Yediemin haksız icra talebi(lütfen yardım)

Başlatan Sinangny, 22 Şubat 2021, 01:15:48

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

S
Herkese Merhabalar...
Aranıza yeni katıldım ismim Sinan Antalya'da yaşamaktayım
Büyük bi sorun yaşadığım konu var yardımlarıbızı bekliyorum
2017 senesınde üzerindeki borçlardan dolayı satışlarını veremedıgım iki motorum vardı ve bunları alan kişiler trafik sigortası ve ufak çaplı bir tarafık kazası sebebiyle motorların otoparka çekilmesine neden olmuşlar..Bu süre zarfında oluşan trafik cezaları ve vergilerin borcu yüzünden motorları otoparklardan çıkaramamıştım..O dönemden bu döneme otoparklardan yatan motorlar için bir icra takibi başlatılmış motorlarımın Değeri 1000 er TL dahi değil fakat bodrumdaki motor için 9000₺ antalyadakı motorum için 6000₺ lik bir otoğark borcu gözukmekte bu sebeple avukat yoluyla haciz başlatılmış ve maaşıma el konulmak ıstenıyor..yediemin yönetmeliğinde mahcuz malın %25 inden fazlası otopark ücreti olarak alınamaz yazıyor olmasına rağmen bu kadar yüksek bir meblayı benden alabılırlermı..Otopark firmalarıyla görüştüm fakat %25 lik kararın sadece icra dan dolayı bağlanıp otoparka getirilen araçlar için geçerli oldugunu bejımkının sigortadan dolayı baglanıp geldıgını Bu yuzden bu rakam oldugunu söyluyor bu doğrumu bu konuda yardıma ıhtıyacım var lütfen yardım edın arkadaşlar..

avatar_Özgür KOCA
Trafik sigortasının ödenmemesi veya trafik kazası nedeniyle trafikten men edilen araçlar yönünden otopark ücreti hesabında Adalet Bakanlığına ait yediemin ücret tarifesi uygulanmaz. Bu gibi durumlarda hesap edilecek otopark ücreti ise 296 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 2. maddesine göre aracın değerinin % 25'ini geçemez.

Eğer talep edilen otopark ücreti araç/motorsikletlerin değerinin % 25'inden fazla ise ödeme emrinin tebliğ edilmesini müteakiben 7 gün içerisinde aşağıdaki karar ve tebliğden faydalanarak itirazda bulunmanız gerekir, itiraz süresini kaçırmanız durumunda ise menfi tespit davası (borcunuzun o kadar olmadığına dair) açmanız gerekir.
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

2016/3475 E
2018/9870 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki hizmet sözleşmesinden kaynaklanan itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısman reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR

Davacı, 13/03/2011 tarihinde yapılan trafik kontrollerinde davalıya ait olan.... plakalı aracın Karayolları Trafik Kanunu 34. ve 94. maddeleri gereğince trafikten men edilerek, davacının işlettiği otoparka teslim edildiğini, aracın hala teslim alınmadığını, 13/03/2001 tarihinden 19/08/2014 tarihine kadar günlüğü 10,00 TL'den toplam 1.212 günlük yedieminlik otopark ücreti olan 12.120,00 TL'nin tahsili için ... İcra Müdürlüğünün 2014/520E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, itiraz üzerine takibin durduğunu, icra takibinin devamına ve takip miktarının %20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, aracın fiili satışlarla sürekli el değiştirdiğini, otopark sahibinin kötü niyetli olarak fazla otopark ücreti almak için kendisine haber vermediğini ileri sürerek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak ... İcra Müdürlüğünün 2014/520E. Sayılı dosyası ile yapılan itirazın iptali ile 6.595,50 TL üzerinden takibin devamına, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmiştir.

Dava, davalıya ait aracın muhafaza edilmek üzere davacıya yediemin olarak teslim edilen aracın muhafaza ücretinin tahsili istemine ilişkin olarak başlatılan icra takibinde itirazın iptaline ilişkindir.
Dosya içeriği itibariyle, davaya konu aracın trafik ekiplerince 13/03/2011 tarihli araç trafikten men tutanağına göre trafikten men edildiği ve davacıya ait otoparka teslim edildiği hususunda bir ihtilaf bulunmamaktadır.

