Gönderen Konu: İflastan Sonra Borçlunun Masaya Ait Mallar Üzerindeki Tasarrufu Alacaklılara Karşı Hükümsüz Olur.  (Okunma sayısı 1949 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2483
 • Tşk.Sayısı: 140
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da PaylasKural olarak, İİK 'nın 191. maddesi gereğince borçlunun iflas açıldıktan sonra masaya ait mallar üzerinde her türlü tasarrufu alacaklılara karşı hükümsüz olup, müflisin masa malları üzerindeki tasarruf yetkisi iflas ile kısıtlandığından, aynı Kanun’un 226. maddesinde de masanın kanuni mümessilinin iflas idaresi olduğu hükmü kabul edilmiştir. Diğer anlatımla, iflasın açılmasıyla dava takip yetkisi (ve taraf sıfatı), artık müflise değil, iflas idaresine ait olup, adi tasfiyede İİK'nın 226-229 maddeleri gereği iflas masasını temsil yetkisi iflas idare memurlarına, şayet basit tasfiye (İİK.md.218) usulü benimsenmişse, bu temsil yetkisi İflas Müdürlüğüne (İflas Dairesine) aittir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi  T:23.02.2015, E:2015/1186, K:2015/1705

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2483
 • Tşk.Sayısı: 140
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
12. Hukuk Dairesi         2017/4950 E.  ,  2017/10442 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından iflas idare memurluğu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takipte, müflis şirket yetkilisinin örnek (9) nolu ödeme emrini 12.04.2016 tarihinde tebliğ alarak takibe itirazı üzerine icra müdürlüğünce takibin durdurulmasına karar verildiği, alacaklının bu kararın kaldırılmasına ilişkin şikayetinin de mahkemece tasfiye halinde şirketin taraf ehliyetinin son bulmayacağı gerekçesi ile reddedildiği görülmektedir. Müflis iflas etmekle hak ve fiil ehliyetini kaybetmez ise de, masaya giren mallar üzerindeki tasarrufta bulunma yetkisi müflisten iflas masasına geçer. İflas masası da bu tasarruf yetkisini yasal temsilcisi olan iflas idaresi vasıtası ile kullanır (İİK m. 226/1).

İİK'nun 185/1 maddesinde rehin sahibi alacaklının, istediği takdirde iflastan sonra da masaya karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabileceği düzenlenmiştir.

Somut olayda; ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 29.02.2016 tarihinde... Tarım Tarım Ürünleri Gübre Tohum Zirai İlaç Nakliye Turizm ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin iflasına karar verildiği, alacaklı tarafından Şeneller Tarım ... Ltd. Şti. İflas İdare Memurluğu aleyhine 21.03.2016 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatıldığı, örnek (9) nolu ödeme emrinin 23.03.2016 tarihinde iflas dairesine tebliğ edildiği, takibe karşı iflas idaresince süresi içinde itiraz edilmediği sehven müflis şirkete çıkarılan ödeme emrine, müflis şirketin itirazı üzerine icra müdürlüğünce takibin durmasına karar verildiği görülmektedir.

Bu duruma göre takipde taraf olmayan müflis şirketin itirazı geçersiz olup, takip itirazsız kesinleştiğinden müdürlüğün takibin durdurulmasına ilişkin 12.04.2016 tarihli kararı yerinde değildir. Mahkemece şikayetin kabulü ile müdürlük kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32