Gönderen Konu: İcra ve İflas Kanunu'nun 140. Maddesi Kapsamında Sıra Cetveli İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları  (Okunma sayısı 1628 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2490
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


Haciz sıra cetvelinde işçi alacağının İİK. mad. 100'deki koşulları taşıması halinde, ilk hacze iştirakin mümkün olduğu ve bu durumda aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılar arasındaki sıralamanın İİK. mad. 206 uyarınca yapılacağı- Haciz sıra cetvelinde, imtiyazlı işçi alacağının belirlenmesinde, esas alınması gereken sürenin, İİK. mad. 140/3 uyarınca, hacizden önceki bir yıllık süre olduğu- İşçilerin hacizden önceki bir yıl içerisinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil iş ilişkisine dayanan tüm alacaklarının, hacze iştirak halinde birinci sırada pay alacağı, buradaki bir yıllık sürenin tespitinde, İİK. mad. 206/5 uyarınca, işçi alacağı hakkında açılmış olan davanın devam ettiği sürenin hesaba katılmayacağı-
•   23. HD. 08.07.2020 T. 8796/2539


Kurumlar tarafından maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın "sıra cetveli" niteliğinde olmadığı- Maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamaya ilişkin muvazaa iddialarının genel hükümlere göre çözülmesi gerektiği ve ispat yükünün davacıda olduğu- Mahkemece davalının alacağını ispat edemediği belirtilmişse de, davacının hangi delille davalının yaptığı muvazaayı ne şekilde ispat ettiği hususunun gerekçelendirilerek sonuca gidilmesi gerekirken kararda bu gerekçeye de yer verilmeden fiili direnme yaratarak karar verilmesinin hatalı olduğu-
•   23. HD. 07.07.2020 T. 1187/2490


Birden fazla haciz ve dolayısıyla alacaklı bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle sıra cetveli yapılarak alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerektiği-
•   12. HD. 08.06.2020 T. 5516/4074


İcra takibinin tarafı olmayan üçüncü kişilerin, tarafı olmadıkları icra takibindeki hacizlerin kaldırılmasını şikayet yoluyla icra mahkemesinden isteyemeyeceği- Bir başka takip dosyasında alacaklı olan 3. kişinin talebinin birden fazla haciz bulunması durumunda sıra cetveli düzenlenmesi ve sıra cetveline itiraz edilmesi halinde değerlendirileceği-
•   12. HD. 08.06.2020 T. 7729/3988


İcra müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin bildirilmesi üzerine davacının çalıştığı kurum tarafından maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın "sıra cetveli" niteliğinde olmadığı- Mahkemece, ilk sırada yer alan davalının alacağının muvazaalı  olduğu iddiası ile açılan davanın (TBK. mad. 19) muvazaa iddiasına dayalı iptal istemine ilişkin olduğunun kabulü ile uyuşmazlığın çözümlenmesi gerektiği, ispat yükü üzerinde bulunan, davacı yanca ispata yeterli delil ileri sürülmediği halde, salt hayatın olağan akışına dayanılarak davanın kabulüne karar verilemeyeceği-
•   23. HD. 05.02.2020 T. 6275/712


Konut kredisi sözleşmeleri sırasında teminat olarak verilen ipotek akitlerinde, konut kredisi dışındaki doğmuş ve doğacak alacaklar yönünden de ipoteğin teminat olması hususunda yazılan hükümlerin yerleşik içtihatlara göre geçersiz şart niteliğinde olduğu-
•   23. HD. 16.12.2019 T. 5428/5325


Birden fazla haciz ve dolayısıyla alacaklı bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle sıra cetveli yapılarak alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerektiği- Açtıkları tasarrufun iptali davasında, mahkemece ihtiyati haciz kararı verildiğini ve bu kararın taşınmaz kayıtlarına işlendiğini ileri süren şikayetçi haciz alacaklısının geçerli haczinin bulunup bulunmadığı icra müdürlüğünce yapılacak sıra cetveline itiraz edilmesi halinde tartışılacağından, itirazlarını ileri sürebilmesi için öncelikle icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerektiği, bu aşamadan önce haczin geçerli olup olmadığının tartışılamayacağı-
•   12. HD. 09.12.2019 T. 15141/17563


Haciz tarihinden itibaren bir yıllık süre dolmadan satış talep ederek aynı tarihte satış avansı yatıran, sonrasında satış talebini geri alan ve satış talebini geri almasından sonra tekrar satış talep eden şikayet olunan alacaklının satış talebini geri aldığı tarihten itibaren bakiye satış isteme süresi içerisinde tekrar satış talebinde bulunması gerektiği, bakiye süre içerisinde satış talebinde bulunulmayan şikayet olunanın alacaklının hacizlerinin düştüğü-
•   23. HD. 17.10.2019 T. 4661/4336


"Sıra cetvelindeki sıraya itiraza" ilişkin uyuşmazlıkların çözüm yerinin icra mahkemesi olduğu-
•   . HGK. 15.10.2019 T. 23-2250/1068


Bedeli paylaşıma konu aracın kaza sonucu pert olması ve kasko bedelinin icra dosyasına yatırılmış olması halinde araç üzerindeki hacizlerin bu kasko bedeli üzerine geçeceği-
•   23. HD. 14.10.2019 T. 4539/4202


İlk derece mahkemesince, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle İİK mad. 140 gereğince icra müdürlüğünce "sıra cetveli yapılarak" ihale alıcısının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediği belirlendikten sonra ihale alıcısı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerekeceği-
•   12. HD. 14.10.2019 T. 10962/14673


Muvazaa nedeniyle açılan sıra cetveline itiraz davasında, davalı/alacaklının savunmasında İİK mad. 94 uyarınca alacağının temini için borçlunun edinmediği taşınmazla ilgili olarak dava açtığını ve davasının kabul edilerek borçlunun taşınmazı üzerine haciz koydurduğunu ileri sürmesi ve borçlulara araç satışı yaptığını belirterek adi yazılı araç satış sözleşmesi ibraz etmesi, ayrıca borçlular tarafından davalı aleyhine ihalenin feshi ve şikayet dosyalarının da ikame edildiğini ileri sürmesi nedenleriyle mahkemece bu iddialar üzerinde durulması gerektiğinden, davalı/alacaklının İİK mad. 94 uyarınca ikame edilen dava dosyası, adi yazılı araç satış sözleşmesinde bahsedilen araçlara ait trafik tescil kayıtları, ihalenin feshi ve şikayet dosyaları celp edilip sözleşmelerin de sıhhati araştırıldıktan sonra muvazaanın varlığı konusunda yeterli inceleme yapılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği-
•   23. HD. 25.09.2019 T. 6387/3852


Banka tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takibe konu borcu ödeyerek icra dosyasını temlik alanın bu icra dosyasını bir başkasına temlik etmesi halinde, sıra cetvelinin muvazaa nedeniyle iptalini isteyen davacı, banka ve ilk temlik alan arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunun iddia etmediğinden, ikinci temlikin muvazaalı olmasının, alacağın ilk temlik alan tarafından ödendiği gerçeğini değiştirmeyeceği ve bu nedenle davanın reddi gerektiği-
•   23. HD. 16.09.2019 T. 7215/3605


Sıra cetveline itiraz davalarında davalının alacağının gerçek olduğunu ispat etmek zorunda olmasına rağmen, maaş hacizlerinde üst sıralarda bulunan alacaklar aleyhine açılan davalar genel muvazaa mahiyetinde olup bu davalarda genel ispat kurallarının geçerli olduğu, bu durumda mahkemece, davanın genel muvazaa davası olarak kabul edilip, ispat yükünün de davacıya yüklenerek uyuşmazlığın TBK'nın 19. maddesinde düzenlenmiş genel muvazaa ilkelerine uygun olarak çözümlenmesi gerekeceği-
•   23. HD. 03.07.2019 T. 7704/3178


Bozma ilamına uyulmasına karar verilmekle, bozma uyarınca inceleme yapmak ve hüküm tesis etmek konusunda, bozma, lehine olan taraf yararına usuli kazanılmış hak doğduğu, bu durumda, bozma ilamına uyan yerel mahkemenin, bozma uyarınca işlem yapmak ve karar vermek zorunda olduğu, o halde, mahkemece, hükmüne uyulan bozma ilamı uyarınca, idareye İİK'nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılmasının emredilmesine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 10.06.2019 T. 7712/9791


Şikayetçilerin, ipotek alacağının kalıp kalmadığı ve öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği-
•   12. HD. 23.05.2019 T. 1095/9020


Bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerinde şikayet olunan banka lehine konut finansmanı kredisinden kaynaklı ipotek tesis edilmiş ve şikayete konu sıra cetvelinde bankanın konut kredisinden kaynaklanan alacağı yanında, kredi kartından ve kredili mevduat hesabından kaynaklanan alacakları da ipotek kapsamına dahil edilerek, bankaya 1. sırada pay ayrıldığı, bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerindeki ipoteğin konut finansmanı kredisinin teminatı olduğu, İpotek akdinde yer alan, ipoteğin nakdi ve gayri nakdi diğer tüm kredi sözleşmelerinden kaynaklanan, doğmuş ve doğacak tüm alacakların teminatı olmak üzere tesis edildiğine ilişkin kayıtlar, yanıltıcı mahiyette olduğundan tüketici olan borçlu yönünden yazılmamış sayılacağı, bu sebeple, bankanın kredi kartından kaynaklanan alacağının ipotek kapsamında olmadığı-
•   23. HD. 21.02.2019 T. 2644/632


•   23. HD. 03.04.2018 T. 3093/2570


HMK. mad. 322/2 uyarınca, "paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi için satış yapılması gereken hâllerde, hâkimin satış için bir memuru görevlendireceği, taşınır ve taşınmaz malların satışının İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılacağı”- Satış memurunun, satışı yaptıktan sonra İİK. mad. 140 vd. uyarınca "sıra cetveli" düzenlenmesi için İİK. 100. maddesine göre bilgileri toplaması, satış bedeli üzerinde hacizler mevcut olması halinde ilk haczi koyan icra dairesine satış bedelini göndermesi ve bu şekilde sıra cetvelinin düzenlenmesi sağlanması gerektiği- Yetkisiz yerde düzenlenen belgenin sıra cetveli olarak kabul edilemeyeceği-
•   23. HD. 20.02.2019 T. 2492/578


Maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın sıra cetveli niteliğinde olmadığı- Maaş hacizlerinde üst sıralarda bulunan alacaklar aleyhine açılan davaların genel muvazaa mahiyetinde olduğu ve bu davalarda genel ispat kuralları geçerli olduğu- Mahkemece, davanın süresinde açıldığının kabulü ile ispat yükü de davacıya yüklenerek uyuşmazlığın (TBK mad. 19) genel muvazaa ilkelerine uygun olarak çözümlenmesi gerektiği, davanın yasal süresinde açılmadığının (İİK. mad. 142/1) kabulü ile reddinin hatalı olduğu-
•   23. HD. 14.02.2019 T. 3802/471


•   23. HD. 12.02.2019 T. 2103/423


Birden fazla alacaklının bulunduğu böyle durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK'nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılması ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerekeceği, alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak hususlar olup bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina etmesinin mümkün olmadığı-
•   12. HD. 22.01.2019 T. 5130/696


İİK mad. 134 hükmüne göre, alacaklı ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmesi hâlinde satış bedelini derhal veya verilen süre içinde nakden ödemek zorunda değil ise de icra takibine konu ipotek alacağının üst sınır ipoteği olup, davacının talep edebileceği miktarın üst sınırını göstermesi ve alacaklının her durumda ihale bedel farkını yatırmak zorunda olmasının (dosya alacağının 250.000,00TL ile sınırlandırıldığı, ipotekli taşınmazı ihalede alacağa mahsuben 330.000,00TL bedelle alacaklının aldığı bu durumda 80.000,00 TL fark bulunduğu) yanında, taşınmaz üzerinde ipotek alacaklısının alacağından önce gelen bir haciz ve ipotek alacağının bulunmaması dolayısıyla icra müdürü tarafından sıra cetveli yapılmasının gerekmemesi ve icra müdürünün ihale tutanağında alacaklıya ihale bedelini yatırması için bir süre vermediği hususları birlikte değerlendirildiğinde, İİK mad. 130 uyarınca ihale alıcısının ihale bedelini derhal yatırması gerektiği-
•   . HGK. 17.01.2019 T. 12-732/14


Maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın sıra cetveli niteliğinde olmadığı- Maaş hacizlerinde üst sıralarda bulunan alacaklar aleyhine açılan davaların genel muvazaa mahiyetinde olduğu ve bu davalarda genel ispat kuralları geçerli olduğu- Mahkemece, uyuşmazlığın (TBK. mad. 19) genel muvazaa ilkelerine uygun olarak çözümlenmesi gerektiği, "icra müdürlüğünce düzenlenen bir sıra cetveli bulunmadığı" gerekçesiyle "davanın usulden reddine" karar verilmesinin hatalı olduğu-
•   23. HD. 12.12.2018 T. 2124/5774


İİK'nın 140/2. maddesine göre haciz sıra cetvelindeki alacaklıların Kanun'un 206. maddesinde hangi sıraya alınacaklarsa o sıraya kaydedileceği, bu maddeye göre işçi alacağının rüçhanlı olabilmesi için ilk hacze İİK'nın 100. maddesi uyarınca iştirak şartının oluşması gerekeceği, bu durumda işçinin haciz tarihinden geriye 1 yıl içinde (davada geçen süre hariç) oluşmuş işçi alacaklarının ilk hacizden önce ödenmesi gerekeceği-
•   23. HD. 04.12.2018 T. 1272/5629


Satışa çıkarılan menkullerin, alacaklı tarafından alacağına mahsuben alınmak istenmesi ve menkul üzerinde alıcının yaptığı takip nedeniyle koydurduğu hacizden önce konulmuş, başka haciz bulunması halinde, ileride sıra cetveli yapılması gerekeceğinden ve henüz sıra cetveli yapılmamış olduğundan, ihale bedelinin alacaklının ve varsa başka haciz alacaklılarının alacağını karşılayıp karşılamadığı saptanıp, alacaklı aleyhine fark doğup doğmadığının tespit edilmesi gerektiği-
•   12. HD. 12.11.2018 T. 14617/11174


•   12. HD. 25.12.2017 T. 25983/16147


"Şikayet olunanların alacaklarının diğer malların satışından karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi" gerektiği gerekçesiyle verilen bozma üzerine "yapılan sıra cetvellerinde iddia edildiği gibi davalılara mükerrer ödeme yapılmadığı gibi .. sayılı dosyasında yapılan sıra cetveline alınarak Vergi Dairesine yapılan 157,69 TL'nin 6183 s. K. gereğince borçlunun borcuna karşılık ödendiği, davacının tasarrufun iptali kararlarından dolayı haciz konulmadığından İİK'nın 100, 138, 140 ve 206. maddelerine göre sıraya alınamayacağı, sıraya alınmamasının kanun gereği olduğu, her iki sıra cetvelinin de yasal düzenlemelere göre tanzim edildiği ve usulsüzlük olmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinin isabetli olduğu-
•   23. HD. 06.11.2018 T. 2607/5147


Asliye hukuk mahkemesinde muvazaa davasının devam etmesinin sıra cetveli düzenlenmesine engel olmayacağı- İcra dosyasındaki sıra cetveli iptal edildiğine göre icra müdürünün İİK'nun 140. maddesine göre sıra cetveli düzenlemesi gerektiği- Muvazaa davası ile sıra cetvelindeki sıraya itiraz davasının birlikte görülmesi gerekirken ayrı ayrı görülüp karar verilmesi bu sorunu doğurmuş olup sıra cetvelindeki sıraya itiraz davası kesinleştiği için icra müdürlüğünce muvazaayla ilgili davanın sonucu da gözetilerek sıra cetveli düzenlenmesi gerekeceği- İcra Müdürlüğünce yeniden sıra cetveli düzenlenmesi gerekirken aksi düşünülerek karar verilmesinin hatalı olduğu-
•   23. HD. 11.09.2018 T. 857/4119


Alıcının, ihale anında mülkiyeti iktisap edeceği, mülkiyetin alıcıya geçmesi için tapu siciline tescil gerekli olmadığı- İhale sonrası borçlu, tapuda taşınmazı üçüncü bir kişiye satsa da, bu kişinin artan ihale bedeli üzerinde hak sahibi olamayacağı, ihale bedelinin paylaştırılması sonucu artan bedelin hak sahiplerine ödenmesine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 05.07.2018 T. 2955/7431


Alacaklıya düşecek ihale bedeli, sıra cetvelinden sonra tespit edileceğinden, alacağa mahsuben alınan taşınmazlarda sıra cetveli kesinleşip, alacaklıya düşecek bedel belirlendikten sonra ve satış için yapılan masraflar düşülerek (taşınmazın 3. kişi tarafından alınması halinde olduğu gibi alacaklıya ne kadar ödeme yapılması gerekiyorsa), bu miktar üzerinden tahsil ve cezaevi harcı alınması gerektiği-
•   12. HD. 08.06.2018 T. 82/6102


Sıra cetvelini satış memurluğu değil ilk haczi koyan icra müdürlüğü yapmaya yetkili olduğundan, sıra cetveli yapılmak üzere ihaleler sonucu borçlunun hissesine düşen paranın ilk haczi koyan icra dairesine gönderilmesi gerektiğinden şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 07.06.2018 T. 9059/6079


Mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle, İİK.nun 140. maddesi gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediği belirlendikten sonra, alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerekirken, ipotek alacağının ihale bedelinden ayrıca hükme hacet kalmaksızın İİK.nun 361. maddesinin uygulanması suretiyle geri alınmasının mümkün olmadığına dair somut olaya uygun olmayan gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisinin isabetsiz olduğu-
•   12. HD. 04.06.2018 T. 2316/5710


şikayetçinin 04.05.2010 tarih ve 10:52 saatli haczi, 2. sırada alacaklısı ve 28.04.2010 tarihli haciz sahibi .... haczinden sonraki tarihli olsa bile, sıra cetveline göre 3. sırada garameten paylaştırılmasına karar verilen .... E. sayılı takip dosyası kapsamında 04.05.2010 tarihinde saat 15:08 itibariyle konulan ihtiyati haciz saati itibari ile önce bulunduğundan bu dosya alacağı ile garameye girmeksizin müstakilen 3. sırada ve .... E. sayılı takip alacağının ise 4.sırada yer alması gerektiği-
•   23. HD. 27.05.2018 T. 4533/3288


İpotek resmi senedinde ki bedelin, taşınmazın satın alınması amacıyla kullandırılan konut finansman kredisinin teminatını teşkil ettiği, ayrıca dava dışı bankaya başka sebeplerle doğmuş ve doğacak borçlarının da teminat kapsamında kalacağının ipotek akit tablosuna yazılmasına rağmen, başka ticari faaliyetleri olsa da kullanmış olduğu konut finansman kredisi bakımından tüketici sıfatına haiz olacağı, ipotek resmi senedinde belirtilen kayıtların ipotek resmi senedinin düzenlendiği tarihteki tüketici kanunu çerçevesinde haksız şart sayılacağı-
•   23. HD. 23.05.2018 T. 9743/3300


Hacizlerin ihtiyaten konulduğu dosyalarda hacizde sıranın belirlenmesinde ihtiyati haciz tarihi değil, ihtiyati haczin kesin hacze dönüşme tarihinin esas alınacağı, her iki dosyadaki ihtiyati hacizlerin kesin hacze dönüşme tarihleri aynı olduğundan ve saat itibariyle hangisinin önce olduğu belirlenemediğinden 6183 sayılı AATUHK'nin 21/1 maddesine göre sıra cetvelinin hukuka uygun olduğu-
•   23. HD. 22.05.2018 T. 236/3276


İcra müdürlüğü'nce düzenlenen ve maaş haczine ilişkin yapılan sıralamanın İİK mad. 140/1 uyarınca sıra cetveli niteliğinde olup, ispat yükünün davalıda olduğunun kabulü doğru görülmediği, muvazaa iddiasına dayalı olarak açılan iptal davasında ispat yükü yönünden uyuşmazlığın genel ilkelere göre çözülmesi gerektiği-
•   23. HD. 26.03.2018 T. 9976/3252


İcra müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK. mad. 355 uyarınca bildirilmesi üzerine, borçlunun görev yaptığı kurumca düzenlendiği anlaşılan ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın "sıra cetveli" niteliğinde olmadığı- Mahkemece sadece muvazaanın tespit ile işlemin iptaline karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken, kurum tarafından yapılan sıralamanın sıra cetveli niteliğinde olduğu kabul edilerek hüküm kurulmasının hatalı olduğu-
•   23. HD. 26.03.2018 T. 9598/2345


Yedieminlik ücretinin, muhafaza tedbirine konu takip dosyasından başka bir dosyada ayrı bir takip konusu yapılması halinde, yedieminlik ücretinin öncelikle ödenmeyeceği- Yedieminlik ücretinin satış bedelinden öncelikle ödenmesi mümkün olmadığından, satış tutarının, bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, icra dairesince alacaklıların bir sıra cetveli yapılması gerektiği-
•   12. HD. 20.03.2018 T. 29823/2756


•   12. HD. 20.03.2018 T. 29807/2760


•   12. HD. 01.03.2018 T. 29684/2170


Yedieminlik ücretinin, muhafaza tedbirine konu takip dosyasından başka bir dosyada ayrı bir takip konusu yapılması halinde, yedieminlik ücretinin öncelikle ödenmeyeceği- Yedieminlik ücretinin satış bedelinden öncelikle ödenmesi mümkün olmadığından, satış tutarının, bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, icra dairesince alacaklıların bir sıra cetveli yapılması gerektiği- Şikayete konu takip dosyasında ise icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmaksızın paranın alacaklıya (yediemin) ödendiği görüldüğünden, şikayetçi vergi dairesinin şikayette bulunmakta hukuki yararının bulunduğu-
•   12. HD. 13.03.2018 T. 29830/2450


İİK.'nun 355. maddesi uyarınca düzenlenen ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesinde tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemeyeceği, somut olayda davacının alacaklı bulunduğu ........ İcra Müdürlüğü'nün .......... Esas sayılı dosyasından borçlunun çalıştığı işyerine maaş haczi için yazılan yazıya İ.U.H.M. Sanayii A.Ş tarafından verilen cevapta; icra borcunun sıraya konduğu, ........ İcra Müdürlüğü'nün ............ Esas sayılı dosyasındaki borcun bitiminden sonra kesinti işlemine başlanacağının bildirildiği, bu yazının davacı tarafa tebliğ edilmediği, bu durumda Mahkemece, davanın süresinde açıldığının kabulü ile uyuşmazlığın TBK'nın 19. (818 sayılı BK'nın m. 18) maddesinde düzenlenmiş genel muvazaa ilkelerine uygun olarak çözümlenmesi gerekirken hangi tarih olduğu somut olarak belirtilmeksizin ve yasal dayanağı bulunmadığı halde öğrenme tarihinden itibaren davanın yasal süresinde açılmadığının kabulü ile davanın reddinin doğru olmadığı-
•   23. HD. 07.03.2018 T. 9236/2095


Davacının kendi kusuru ile alacaklısı olan A.Ş’nin borcunu icra dosyasına ödediği ve anılan şirketin üçüncü kişiye olan borcunu da -6183 s. K. mad. 79 uyarınca- ödemek zorunda kaldığı, bu nedenle alacaklısı olan şirketin sebepsiz zenginleştiği, icra dosyasında, üzerine haciz konulan bir alacak veya paraya çevrilen menkul veya gayrimenkul bir mal bulunmadığı, sıra cetvelinin, üzerinde birden fazla haciz bulunan ve alacağın karşılanması için paraya çevrilen bedelin alacakları ödemeye yetmemesi durumunda düzenlenmesi gerektiği gözetildiğinde icra memuruna atfı kabil bir kusur bulunmadığı-
•   4. HD. 07.03.2018 T. 3781/1591


İcra müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK. mad. 355 uyarınca bildirilmesi üzerine, İl Müftülüğü’nce düzenlendiği anlaşılan ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın "sıra cetveli" niteliğinde olmadığı- Hakim, tarafların ileri sürdükleri maddi vakıalar ve bunlara bağlı netice-i taleplerle bağlıysa da, hukuki tavsiflerle bağlı olmayıp, kanunları re'sen uygulayıp neticeye vardırmakla yükümlü olduğundan, mahkemece, davanın (TBK. mad. 19) muvazaa iddiasına dayalı iptal istemine ilişkin olduğunun kabulü ile ispat yükü yönünden genel ilkelere uygun olarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerektiği-
•   23. HD. 05.03.2018 T. 9022/2033


İşçi alacakları iflas halinde birinci sırada imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde İİK. mad. 100'deki koşullara sahip olmaması halinde haciz tarihi daha önce olan alacaklıların önüne geçemeyeceği-
•   23. HD. 01.03.2018 T. 8835/2020


Alacağa mahsuben yapılan ihalede, öncelikle "sıra cetveli yapılarak" ihale alıcısının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediği belirlendikten sonra ihale alıcısı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise ihale bedelini yatırmak üzere "süre verilmesi" yönünde işlem yapılması gerektiği- Sıra cetvelini düzenleme yetkisinin ilk haczi koyan icra dairesine ait olduğu, haczin talimatla uygulanması halinde, sıra cetvelinin esas icra dairesince düzenlenmesi gerektiği-
•   12. HD. 26.02.2018 T. 1130/1951


Alacaklının yasal süresi içinde usulüne uygun olarak yaptığı satış talebinin icra müdürünce reddine ilişkin kararın şikâyet yolu ile ortadan kaldırılmaması hâlinde yasal sürenin geçmesi ile özellikle sıra cetveline esas alınacak haczin düşmeyeceği-
•   . İBK. 16.02.2018 T. 4/1


Müflis borçlunun alacağa mahsuben ipotek alacaklısına ihale edilen taşınmazının tapu kaydında ipotek dışında Organize Sanayi Bölge müdürlüğü lehine konulmuş şerh ile ayrıca hacizler ve taşınmaza ait başkaca borçlar da bulunduğuna göre, şikayetçi iflas idaresinin iddialarının yapılacak sıra cetvelinde tartışılmasının mümkün olacağı- Organize Sanayi Bölge alacağının ihale bedelinden öncelikle ödenmesine yönelik müdürlük işlemi isabetsiz olduğundan, mahkemece, bu işleminin iptali ile paranın sıra cetveli yapılmak üzere iflas masasına gönderilmesine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 13.02.2018 T. 27900/1199


İhale tutanağında, ihalenin alacağa mahsuben yapıldığının belirtilmemesi ve alacaklıya ihale bedelini yatırması için 10 günlük süre verilmesi, alacaklının mahsup hakkını ortadan kaldırmayacağı, aksi düşüncenin kabulü aşırı şekilcilik olacağı-
•   12. HD. 23.01.2018 T. 26387/546


Birden fazla alacaklının bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK'nun 140.maddesi gereğince sıra cetveli yapılması ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanının tanınması gerekeceği, alacağın rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürülen diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina etmesinin mümkün olmadığı, o halde, mahkemece, İİK'nun 17/2. maddesi uyarınca, ilk haczi koyan icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerektiğine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 23.01.2018 T. 27216/556


Alacaklı banka tarafından, borçlu lehine açılmış ve açılacak, konut finasmanı kredileri, tüketici kredileri ve her türlü kredi nedeniyle borçlunun alacaklı banka'ya doğmuş ve doğacak tüm borçları yönünden ipotek tesis edileceği şeklindeki kayıtlar, yanıltıcı mahiyette olduğundan, tüketici olan borçlu açısından yazılmamış sayılması gerekeceği-
•   23. HD. 11.12.2017 T. 633/3656


Birden fazla alacaklının bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK'nun 140.maddesi gereğince sıra cetveli yapılması ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanının tanınması gerekeceği, alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak hususlar olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina etmesinin mümkün olmadığı, bir başka anlatımla alacaklıların itirazlarını ileri sürebilmesi için öncelikle sıra cetveli yapılmasının gerekeceği-
•   12. HD. 07.12.2017 T. 23247/15270


Alacağa mahsuben ihaleyi alan alacaklıların, ihale bedelinin tamamını yatırıp yatırmayacakları, ancak icra müdürlüğünce sıra cetvelinin tanziminden sonra anlaşılacağından, mahkemece, icra müdürlüğünce, öncelikle sıra cetvelinin yapılması, alacaklıların ihale bedelinin tamamını yatırmalarının gerekip gerekmediği belirlendikten sonra, alacaklılara ihale bedelini tamamen veya kısmen yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 04.12.2017 T. 24478/15055


Satışa çıkarılan taşınırın (taşınmazın) alacaklı tarafından alacağına mahsuben alınmak istenmesi ve taşınır (taşınmaz) üzerinde alıcının yaptığı takip sebebiyle koydurduğu hacizden önce konulmuş başka haciz bulunması halinde ileride sıra cetveli yapılması gerekeceğinden ve henüz sıra cetveli yapılmamış olduğundan, alacaklının alacağının ihale bedelini karşılayıp karşılamadığı saptanıp, alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilmeden ve alıcıdan önce haciz koyduran 3.kişilerin alacaklarının miktarlarının ne olduğu dahi belirlenmeden alıcı alacaklıdan ihale bedelini yatırması istenemeyeceğinden sıra cetveli yapılması gerekeceği-
•   12. HD. 16.11.2017 T. 3425/14242


İcra memuru tarafından bedeli paylaşıma konu taşınmazın satış bedeli ancak ilk haciz sahibi alacaklıya yettiğinden bahisle sıra cetveli düzenlenmeden satış bedelinin bu alacaklıya ödenmesine ilişkin kararı, teknik anlamda bir "sıra cetveli" olduğundan, diğer alacaklıların muvazaaya dayalı sıra cetveline itiraz davası açabileceği-
•   23. HD. 03.10.2017 T. 7924/2480


Satış masrafı olan yedieminlik ücretinin satış tutarından öncelikle ödenmesi gerektiği; yedieminin, ücret alacağı için müstakil bir takip başlatması ve bu dosyadan rehinli taşınırın satılması halinde ise, artık İİK. mad. 138/2 hükmü uygulanamayacağından, satış bedelinden öncelikle bu dosya alacağının ödenmesinin söz konusu olamayacağı- Satış tutarının, bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, icra dairesince, alacaklıların bir sıra cetvelinin yapılması gerektiği-
•   12. HD. 25.09.2017 T. 5916/11276


"Tüketici kredisi mahiyetinde olan konut finansmanı kredisinin teminatı olarak" düzenlenen ipotek akdinde, "taşınmazın, borçlunun bankadan kullandığı diğer kredilerin de teminatı olduğu" yönündeki kayıt, tüketiciyi aldatıcı mahiyette bulunduğundan borçlu açısından yazılmamış sayılması gereken bir kayıt olacağı, bu durumda bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerine konulan ipotek bedeli dışında borçlunun bankadan kullandığı diğer kredilerin ipotek kapsamında sayılması ve bu şekilde davanın kabulü doğru olmadığı-
•   23. HD. 21.09.2017 T. 7967/2312


İştirak halinde mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazın tapu kaydına haciz koyduran alacaklının İİK’nın 106. maddesinde öngörülen iki sene içerisinde icra mahkemesinden yetki belgesi alıp, ortaklığın giderilmesi davası açtığı, süresinde satış talebinde bulunarak satış avansını da yatırdığından sıra cetveline şikayetin reddi gerektiği-
•   23. HD. 21.09.2017 T. 8026/2315


Somut olayda kurulan ipoteğin, konut finansmanı kredisinin teminatı olarak kabul edilen ve istisna getiren kanuni düzenlemeler gözetildiğinde TMK'da düzenlenen ipotekten farklı olduğu, Tüketici Kanunu uyarınca tüketicinin korunması esas olmasından hareketle konut finansmanı kredisi teminatı dışında ipotek senedine yazılan kayıtların haksız şart olarak kabulü ile yazılmamış sayılma müeyyidesine tabi tutulacağı-
•   23. HD. 13.09.2017 T. 7190/2135