Dosya içerisinde bulunan 13/03/2011 tarihli Araç Trafikten Men Tutanağı'na göre, aracın şoförünün davalı olmadığı, davalının iddiasına göre aracın fiilen el değiştirdiğini iddia ettiği, ancak fiili el değiştirmelerin noter huzurunda geçerli bir satış sözleşmesi ile yapılmadığından geçersiz olduğu görülmüştür.

Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-14. Maddesinde, trafikten men edilerek alıkonulan araçların sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan ve aranmayan araçların hazinece satılarak bedellerinin emanet hesabına alınarak, bu işlemler sırasında yapılan masrafların satış bedelinden mahsup edileceği düzenlenmiş olup, bu yasanın uygulanmasına yönelik çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Araçları kaldıran ve çekenler ile araç sahiplerinin sorumluluğu" başlıklı 121/b-2. bendine göre araç sahiplerinin, araçlarının kaldırılıp götürülmesi sebebiyle yapılmış olan bütün masrafları ödemek zorunda olduğu yönünde paralel bir hükme yer verilmiş ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-14. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve işlemler hakkında doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla çıkarılan 03.08.2005 tarih ve 296 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 2. maddesinde satışı yapılan araçların otopark ve çekici ücretlerinin satış bedelinden düşüleceği ve otopark ücreti olarak ödenecek bedel tutarının araç satış bedelinin % 25'ini geçemeyeceği belirtilmiştir.

Dava konusu olayda, araç icra marifetiyle bağlanıp otoparka çekilmediği için olaya Adalet Bakanlığına ait depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücrete dair tebliğ uygulanmayacağı gibi, mahkeme kararında esas alınan bilirkişi raporunda da ... Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ücret tarife listesi emsal alınarak toplam 13.191,00 TL yediemin otopark ücreti olarak belirleme yapılmıştır.

Dava konusu aracın, otopark ücretinin ödenmesinde davanın tarafı olan davalı dava konusu yedieminlik ücretinden sorumlu olmakla birlikte, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler kapsamında asıl sorumluluğun araç sahiplerine ait olması ve yedieminlik işi ile iştigal eden davacının hizmet bedelini en son çare olarak hizmete konu araçların satışı sonrasında satış suretiyle elde edilecek paradan tahsil edebilmesi gerekir.

Ne var ki; uyuşmazlığa konu olayda araçların satışı için tanınan yasal 6 aylık süre geçmesine rağmen yediemine tevdi edilen aracın satışının davacı tarafından yapılmadığı da dosya kapsamıyla sabittir.

Bu durumda yedieminlik işini meslek edinen davacının mevcut mevzuat kapsamında kendisine teslim edilen araçların satışının yapılarak otopark hizmet ücretinin ödenmesi için gerekli girişimlerde bulunması ve çaba sarfetmesi gerekir. Aracın yasada belirtilen 6 aylık süreyi aşacak şekilde uzun süre teslim alınmaması sonucu otopark ücretinin aracın değerini aşacak boyutlara kadar ulaşmasında davacının da müterafik kusurunun bulunduğunun kabulü gerekir.

Kaldı ki, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler itibariyle araç otopark ücreti olarak ödenecek bedel, aracın satış bedelinin %25'ini geçemeyecektir. Dava konusu aracın satışının uzun süre geçmesine rağmen gerçekleşmediğinin anlaşılmasına göre; mahkemece, öncelikle bilirkişi marifetiyle aracın dava tarihindeki rayiç satış bedellerinin miktarı tespit edilip, tahakkuk edecek otopark ücretinin aracın teslim tarihinden itibaren geçen her yıl itibariyle geçerli ücret tarifelerine göre tahakkuk eden otopark ücreti tespit edilerek, bu tespit edilen bedelin aracın satış bedelinin %25'ini geçemeyeceği de gözetilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK'nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 22/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:
Milli Emlak Genel Tebliği
(Sıra No: 296)


27/04/2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

" EK MADDE 14.- Buluntu olması nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Hazinece satılarak, bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların maliklerinden adresi bilinenlere, satışından önce tebligat yapılır.

Satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat halinde emanet hesabındaki bedeller, işlemler sırasında yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedeller Hazineye irat kaydedilir.
"

Söz konusu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve işlemler hakkında doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek görülmüştür.

