Muhasebecilik Vekalet İlişkisi Niteliğinde Olduğundan Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu

Başlatan Özgür KOCA, 26 Haziran 2024, 23:06:04

« önceki - sonraki »
avatar_Özgür KOCA
Mahkeme: Yargıtay 13. HD

Esas: 2016/29003

Karar: 2019/9214

Tarih: 01.10.2019

Özet: Dava, muhasebe/mali müşavirlik sözleşmesine dayalı başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Muhasebecilik, vekalet ilişkisi niteliğinde olup, Kanun'un 3/1-l. maddesi gereğince taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tüketici işlemi olduğunun kabulü gerekir. Bu itibarla uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmakla Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup, re'sen gözetildiğinden davaya Asliye Hukuk Mahkemesi olarak bakılmış olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, davalı şirketin muhasebe/mali müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 20/02/2013 tarihinde taraflarca sözleşme imzalandığını ve davalı şirketin bu hizmet nedeniyle olan borcunu ödemediğini, tahsili amacıyla icra takibi başlatıldığını, davalı borçlunun ise ... İcra Müdürlüğü'nün 2015/2074 E. sayılı dosyasındaki takibe itiraz ettiğini, yapmış olduğu itirazın iptaline, %20 haksız inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile; davacı tarafından davalı aleyhine ... İcra Müdürlüğü'nün 2015/2074 esas sayılı takip dosyası üzerinden yürütülen ilamsız icra takibinde davalının itirazının iptali ile takibin devamına, 12.000,00 TL asıl alacağın %20'si oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

6502 sayılı yasanın 73. maddesi, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa Tüketici Mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.
Dava, muhasebe/ mali müşavirlik sözleşmesine dayalı başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Muhasebecilik, vekalet ilişkisi niteliğinde olup, Kanunun 3/1-l. maddesi gereğince taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tüketici işlemi olduğunun kabulü gerekir. Bu itibarla uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmakla Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görev konusu, kamu düzenine ilişkin olup, re'sen gözetilir. Görev konusunda kazanılmış hak olmaz. O halde, mahkemece, müstakil Tüketici Mahkemesi var ise davaya bakmakla Tüketici Mahkemeleri görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmesi, müstakil Tüketici Mahkemesi yok ise ara kararı ile uyuşmazlığa Tüketici Mahkemesi sıfatı ile bakılmasına karar verilmek suretiyle uyuşmazlığın çözülmesi gerekirken, yazılı şekilde davaya Asliye Hukuk Mahkemesi olarak bakılmış olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına,, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK'nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (4)