Alacağa mahsuben satılan taşınmazın, mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle İİK mad. 140 gereğince icra müdürlüğünce "sıra cetveli yapılarak" ihale alıcısının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediği belirlendikten sonra ihale alıcısı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise ihale bedelini yatırmak üzere "süre verilmesi" yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 04.07.2017 T. 17610/10038


Tahsili istenen yedieminlik ücretinin, muhafaza tedbirinin uygulandığı takip dosyasından ayrı olarak başka bir takibe konu yapıldığı, takibin itiraz edilmeksizin kesinleştiği ve paraya çevirme aşamasının tamamlandığı, bu durumda, yedieminlik ücretinin satış bedelinden öncelikle ödenmesi mümkün olmayıp, satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, icra dairesince alacaklıların sıra cetvelinin yapılması gerekeceği- Birden fazla alacaklının bulunduğu böyle durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK.nun 140.maddesi gereğince sıra cetveli yapılması ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerekeceği-
•   12. HD. 04.07.2017 T. 17868/10090


Tahsili istenen yedieminlik ücretinin, muhafaza tedbirinin uygulandığı takip dosyasından ayrı olarak başka bir takibe konu yapılması, takibin itiraz edilmeksizin kesinleşmiş ve paraya çevirme aşamasının tamamlanmış olması halinde, yedieminlik ücretinin satış bedelinden öncelikle ödenmesinin mümkün olmadığı, satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, icra dairesince alacaklıların sıra cetvelinin yapılması gerektiği- İİK. mad.100 gereğince, borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde, icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerektiği- Birden fazla alacaklının bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK.nun 140.maddesi gereğince sıra cetveli yapılması ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerektiği-
•   12. HD. 04.07.2017 T. 17867/10091


Tahsili istenen yedieminlik ücretinin, muhafaza tedbirinin uygulandığı takip dosyasından ayrı olarak başka bir takibe konu yapıldığı, takibin itiraz edilmeksizin kesinleştiği ve paraya çevirme aşamasının tamamlandığı, bu durumda, yedieminlik ücretinin satış bedelinden öncelikle ödenmesi mümkün olmayıp, satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, icra dairesince alacaklıların sıra cetvelinin yapılması gerekeceği-
•   12. HD. 03.07.2017 T. 17834/9944


Tahsili istenen yedieminlik ücreti, muhafaza tedbirinin uygulandığı takip dosyasından ayrı olarak başka bir takibe konu yapıldığından, takip itiraz edilmeksizin kesinleşmiş ve paraya çevirme aşaması tamamlandığından, yedieminlik ücretinin satış bedelinden öncelikle ödenmesi mümkün olmayıp, satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, icra dairesince alacaklıların sıra cetvelinin yapılması gerekeceği-
•   12. HD. 03.07.2017 T. 17836/9942


Sıra cetvelini düzenleme yetkisinin ilk haczi koyan icra dairesine ait olduğu- Haczin talimatla uygulanması halinde, sıra cetvelinin esas icra dairesince düzenlenmesi gerekeceği-
•   12. HD. 22.06.2017 T. 17916/9896


Yedieminin, ücret alacağı için yeni bir takip başlatması ve bu dosyadan taşınırın satılması halinde ise, artık İİK'nun 138/2. maddesinin uygulanması mümkün olmayıp, satış bedelinden öncelikle bu dosya alacağının ödenmesinin söz konusu olamayacağı, bu durumda yapılacak işin, satış bedelinin sıra cetveli yapılmak üzere ilk haczi koyan icra dairesine gönderilmesinden ya da ilk haciz satışın yapıldığı dosyadan konulmuş ise sıra cetveli yapmaktan ibaret olduğu- Birden fazla alacaklının bulunduğu böyle durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK'nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılması ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerekeceği, şikayetçinin alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği-
•   12. HD. 19.06.2017 T. 17461/9551


Tahsili istenen yedieminlik ücreti, muhafaza tedbirinin uygulandığı takip dosyasından ayrı olarak başka bir takibe konu yapıldığından, takip kesinleştiğinden ve paraya çevirme aşaması tamamlandığından, yedieminlik ücretinin satış bedelinden öncelikle ödenmesi mümkün olmayıp, satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması halinde icra dairesince alacaklıların bir sıra cetveli yapılması gerekeceği-
•   12. HD. 14.06.2017 T. 17462/9306


Yedieminin, ücret alacağı için yeni bir takip başlatması ve bu dosyadan taşınırın satılması halinde ise artık İİK'nun 138/2. maddesinin uygulanması mümkün olmayıp, satış bedelinden öncelikle bu dosya alacağının ödenmesinin söz konusu olamayacağı, bu durumda yapılacak işin, satış bedelinin sıra cetveli yapılmak üzere ilk haczi koyan icra dairesine gönderilmesinden ya da ilk haciz satışın yapıldığı dosyadan konulmuş ise sıra cetveli yapmaktan ibaret olduğu- Şikayetçinin alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği-
•   12. HD. 13.06.2017 T. 17306/9249


İhalenin feshi talebine ilişkin olarak verilecek kararın akıbetine göre, sıra cetveline yönelik şikayetin incelemesi yapılacağından, mahkemece, HMK'nun 167. maddesi gereğince sıra cetveline ilişkin şikayet hakkında ayırma kararı verilerek yargılamaya devam olunması gerekirken, her iki şikayetin birlikte görülerek karara bağlanmasının doğru olmadığı-
•   12. HD. 22.05.2017 T. 29817/7760


Dosya alacağı satış bedelinin üzerinde olduğu görüldüğünden, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması ve bu şekilde şikayetçi üçüncü kişiye, sıra cetvelindeki alacak miktarı ve sıraya yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 03.05.2017 T. 15170/7012


Şikayetçinin istemi, alacaklı bankaya ödenen paranın İİK'nun 361. maddesi gereğince başka hükme hacet kalmaksızın kendisine iadesine karar verilmesinden ibaret olup, şikayetçinin bu yönde bir talebi bulunmadığı halde, talebin aşılması sureti ile ".... haciz tarihinin ... olarak tespitine” de hükmolunması, HMK'nun 26/1. maddesi hükmüne aykırı olup, mahkeme kararının bu nedenlerle bozulması gerekir ise de, yapılan bu yanlışlığın giderilmesinin yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığı-
•   12. HD. 26.04.2017 T. 8028/6508


İhale konusu aracın kaydında birden fazla haczin bulunduğu görülmekle, şikayetçi ve diğer alacaklıların alacaklarının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdükleri diğer konular, sıra cetveli yapıldıktan sonra, sıra cetveline itiraz halinde tartışılacak hususlar olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği-
•   12. HD. 06.04.2017 T. 14300/5710


Yedieminin, ücret alacağı için yeni bir takip başlatması ve bu dosyadan taşınırın satılması halinde ise artık İİK'nun 138/2. maddesinin uygulanması mümkün olmayıp, satış bedelinden öncelikle bu dosya alacağının ödenmesinin söz konusu olamayacağı, bu durumda yapılacak işin, satış bedelinin sıra cetveli yapılmak üzere ilk haczi koyan icra dairesine gönderilmesinden ya da ilk haciz satışın yapıldığı dosyadan konulmuş ise sıra cetveli yapmaktan ibaret olduğu- Alacaklıların itirazlarını ileri sürebilmesi için öncelikle sıra cetveli yapılması gerektiği, şikayete konu takip dosyasında ise icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmaksızın paranın dağıtıldığı görüldüğünden, mahkemece, şikayetin kısmen kabulü ile icra müdürlüğünce İİK.nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılmasının emredilmesine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 06.04.2017 T. 615/5492


İcra müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK. mad. 355 uyarınca bildirilmesi üzerine, borçlunun çalışmakta olduğu kurum tarafından maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK. mad. 140/1 anlamında sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemeyeceği ve bu durumda "maaş haczinde birinci sırada yer alması gerektiğini, davalı alacaklının gerçek bir alacağı olmadığını" ileri süren davacı alacaklının açtığı davanın  (TBK. mad. 19) muvazaa iddiasına dayalı iptal istemine ilişkin olduğunun kabulü gerektiği-
•   23. HD. 23.03.2017 T. 6008/919


İİK mad. 140 uyarınca; satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapacağı- Sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine ait olduğu, haczin talimatla uygulanması halinde ise sıra cetvelinin esas icra dairesince düzenlenmesi gerektiği-
•   12. HD. 16.03.2017 T. 30757/3962


İhalenin kesinleştiği ve satış bedelinin, araç üzerindeki rehin ve haciz alacaklarının tamamını karşılamadığı görüldüğünden, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilip kesinleşecek sıra cetvelinin sonucuna göre işlem tesisi gerekirken, doğrudan paranın takip alacaklısına ödenmesinin doğru olmadığı, öte yandan, şikayetçinin iddialarının, sıra cetveli yapılmasından sonra, sıra cetveline itiraz edilmesi halinde inceleneceğinin tabii olduğu, hal böyle olunca, mahkemece, İİK'nun 17/2. maddesi hükmü doğrultusunda birden fazla alacaklı bulunması ve ihale bedelinin tüm alacakları karşılamaması nedeniyle, İİK'nun 140. maddesi gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasının emredilmesine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 02.03.2017 T. 11526/3079


Birden fazla alacaklı bulunması halinde, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacağa mahsuben ihale konusu taşınmazı satın alan alacaklının ihale bedelini yatırmasının gerekip gerekmediği belirlendikten sonra, alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilirse alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 24.02.2017 T. 11020/2670


Şikayetçinin, kendi alacağının öncelikli olduğunu ileri sürmesi halinde, bu iddia, yapılacak sıra cetvelinde tartışılması mümkün olacağından sıra cetveli yapılması ve bu şekilde şikayetçiye itirazlarını ileri sürme imkanı verilmesi gerektiği- Bu itirazlar sırasında tartışılması gereken alacağın rüçhanlı olması durumu hakkında sıra cetveli yapılmadan icra müdürlüğünün karar verilemeyeceği-
•   12. HD. 22.02.2017 T. 11311/2462


Alacağın tahsili amacıyla borçlu aleyhine başlatılan icra takibi sırasında borçluya ait taşınmazların satışından elde edilen bedelin, yaklaşık dokuz yıl süren sıra cetvelinin kesinleşmesi sürecinde nemalandırılmamış olmasının "mülkiyet hakkının ihlali" anlamına geleceği-
•   . AYM. 16.02.2017 T. 6577/0


İhalenin feshi talebine ilişkin olarak verilecek kararın akıbetine göre, sıra cetveline yönelik şikayetin incelemesi yapılacağından, mahkemece, sıra cetveline şikayet hakkında ayırma kararı verilerek yargılamaya devam olunması gerekirken, her iki şikayetin birlikte görülerek karara bağlanmasının isabetsiz olduğu-
•   12. HD. 13.02.2017 T. 23802/1753


Yedieminlik ücreti, muhafaza tedbirinin uygulandığı takip dosyasından istenmemiş, ayrı bir takibin konusu yapılmış ve takip itiraz edilmeksizin kesinleşmiş ve paraya çevirme aşaması tamamlanmış olduğundan, yedieminlik ücretinin satış bedelinden öncelikle ödenmesinin mümkün olmayacağı; olmayıp, satış tutarının, bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, icra dairesince, alacaklıların bir sıra cetvelinin yapılması gerektiği- Birden fazla alacaklının bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK'nun 140.maddesi gereğince sıra cetveli yapılması ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerektiği- Şikayetçinin alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacabileceğinden, icra müdürlüğünce "satış bedelinin İİK'nun 138/2. maddesi gereği sıra cetveli yapılmaksızın takip alacaklısına ödenmesi"ne karar verilmesinin hatalı olduğu; mahkemece, ihale bedelinin takip alacaklısına ödenmesi işleminin iptaline yönelik şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasının emredilmesine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 26.01.2017 T. 9199/1111


•   12. HD. 20.12.2016 T. 8180/25752


Şikayetçi vergi dairesine ait haciz şerhi ile birlikte başkaca hacizlerin bulunduğu aracın üçüncü kişiye ihale edildiği, ihalenin kesinleştiği ve satış bedelinin, araç üzerindeki rehin ve haciz alacaklarının tamamını karşılamadığı görüldüğünden, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilip, kesinleşecek sıra cetvelinin sonucuna göre işlem tesisi gerekirken, doğrudan paranın takip alacaklısına ödenmesinin yasal olmadığı- Şikayetçinin iddiaları; sıra cetveli yapılmasından sonra, sıra cetveline itiraz edilmesi halinde inceleneceğinden, HMK. mad. 33 şikayetçinin icra mahkemesine başvurusunun, icra müdürlüğünün sıra cetveli yapılmadan ödeme yapılması işlemine yönelik şikayet olarak kabulü ile, birden fazla alacaklı bulunduğu ve ihale bedelinin tüm alacakları karşılamadığı gözetilerek, İİK. mad. 140 gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasının emredilmesine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 24.01.2017 T. 24631/876


İhalenin kesinleştiği ve satış bedelinin taşınmaz üzerindeki ipotek ve haciz alacaklarının tamamını karşılamadığı görüldüğünden, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilip kesinleşecek sıra cetvelinin sonucuna göre işlem tesisi gerekirken, paranın doğrudan ipotek alacaklısının dosyasına gönderilmesinin hatalı olduğu- yasal değildir. Şikayetçinin iddiaları, sıra cetveli yapılmasından sonra, sıra cetveline itiraz edilmesi halinde inceleneceğinden, mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması ve ihale bedelinin tüm alacakları karşılamaması nedeniyle, İİK. mad. 140. maddesi gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasının emredilmesine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 28.12.2016 T. 22283/26288


Yedieminlik ücreti, muhafaza tedbirinin uygulandığı takip dosyasından istenmemiş, ayrı bir takibin konusu yapılmış ve takip itiraz edilmeksizin kesinleşmiş ve paraya çevirme aşaması tamamlanmış olduğundan, yedieminlik ücretinin satış bedelinden öncelikle ödenmesinin mümkün olmayacağı; olmayıp, satış tutarının, bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, icra dairesince, alacaklıların bir sıra cetvelinin yapılması gerektiği-
•   12. HD. 27.12.2016 T. 8220/26181


Şikayete konu icra müdürlüğü dosyasında borçlu şirketin üçüncü şahıstan olan alacağı üzerine haciz konulması için İİK. mad. 89/1 uyarınca haciz ihbarnamesi gönderildiği, üçüncü şahıs şirket tarafından borçlunun hakedişleri üzerine haciz tatbik edildiği, şikayetçinin ise borçlu şirketin haciz alacaklısı olup haczinin ihtiyati haciz aşamasında olduğu anlaşılmış olup sıra cetveli talep etmekte hukuki yararının bulunduğu; mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle, İİK. mad. 140 gereğince ilk haczi koyan icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerektiğine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 27.12.2016 T. 31463/26194


Sıra cetvelini düzenleme yetkisi, ilk haczi koyan icra dairesine ait olduğu, haczin talimatla uygulanması halinde sıra cetvelinin esas icra dairesince düzenlenmesi gerektiği-
•   12. HD. 21.12.2016 T. 6807/25852


Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapacağı, sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine ait olduğu, haczin talimatla uygulanması halinde sıra cetvelinin esas icra dairesince düzenlenmesi gerektiği-
•   12. HD. 20.12.2016 T. 7796/25711


Yedieminin ücret alacağı için müstakil bir takip başlatması ve bu dosyadan rehinli taşınırın satılması halinde, artık İİK.nun 138/2. maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı ve satış bedelinden öncelikle bu dosya alacağının ödenemeyeceği; bu durumda icra müdürlüğünce, satış bedelinin, sıra cetveli yapılmak üzere ilk haczi uygulayan icra dairesine gönderilmesi ya da ilk haciz satışın yapıldığı dosyadan konulmuş ise sıra cetveli yapılması gerektiği-
•   12. HD. 13.12.2016 T. 7505/25330


Ortaklığın giderilmesi kararı uyarınca yapılan satış sonrası kalan bakiye satış bedelinin, taşınmaz üzerindeki haciz alacaklarının tamamını karşılamadığı görüldüğünden, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilip kesinleşecek sıra cetvelinin sonucuna göre işlem tesisi gerekirken, doğrudan paranın vergi dairesine ödenmesinin hatalı olduğu- Alacaklının iddiaları, sıra cetveli yapılmasından sonra, sıra cetveline itiraz edilmesi halinde inceleneceğinden, mahkemece, HMK. mad. 33 şikayetçinin icra mahkemesine başvurusunun, icra müdürlüğünün sıra cetveli yapılmadan ödeme yapılması işlemine yönelik şikayet olarak kabulü ile, birden fazla alacaklı bulunduğu ve ihale bedelinin tüm alacakları karşılamadığı gözetilerek, İİK. mad. 140 gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasının emredilmesine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 24.11.2016 T. 22211/24229


Somut olayda başkaca hacizlerin de bulunduğu iddia edilen gayrimenkulun arttırmada alacaklıya ihale edildiği görüldüğünden, icra müdürlüğünce öncelikle İİK'nun 140. maddesi uyarınca sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediğinin belirlenmesi, ihale bedelinin yatırılması gerekir ise İİK'nun 133. maddesine göre işlem yapılması gerektiği-
•   12. HD. 15.11.2016 T. 23760/23602


Birden fazla alacaklı bulunması ve ihale bedelinin alacağı karşılamaması halinde, İİK. mad. 140 gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 10.11.2016 T. 17632/23322


Derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde edilmesinin zorunlu olmadığı- İcra müdürünün sıra ve derece kararı yapılmasına yer olmadığına yönelik kararı, bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili olduğundan, bu kararın, İİK. mad.16/2 uyarınca süresiz olarak şikayete konu edilebileceği-
•   12. HD. 10.11.2016 T. 17901/23324


Başkaca hacizlerin de bulunduğu iddia edilen taşınmazın, alacağa mahsuben alacaklıya ihale edilmesi halinde, İcra müdürlüğünce öncelikle İİK'nun 140. maddesi uyarınca sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediğinin belirlenmesi, ihale bedelinin yatırılması gerekir ise, İİK'nun 133. maddesine göre işlem yapılması gerektiği- HMK'nun 33. maddesi uyarınca, hukuki tavsifin hakime ait olduğu kuralı gözetildiğinde, şikayetçinin icra mahkemesine başvurusu, paraların paylaştırılmasına ilişkin şikayet olduğu kabul edilerek, mahkemece, İİK. mad. 140 gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bedelini yatırmasının gerekip gerekmediği belirlendikten sonra, alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise, alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 08.11.2016 T. 28824/23146


İhalenin kesinleştiği ve satış bedelinin, araç üzerindeki rehin ve haciz alacaklarının tamamını karşılamadığı görüldüğünden, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilip, kesinleşecek sıra cetvelinin sonucuna göre işlem tesisi gerekirken, doğrudan paranın takip alacaklısına ödenmesinin yasal olmadığı- Şikayetçinin iddiaları; sıra cetveli yapılmasından sonra, sıra cetveline itiraz edilmesi halinde inceleneceğinden, birden fazla alacaklı bulunduğu ve ihale bedelinin tüm alacakları karşılamadığı gözetilerek, İİK. mad. 140 gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasının emredilmesine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 01.11.2016 T. 4720/22676


Davalı tarafın, takip borçlusu kardeşi ... alacaklı olduğunu ve bu nedenle takibe konu senetlerin tanzim edildiğini, borcun ödenmemesi üzerine, ... adına kayıtlı bulunan taşınmaz hissesini pay temliki suretiyle devraldığını, ancak diğer bir kardeşinin açtığı tapu iptal ve tescil davası sonucunda pay temlikinin iptal edildiğini ve kardeşler arasındaki husumetin ceza kovuşturmasına da konu olduğunu savunmuş ise de, söz konusu tapu iptal ve tescil davası ile icra takibine konu senedin bir ilgisinin bulunmadığı, davalının, ceza yargılamasında, "...babadan kalma tarlamız vardı, diğer kardeşim ... hissesini satın aldım..." şeklindeki beyanı ile işbu davadaki savunmasının örtüşmediği; anılan davaların ve davalı tarafından gösterilen diğer delillerin alacağın varlığını ve gerçekliğini ispatlamaya yeterli olmadığı- Öte yandan, davalının icra takip tarihi, davacıların icra takip tarihlerinden önce ise de; davacılar ... ve ...'un alacağının 18.12.2007 tarihli banka kredi sözleşmesine, davacı ...'nun alacağının ise 01.12.2009 tarihli kooperatif borç senedine dayalı bulunduğunun anlaşıldığı; temel borç ilişkisinin kurulduğu bu tarihler itibariyle davacıların, davalıya karşı muvazaa iddiasında bulunabileceği; bu durumda, mahkemece, davalının, alacağının dayanağı olan senedin gerçek bir borç ilişkisine dayalı olarak düzenlendiğini kanıtlayamadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği-
•   23. HD. 20.10.2016 T. 212/4636


Şikayetçinin yediemin alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği- Mahkemece, birden fazla alacaklının bulunması ve ihale bedelinin alacağı karşılamaması nedeniyle, icra müdürlüğünce İİK. mad. 140 gereğince sıra cetveli yapılmasının emredilmesine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 10.10.2016 T. 25914/20999


•   12. HD. 27.10.2015 T. 13445/26139


•   12. HD. 27.10.2015 T. 13447/26140


•   12. HD. 27.10.2015 T. 13326/26004


•   12. HD. 27.10.2015 T. 13448/26128


İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İİK'nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiş olduğu, bunların dışında kalan mahkeme kararlarının kesin olduğu-
•   12. HD. 10.10.2016 T. 26344/20997


Şikayetçinin muvazaa iddiasının genel mahkemelerde görülmesi gerektiğinden icra mahkemesinde incelenemeyeceği; taşınmaz kaydına konulan ipoteklerin kendi aralarında konulduğu derecelere göre sıra cetvelinde yer alacağı; şikayetçinin ipoteğinin 2. sırada, şikayet olunan ipoteğinin ise 1. sırada olması nedeniyle şikayetçiye sıra cetvelinde pay ayrılmasının yasaya uygun olduğu-
•   23. HD. 30.06.2016 T. 1681/4070


İcra Müdürlüğü'nce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK'nın 355. madde hükmü uyarınca bildirilmesi üzerine, borçlunun çalıştığı kurumca düzenlendiği anlaşılan ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesinde tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemeyeceği- Bu sıralamanın sıra cetveli niteliğinde olduğu kabul edilerek uyuşmazlığın çözümlenmesinin hatalı olduğu- Hakim, tarafların ileri sürdükleri maddi vakıalar ve bunlara bağlı netice-i taleplerle bağlı ve fakat hukuki tavsiflerle bağlı olmayıp, kanunları re'sen uygulamakla ve neticeye vardırmakla yükümlü olduğundan, mahkemece, davanın muvazaa iddiasına dayalı iptal istemine ilişkin olduğunun kabulü ile ispat yükü yönünden genel ilkelere uygun olarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerektiği-
•   23. HD. 29.06.2016 T. 6738/4045


Davacı vasisi tarafından kısıtlı davacı adına dava açılabilmesi için TMK'nın 462/8. maddesi gereği, vesayet makamından husumete izin kararı alınması gerektiğinden, davacı vasisine, davalı aleyhine işbu sıra cetveline itiraz davasını açabilmesi için TMK'nın 462/8. maddesi uyarınca husumete izin verilip verilmediğinin vasiden sorularak, varsa bu kararı sunmak üzere kesin süre verilmesi gerektiği-  İİK'nın 83/2. madde hükmüne göre, maaş üzerinde birden fazla haciz varsa bunların icra müdürlüğünce sıraya konacağı ve sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemeyeceği-  İcra Müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK'nın 355. madde hükmü uyarınca bildirilmesi üzerine Ceza İnfaz Kurumu'nca düzenlendiği anlaşılan ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesinde tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemeyeceği-  Mahkemece, davanın TBK. 19'da düzenlenmiş genel muvazaa iddiasına dayalı iptal istemine ilişkin olduğunun kabulü ile ispat yükü yönünden genel ilkelere uygun olarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerektiği-
•   23. HD. 27.06.2016 T. 6656/3933


Satış bedellerinin taşınmazlar üzerindeki ipotek alacaklarının tamamını karşılamadığı görüldüğünden icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilip kesinleşecek sıra cetvelinin sonucuna göre işlem tesisi gerekirken, doğrudan paranın ipotek alacaklılarına alacakları oranında ödenemeyeceği-
•   12. HD. 24.06.2016 T. 2642/17800


İcra Müdürlüğü'nce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK'nın 355. madde hükmü uyarınca bildirilmesi üzerine, borçlunun çalıştığı kurumca düzenlendiği anlaşılan ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesinde tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemeyeceği- Mahkemece, davanın muvazaa iddiasına dayalı iptal istemine ilişkin olduğunun kabulü ile ispat yükü yönünden genel ilkelere uygun olarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerektiği-
•   23. HD. 22.06.2016 T. 6742/3832


İcra Müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK'nın 355. madde hükmü uyarınca bildirilmesi üzerine borçlunun çalıştığı kurumca bu madde hükmü uyarınca düzenlendiği anlaşılan ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesinde tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemeyeceği- Mahkemenin borçlunun çalıştığı kurumca yapılan bu sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesi uyarıca İcra Müdürlüğü'nce düzenlenen sıra cetveli niteliğinde olduğu kabul edilerek aynı Kanun'un 142/1. maddesi uyarınca açılan muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davalarında olduğu gibi ispat yükünün davalıda olduğunun kabulü ile uyuşmazlığın bu ilkelere göre çözümlemesinin doğru olmadığı-
•   23. HD. 22.06.2016 T. 6785/3833


İşçilik alacakları ile nafaka alacaklarından sadece bu alacak sahiplerinin haciz talebi tarihinden önceki bir yıllık alacaklarının rüçhanlı kabul edilmesi gerektiği-
•   23. HD. 16.06.2016 T. 6291/3685


Birden fazla alacaklının bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK'nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılması ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerekeceği, şikayetçinin alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği-
•   12. HD. 16.06.2016 T. 15488/17126


Borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde, icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerektiği, derece kararının yapılması için, mutlaka satış sonucu para elde edilmesinin zorunlu olmadığı- İcra müdürlüğünce "aracın satış bedeli dosyadaki rüçhanlı alacak ve satış masraflarını karşılamadığından ve artan satış bedeli dosyada bulunmadığından derece kararı yapılmasına yer olmadığı"na karar verilmişse de; şikayetçi, "kendi alacağının öncelikli olduğunu" ileri sürdüğüne göre, bu iddianın yapılacak sıra cetvelinde tartışılması mümkün olacağından, sıra cetveli yapılması ve bu şekilde şikayetçiye itirazlarını ileri sürme imkanının verilmesi gerektiği, bu itirazlar sırasında tartışılması gereken alacağın rüçhanlı olması durumu hakkında sıra cetveli yapılmadan icra müdürlüğünün karar verme yetkisinin olmadığı-
•   12. HD. 13.06.2016 T. 3320/16743


Maaş üzerinde birden fazla haciz varsa bunların icra müdürlüğünce sıraya konacağı ve sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemeyeceği- SGK tarafından düzenlendiği anlaşılan ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesinde tanımla

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2490
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Maaş üzerinde birden fazla haciz varsa bunların icra müdürlüğünce sıraya konacağı ve sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemeyeceği- SGK tarafından düzenlendiği anlaşılan ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesinde tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemeyeceği, bu durumda, maaşa konulan hacizle ilgili borcun muvazaalı olduğu iddiasına dayalı olarak açılan davanın, "sıra cetveline itiraz" davası değil, TBK'nın 19. maddesinde düzenlenmiş muvazaa iddiasına dayalı iptal istemine ilişkin olduğunun kabulü ile uyuşmazlığın bu kapsamda çözümlenmesi gerektiği-
•   23. HD. 07.06.2016 T. 3560/3454


Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesinin alacaklıların bir sıra cetvelini yapacağı, sıra cetvelini düzenleme yetkisinin ilk haczi koyan icra dairesine ait olduğu-
•   12. HD. 06.06.2016 T. 2729/15850


•   12. HD. 25.05.2015 T. 4672/14179


Sıra cetvelinin kesinleşmesi sonucunda alıcının ihale bedelini yatırması gerektiği anlaşılırsa icra müdürlüğünce buna göre işlem yapılacağı-
•   12. HD. 01.06.2016 T. 10092/15484


Borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde İİK. mad. 100 gereği icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerektiği- Birden fazla alacaklı bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK. mad. 140 gereğince sıra cetveli yapılarak alacaklılara diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerektiği-
•   12. HD. 31.05.2016 T. 13779/15302


Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesinin alacaklıların bir sıra cetvelini yapacağı- Sıra cetvelini düzenleme yetkisinin ilk haczi koyan icra dairesine ait olduğu- Borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde anılan madde hükmü gereği icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerektiği- Derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde edilmesinin zorunlu olmadığı- Hukuki tavsifin hakime ait olduğu kuralı dikkate alınarak, şikayetçi vekilinin icra mahkemesine başvurusu icra müdürlüğünün sıra cetveli yapılmadan ödeme yapılması işlemine yönelik şikayet olarak kabul edilerek, birden fazla alacaklı bulunması ve ihale bedelinin tüm alacakları karşılamaması nedeniyle, İİK'nun 140.maddesi gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 25.05.2016 T. 33894/14744


İİK'nın 83/2. madde hükmüne göre, maaş üzerinde birden fazla haciz varsa bunların İcra Müdürlüğü'nce sıraya konacağı ve sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemeyeceği, bu durum karşısında İcra Müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK'nın 355. madde hükmü uyarınca bildirilmesi üzerine davacının çalıştığı kurum tarafından maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesinde tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemeyeceği, bu durumda mahkemenin, yapılan bu sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesi uyarınca İcra Müdürlüğü'nce düzenlenen sıra cetveli niteliğinde olduğu kabul edilerek, aynı Kanun'un 142/1. maddesi uyarınca açılan muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davalarındaki ilkelere göre uyuşmazlığın çözümlenmesinin doğru olmadığı-
•   23. HD. 23.05.2016 T. 5580/3136


Sıra cetvelinde şikayetin, kural olarak şikayet edene göre sıra cetvelinde öncelikli olan ya da aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara, yani, kendisine pay ayrılan ve şikayet sonucundan etkilenecek olan alacaklılara yöneltilmesi gerektiği- Şikayete konu sıra cetvelinin 1. sırasında yer alan şikayet olunanın haczinin ilk haciz olduğu, şikayetçinin satış tarihinden önce bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerine haciz koyduğundan, 6183 s. K. mad. 21/1  uyarınca, ilk hacze iştirak hakkı bulunduğu, mahkemece, ilk haczin kamu haczi olmamasına rağmen 6183 s. K. mad. 69 uyarınca şikayetin reddinin hatalı olduğu-
•   23. HD. 12.05.2016 T. 1757/3105


Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 13.12.2010 tarih ve 9817 E, 14114 K sayılı ilamı uyarınca, ipotek alacağını temlik almak suretiyle alacaklı konumuna geçen kefilin, asıl borçlu hakkında yürüttüğü icra takibinde, asıl borçludan ancak 'yasal faiz' isteyebileceği, asıl alacaklı bankanın kredi sözleşmesine dayanarak, kredi borçlusundan isteyebileceği 'kredi (temmerit) faizi' oranından yararlanamayacağı-
•   23. HD. 10.05.2016 T. 2062/3004