1) Trafik Kuruluşu Tarafından Yapılacak İşlemler

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince trafikten men edilen araç sahiplerine men işlemi sırasında Kanunun EK: 14 üncü maddesi hükmü yazılı olarak tebliğ edilir ve trafikten men tutanağı tanzim edilir.

b) Trafikten men edilerek alıkonulan araçlar ile buluntu araçlar resmi kurum veya özel otoparklarda muhafaza altına alınır.

c) Trafikten men işlemi sırasında, araç sahiplerine yapılan tebligat ile tebligat yapılamayan araç ve sahipleri hakkında varsa detay bilgi ve belgeler ( trafikten men tutanağı, çekici tutanağı, otopark teslim tutanağı, araca ait trafik tescil kayıtları vb.) araçların trafikten men edildiği tarihten, buluntu araçlar için buluntu tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 4 ay içinde Defterdarlık/Malmüdürlüğüne gönderilir. Bildirim tarihinden sonra sahipleri tarafından alınmak üzere başvuruda bulunulmuş araçlar olması halinde, bu araçlar hakkındaki bilgiler satış işleminden önce Defterdarlık/Malmüdürlüğüne bildirilir.

2- Defterdarlık/Malmüdürlüklerince Yapılacak İşlemler

a) İlgili trafik kuruluşunca bildirilen araçlardan buluntu ve trafikten men sırasında tebligat yapılamayan araç sahiplerine Kanunun EK: 14 üncü maddesi hükmü yazılı olarak tebliğ edilir.

b) Bildirilen araçların mevcut durumlarının tespit edilmesi amacıyla, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi gereğince, aracın ekonomik ömrünü doldurmuş/doldurmamış ya da hurda olduğu yönünde Taşıt Muayene Kontrol Raporu tanzim edilir ve raporda aracın hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş/doldurmamış olduğu hususu belirtilir.

c) Bu araçlardan ekonomik ömrünü doldurmuş/doldurmamış olanların, buluntu veya trafikten men tarihinden itibaren 6 ncı ayın bitiminden sonraki ilk hafta içinde satılacak şekilde ihale hazırlıklarının yapılmasına müteakiben en kısa sürede Defterdarlık/Malmüdürlüklerince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satılarak tasfiyeleri gerçekleştirilir. Satışı yapılan araçlar için, aracın teknik özelliklerini belirten cins, marka, model, tip, renk, motor ve şase numarası ile müşterinin kimlik ve adres bilgilerinin yer aldığı satış belgesi düzenlenir.

d) İki defa satış ihalesine çıkarılıp satışı gerçekleşmeyen araçlar ile Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu ile hurda olduğu tespit edilen araçlar, 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 6 ayda bir belirlenen bedel üzerinden, 1/11/1995 tarihli ve 212 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği esasları çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstri Kurumuna satılır.

e) Satışı yapılan araçların, otopark ve çekici ücretleri ile satış işlemleri sırasında yapılan masraflar ve varsa araca ilişkin vergi borcu satış bedelinden düşülür. (Otopark ücreti olarak ödenecek bedel aracın satış bedelinin % 25'ini geçemez.) Kalan bedel saymanlıkta sahibi/sahipleri adına açılacak emanet hesabına, sahibi bilinmeyenler ise açılacak Hazine emanet hesabına yatırılır.

f) Aracın satış tarihinden itibaren beş yıl içinde sahibi/sahiplerinin müracaatı halinde satış bedeli ilgililerine iade edilir. Aksi takdirde satış bedeli Hazineye irat kaydedilir.

İcra dairelerinin fiili haciz kararlarına veya mahkemelerce verilen tedbir, zapt ve müsadere kararlarına istinaden yakalanıp, muhafaza altına alınan araçlara bu tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Tebliğ olunur.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

S
Çok teşekkur ederım
Daha önce hiç avukata ihtiyacım olmamıştı bıraz araştırma yaptım fiyatlandırmaları benım bütçemı çok aşıyor ben bu davayı bireysel olarak açabılıyormuyuö ?

avatar_Özgür KOCA
Açabilirsiniz tabi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

S
Sanırım bu konulara hakimsiniz bana yardımcı olurmusunuz ?

S
Merhaba bu işelmeler için ne yaptınız gelişme nasıl oldu aynı şekilde bizimde yediemindeki araç için ilamsız icra takibi gelmiş durumda yardımcı olursanız sevinirim

Benzer Konular (10)

3793

Yanıtlar: 8
Gösterim: 20221

2961

Yanıtlar: 3
Gösterim: 3382

5105

Yanıtlar: 1
Gösterim: 4070