Full version: İcra Hukuku ve Yargı Kararları
 1. (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE RETRO BİLİŞİM HİZMETLERİ
 2. tüketici hakem heyetince İcra Müdürlüğünün dosyasında borcu olmadığına karar vermiş
 3. Menfi tespit davasının reddi hâlinde ilam (İİK m. 36 ve HUMK m. 443/1 anlamında) eda hükmü içermez
 4. Mahkeme ara kararlarının ilam niteliğinde olmadığı
 5. Senet aslının takip başlatılırken icra dairesine ibraz edilmemesi
 6. Alacağın devri kendisine bildirilmeyen borçlunun önceki alacaklıya ödeme yapması
 7. Yetkisiz icra dairesi nezdinde yapılan temlikin geçersiz olduğu
 8. HACİZ NAKİL
 9. itiraz nedeni ile duran dosyada tahliye kararı geldi.
 10. sıra cetveli düzenleme yetkisi
 11. borçlu il sağlık müdürlüğü nün araçlarına haciz konulur mu alacaklı talepte bulundu
 12. İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7327 SAYILI KANUN
 13. Kamu yararı nedeniyle el konulan taşınmazlardan doğan alacaklara dair ilamların kesinleşmesi
 14. İPÇY - Akit tablosundaki "fekki bildirilinceye kadar süre ile" ibaresi muacceliyet koşulu değildir
 15. İdare mahkemesince verilen yargılama gideri ve vekalet ücretinin ödenmesine dair ilamların icrası
 16. TL olarak başlatılan takibin USD'ye çevrilemeyeceği
 17. İlamlı takipte dayanak ilamın da icra emriyle gönderilmesi yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır
 18. Yetkili icra dairesince takip talebine uygun ödeme emri gönderilmesi gerekir
 19. Feragatten dönmenin mümkün olmadığı
 20. İlamda yazılı olup icra emrinde gösterilmeyen vekile tebliğ
 21. İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz
 22. Kesinleşmeden takibe konulamayacak ilamlarda İİK.nın 40.md.si uygulanmaz
 23. Bozma sonrası verilen yeni ilamın aynı dosyaya ibrazı ile takibin devamının mümkün olduğu
 24. Faiz Hesabında Merkez Bankası avans faiz yürürlük tarihi ile bitiş tarihinin dikkate alınması hatalı
 25. Her takibin açıldığı tarih itibariyle değerlendirilmesi gerektiği
 26. IK.120/2 YETKI BELGESİ PARA ALACAĞININ TAHSILI IÇIN KULLANILIR
 27. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmese dahi itirazın kaldırılması davası açılabileceği
 28. USD Yerine Sehven TL Cinsinden Açılan Takibin Maddi Hata Nedeniyle Düzeltilemeyeceği
 29. Borçlunun elbirliği mülkiyeti halindeki hissesinin doğrudan satışı imkanı ve yakalanma olanağı
 30. Teminatın paraya çevrilmesi icra mahkemesi
 31. Ticarî amaçla ekilen ağaçların taşınmazın mütemmim cüzü sayılmayacağı
 32. Menfi tespit davası kapsamında borçlu tarafından verilen teminat mektubu
 33. İcra memurlarının kusurlu davranışı ile ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağının bulunması
 34. Para cezası ve kamu alacaklarının tahsili hakkında İİK hükümleri uygulanmaz
 35. Yetkisiz icrada takibe dayanak belge tebliğ edilmiş ise yetkili icrada dayanak belgenin tebliğine...
 36. Talimatta kapının açılması şeklinde bir tabir olmaması nedeniyle haciz yapılmaması tazminat sebebi
 37. Kiranın Ödenme Zamanı
 38. İtirazın şirket yetkilisi ya da baroya kayıtlı bir avukat tarafından yapılması gerektiği
 39. Feragatin sehven yapıldığı hususundaki alacaklı vekilinin beyanının geçerliliğinin olmadığı
 40. ticari taksi hat satışı
 41. Tasarrufun İptaline Dair İlamın İcrası için Kesinleşmesi Gerekmez
 42. TBK. 76. Md.ne Göre Geçici Ödeme Yapılmasına İlişkin İlamların İcrası
 43. 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi
 44. İpotekli taşınmazın yeni malikinin ek takip talebiyle takibe dahil edilebileceği
 45. Ticaret Sicilden Re'sen Terkin Edilen Borçlu ile İpotek Veren Kefili Hakkında Takip Yapılamayacağı
 46. İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Olarak İcra Emri Gönderilemeyeceği
 47. İİK'nın 25/a Maddesi kapsamında çocukla şahsi münasebet tesisine ilişkin yargı kararları
 48. Çift vadeli olarak düzenlenen senetler, bono vasfında sayılamaz
 49. vekaletname konulmadan yapılan itiraz
 50. Temyizin icraya etkisi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal