Gönderen Konu: Gümrük vergisi ihale bedelinden ödenmesi  (Okunma sayısı 5058 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 977
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Gümrük vergisi ihale bedelinden ödenmesi
« : 04 Nisan 2016, 22:33:35 »
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


12. Hukuk Dairesi         2015/23515 E.  ,  2016/429 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ   İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz nedenleri yerinde değil ise de;
Alacaklı vekili icra mahkemesine yaptığı başvuruda; yediemin ücreti alacağına dayalı takipte aracın ihale yolu ile 3. kişiye satıldığını, ihale bedelinden haciz, satış masrafları ile yediemin ücreti alacaklarının kendilerine ödendiğini, kendilerine ödenen paranın öncelikli alacaklardan olduğunu, alıcının tescil işlemleri için yatırdığı Gümrük Vergisi'nin ihale bedelinden ödenmesi gerektiği gerekçesiyle, ödenen paranın dosyaya iadesi konusunda kendilerine muhtıra çıkarıldığını ileri sürerek icra müdürlüğü işlemini şikayet konusu ettiği, mahkemece alıcı tarafından ödenen gümrük vergisinin, Yargıtay 12. HD'nin 26.06.2014 tarih, 2014/ K. sayılı kararı doğrultusunda, alacaklıya ödenen paradan, muhtıra ile istenmesinin yerinde olduğu kabul edilerek şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Takip dosyası incelendiğinde;
Şikayetçi alacaklı tarafından park ücreti alacağına dayalı başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, 26.08.2013 tarihinde yapılan 1. açık artırmada .. ... ... plaka sayılı aracın 7.750 TL bedel ile 3. kişi B.. A..'a ihale edildiği, 12.09.2013 tarihli müdürlük kararı ile yediemin ücreti alacağının öncelikli alacak olduğu gerekçesiyle dosyadaki paranın takip alacaklısı şikayetçiye ödenmesine karar verildiği, 16.12.2013 tarihli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısında araç ile ilgili toplamda 6.266 TL gümrük vergisi borcu bulunduğunun bildirildiği, bunun üzerine ihale alıcısına 25.12.2013 tarihli muhtıra ile araca ilişkin toplam 6.266 TL gümrük vergisinin ödenmesi konusunda muhtıra gönderildiği, anılan işlemin iptali konusunda ihale alıcısı tarafından yapılan şikayetin mahkemece reddedildiği, kararın temyizi üzerine 12. HD'nin 26.06.2014 tarih 2014... K. sayılı kararı ile ihaleye ilişkin 25.07.2013 tarihli açık artırma şartnamesinde gümrük vergisinin ihale alıcısından tahsil edileceğine ilişkin bir kayıt bulunmadığı, gümrük vergisi ihale bedelinden ödenmesi gerektiği, ihale alıcısından istenemeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulü gerekir diye kararın bozulduğu, ..... İcra Hukuk Mahkemesi'nce bozma ilamına uyularak 18.11.2014 tarih, 2014/.... K. sayılı karar ile şikayetin kabulü ile müdürlüğün 25.12.2013 tarihli işleminin iptaline karar verildiği, bunun üzerine 26.12.2014 tarihinde ihale alcısının Gümrük Müdürlüğü'ne yatırdığı 6.266 TL'nin alıcıya iade edileceği gerekçesiyle şikayetçi alacaklı tarafa muhtıra gönderildiği anlaşılmıştır.

İİK'nun 140. maddesi gereğince, “satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.” Sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine aittir. Haczin talimatla uygulanması halinde sıra cetvelinin esas icra dairesince düzenlenmesi gerekir.
Somut olayda mahkemece, 12.HD'nin 26.06.2014 tarih ve 2014/.... K. sayılı kararı doğrultusunda gümrük vergisinin ihale bedelinden karşılanması gerektiği, bu nedenle alacaklı tarafa muhtıra çıkarılmasının doğru olduğu yönünde karar verilmiş ise de; ihale bedeli tüm alacakları karşılamaya yetmediğinden ve şikayetçi taraf kendi alacağının öncelikli olduğunu ileri sürdüğünden, ileri sürülen bu iddianın ise yapılacak sıra cetvelinde tartışılması mümkün olacağından, sıra cetveli yapılmadan alacaklıya muhtıra gönderilemeyeceği gözetilerek şikayetin bu yönde değerlendirilmesi ile sıra cetveli yapılması konusunda karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32