Alacaklılara ve Borçlulara Özel Taktikler İçeriğinde Yer Alan Konu Başlıkları

Başlatan Admin, 15 Mart 2023, 21:12:24

« önceki - sonraki »
avatar_Admin
Alacaklılara Özel Taktiklerin incelenmesi Gold Üyelik gerektirir. Gold Üyelik için TIKLAYINIZ.* Müteselsil borçlulardan birinin ölümü halinde mirasçılarına takip yöneltilmeden diğer borçluya ait taşınmazın satışının yapılabileceğine ve satış ilanının taşınmaz sahibi olmayan borçlunun mirasçılarına tebliğinin zorunlu olmamakla birlikte tebliğ edilebileceğine dair değerlendirme

* Kambiyo Senedi İbraz Edilip Takip Yolu Olarak Yalnızca "Haciz" İbaresine Yer Verilmesi Hali (Diğer bir anlatımla takip talebinde kambiyo senedine özgü haciz yolu ile takip ibaresine yer vermeyip "Haciz" ibaresine yer veren ve kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapmak isteyen alacaklının takip yapabilmesi)

* İİK'nin 142/a Maddesi Hükmünden Etkilenmeyen Alacaklılar (Diğer bir değişle sıra cetveline itiraz davası açıldığında teminat göstermeden payına düşen parayı alabilecek alacaklılar)

* Eski Satış Taleplerinde 08 Mart 2023 Günü İçin Uygulanacak Satış Giderleri Tarifesine Dair Görüşümüz(08 Mart 2023 günü ikinci defa hazırlanan Satış Giderleri Tarifesi yürürlüğe girmiş ve bazı mahcuzlarda bir önceki tarifeye göre 2 kata yakın bir avans tutarı belirlenmiştir. Ancak eski satış taleplerinde 08 Mart 2023 günü için ilk çıkarılan tarifenin dikkate alınması gerekir, buna dair gerekçeli açıklamamız)

* Dosya alacağına hacizde paranın dosyaya girdiği tarihin dikkate alınması

* Tahliye işleminin icrasının gerçekleşmiş olduğu hallerde icranın eski hale iadesi mümkün değildir

* Takip Talebinde ve İcra Erminde yer alan Döviz alacağının TL karşılığına yer verilmemesi halinde nasıl düzeltilebileceği

* Ödemeye İlişkin Talep Tarihi İtibariyle Mehil Vesikası Bulunmadığından Paranın Alacaklıya Ödenmesi

* Mehil vesikası için teminat olarak gösterilen taşınmazlar, diğer hacizlerin kaldırılmasını sağlamaz

* Sıra cetveline itiraz halinde nemalandırılan satış bedelinin neması hak sahibine aittir

* Geçici Mühlet Kararından Önce Başlatılan Takipte İcra Dosyasına Giren Para Yönünden Haciz Düşmez

* Her üçüncü Şahsın İstihkak İddiası Muhafazaya Engel Değildir

* İİK'nun 89. Madde Prosedürü ve İcra Müdürünün Usulsüz Tebliği İnceleyemeyeceğine dair HGK - 2021

* Haczin sonradan kaldırılmış olması önceden yapılan kesintileri hükümsüz kılmaz.

* Haricen tahsil/feragat beyanı dosya alacağına haciz koyan alacaklının haklarını etkilemez

* İktisadi bütünlük kararı alınan şirketler yönünden tahliye yapılabileceği

* Yetkisizlik Kararı Verilse Dahi Yetkisiz İcrada İhtiyati Haczin İnfazına Devam Edilebileceği

* 1 Yıllık Süreden Sonra Açılan İhalenin Feshi Davası, İhalenin Kesinleşmesine ve Tescile Engel Değil

* Tescilden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması Tahliye Emri Gönderilmesine Engel Değildir

* Mehil Vesikası Verilinceye Kadar Borçlunun Mal Varlığının Haczedilebileceği

* Üçüncü Kişi Haciz İşleminin Uygulanma Şeklini Şikayet Konusu Yapamaz

* Haciz Yolu ile Takiplerde İşçi Alacaklarının Öncelikli Olarak Ödenmesi Halleri

* Meskeniyet İtirazının, Mahkemece Tedbir Kararı Verilmediği Sürece Satışı Durdurmayacağı

* İcra Dairesinin Yetkisizliğine Karar Verilmesi İhtiyati Haczin Kaldırılmasını Gerektirmez

* Dosya Alacağına Hacizden Sonra Yapılan Feragatin Haciz Alacaklısının Haklarını Etkilemeyeceği

* İİK'nın 106 - 110. Maddesindeki Süreler Paranın İstenebilir Hale Gelmesinden İtibaren Başlar

* Alacaklının İcra İşlemlerini Yapmış Olması İtirazın Tebliği Anlamına Gelmez

* Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhale İcra Müdürü Tarafından Resen İptal Edilemez

* İİK'nın 40.Maddesi Gereğince Takibin Durdurulması - Kesinleşen İhale Sonrası Tescili Engellemeyeceği

* Satış Masraflarından Anlaşılması Gereken Son Satışa İlişkin Masraflardır

* Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması ile Satış İstenmiş Sayılır

* Rehin Hakkı, Sahibine, Satışa Muvafakat Etmeme Hakkı Tanımaz.

* İhaleye Katılım İçin Vekaletname İbrazının Zorunlu Olup Olmadığına Dair Yargı Kararları

* Tebligatın Borçlu Vekili Yerine Borçlu Asile Tebliği Halinde Takibin Devam Edebileceğine Dair Önemli Bir DeğerlendirmeBorçlulara Özel Taktiklerin incelenmesi Gold Üyelik gerektirir. Gold Üyelik için TIKLAYINIZ.* İcra Dairesince Yapılan Herhangi Bir İhalenin Nasıl Feshedilebileceğine Dair Önemli 2 TAKTİK

* Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Başlatılan Takip Sonrası İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Yapılan Takibin İptali

* Hukuk sistemimizde haczin ihyası şeklinde bir müessese bulunmamaktadır. Bu nedenle hacizler fekedildiğinde eski tarihli olarak yeniden haciz konulamaz.

* İcra Hukuk Mahkemesince Verilen Takibin İptali Kararı Kesinleşmeden İhtiyati Haczin Kaldırılması (Bunun için olması gereken ayrıntılar konumuzda)

* İtirazın iptali davasında dava dilekçesinin takibe itiraz eden vekile değil de asile tebliğ edilmesi gerektiğine dair önemli bir İçtihatları Birleştirme BGK Kararı

* 1.İhale Bedelinin Yatırılmaması Nedeniyle Yapılan 2.İhalenin; 1.İhalenin Feshi Halinde İptali (Diğer bir değişle ilk ihale yapıldıktan sonra ihalenin feshi davası açılması nedeniyle ihale alıcısının bakiye bedeli yatırmadığı durumda ikinci ihale yapılmış ise, ilk ihale feshedildiğinde ikinci ihalenin kaldırılması gerektiğine dair gerekçeli değerlendirmemiz ve bu yönde verilen yerel mahkeme kararı)

* İcra Müdürlüğünce Haciz Mahallinde Evrak Araştırması Yapılamayacağı

* Alacaklının haciz kaldırma talebinden sonra üçüncü kişinin 106-110'a göre fek talebi

* İİK.nun 99. Maddesi Gereğince Açılan İstihkak Davası Satış İsteme Süresini Durdurmaz (Diğer bir değişle alacaklı tarafından istihkak davası açılması halinde İİK'nun 106 ve 110. maddelerinde ön görülen satış isteme süresi içinde satış talebinde bulunulması gerekir aksi halde haciz kalkar)

* Bozmadan (İİK.nun Md.40/1) Önce Haciz Talep Edilmesi, Bozmadan Sonra Haciz Konulmasını Sağlamaz

* Borçludan Haricen Tahsilat Yapıldığında Tahsil Harcı Yatırılmadan Takip İşlemine Devam Edilemez

* Mehil vesikası amacıyla teminat yatırılması halinde icra müdürlüğünce aşkın hacizlerin kaldırılacağı

* Verginin alınması için, satış nerede yapılırsa yapılsın açık artırma ile yapılması yeterlidir

* Tasarrufun iptali davası sırasında davaya konu taşınmaz üzerine ihtiyati haciz konulmuş ve ihtiyati hacizle yükümlü olarak davalı üçüncü kişi tarafından dördüncü kişiye satılmış ise davanın kabulü ile ihtiyati haczin kesinleşmeyeceği ve dördüncü kişiye ait taşınmazın kaydında ihtiyati haciz bulunsa dahi satılamayacağı

* Borçlunun sürelerden feragat etmesi üzerine haciz konulmasının tek başına muvazaayı göstermeyeceği

* Temyize başvuru ihtiyati haciz kararının kaldırılması yönündeki ilamın uygulanmasını durdurmaz.

* İştirak halinde hisseli araç için yakalama çıkartılamayacağı

* 6 aylık süre zarfında İİK'nun 120/2.md.si gereğince yetki belgesi alınmazsa haciz kalkar

* İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmediği sürece haczin kaldırılması nedeniyle harç alınamayacağı

* 15 gün içerisinde müdürlükçe karar altına alınan satış avansı yatırılmazsa haczin kalkacağı

* Tahsil harcı oranının her bir borçlu açısından ayrı değerlendirilmesi gerektiği (Diğer bir değişle takip kesinleşmeyen ya da haciz uygulanmayan borçlu ile takip kesinleşen ya da haciz uygulanan borçlu arasında harç oranının farklı olduğu)

* Takibin iptali davası sonuçlanmadan ihale yapılamayacağı

* Tüzel kişilik adresinin kapalı olması halinde tebliğ evrakına komşu isminin yazılmaması usulsüzlüğü

* Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek suçu, haciz yoluyla yapılan takipte olabilir

* İhtiyati haciz aşamasında tahsil edilen paranın, takip kesinleşmeden ödenemeyeceği

* Borçlunun murisi adına kayıtlı araç kaydına yakalama şerhi konulamayacağı

* İhtiyaten haczedilen paranın ihtiyati haciz icrai hacze dönüştürülmedikçe bankadan istenemeyeceği

* İki ilam arasında işleyen faiz için ayrı bir icra emri gönderilmesinin doğru olmadığı (Diğer bir değişle yeni hükme istinaden takip talebi ibraz edildiğinde daha önce takibe konu edilen alacaklar için yeni takip talebi tarihine kadar faiz işletilerek icra emri gönderilmez. Nedeni ve önemine paylaşımda yer verilmiştir.)

* İhtiyaten haczedilen paranın ihtiyati haciz icrai hacze dönüştürülmedikçe bankadan istenemeyeceği

* Her Borçlu İçin Ayrı Ayrı Haciz İhbarnamesi Gönderilmesinin Gerektiği

* Ceza mahkemesince verilen tedbir kararı nedeniyle tescilin yapılamaması ihalenin feshi

* Hacizden Yaklaşık İki Yıl Önce Yapılan Hacze İlişkin Evraklar İstihkak Davasında Hükme Esas Alınamaz

* Yabancı Plakalı Aracın Haciz ve Muhafazasının Mümkün Olmadığı

* Takibin Durması Halinde Henüz Yakalanmayan Araçlar Üzerindeki Yakalama Şerhinin Kaldırılacağı

* Maaş Haczinin Durdurulması Talebinin Haczin Kaldırılması Anlamına Geleceği İstisnası İİK'nın 40. Maddesi

* Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği

* İstihkak davasının kabulüne dair ilamlar mülkiyetin tespitine ilişkin - Kesinleşmeden infaz edilemez

* İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Takibe Geçilmesi, Hacizlerin Kaldırılmasının Gerektiği

* İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Nedeniyle Kesin Hacze Dönüşememesi

* Meskeniyet İtirazının Reddi Kararının Temyizi - Temyizin Satışı Durduracağı

* İhtiyati Haciz Kararındaki Borcun Ödenmesi Halinde Haczin Kaldırılması Gerektiği
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.