•   23. HD. 17.05.2013 T. 2336/3288


Yediemin ücretinin ise, satış talep tarihine kadar olanı takip masrafı, bu tarihten satış tarihine kadar olanı ise satış masrafı olup, satış masrafı olan yedieminlik ücretinin satış tutarından öncelikle ödenmesi gerekeceği- Yedieminin, ücret alacağı için müstakil bir takip başlatması ve bu dosyadan rehinli taşınırın satılması halinde ise, artık İİK'nun 138/2. maddesinin uygulanması mümkün olmayıp, satış bedelinden öncelikle bu dosya alacağının ödenmesi söz konusu olamayacağı, bu durumda icra müdürlüğünce yapılacak işin, satış bedelinin, sıra cetveli yapılmak üzere ilk haczi koyan icra dairesine gönderilmesinden ya da ilk haciz, satışın yapıldığı dosyadan konulmuş ise sıra cetveli yapmaktan ibaret olduğu-
•   12. HD. 10.05.2016 T. 762/13767


Şikayetçi ipotek alacaklısı üçüncü kişinin geçerli haczinin bulunup bulunmadığı icra müdürlüğünce yapılacak sıra cetveline itiraz edilmesi halinde tartışılacak bir husus olup itirazlarını ileri sürebilmesi için öncelikle sıra cetveli yapılması gerekeceği, bu aşamada haczin geçerli olup olmadığının tartışılamayacağı-
•   12. HD. 05.05.2016 T. 11527/13291


Mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle, İİK'nun 140. maddesi gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bedelini yatırmasının gerekip gerekmediği belirlendikten sonra, alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 03.05.2016 T. 11097/12964


İtiraz edilmeksizin kesinleşen takip dosyasındaki alacak miktarı yönünden şikayet üzerine hesaplama yapılamayacağı-
•   12. HD. 25.04.2016 T. 33839/12011


Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesinin alacaklıların bir sıra cetvelini yapacağı (İİK. mad. 140)- Sıra cetvelini düzenleme yetkisinin ilk haczi koyan icra dairesine ait olduğu, İİK'. mad. 100 gereğince, borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde, icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerektiği, derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde edilmesinin zorunlu olmadığı-
•   12. HD. 14.04.2016 T. 32653/11189


Şikayetçinin, bir başka dosyadan yapılan takipte haciz alacaklısı olup, şikayette bulunduğu takip dosyasında usulsüz işlemler yapıldığını, ancak sıra cetvelinin düzenlenmesi halinde sıra cetvelinin tanziminden sonra ileri sürebileceği, dolayısı ile üçüncü kişi konumundaki şikayetçinin, bu aşamada anılan işlemler yönünden şikayette bulunmasının mümkün olmadığı-
•   12. HD. 13.04.2016 T. 33531/10934


İİK.nun 140. maddesi gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak, ihale alıcısı haciz alacaklısının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediği belirlendikten sonra şikayetçi alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilirse ihale bedelini yatırması için alacaklıya süre verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 13.04.2016 T. 31213/10939


İİK. mad. 101 uyarınca hacze takipsiz iştirak koşullarını taşıyan şikayetçinin İİK. mad. 206/4-C uyarınca, son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan nafaka alacağı rüçhanlı olacağından (İİK. mad. 140/3), şikayetçi alacağının nafaka kısmına münhasır olmak üzere imtiyazlı kısmının satış tarihine göre son bir yıllık süre içinde doğan bölüm olduğu, bir yıllık dönem dışında doğan nafaka alacağı bulunduğu takdirde ise rüçhansız alacak olarak hacze iştirak edeceği hususu nazara alınarak, son bir yıl içinde tahakkuk etmiş eden nafaka miktarının rüçhanlı olabileceği dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu-
•   23. HD. 07.04.2016 T. 4902/2215


İİK.nun 100. maddesi gereğince borçluya ait paranın veya satılan tutarın vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından bunun üzerine haciz konulması halinde, bu madde uyarınca icra müdürlüğünce “derece kararı” (sıra cetveli) yapılması gerekeceği; bunun için mutlaka satış sonucu para elde edilmesinin zorunlu olmadığı – Taşınmaz üzerinde, ipoteğin dışında birden fazla haciz ve başkaca borçlar da bulunması ve ihale bedelinin alacakları karşılamaması halinde, İİK.nun 140. maddesi gereğince icra müdürlüğünce “sıra cetveli” yapılması gerekeceği-
•   12. HD. 07.04.2016 T. 33058/10398


İcra ve İflas Kanun'undaki düzenlemeler de yedieminlik ücretinin takip masraflarından olduğu ve satış tutarından öncelikle alınacağı anlaşıldığı, bu sebeplerle yedieminlik ücretinin ancak takip masrafı olarak muhafaza tedbirinin uygulandığı takip dosyasından talep edilebileceği, yedieminlik ücretinin muhafaza tedbirine konu takip dosyasından başka bir dosyada ayrı bir takip konusu yapılmasının söz konusu olmadığı-
•   12. HD. 06.04.2016 T. 33428/10268


İcra müdürlüğünce yapılacak sıra cetvelinden sonra ipotek alacaklısının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediği belirlenerek ipotek alacaklısı olan ihale alıcısından alacağı temellük eden aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 05.04.2016 T. 33341/10053


İhaleye konu taşınmaz üzerinde temlik alan banka lehine ipotek bulunması halinde, icra müdürlüğünce öncelikle İİK.nun 140. maddesi uyarınca sıra cetveli yapılarak temlik alacaklısının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediğinin belirlenmesi gerektiği, ihale bedelini yatırması gerektiği belirlenirse İİK.nun 133. maddesine göre işlem yapılmasının gerekeceği-
•   12. HD. 05.04.2016 T. 33341/10053


Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde, alacaklının ihale konusu taşınmazları alacağına mahsuben aldığı, şikayetçi bankanın açtığı tasarrufun iptali davasında istemin kabulüne ve ihaleye konu ipotekli taşınmazlar üzerinde cebri icra isteme yetkisi tanınmasına karar verildiği, taşınmazlardan birinde alacağının öncelikli olduğunu ve ihale bedelinin yatırılması gerektiğini ileri sürerek şikayet yoluna başvurduğu ve mahkemece istemin kabulüne karar verildiği görülmüşse de, mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle, İİK. mad. 140 gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak sonucuna göre alacaklının ihale bedelini yatırmasının gerekip gerekmediği belirlendikten sonra, alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise, alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 28.03.2016 T. 30884/8956


Mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle, öncelikle icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediğinin belirleneceği, daha sonrasında alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere "süre verilmesi" yönünde işlem yapılması gerekeceği-
•   12. HD. 22.03.2016 T. 3536/8374


Şikayetçinin alacağının rüçhanlı olup olmadığı, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği, bir başka anlatımla alacaklıların itirazlarını ileri sürebilmesi için öncelikle sıra cetveli yapılmasının gerekeceği, hal böyle olunca, mahkeme karar gerekçesinde İİK'nun 140. maddesi gereği sıra cetveli yapılmak yönünde işlem tesisi gerektiği yasaya uygun olarak kabul ve benimsendiği halde bu kabule uygun olarak, icra müdürlüğüne sıra cetveli yapılmasının emredilmemesinin doğru olmadığı-
•   12. HD. 03.03.2016 T. 28335/6135


Birden fazla alacaklının bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK'nun 140.maddesi gereğince sıra cetveli yapılması ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerekeceği, şikayetçinin alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği, bir başka anlatımla alacaklıların itirazlarını ileri sürebilmesi için öncelikle sıra cetveli yapılmasının gerekeceği-
•   12. HD. 01.03.2016 T. 66/5853


İki ayrı takip dosyasından gönderilen haciz talimatlarının aynı gün infaz edilmesi durumunda, hangi dosyadaki haczin daha önce olduğu veya hacizlerin aynı anda yapılmış sayılıp sayılmayacağı hususunda toplanan iddialar hakkında, ancak sıra cetvelinin tanziminden sonra sıra cetveline itiraz olarak ileri sürülmesi halinde değerlendirme yapılabileceğinden, mahkemece, istemin bu nedenle reddi gerekirken, şikayetin esasının incelenerek yazılı gerekçe ile reddinin doğru olmadığı-
•   12. HD. 01.03.2016 T. 28566/5834


Birden fazla alacaklı bulunması halinde, İİK. mad. 140 gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bedelini yatırmasının gerekip gerekmediği belirlendikten sonra, alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 29.02.2016 T. 28529/5565


İcra Müdürlüğü'nce yapılan maaş hacizlerinin İİK'nın 355. madde hükmü uyarınca bildirilmesi üzerine söz konusu şirketçe İİK 83/2 madde hükmü uyarınca düzenlendiği anlaşılan maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesinde tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemeyeceği, bu durumda mahkemece yapılan bu sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesi uyarınca düzenlenen sıra cetveli niteliğinde olduğu kabul edilerek aynı Kanun'un 142/1. maddesi uyarınca açılan muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davalarında olduğu gibi ispat yükünün davalıda olduğunun kabulü ile uyuşmazlığın bu ilkelere göre çözümlenmesinin doğru olmayacağı-
•   23. HD. 24.02.2016 T. 4660/1071


Takip alacaklısının taşınmazı ihale ile satın alması ve kendisinden önce gelen başka alacaklı bulunmaması halinde, alacağı oranında satış bedelini ödemekten kaçınabileceği, "satış bedelini, alacağına mahsup edebileceği", satışa çıkarılan taşınmazın takip alacaklısı tarafından alacağına mahsuben alınmak istemesi ve taşınmaz üzerinde alıcının yaptığı takip nedeniyle koydurduğu hacizden önce konulmuş, başkaca haciz bulunması halinde ileride sıra cetveli yapılması gerekeceğinden ve henüz sıra cetveli yapılmamış olduğundan, takip alacaklısının alacağının ihale bedelini karşılayıp karşılamadığı saptanıp ve dolayısıyla takip alacaklısı aleyhine fark doğduğu tespit edilmeden takip alacaklısı olan ihale alıcısına ihale bedellerini yatırması için süre verilmesi yönündeki icra müdürlüğü kararının doğru olmadığı-
•   12. HD. 22.02.2016 T. 27753/4651


Her ne kadar icra müdürlüğünce taşınmazın satış bedeli dosyadaki rüçhanlı alacak ve satış masraflarını karşılamadığından ve artan satış bedeli dosyada bulunmadığından derece kararı yapılmasına yer olmadığına karar vermiş ise de; şikayetçi, kendisi tarafından taşınmaz üzerine konulan haczin tarihinin önce olduğunu ileri sürdüğüne göre, bu iddianın yapılacak sıra cetvelinde tartışılması mümkün olacağından sıra cetveli yapılması ve bu şekilde şikayetçiye itirazlarını ileri sürme imkanı verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 17.02.2016 T. 829/4198


Şikayetçi haciz alacaklısının, rehin alacağına yönelik itirazlarının değerlendirilmesinin, ancak rehin alacağının sıra cetveli yapılarak belirlenmesi ve şikayetçiye sıra cetveline itiraz hakkının tanınması ile mümkün olduğu, bu durumda, icra müdürlüğünce satış bedelinden elde edilen paranın tümünün sıra cetveli yapılması için ilk haczi koyan icra müdürlüğüne gönderilmesi gerekirken, sıra cetveli yapılmaksızın rehin alacaklısına ödeme yapılmasının doğru olmadığı-
•   12. HD. 08.02.2016 T. 25809/2972


Haczin talimatla uygulanması halinde "sıra cetvelinin esas icra dairesince" düzenlenmesi gerekeceği-
•   12. HD. 28.01.2016 T. 32408/2565


Sıra cetveline şikayete ilişkin davada, adı geçen kişinin garame bedeli şikayet konusu edildiğinden öncelikle o kişinin davaya katılımının sağlanması gerekeceği-
•   23. HD. 25.01.2016 T. 2832/336


Birden fazla alacaklının bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK.nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılarak alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerekeceği- Taşınmazı alacağa mahsuben satın alan alacaklıya ihale bedelini yatırması için çıkartılan muhtıranın iptali amacıyla alacaklının icra mahkemesine yaptığı şikayet sonucu muhtıranın iptaline dair verilen kararın, ipotek alacaklısının bu şikayette taraf olmaması nedeniyle ipotek alacaklısı yönünden kesin hüküm teşkil etmeyeceği-
•   12. HD. 18.01.2016 T. 24344/997


İhale bedeli tüm alacakları karşılamaya yetmediğinden ve şikayetçi taraf kendi alacağının öncelikli olduğunu ileri sürdüğünden, ileri sürülen bu iddianın ise yapılacak sıra cetvelinde tartışılması mümkün olacağından, sıra cetveli yapılmadan alacaklıya muhtıra gönderilemeyeceği gözetilerek şikayetin bu yönde değerlendirilmesi ile sıra cetveli yapılması konusunda karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 12.01.2016 T. 23515/429


Şikayet olunanın nafaka alacağı haczinin, haczi daha önceki tarihli olan şikayetçinin haczine iştirak koşullarını oluşturduğu, aynı derece içerisinde şikayet olunanın, bedeli paylaşıma konu taşınırın satış bedelinin icra veznesine girdiği tarihten önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan nafaka alacaklarının İİK. mad. 206/4-C' deki imtiyazlı durumu nedeniyle satış bedelinden öncelikli olarak karşılanması gerektiği; para artması durumunda artan paranın, şikayet olunanın alacağının anılan imtiyazdan yararlanmayan kısmı ile şikayetçinin alacağı arasında garameten paylaştırılması gerektiği- Nafaka alacağı için icra takibine başlandığı, bedeli paylaşıma konu taşınır üzerine haciz koydurulduğu anlaşılmış olup; şikayet olunanın, şikayetçi tarafından haciz konulan taşınır üzerine haciz koydurmasının, bu hacze iştirak iradesini içerdiği-
•   23. HD. 30.12.2015 T. 5578/8620


İhale konusu aracın kaydında idarenin haczi ile şikayetçinin rehninin bulunduğu ve şikayetçinin, rehin alacağı olduğunu iddia ettiği görüldüğünden, şikayetçinin alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdüğü diğer hususlar, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olup, bu aşamada İdare'nin sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği-
•   12. HD. 22.12.2015 T. 21375/32522


Tahsili istenen yedieminlik ücretinin, muhafaza tedbirinin uygulandığı takip dosyasının değil ayrı bir takibin konusu yapıldığı, takibin itiraz edilmeksizin kesinleştiği ve paraya çevirme aşamasının tamamlandığı, bu durumda, yedieminlik ücretinin satış bedelinden öncelikle ödenmesi mümkün olmayıp, satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması halinde icra dairesince alacaklıların bir sıra cetveli yapılmasının gerekeceği-
•   12. HD. 22.12.2015 T. 22134/32541


İİK. mad. 140 gereğince, satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse, ilk haczi koyan icra dairesinin sıra cetvelini yapması gerektiği-  Alacaklı tarafından yapılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, şikayetçinin alacaklı ya da borçlu sıfatı bulunmamakta olup, şikayetçi rehin alacaklısının "yediemin ücretinin yüksek olduğu, rüçhanlı alacaklı olmadığı" itirazlarının ancak yapılacak sıra cetvelinde ileri sürmesi mümkün olduğundan, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerektiği-
•   12. HD. 21.12.2015 T. 21873/32238


Mahkemece, İİK'nın 140. maddesinin 2. fıkrasında 206. maddeye atıf yapılmış ise de bu maddedeki imtiyazların sadece aynı sıradaki hacze iştirak eden ve kamu alacağı sahibi olmayan alacaklılara karşı ileri sürülmesinin mümkün olduğu gözetilerek, ipotek alacaklısının alacağı ayrıldıktan sonra, kalan bedelden sıra cetvelinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Uzunmehmet Vergi Dairesine ayrılan ve adı geçen şikayet olunanlar tarafından itiraz edilmeyen miktarların adı geçen şikayet olunanlara ayrılması, uzman bir bilirkişiden şikayetçinin İİK'nın 206. maddesinin 4/A fıkrası da gözetilerek, belirlenecek imtiyazlı alacak miktarı ile ilgili rapor alınması, kalan paradan şikayetçinin imtiyazlı alacak miktarının ödenmesi, varsa artan kısmın şikayet olunan T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye ayrılmasına karar verilmesi gerekeceği- Sıra cetveline yönelik şikayetlerde icra mahkemesi, önüne gelen şikayetleri sonuçlandırmak ve icra müdürüne bu yönde talimat vermekle görevli olup, gerekçede yeni sıra cetvelinin hangi ilkelere göre düzenleneceğini belirlemesi, diğer bir anlatımla alacaklıların ne miktar için hangi sıralarda yer alması gerektiğinin saptaması, cetvelin hukuka uygun olmayan kısımlarının gösterilmesi, bu çerçevede işlem yapılması için icra müdürüne (İİK'nın 17/1 maddesi hükmüne kıyasen) talimat vermesi gerektiğinden, iptal nedenlerinin gerekçede belirtilmesi ve hüküm fıkrasında gerekçe tekrar edilmeden sıra cetvelinin iptaline karar vermekle yetinilmesi ve eda hükmü kurulmaması gerekeceği-
•   23. HD. 07.12.2015 T. 535/7894


