyruklu kişi) tebligat ve satış ilanı iade edilmiş, tebligatın yurtdışında yaşayan yabancı uyruklalara ilişkin tebliğ çerçevesinde yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Mavi kartlılara tebligat (türk vatandaşlığından çıkmış yabancı uyruklu kişi)  Tebligat Kanunu 25  madde çerçevesinde evrak, ilgili ülke dilinde çevrilmesi gerekeceğinden ve satış günü de yakın olup bu tercüme işlemi de yetişmeyeceğinden, bu aşamada satış düşürülmeli midir ?

Satış kararında, İİK 127 madde gereği adreslerine tebligat yapılamayan hissedara gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebligat yerine geçeceği şeklinde de karar alınmıştır.
Şahsi fikrim:  yurtdışındaki mavi kartlı hissedara çıkartılan tebligat, usul işlemi çerçevesinde yapılamamış olup, satış ilanı tercüme ettirilerek, yeniden satış ilanı gönderilmesi ve satışın da hissedara tebligat yapılmadığından ve yeni gönderilecek tebligat da (tercümeli) satış gününden önce dönmeyeceğinden düşürülmesi yönündedir. Sizlerin değerli görüşlerinizi nelerdir?

A
sayın müdürlerim, görüş veya fikir beyan eden yok mu?

avatar_Özgür KOCA
İİK'nın 127. Madesi şu şekilde "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu sicili ne kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer." şeklindedir.


İİK'nın 127. Maddesinin uygulanabilmesi için öncelikle hissedarın tapuda kayıtlı adresine ilan gönderilmeli, tebligat yapılamaması halinde adres kayıt sistemindeki adresine gönderilmeli, adres kayıt sisteminde adresi yok ise ayrıca adres araştırması yapılmamalı zira gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebligat yerine geçeceği açıktır. Eğer tapuda adres mevcut olmayıp adres kayıt sistemindeki adresi mevcut ise adres kayıt sistemindeki adresine usulüne uygun tebligat yapılması gerekir.


ANCAK....

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 27/1. Maddesi "Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk vatandaşlığı kaybedilir. Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar."

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 14/1. Maddesi "Nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlât  edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir."

Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nin 1.Maddesi "Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir."

Hükmünü içerir bu nedenle İİK'nın 127.maddesi kapsamında artık Türk vatandaşı olmayan hissedarın tapuda kayıtlı adresi varsa satış ilanı gönderilmesi, tapuda kayıtlı adresi mevcut değil ise artık Türk vatandaşlığından çıkıp yabancı bir ülkede ikamet edilmesi nedeniyle Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılara özgü olan Adres Kayıt Sisteminin gözönünde bulundurulamayacağını bu nedenle bu sistemdeki adrese satış ilanının gönderilmesinin zorunlu olmayacağını, fakat hak kaybına sebebiyet verilmemesi açısından gönderilmesi zorunlu olmamakla birlikte satış ilanının gönderilmesinin yerinde olacağını,

Satış ilanı dışında herhangi bir nedenle tebligat yapılması gereken Türk Vatandaşlığını kaybeden yabancı ülke vatandaşı olan tapu sicilinde kayıtlı ilgililere ise tebligatların TK'nın 25. Maddesi gereğince yapılması gerektiğini, ayrıca borçlu ya da alacaklı olan kişilere de aynı şekilde  TK'nın 25. Maddesi gereğince  satış ilanının ve diğer tebligatın yapılması gerektiğini düşünüyorum.


AYRICA;

Tebligat eksikliği nedeniyle ihalenin feshini isteme hakkı, sadece kendisine tebligat yapılmayana aittir (Yargıtay 12.HD'nin 15/09/2014 T. 2014/18310 E. 2014/21329 K.)

İİK.nun 134/7.maddesi gereğince satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada vakıf olunmuşsa şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadarki, bu müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez (Yargıtay 12.HD'nin 05/03/2012 T. 2011/20766 E.2012/6115 K.)

Şeklindeki Yargıtay kararlarının da dikkate alınması gerekir.

İyi çalışmalar.

Özgür KOCA
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

A
buradan satışın düşürülmesi gerektiği sonucunu çıkarıyorum. İlgi ve alakan için çok teşekkür ederim.


Benzer Konular (10)

111073

Yanıtlar: 0
Gösterim: 1919

111252

Yanıtlar: 0
Gösterim: 144

2305

Yanıtlar: 0
Gösterim: 4073