Gönderen Konu: Süresi içinde vekaletname sunulmaması ya da icazet verilmemesi halinde işlemlerin geçersiz olacağı  (Okunma sayısı 1637 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2426
  • Tşk.Sayısı: 139
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da PaylasT.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
                                                                           

ESAS NO   : 2017/2538
KARAR NO   : 2018/5844   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi 3. kişilerin icra mahkemesine yaptıkları başvuruda; İİK.'nun 89/1. maddesi gereğince kendilerine gönderilen haciz ihbarnamelerine süresinde itirazda bulunmamaları sebebiyle  gönderilen 2. haciz ihbarnamesine vekilleri  Av. Nazan A. tarafından süresinde itiraz edilmesine rağmen 3. haciz ihbarnamesi gönderilmesinin yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini talep ettikleri, mahkemece, şikayetçilerin 2. haciz ihbarnamesine itirazlarının geçersizliğine ilişkin kararı 3. haciz ihbarnamesinin kendilerine tebliği ile öğrendikleri gerekçesiyle şikayetin süreden reddine ilişkin olarak verilen kararın şikayetçiler tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizce, başvurunun İİK.'nun 16/2. maddesi gereğince bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili olduğundan süresiz şikayete tâbi olduğu ve esasının incelenmesi gerektiği belirtilerek bozulması sonrasında, mahkemece şikayetin kabulü ile 3. haciz ihbarnamesinin iptaline karar verildiği görülmüştür.

Somut olayda, mahkemenin de kabulünde bulunduğu gibi, 16.12.2013 tarihli 2. haciz ihbarnamesinin şikayetçilere 17-18.12.2013 tarihlerinde tebliğ edildiği, vekaletnamesi bulunmayan Av. Nazan A'un 24.12.2013 havale tarihli dilekçesi ile şikayetçiler adına itirazda bulunması üzerine, bir hafta içerisinde vekaletname sunması hususunda icra müdürlüğünce düzenlenen 11.06.2014 tarihli muhtıranın Av. Nazan A'a 19.06.2014 tarihinde tebliğ edildiği, ancak vekil tarafından vekaletname ya da yetki belgesi sunulmadığı, bunun üzerine, şikayetçiler tarafından Av. Nazan A'un 24.12.2013 havale tarihli dilekçesi ile 2. haciz ihbarnamesine yapmış olduğu itiraza icazet verdiklerine dair 07.10.2015 tarihinde takip dosyasına dilekçe sundukları görülmüştür.
 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun "Vekaletnamenin İbrazı" başlıklı 76/1. maddesinde; "Avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır" hükmü düzenlemiş olup, "Vekâletnamesiz Dava Açılması Ve İşlem Yapılması" başlıklı 77/1. maddesine göre ise, "vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek

koşuluyla avukatın dava açmasına veya usul işlemlerini yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf, yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır" hükmü yer almaktadır. Görüldüğü üzere, bir avukatın vekaletnamesiz işlem yapması olanaklı değildir (YHGK. 2011/11-779 Esas, 2011/786 Karar, 14.12.2011 Tarih)

O halde, yukarıda açıklanan usul hükümleri gereğince, kendilerine haciz ihbarnamesi tebliğ edilen şikayetçi 3. kişilerin vekili olduğundan bahisle 2. haciz ihbarnamesine itiraz eden Av. Nazan A tarafından HMK.'nun 77/1. maddesi gereğince çıkarılan muhtıra ile verilen süre içerisinde vekaletname ibraz edilmediğinden, anılan avukatın bu haliyle işlem yapma olanağı bulunmamakta olup, itirazı yok hükmündedir. Şikayetçiler tarafından sonradan icazet verilmiş olması da itirazın geçerli sayılmasına sebep teşkil etmez.

O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32