Birden fazla alacaklı bulunması ve ihale bedelinin tüm alacakları karşılamaması nedeniyle, İİK. mad. 140 gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 30.11.2015 T. 18683/29819


•   12. HD. 18.06.2015 T. 13754/17030


Alıcının yaptığı takip nedeniyle koydurduğu hacizden önce konulmuş başka haciz bulunması halinde ileride sıra cetveli yapılması gerekeceğinden ve henüz sıra cetveli yapılmamış olduğundan, alacaklının alacağının ihale bedelini karşılayıp karşılamadığı saptanıp ve dolayısıyla alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilmeden ve alıcıdan önce haciz koyduran 3. kişilerin alacaklarının miktarlarının ne olduğu dahi belirlenmeden alıcı alacaklıya ihale bedelinin yatırılması için süre verilip süre sonunda da bedel yatırılmadığı gerekçesiyle satışın düşürülmesi yönündeki icra müdürlüğü kararının doğru olmadığı-
•   12. HD. 26.11.2015 T. 23483/29563


Maaş hacizlerinin, İİK. mad. 355 uyarınca bildirilmesi üzerine, borçlunun çalıştığı işyerince düzenlendiği ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK. mad. 140'de tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemeyeceği, bu durumda muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davalarında olduğu gibi ispat yükünün davalıda olduğu düşünülemeyeceği, davanın  muvazaa iddiasına (TBK. mad. 19) dayalı iptal istemine ilişkin olduğu ve ispat yükü yönünden genel ilkelere uygun olarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerektiğinin kabulü ile  ispat yükü altında olan davacı tarafından davalılar arasındaki muvazaayı kanıtlayacak şekilde herhangi bir delil gösterilmediği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekeceği-
•   23. HD. 25.11.2015 T. 2253/7584


Her ne kadar icra müdürlüğünce aracın satış bedeli dosyadaki rüçhanlı alacak ve satış masraflarını karşılamadığından ve artan satış bedeli dosyada bulunmadığından derece kararı yapılmasına yer olmadığına karar vermiş ise de; şikayetçi, kendi alacağının öncelikli olduğunu ileri sürdüğüne göre, bu iddianın yapılacak sıra cetvelinde tartışılması mümkün olacağından sıra cetveli yapılması ve bu şekilde şikayetçiye itirazlarını ileri sürme imkanı verilmesi gerekeceği, bu itirazlar sırasında tartışılması gereken alacağın rüçhanlı olması durumu hakkında sıra cetveli yapılmadan icra müdürlüğünün karar verme yetkisinin olmadığı-
•   12. HD. 24.11.2015 T. 16996/29250


İİK'nun 100. maddesi gereğince derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde edilmesinin zorunlu olmadığı- Mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması ve ihale bedelinin alacağı karşılamaması nedeniyle, İİK.nun 140.maddesi gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 19.11.2015 T. 23195/28676


Birden fazla alacaklının bulunduğu böyle durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK.nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılarak alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerekeceği-
•   12. HD. 17.11.2015 T. 24229/28537


Asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne ilişkin verilen kararın davalı ve birleşen dosya davacısı tarafından temyiz edilmesi üzerine bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda; asliye hukuk mahkemesindeki davanın kabulü ile davalının alacaklı olduğu icra dosyalarındaki alacakların, yapının yasal hale getirilmesi mümkün olmadığından, bu inşaatlar nedeniyle hak edilmiş bir tutar bulunmadığından bu alacakların talep edilemez nitelikte bulunması nedeniyle sıradan çıkarılmasına ve sıra cetveline davacının itiraz etmesi, daha önce sırada yer alması gereken dava dışı tarafından açılmış bir dava bulunmaması nedeniyle dava konusu olan icra dosyasında düzenlenen sıra cetveline itirazın kabulüne karar verilmiş olmasının isabetli olduğu- Bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazlarının incelenemeyeceği-
•   23. HD. 13.11.2015 T. 11192/7290


Üzerinde başkaca hacizlerin de bulunduğu aracın ihalesinin kesinleştiği ve satış bedelinin, araç üzerindeki rehin ve haciz alacaklarının tamamını karşılamadığı anlaşılmakta olup, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmaksızın bakiye ihale bedelinin rehin alacaklısına ödenmesine karar verilmişse de; şikayetçi alacaklı, kendi alacağının öncelikli olduğunu ileri sürdüğüne göre, bu iddianın yapılacak sıra cetvelinde tartışılması mümkün olacağından sıra cetveli yapılması ve bu şekilde şikayetçiye itirazlarını ileri sürme imkanı verilmesi gerektiği, alacağın rüçhanlı olması durumu hakkında sıra cetveli yapılmadan icra müdürlüğünün karar verme yetkisinin olmadığı-
•   12. HD. 12.11.2015 T. 14196/27810


Kesinleşme tarihlerine göre daha önce tarihli olan şikayet olunanın alacaklı olduğu icra dosyasının 1. sırada sıra cetvelinde yer almasının ve hacze iştirak koşulları oluşmadığından asıl ve birleşen dosya şikayetçilerinin alacaklı olduğu dosyaların garameten paylaştırmaya dahil edilmemesinin usul ve yasaya uygun olduğu-
•   23. HD. 11.11.2015 T. 746/7198


Haciz koyduran alacaklının taşınmazı ihale ile satın alması ve kendisinden önce gelen başka alacaklı bulunmaması halinde, alacağı oranında satış bedelini ödemekten kaçınabileceği, "satış bedelini, alacağına mahsup edebileceği", satışa çıkarılan taşınmazın alacaklı tarafından alacağına mahsuben alınmak istemesi ve taşınmaz üzerinde alıcının yaptığı takip nedeniyle koydurduğu hacizden önce konulmuş, başka haciz bulunması halinde ileride sıra cetveli yapılması gerekeceğinden ve somut olayda henüz sıra cetveli yapılmamış olduğundan, alacaklının alacağının ihale bedelini karşılayıp karşılamadığı saptanıp ve dolayısıyla alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilmeden ve alıcıdan önce haciz koyduran üçüncü kişilerin alacaklarının miktarlarının ne olduğu dahi belirlenmeden alıcı-alacaklıya ihale bedelini yatırması için süre verilmesinin isabetsiz olduğu- Mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle İİK. mad. 140 gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak, alacaklının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediği belirlendikten sonra; alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 05.11.2015 T. 14512/26971


Sıra cetvelinde yer alan bir alacaklının diğer alacaklıların alacağının esas ve miktarına itiraz edebilecekleri düzenlendiğinden, sıra cetveline itiraz davasında takip borçlusunun davalı sıfatı olmadığı gerekçesiyle, dahili davalı hakkındaki davanın pasif husumet ehliyetine ilişkin dava şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmesi gerektiği-
•   23. HD. 04.11.2015 T. 9132/7046


İhale konusu aracın kaydında birden fazla haczin bulunduğu ve şikayetçinin, yediemin alacağı olduğunu iddia ettiği görülmekle şikayetçinin alacağının rüçhanlı olup olmadığı ve öne sürdüğü diğer hususların sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olduğu- Mahkemece, sıra cetvelinin kesinleşip kesinleşmediğini araştırarak, sıra cetveli kesinleşmişse, şikayetçinin sıra cetvelinde yer alıp almamasına göre karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 27.10.2015 T. 13324/26005


Alacaklıların ne miktar hak sahibi olacaklarının, yapılacak sıra cetvelinin kesinleşmesi ile belirleneceği, sıra cetveli yapılıp, ihale alıcısı olan alacaklı aleyhine fark doğduğunun tespit edilmesi, diğer bir ifade ile alacaklının ihale bedelini yatırmasının gerekip gerekmediğinin belirlenmesi gerekeceği, henüz sıra cetveli yapılmadan ve haciz koyduran üçüncü kişilerin alacaklarının miktarlarının ne olduğu dahi belirlenmeden, alacaklıdan ihale bedelini yatırmasının istenmesinin doğru olmadığı-
•   12. HD. 27.10.2015 T. 23117/25977


Sıra cetvelinin iptali istemine ilişkin uyuşmazlıkta, icra mahkemesince, ortada bir sıra cetveli olmadığı şeklinde gerekçe kurulmuşsa da, icra müdürlüğünce tanzim edilmiş olan sıra cetveli ile ilgili olarak tarafların delilleri değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği-
•   23. HD. 19.10.2015 T. 6819/6685


Şikayetçinin alacağının rüçhanlı olup olmadığı, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği- Alacaklıların itirazlarını ileri sürebilmesi için öncelikle sıra cetveli yapılması gerektiği- Mahkemece, birden fazla alacaklının bulunması ve ihale bedelinin alacağı karşılamaması nedeniyle, icra müdürlüğünce İİK.nun 140.maddesi gereğince sıra cetveli  yapılmasının emredilmesine karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 01.10.2015 T. 16690/2265


Birden fazla alacaklının bulunması ve ihale bedelinin alacağı karşılamaması durumunda; alacağının rüçhanlı olup olmadığı, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği-
•   12. HD. 01.10.2015 T. 16709/22563


 Birden fazla alacaklının bulunması ve ihale bedelinin alacağı karşılamaması durumunda; alacağının rüçhanlı olup olmadığı, sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olup, bu aşamada icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği-
•   12. HD. 01.10.2015 T. 16690/22565


Mahkemece, şikayetin kabulü ile birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle İİK.nun 140. maddesi gereğince icra müdürlüğünce yapılacak sıra cetvelinden sonra ipotek alacaklısının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediği belirlenerek ipotek alacaklısı olan ihale alıcısı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise ihale alıcısına ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 08.09.2015 T. 17175/20201


Şikayetçinin aynı alacak için göndermiş olduğu haciz ihbarnamesinin tarihi, ihbarnameye konu paranın icra veznesine girdiği tarihlerden önce olduğundan icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerektiği-
•   12. HD. 02.07.2015 T. 14768/18901


Taşınmazın tapu kaydına aynı gün farklı haciz şerhlerinin işlenmesi durumunda haciz şerhi daha önceki saatte işlenmiş olan alacaklının alacağının sıra cetvelinde üst sırada yer alacağından garameten paylaşım yapılamayıp düzenlenen sıra cetvelinin kanuna uygun olduğu-
•   23. HD. 01.07.2015 T. 8655/5098


Borçluya ait taşınmazların tapu kayıtlarına göre taraflara ait hacizlerin aynı tarihte olduğu, haciz kayıtlarında saat şerhi bulunmadığı, birbirine yakın yevmiye numaralarının öncelik tespitinde esas alınmasının mümkün olamıyacağından hangi haczin önce olduğunun tespiti mümkün olmadığı, bu nedenle aynı tarihli haciz işlemleri nedeniyle tüm alacaklılara satış bedelinin garameten paylaştırılması gerektiği-
•   23. HD. 22.06.2015 T. 1551/4800


Kamu alacağı için “ödeme emri” çıkarılmadan haciz uygulanması ve diğer cebren tahsil yollarına başvurulmasının yasal kabul edilemeyeceği- Ödeme emrinin vergi borçlusu şirkete tebliğ edildiğine dair dosyaya bir belge sunulmadığı gibi, vergi borçlusu şirket ortağına gönderilen ödeme emrinin de sıra cetvelinin tanzim ve sıra cetveline itiraz davasının açılma tarihinden sonra olduğundan, icra dairesinin düzenlediği sıra cetvelinin hatalı olduğu-
•   23. HD. 22.06.2015 T. 7859/4763


Takipte 3.kişi konumunda olan şikayetçi rehin alacaklısının icra mahkemesine başvurusunda, "yediemin ücreti alacağının fazla talep etmesi" üzerine, mahkemece "icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerektiğine" karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 04.06.2015 T. 4900/15409


İhale alıcısı alacaklının, rüçhanlı ipotek alacağının belirlenmesine yönelik itirazlarının çözümü ancak ipotek alacağının sıra cetveli yapılarak belirlenmesi ve sıra cetveline itiraz hakkı verilmesi ile mümkün olduğu-
•   12. HD. 12.05.2015 T. 7828/13356


İcra Müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK'nın 355. madde hükmü uyarınca bildirilmesi üzerine EÜAŞ tarafından maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK'nın 140/1.maddesinde tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olmadığı-
•   23. HD. 07.05.2015 T. 4725/3428


Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesinin, alacaklıların bir sıra cetvelini yapması gerekeceği, sıra cetvelini düzenleme yetkisinin ilk haczi koyan icra dairesine ait olduğu-
•   12. HD. 04.05.2015 T. 1453/12318


İcra Müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK'nın 355. madde hükmü uyarınca bildirilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce bu madde hükmü uyarınca düzenlendiği anlaşılan ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesinde tanımlanan sıra cetveli niteliğinde olduğundan söz edilemeyeceği, bu durumda Mahkemenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan bu sıralamanın İİK'nın 140/1. maddesi uyarıca İcra Müdürlüğü'nce düzenlenen sıra cetveli niteliğinde olduğu kabul edilerek aynı Kanun'un 142/1. maddesi uyarınca açılan muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davalarında olduğu gibi ispat yükünün davalıda olduğunun kabulü ile uyuşmazlığın bu ilkelere göre çözümlenmesinin doğru olmadığı-
•   23. HD. 27.04.2015 T. 4190/2883


İşçi alacaklarının iflas halinde birinci sırada imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde İİK'nın 100. maddesindeki sayılan koşullara sahip olmaması halinde haciz tarihi daha önce olan alacaklıların önüne geçemeyeceği-
•   23. HD. 01.04.2015 T. 243/2172


Alacaklının ihaleye katıldığı durumlarda İcra müdürlüğünce öncelikle İİK'nun 140. maddesi uyarınca sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediğinin belirlenmesinin gerektiği-
•   12. HD. 24.03.2015 T. 32102/6955


Mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle İİK.nun 140. maddesi gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacaklının (alıcının) ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediği belirlendikten sonra alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesinin gerekeceği-
•   12. HD. 24.03.2015 T. 31449/6985


Sıra cetvelini düzenleme yetkisinin ilk haczi koyan icra dairesine ait olduğu- Haczin talimatla uygulanması halinde sıra cetvelinin esas icra dairesince düzenlenmesi gerektiği-
•   12. HD. 23.03.2015 T. 33998/6768

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2490
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Şikayetçinin sıra cetveli yapılması ve buna itiraz iddialarının sıra cetveline itiraz olarak ileri sürülmesi gerektiği-
•   12. HD. 23.03.2015 T. 33843/6761


Birden fazla alacaklı bulunması ve ihale bedelinin alacağı karşılamaması nedeniyle, İİK.'nun 140.maddesi gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerektiği, alacaklının, kendi alacaklarının öncelikli olduğunu ileri sürdüğü iddialarının yapılacak sıra cetvelinde tartışılmasının mümkün olacağı-
•   12. HD. 17.03.2015 T. 31377/6198


İcra dairesinin, üçüncü kişi nezdinde borçluya ait alacak üzerine konan hacizlerle ilgili bilgiyi üçüncü kişiden alıp yapacağı sıra cetveline göre parayı alacaklılara paylaştırması gerektiği- Üçüncü kişiden gelen paranın dosya alacaklısına ödenmiş olmasının sıra cetveli yapılmasına engel olmadığı-
•   12. HD. 17.03.2015 T. 32019/3124


