Full version: İcra Hukuku ve Yargı Kararları
 1. İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7327 SAYILI KANUN
 2. Kamu yararı nedeniyle el konulan taşınmazlardan doğan alacaklara dair ilamların kesinleşmesi
 3. İPÇY - Akit tablosundaki "fekki bildirilinceye kadar süre ile" ibaresi muacceliyet koşulu değildir
 4. İdare mahkemesince verilen yargılama gideri ve vekalet ücretinin ödenmesine dair ilamların icrası
 5. TL olarak başlatılan takibin USD'ye çevrilemeyeceği
 6. İlamlı takipte dayanak ilamın da icra emriyle gönderilmesi yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır
 7. Yetkili icra dairesince takip talebine uygun ödeme emri gönderilmesi gerekir
 8. Feragatten dönmenin mümkün olmadığı
 9. İlamda yazılı olup icra emrinde gösterilmeyen vekile tebliğ
 10. İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz
 11. Kesinleşmeden takibe konulamayacak ilamlarda İİK.nın 40.md.si uygulanmaz
 12. Bozma sonrası verilen yeni ilamın aynı dosyaya ibrazı ile takibin devamının mümkün olduğu
 13. Faiz Hesabında Merkez Bankası avans faiz yürürlük tarihi ile bitiş tarihinin dikkate alınması hatalı
 14. Her takibin açıldığı tarih itibariyle değerlendirilmesi gerektiği
 15. IK.120/2 YETKI BELGESİ PARA ALACAĞININ TAHSILI IÇIN KULLANILIR
 16. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmese dahi itirazın kaldırılması davası açılabileceği
 17. USD Yerine Sehven TL Cinsinden Açılan Takibin Maddi Hata Nedeniyle Düzeltilemeyeceği
 18. Borçlunun elbirliği mülkiyeti halindeki hissesinin doğrudan satışı imkanı ve yakalanma olanağı
 19. Teminatın paraya çevrilmesi icra mahkemesi
 20. Ticarî amaçla ekilen ağaçların taşınmazın mütemmim cüzü sayılmayacağı
 21. Menfi tespit davası kapsamında borçlu tarafından verilen teminat mektubu
 22. İcra memurlarının kusurlu davranışı ile ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağının bulunması
 23. Para cezası ve kamu alacaklarının tahsili hakkında İİK hükümleri uygulanmaz
 24. Yetkisiz icrada takibe dayanak belge tebliğ edilmiş ise yetkili icrada dayanak belgenin tebliğine...
 25. Talimatta kapının açılması şeklinde bir tabir olmaması nedeniyle haciz yapılmaması tazminat sebebi
 26. Kiranın Ödenme Zamanı
 27. İtirazın şirket yetkilisi ya da baroya kayıtlı bir avukat tarafından yapılması gerektiği
 28. Feragatin sehven yapıldığı hususundaki alacaklı vekilinin beyanının geçerliliğinin olmadığı
 29. ticari taksi hat satışı
 30. Tasarrufun İptaline Dair İlamın İcrası için Kesinleşmesi Gerekmez
 31. TBK. 76. Md.ne Göre Geçici Ödeme Yapılmasına İlişkin İlamların İcrası
 32. 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi
 33. İpotekli taşınmazın yeni malikinin ek takip talebiyle takibe dahil edilebileceği
 34. Ticaret Sicilden Re'sen Terkin Edilen Borçlu ile İpotek Veren Kefili Hakkında Takip Yapılamayacağı
 35. İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Olarak İcra Emri Gönderilemeyeceği
 36. İİK'nın 25/a Maddesi kapsamında çocukla şahsi münasebet tesisine ilişkin yargı kararları
 37. Çift vadeli olarak düzenlenen senetler, bono vasfında sayılamaz
 38. vekaletname konulmadan yapılan itiraz
 39. Temyizin icraya etkisi
 40. İstinaf yoluna başvurunun icraya etkisi
 41. Borç Ödemeden Aciz Vesikası ile İlgili Yargı Kararları
 42. İcra ve İflas Kanununda İştirak halinde tasarruf edilen mallarla ilgili yargı kararları
 43. Kesinleşmeden infaz edilemeyecek ilamlar yönünden takip talebinin reddi yada şikayet yoluyla iptali
 44. İcra ve İflas Hukukunda Borca İtiraz
 45. Tutukluluk veya Hükümlülük Halinde İcra Takip İşlemlerine ilişkin Yargı Kararları
 46. İcra ve İflas Kanunu 22.Md. - Şikayet, icra mahkemesince karar verilmedikçe icrayı durdurmaz.
 47. İcra ve İflas Kanununda Müddetlerin Başlaması ve Bitmesi ile ilgili Yargı Kararları
 48. İcra ve İflas Kanunu'nun 16. Maddesi Kapsamındaki Şikayetlere İlişkin Yargı Kararları
 49. İcra ve İflas Kanunu'nun 10. Maddesi Kapsamındaki İçtihatlar
 50. İcra ve İflas Kanununda Elektronik İşlemler
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal