Rehinli Araçların Alacağa Mahsuben İhale Edilmesi Halinde KDV Alınır

Başlatan Özgür KOCA, 27 Mart 2014, 15:05:31

« önceki - sonraki »
avatar_Özgür KOCA
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

SAYI   :   B.07.1.GİB.4.54.15.01/KDV -
KONU   :   KDV İstisnası

Sayın ..................

SAKARYA

İlgi: 03/12/2008 tarih ve 2008/975 Tal. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile  alacaklı ............ Bankası vekili Av. ...........'e faiz ve masraflar hariç 23.325,00-YTL ödemeye borçlu .......... adına kayıtlı rehinli bulunan ........... plakalı aracın bankanın alacağına mahsuben 14.100,00-YTL bedelle satıldığı belirtilerek, söz konusu aracın satış bedeli üzerinden katma değer vergisinin alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

3065 sayılı KatmaDeğer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesinde, Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, aynı Kanununun 17. maddesinin 4 numaralı fıkrasının (r) bendinde; "(5615 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 04.04.2007) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile (5793 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 06.08.2008) taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık (5793 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 06.08.2008) taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları (5793 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 06.08.2008) taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır." Hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5793 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-r maddesindeki "Gayrimenkul" ifadesi 06/08/2008 tarihinde "Taşınmaz" olarak değiştirilmiş olup, taşınmazın tanımının yer aldığı; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1 Seri No.lu Genel Tebliği'nin "Taşınmazlar ve İştirak  Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası" Başlıklı 5.6 Bölümünde;

"5.6.2.2.1. Taşınmazlar

İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda "Taşınmaz" olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.
   
Bunlar, Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde;

-Arazi,
-Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
-Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler

olarak sayılmıştır.

Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulanmasına konu olabilmesi için  taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir." İfadesi yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; bankalara borçlu olanların ve kefillerinin, borçlarına karşılık; taşınmazların, (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-r maddesine istinaden katma değer vergisinden istisnadır.

Ancak, Müdürlüğünüzce satışı yapılan rehinli ............ plakalı araç, taşınmaz kavramı içinde yer almadığından, alacaklı bankanın alacağına karşılık icra yoluyla satışı katma değer vergisine tabidir. Bu nedenle, aracın satış bedeli üzerinden katma değer vergisinin hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini  rica ederim.

                                  Recep ALP
                           Vergi Dairesi Başkanı
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

T
2024 yılı için YEDİEMİN ücret tarifesine göre hesaplama tablosu güncel değil hala. Güncelleyebilirmisiniz

Benzer Konular (7)