•   12. HD. 17.02.2015 T. 32019/3124


Mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle İİK.nun 140. maddesi gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına ilişkin talebin kabulüne karar verilmesi gerekirken, alacağa mahsuben alınmasına rağmen, "şikayetin kabulü ile sıra cetveli yapılmaksızın satış bedelinin Adana 10. İcra Müdürlüğü'nün 2013/2229 esas sayılı dosya alacaklısına ödenmesine ilişkin kararın iptaline" şeklinde kabul kararının isabetsiz olduğu-
•   12. HD. 17.03.2015 T. 31389/6128


İhale tarihi itibariyle temlik alacaklılarının alacağı, ihale bedelinden yüksek olduğundan, alıcının ihaleyi alacağa mahsuben alma hakkını haiz olduğu ve bu nedenle ihale tutanağında ve şikayete konu icra müdürünün işleminde ihale farkının temlik alacaklılarından istenmesinin isabetsiz olduğu-
•   12. HD. 12.03.2015 T. 3215/5647


İhale konusu taşınmazın sicil kaydının incelenmesinden, taşınmaz üzerinde alacaklı banka da dahil olmak üzere 3. kişilerce de konulmuş başkaca hacizlerin bulunduğunun ve alacaklı banka lehine birinci ve ikinci dereceden tesis edilmiş ipotek kaydı bulunduğunun anlaşıldığı, bu durumda, icra müdürlüğü tarafından İİK.nun 140.maddesi gereğince sıra cetveli yapılmasının zorunlu olduğu, ancak sıra cetveli yapılmadan, sıra cetvelinin yapılabilmesi için ihale bedelinin yatırılmasının istenmesinin doğru olmadığı-
•   12. HD. 12.03.2015 T. 2583/5687


İl özel idaresince ihtiyati haciz konulan teminat mektubu, nakit paraya çevrilerek sıra cetveli yapılmak üzere icra dosyasına gönderildiğinden, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmak üzere paranın ilk haciz koyan icra dairesine gönderilmesinin gerekeceği, bu nedenle haczin kalktığından hareketle, icra müdürlüğünce paranın il özel idaresine gönderilmesinin doğru olmadığı-
•   12. HD. 05.03.2015 T. 29403/4789


Yabancı davacının, davaya katılanın veya icra takibinde bulunanın vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık (mütekabiliyet) var ise, bu kişiyi teminattan muaf tutulacağı-Mahkemece Türkiye ile yapılan sözleşmenin Adalet Bakanlığına gönderilerek, sözleşmedeki muafiyetin Malezya'nın bağımsızlığını kazanmasıyla geçersiz hale gelip gelmediğinin sorulması gerektiği- Alacaklıların ne miktar hak sahibi olacaklarının, yapılacak sıra cetvelinin kesinleşmesi ile belirleneceği, bu nedenle sıra cetveli yapılıp, ihale alıcısı (alacaklı) aleyhine fark doğduğunun tespit edilmesinin, diğer bir ifade ile alacaklının ihale bedelini yatırmasının gerekip gerekmediğinin belirlenmesinin gerekeceği, henüz sıra cetveli yapılmadan ve haciz koyduran üçüncü kişilerin alacaklarının miktarlarının ne olduğu dahi belirlenmeden, alacaklıdan ihale bedelini yatırmasının istenmesinin doğru olmadığı-
•   12. HD. 05.03.2015 T. 29710/4930


İcra mahkemesi kararları kesin hüküm teşkil etmezler ise de, aynı takip dosyası nedeniyle, aynı konuda ve aynı taraflar arasında daha önce verilmeleri ve kesinleşmeleri koşuluyla birbirlerine karşı kesin hüküm teşkil edeceği-
•   12. HD. 03.03.2015 T. 29579/4467


Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesinin alacaklıların bir sıra cetvelini yapması gerektiği- Borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde icra müdürlüğünce derece kararı verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 17.02.2015 T. 27742/2950


Temyiz isteminin yasal süre geçtikten sonra yapılmış olması veya temyiz edilmesi mümkün olmayan bir kararın temyiz edilmiş bulunması halleri dışında yerel mahkemenin temyiz istemini reddetmek gibi bir yetkisi olmadığı- Mahkemece, sıra cetvelinde üçüncü kişinin korunmaya değer hakkı bulunmadığı yönünde verilen hükmün, adı geçenin hukukunu etkilediğinden, üçüncü kişinin temyiz isteminin incelenmesi gerekeceği- İcra müdürlüğü’nce üçüncü kişinin alacak iddiasının araştırılmasından sonra sıra cetveli yapılmasına ilişkin verilen kararın alacaklı tarafından şikayet konusu yapıldığı anlaşılmakta olup, icra müdürlüğünce, şikayet tarihi itibarı ile yapılmış bir sıra cetveli bulunmadığından ve sıra cetveli yapılmasından sonra, ilgililerin sıra cetveline itiraz ve şikayetlerini bildirmeleri mümkün olduğundan, henüz sıra cetveli yapılmadan, sıra cetveline itiraz aşamasında ileri sürülmesi ve incelenmesi gereken hususlara dayanarak ve icra takip dosya alacaklısının üçüncü kişinin geçerli bir alacağının bulunmadığından bahisle sıra cetvelinde yer almaması gerektiğine yönelik başvurusunun bu aşamada dinlenemeyeceği-
•   12. HD. 29.01.2015 T. 26909/2235


Sıra cetvelinin (derece kararının) yapılabilmesi için mutlaka satış sonucu para elde edilmesinin zorunlu olmadığı-
•   12. HD. 22.01.2015 T. 26208/1509


İcra müdürlüğünce satış sonucu icra dosyasına gelen paranın sıra cetveli yapılmadan dosya alacaklısına ödenmesi işleminin iptaline ilişkin şikayetin incelenerek sonuçlandırılması gerektiği-
•   12. HD. 20.01.2015 T. 33694/1170


Birden fazla alacaklının bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK.nın 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılarak alacaklılara diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerektiği-
•   12. HD. 15.01.2015 T. 33239/691


•   12. HD. 12.01.2015 T. 23591/157


Sıra cetveline yönelik şikayetlerde İcra Mahkemesi, önüne gelen şikayetleri sonuçlandırmak ve icra müdürüne bu yönde talimat vermekle görevli olup, gerekçede yeni sıra cetvelinin hangi ilkelere göre düzenleneceğini belirlemesi, diğer bir anlatımla alacaklıların ne miktar için hangi sıralarda yer alması gerektiğini saptaması, cetvelin hukuka uygun olmayan kısımlarını göstermesi, bu çerçevede işlem yapılması için İcra Müdürüne talimat vermesi (İİK'nın m. 17/1) gerektiğinden, iptal nedenlerinin gerekçede belirtilmesi ve hüküm fıkrasında gerekçe tekrar edilmeden sıra cetvelinin iptaline karar vermekle yetinilmesi ve eda hükmü kurulmaması gerektiği-
•   23. HD. 22.12.2014 T. 9894/8359


Takipte taraf olmayıp 3. kişi konumunda olan başka takip dosyası alacaklısı şikayetçinin talebinin; araçlar üzerinde birden fazla haciz bulunması durumunda İİK'nun 140. maddesine göre sıra cetveli düzenlenmesi ve sıra cetveline itiraz edilmesi halinde değerlendirileceği-
•   12. HD. 17.11.2014 T. 20515/27321


Satış bedelinin bütün alacaklıların alacağını karşılamaya yetmemesi halinde, icra müdürünün sıra cetveli yapmak zorunda olduğu (İİK. mad. 100; 140)-
•   12. HD. 17.11.2014 T. 20829/27411


•   12. HD. 11.06.2014 T. 14452/16958


•   12. HD. 04.03.2014 T. 3229/6057


Satış bedelinin bütün alacaklıların alacağını karşılamaya yetmemesi halinde, icra müdürünün sıra cetveli yapmak zorunda olduğu (İİK. mad. 100; 140)- Şikayetçinin haczinin geçerli olup olmadığı sıra cetveli yapıldıktan sonra itiraz halinde tartışılacak bir husus olduğundan, haczin geçersizliği nedeniyle icra müdürlüğünün sıra cetveli düzenlemekten imtina edemeyeceği-
•   12. HD. 12.11.2014 T. 29522/26941


Birden fazla alacaklı bulunduğu böyle durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK.nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılarak alacaklılara diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanının tanınmasının gerekeceği-
•   12. HD. 15.09.2014 T. 17432/21281


Sıra cetveline itiraz edilmesi nedeniyle alacaklıya ödenmeyen paranın icra müdürünce banka hesabına yatırılması sonucu elde edilen faiz geliri, tahsilat niteliğinde olmadığından, bu para üzerinden tahsil harcı kesilmesinin yasal dayanağının olmadığı-
•   12. HD. 10.09.2014 T. 16120/20887


Birden fazla alacaklı bulunması halinde, İİK'nın 140. maddesi gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise, alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 10.09.2014 T. 16852/20888


Mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle İİK.nun 140. maddesi gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak şikayetçinin ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediği belirlendikten sonra şikayetçi aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise şikayetçiye ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesinin gerekeceği-
•   12. HD. 30.06.2014 T. 16257/18966


Sıra cetvelinin ise ilk haciz koyan icra dairesince yapılmasının gerekeceği, ancak satışın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılması ve ipoteğin ilk sırada olması durumunda ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibin yapıldığı icra müdürlüğünce sıra cetvelinin düzenlenmesinin tabii olduğu-
•   12. HD. 18.06.2014 T. 15865/17794


Satış bedelinin bütün alacaklıların alacağını karşılamaya yetmemesi halinde, icra müdürünün sıra cetveli yapmak zorunda olduğu, hacze iştirak ettiğini ileri süren şikayetçinin iddialarının ancak yapılacak sıra cetvelinde tartışılabileceği-
•   12. HD. 12.06.2014 T. 14124/17165


Sıra cetveline dahil olan her üç icra dosyasında da aynı gün haciz konulduğu, her ne kadar ayın gün konulan hacizlerin saatleri farklı olsa da, bu durumun birinin diğerine öncelikli olması sonucunu doğurmayacağı ve hacizlerin aynı zamanda yapılmış sayılacağı- Memurun birini öne almak suretiyle haciz uygulamasının, UYAP sistemine haciz kaydı sonradan girilen alacaklıya karşı öncelik hakkı vermeyeceği, aksi halin kabulü keyfi uygulamalara yol açabileceği-
•   23. HD. 21.05.2014 T. 444/3942


Üzerinde başkaca hacizlerin de bulunduğu aracın ihalesinin kesinleştiği ve satış bedelinin, araç üzerindeki rehin ve haciz alacaklarının tamamını karşılamadığı anlaşıldığından, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmaksızın bakiye ihale bedelinin MTV borcu olarak Taşıtlar Vergi Dairesi hesabına aktarılmasına karar verilmesinin isabetsiz olduğu, şikayetçi, kendi alacağının öncelikli olduğunu ileri sürdüğüne göre, bu iddianın yapılacak sıra cetvelinde tartışılması mümkün olacağından sıra cetveli yapılması ve bu şekilde şikayetçiye itirazlarını ileri sürme imkanı verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 25.04.2014 T. 9206/12307


-Sıra Cetveli -Nema
•   23. HD. 04.04.2014 T. 2083/2595


Alacağa mahsuben yapılan satışta, mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle İİK.nun 140. maddesi gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bedellerini yatırması gerekip gerekmediği belirlendikten sonra alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise alacaklıya ihale bedellerini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesinin gerekeceği-
•   12. HD. 03.04.2014 T. 6800/9824


Şikayetçi vekilinin icra mahkemesine başvurusu, "satılan menkuller üzerinde rehin hakları olduğu ve alacaklının alacağının da belirtilen miktar kadar olmadığı" yönünde olduğundan, mahkemece; icra müdürlüğünce sıra cetveli düzenlenmesi gerektiğine karar verilmesi gerekeceği (İİK. mad. 100, 140; HMK. mad. 33)-
•   12. HD. 20.03.2014 T. 5102/8180


Satış bedelinin bütün alacaklıların alacağını karşılamaya yetmemesi halinde, icra müdürünün sıra cetveli yapmak zorunda olduğu (İİK. mad. 100; 140)- Şikayet eden üçüncü kişinin, icra dosyasının tarafı olmasa da, haciz alacaklısı olması nedeniyle sıra cetveli düzenlenmesini talep etmekte hukuki yararı olduğu ve bu konudaki şikayette de aktif husumet ehliyetinin bulunduğu-
•   12. HD. 19.03.2014 T. 4895/7815


Üzerinde başkaca hacizlerin de bulunduğu aracın ihalesinin kesinleştiği ve satış bedelinin, araç üzerindeki rehin ve haciz alacaklarının tamamını karşılamadığı anlaşıldığından, şikayetçi, kendi alacağının öncelikli olduğunu ileri sürdüğüne göre, bu iddianın yapılacak sıra cetvelinde tartışılması mümkün olacağından sıra cetveli yapılması ve bu şekilde şikayetçiye itirazlarını ileri sürme imkanı verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 13.03.2014 T. 4114/7271


Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesinin alacaklıların bir sıra cetvelini yapacağı, sıra cetvelini düzenleme yetkisinin ilk haczi koyan icra dairesine ait olacağı-
•   12. HD. 11.03.2014 T. 3836/6863


Alacaklı tarafından, borçlunun murisinden intikal edecek taşınmaz hissesinin 06.08.2012 tarihinde haczedildiği, 13.07.2012 tarihli Valilik yazısı ile, taşınmazın kamulaştırma bedeli ödeneğinin geldiği, Vergi Dairesi'nin vergi borcundan kaynaklanan 6183 s. K. kapsamında kamu alacağının bulunduğu, bu nedenle 6183 s. K. mad. 21 gereğince garameten hesaplama yapılarak kamulaştırma bedelinin ödeme yer ve miktarlarının bildirilmesinin istendiği, icra müdürlüğünce, üçüncü kişinin haczinin paraya çevrilmeden sonra olması sebebiyle ilk hacze iştirak etmesinin mümkün olmadığı ve dolayısıyla satış bedelinin aralarında garamaten paylaştırılamayacağı gerekçesiyle talebi reddedilmişse de, icra müdürlüğünce, birden fazla alacaklı bulunduğu ve kamulaştırma bedelinin alacakları karşılamadığı gözönüne alınarak, öncelikle sıra cetveli yapılıp alacaklılara itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerektiği-
•   12. HD. 27.02.2014 T. 2099/5600


Alacaklı şikayetçi tarafından, tasarrufun iptali davası sonucu haciz ve satış yetkisi verilen taşınmazın alacaklıya alacağına mahsuben satıldığı ve ihalenin kesinleştiği, taşınmazın tapu kaydında başkaca hacizlerin ve ipoteklerin bulunduğu görüldüğünden, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK. mad. 140 gereğince sıra cetveli yapılarak alacaklılara diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınması gerektiği-
•   12. HD. 19.02.2014 T. 35072/4439


Üçüncü kişi tarafından gönderilen para üzerinde birden fazla haciz olması halinde icra müdürlüğünce üçüncü kişi tarafından gönderilen paranın sıra cetveli yapılmak üzere ilk haczi koyan icra dairesine gönderilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 28.01.2014 T. 36007/2230


Sıra cetveline yönelik itirazda bulunma yetkisi, bu itiraz üzerine düzenlenecek yeni sıra cetveline girme hakkı bulunan alacaklılara tanındığı, yani, bedeli paylaşıma konu mal üzerinde geçerli bir haczi ya da rehni bulunmayan alacaklının, sıra cetvelinin iptalini istemekte de hukuki yararı bulunmadığı-
•   23. HD. 21.01.2014 T. 8182/346


Haczedilen paranın bütün alacaklıların alacaklarını ödemeye yetmemesi halinde icra müdürlüğünce bir sıra cetveli yapılacağı, sıra cetveli yapılmadan, paranın şikayetçinin alacaklı olduğu dosyasına gönderilmesi söz konusu olamayacağı-
•   12. HD. 14.01.2014 T. 34616/442


Maaş haczine ilişkin, maaş haczini uygulayan borçlunun maaş aldığı makamın (örneğin; ...Milli Eğitim Müdürlüğü'nün) yaptığı işlemlerin "sıra cetveli" yerine geçip geçmeyeceği, dolayısı ile bu işleme karşı "sıra cetveline itiraz davası" açılabilip açılamayacağı-
•   23. HD. 14.01.2014 T. 7887/87


