Gönderen Konu: İdare mahkemesince verilen yargılama gideri ve vekalet ücretinin ödenmesine dair ilamların icrası  (Okunma sayısı 171 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2483
  • Tşk.Sayısı: 140
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da PaylasT.C.
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2015/8021
KARAR NO   : 2017/9173   


Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın  kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

K A R A R

Borçlu vekili  İcra Mahkemesi'ne başvurusunda   takip dayanağı   ilamda   yargılama gideri ve vekalet ücreti  dışında  likit bir alacak bulunmadığından  icra emrinde talep edilen asıl alacağın bu nedenle talep edilemeyeceğini,  yargılama  gideri ve vekalet ücretinin ise ilamın  kesinleşmemesi  sebebiyle takibe konulamayacağından bahisle   icra emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece takip konusu ilam kesinleşmediğinden ilamda hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücretinin talep edilemeyeceği, icra emrinde talep edilen diğer alacak kalemleri  hakkında  ise  ilamda eda hükmü bulunmadığından bahisle takibin iptaline karar verilmiştir.  Hüküm alacaklı vekili  tarafından temyiz edilmiştir.

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

HGK.’nun 08.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E. - 1997/776 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla, hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. O nedenle, İcra Mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez. 

Somut olayda; 202.72 TL yargılama gideri, 750,00 TL vekalet ücreti ve   6444,13 TL asıl alacak ve 682 TL diğer alacakların tahsili  için ilamlı icra takibi başlatıldığı,  icra takibinin dayanağı olan idare mahkemesi ilamında işlemin iptaline karar verildiği, yargılama gideri ve avukatlık ücreti dışındaki kısımların eda hükmünü içermediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle Mahkemenin  yargılama gideri ve avukatlık ücreti dışındaki alacağa ilişkin dayanak ilamda eda hükmü bulunmadığı ve likit bir miktarı içermediğinden  6444,13 TL asıl alacak ve 682 TL diğer  alacaklar  adı altında talep edilen alacak kalemleri yönünden takibin iptali hükmü doğrudur. İlamda yargılama gideri ve avukatlık ücreti  hakkında eda hükmü mevcuttur. Diğer  yandan  idare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı  İYUK 28/1) kesinleşmeden takibe konulamaz. Bunun dışındaki idare mahkemesinden verilen ilamların kesinleşmeden takibe konulamayacağına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından yargılama gideri ve vekalet ücretinin takibe konulması için ilamın kesinleşmesi gerekmediğinden mahkemece bu alacak (ilamdaki yargılama gideri  ve vekalet ücreti)  kalemleri yönünden  şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken   takibin tümden iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
   
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle  İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca  İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32