Somut olayda şikayetçi vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; alacağa mahsuben alacaklıya satışı yapılan araç üzerinde, kendilerinin rehin haklarının olmasına rağmen alacağa mahsuben yapılan satış işlemi¬nin iptaline karar verilmesini istediği anlaşıldığından, icra müdürlüğünce öncelikle İİK mad. 140 uyarınca sıra cetveli yapılarak, satışın sonuçlandırılması gerekeceği-
•   12. HD. 16.12.2013 T. 33626/40130


Birden fazla alacaklı bulunması ve mahcuzların satışı ile elde edilen paranın alacakların tamamını karşılamaması nedeniyle, İİK.nun 140.maddesi gereğince ilk haczi koyan icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 03.12.2013 T. 30764/38295


Tarafların takip dosyalarındaki bilgilerin gerekçeye alınması ile yetinilerek, uyuşmazlık konusunda açıkça ve açıklamalı bir tespit yapılmaksızın, "sıra cetvelinde usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığı" gerekçesiyle eksik, şeklî ve görünüşte gerekçe ile, hukukun genel ilkelerine, mevzuata ve yerleşik içtihatlara aykırı şekilde hüküm tesisinin doğru görülmediği-
•   23. HD. 02.12.2013 T. 7623/7622


Haciz yolu ile takiplerde düzenlenen sıra cetvelinde alacaklıların haciz tarihlerine göre sıralanması ve ilk kesin haciz sahibi alacaklı ve buna iştirak edebilecek diğer alacaklıların belirlenerek hacze iştirak derecelerinin oluşturulması gerektiği, ilk haciz kamu alacağı için konulmuş olan haciz ise, bu alacağa kamu alacağının sahibi olmayan alacaklıların iştirakinin mümkün olmadığı, 6183 s. K. mad. 69'daki koşullar varsa kamu alacağı sahibi olan bir alacaklı başka bir kamu idaresi tarafından konulan kamu alacağının haczine iştirak edebileceği, İİK. mad. 100'ün, 268/1. madde hükmünde yer alan istisna dışında, ancak bu kanuna göre yapılan icra takipleri bakımından uygulanabileceği, yani, 100. maddedeki düzenleme ile kamu alacaklarının takip ve tahsili için 6183 s. K. hükümlerine göre konulan hacizlere iştirakin, kural olarak mümkün olmadığı, ilk haciz kamu alacağı için konulmuş bir haciz değilse bu hacze, kamu alacağının, koşulları olmuş ise iştirak edebileceği, 6183 s. K. mad. 21/1'de; üçüncü şahıslar tarafından haczedilen malların paraya çevrilmesinden önce o mal üzerine kamu alacağı için haciz konulması halinde kamu alacağının hacze iştirak edeceği ve satış bedelinin garameten paylaştırılacağının kabul edildiği, bu hükmün kamu alacaklarının ilk hacze iştirakleri yönünden özel bir düzenleme olduğundan, İİK. mad. 206'nın kamu alacaklarının hacze iştirak etmesinde uygulanmayacağı, kamu alacağının hacze iştiraki açısından kamu alacağının niteliği ve ilk haczin dayandığı alacağın niteliği ile ilgili bir ayrım yapılmadığından, kamu alacağının ve ilk haczin dayandığı alacak hangi sebepten doğarsa doğsun kamu alacağının satıştan önce haciz konulmuşsa ilk hacze iştirak edeceği, İİK. mad. 140/II'de İİK. mad. 206'ya atıf yapılmışsa da, bu maddedeki imtiyazların sadece aynı derecede hacze iştirak eden ve kamu alacağı sahibi olmayan alacaklılara karşı ileri sürülebileceği, yani İİK. mad. 206'daki imtiyazların, (hacze iştirak hali hariç, -İİK. mad. 100, 101-) haciz yolu ile takiplerde düzenlenen sıra cetvellerinde, sonraki tarihli haciz sahibi alacaklıyı önceki tarihli haciz sahibi alacaklının önüne geçiremeyeceği, işçi alacaklarının iflas halinde birinci sırada imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde İİK'nın 100. maddesindeki sayılan koşullara sahip olmaması halinde haciz tarihi daha önce olan alacaklıların önüne geçemeyeceği-
•   23. HD. 29.11.2013 T. 6030/7584


Şikayetçilerin icra mahkemesine başvurusu, kendi icra takip dosyalarından konan haczin öncelikli olduğunun tespitine yani hacizlerin sırasına ilişkin şikayet niteliğinde olduğu, öncelikle İİK.140 uyarınca sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bedelini yatırmasının gerekip gerekmediğinin belirlenmesi gerekeceği-
•   12. HD. 21.11.2013 T. 28790/37040


Davacının iki yıllık süre içerisinde satış talebinde bulunmadığından haczinin düştüğü ve tekrar haciz talebinde bulunulmadığı dikkate alındığında, geçerli bir haciz olmadığından sıra cetveline itiraz davası açma sıfatı bulunmadığı-
•   23. HD. 20.11.2013 T. 4576/7250


Şikayetçinin 15.07.2008 tarihinde kesinleşen ilk haczi 1 yıllık süre içerisinde paranın dosyaya celbi istenmediğinden düşmüş ise de, 06.11.2009 tarihli müzekkere ile İİK'nun 88. maddesine uygun olarak talep ettiği ve hesapta bulunan para üzerine konulan 18.11.2009 tarihli haczinin süresinde paranın dosyaya celbinin istenmesi nedeniyle ayakta olduğu, şikayet olunan vergi dairelerinin ise bankadaki paranın süresinde dosyaya celbinin istenmesi üzerine bu dosyaya gönderilme tarihi olan 08.08.2011'den önce haciz koydukları anlaşıldığından 6183 sayılı Kanun'un 21/1. maddesi uyarınca ilk haciz olan şikayetçinin haczine iştirak koşullarının gerçekleştiği-
•   23. HD. 19.11.2013 T. 7228/7226


Şikayet olunan haczinin 26.05.2005 tarihinde kesinleştiği, alacaklının iki yıllık satış isteme süresi dolmadan 09.05.2007 tarihinde Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ortaklığın giderilmesi davası açtığı, açılan dava nedeniyle haczin düşmemiş sayılacağı, ayrıca 14.12.2006 tarihinde satış talebinde bulunulduğu, yine iki yıllık satış isteme süresi dolmadan 19.01.2009 tarihinde cüzi de olsa satış avansı yatırıldığı, bu halde 21.12.2012 tarihli sıra cetvelinin usul ve yasaya uygun olduğu-
•   23. HD. 13.11.2013 T. 6324/7072


Sıra cetveline itiraz eden alacaklının borçlu hakkında yapmış olduğu takibin ve buna bağlı olarak haczinin geçerli olması gerektiği-
•   23. HD. 31.10.2013 T. 4691/6682


Birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle İİK.nun 140. maddesi gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediği belirlendikten sonra alacaklı aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 08.10.2013 T. 23494/31644


•   12. HD. 07.03.2013 T. 31778/7973


•   12. HD. 14.01.2013 T. 24492/26


•   12. HD. 15.11.2012 T. 15343/33226


İİK. 140. maddesi gereğince, satış tutarı alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesinin alacaklıların diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürebilmeleri için bir sıra cetvelini yapacağı-
•   12. HD. 01.10.2013 T. 20601/30895


•   12. HD. 12.02.2013 T. 849/3677


•   12. HD. 24.01.2013 T. 24718/1916


•   12. HD. 17.01.2013 T. 23669/825


•   12. HD. 27.12.2012 T. 22267/40313


Sıra cetveline itiraz hakkı takip alacaklılara tanınmış ise de her alacaklının bu hakka haiz olmadığı, ancak geçerli bir haciz bulunan alacaklının sıra cetveline itiraz edebileceği-
•   23. HD. 23.09.2013 T. 5893/5649


Taşınmazların satış bedelinin taşınmazlar üzerindeki alacakların tamamının karşılamadığının görüldüğü, her ne kadar icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerekmediğine karar verilmiş ise de,şikayetçi, kendi alacaklarının öncelikli olduğunu ileri sürdüğüne göre bu iddialarının yapılacak sıra cetvelinde tartışılması mümkün olacağından sıra cetveli yapılmasının ve bu şekilde şikayetçiye itirazlarını ileri sürme imkanı verilmesinin gerekeceği-
•   12. HD. 17.09.2013 T. 19331/28902


Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin "Karar düzeltme talebi" ni kabul ederek oluşturduğu en son içtihata göre; sıra cetvelinde alacaklıların alacaklarına "ihalenin kesinleşme tarihine kadar" değil, "ihale tarihine kadar" işlemiş faizleriyle birlikte yer verileceği-
•   23. HD. 04.07.2013 T. 3496/4658


Borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde İİK’nun 100. maddesi gereğince icra müdürlüğünce derece kararı (sıra cetveli) yapılması gerekeceği, bunun için mutlaka satış sonucu para elde edilmesinin zorunlu olmadığı-"Alacağa mahsuben ihale edilen taşınmazların tasarrufun iptali davasına konu olduğunu ve tasarrufun iptali davasını kazandıklarını bu nedenle ipoteklerin kendilerine karşı anlam ifade etmediğini, sıra cetveli yapılması gerektiği" ileri sürülerek yapılan "şikayetin reddi" yerine "icra müdürlüğünce sıra cetveli düzenlenmesi yönünde talimat ve karar verilmesi" gerektiği-
•   12. HD. 02.07.2013 T. 16253/24297


Şikayetçilerin "ihale edilen taşınmazların üzerinde hacizleri bulunduğu halde, icra müdürlüğünce alacaklıya alacağa mahsuben ihale edildiğini, oysa taşınmazların tasarrufun iptali davasına konu olduğunu ve tasarrufun iptali davasını kazandıklarını bu nedenle ipoteklerin kendilerine karşı anlam ifade etmediğini, sıra cetveli yapılması gerektiğini" belirterek "sıra cetveli yapılmak üzere satış bedellerini dosyaya yatırması için ipotek alacaklısına süre verilmesine karar verilmesi"ne yönelik şikayetleri reddedilmişse de, şikayetçilerin icra mahkemesine başvurusu, "kendi icra takip dosyalarından konan haczin öncelikli olduğunun tespiti"ne, yani "hacizlerin sırası"na ilişkin şikayet niteliğinde olduğundan,mahkemece, öncelikle İİK. mad.140 uyarınca sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bedelini yatırmasının gerekip gerekmediğinin belirlenmesi gerekeceği-
•   12. HD. 02.07.2013 T. 16253/24927


Alacaklı bankanın rehinli alacak miktarı toplamının, ihale bedelinden fazla olması halinde alacak karşılanmamış olacağından sıra cetveli düzenlenmesine gerek bulunmadığı-
•   12. HD. 03.06.2013 T. 287/380


•   12. HD. 11.11.2010 T. 9718/22841


'Satış tutarı alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesince sıra cetvelini yapılması' gerektiğinden icra mahkemesi kararının bozulması üzerine, bozma kararına uyulmasına rağmen, bozma ilamına aykırı olarak '... tarihli müzekkerenin sıra cetveli kabul edilerek satış bedelinden öncelikle menkul rehin alacaklısına ödeme yapılmasına ... tarihli kararın kaldırılmasına' şeklinde hüküm tesis edilmişse de, bozma ilamına uyan mahkemece yapılması gereken işin; bu aşamada icra müdürlüğü tarafından İİK.hükümlerine göre düzenlenmiş bir sıra cetveli bulunmadığından icra müdürlüğünce sıra cetveli düzenlenmesi yönünde talimat ve karar verilmesi olduğu-
•   12. HD. 20.05.2013 T. 12476/20213


İhale tutanağında ihalenin alacağa mahsuben yapıldığının belirtilmemesi ve alacaklıya ihale bedelini yatırması için 10 günlük süre verilmesi alacaklının mahsup hakkını ortadan kaldırmayacağı-
•   12. HD. 25.04.2013 T. 6207/15689


Tasarrufun iptali davalarında,uygulanan ihtiyati haczin, tasarrufun iptali davasının kabulü ile kesin hacze dönüşeceği- Şikayetçi alacaklının borçlu aleyhine açtığı ve kabul ile sonuçlanan tasarrufun iptali davasının karar tarihinin, şikayet olunan alacaklının açtığı, tasarrufun iptali davasından önce olduğu anlaşıldığından, şikayetçi alacaklının hacizlerinin daha önce kesinleştiği, şikayetçi alacaklının, sıra cetvelinde ilk sırada yer alması gerektiği-
•   23. HD. 10.04.2013 T. 1618/2302


Kanunda açıklık bulunmayan hallerde, duruşma yapılıp yapılmayacağı hakimin takdirine bırakılmış ise de; öngörülen takdir hakkının mutlak bir seçimlik hak olmayıp, halin icabına göre değerlendirilmesi gereken bir takdir hakkı olduğu, sıra cetveline karşı şikayette bulunulması halinde bu takdir hakkının duruşma yapılarak kullanılmasının kanunun amacına uygun düşeceği, mahkemenin takdirine göre duruşma açılmasının gerekli görüldüğü hallerde ilgililerin duruşmaya çağrılmasının yasal bir gereklilik olduğu, şikayet sonunda hakları haleldar olabilecek alacaklıların savunma haklarını kullanabilmeleri ve adalet dengesinin sağlanabilmesi bakımından takdir hakkının, duruşma açılması yönünde kullanılması gerekeceği-
•   23. HD. 28.03.2013 T. 975/1990


İcra müdürünün İİK. mad. 140’a aykırı olarak satış tutarı tüm alacaklıların alacağını ödemeye yetmemesine rağmen, sıra cetveli yapmadan ödeme yapması ve sıra cetveli yapılması talebini reddetmesinin bir hakkın yerine getirilmesi ile ilgili olup, bu konudaki şikayetin süresiz olarak ileri sürülebileceği-
•   12. HD. 25.03.2013 T. 2571/11044


İcra takibinin ihaleden sonra iptal edilmesinin ayrıca ihalenin feshine karar verilmedikçe ihaleyi geçersiz kılmayacağı, bir mal üzerinde birden fazla haciz var ise İİK’nun 140. maddesi uyarınca satış bedelinin sıra cetveli yapılmak üzere ilk haczin yapıldığı icra dosyasına gönderilmesinin gerekeceği, alacaklıların iddialarının sıra cetveline yapılacak itiraz safhasında tartışma konusu yapılabileceği-
•   12. HD. 11.03.2013 T. 33696/8637


Birden fazla alacaklı tarafından haciz konulmuş ise sıra cetveli yapılması gerektiği; icra müdürlüğünce bir sıra cetveli yapılmaması durumunda şikayetçinin icra mahkemesine başvurusunun şikayet olarak kabul edilmesi ve icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerektiği-
•   12. HD. 06.03.2013 T. 3036/7700


Satış memurluğunca sıra cetveli yapılamayacağından yapılacak tevzi tablosunda haciz alacaklılarının alacaklarının öncelik durumunun satış memurluğunca değerlendirilemeyeceği, başkaca haciz yok ise tevzi tablosundan hissesine haciz konulan hissedarın payından kesinti yapılarak haczin gereğinin yerine getirilmesi gerekeceği,anılan işlemler yapılmadan paylaştırma yapılamayacağı-
•   12. HD. 12.02.2013 T. 28120/3737


Yapılan ihale hakkında ihalenin feshi davasının açılmış olması halinde, alacaklıların ihalenin kesinleştiği tarih itibariyle alacaklarına sıra cetvelinde yer verilmesi gerekeceği-
•   23. HD. 11.02.2013 T. 133/736


İİK. 140. maddesi gereğince, satış tutarı alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesinin alacaklıların bir sıra cetvelini yapacağı-
•   12. HD. 20.12.2012 T. 27097/39232


•   12. HD. 03.12.2012 T. 20482/35885


•   12. HD. 16.10.2012 T. 20999/29639


•   12. HD. 15.10.2012 T. 12474/29513


•   12. HD. 15.10.2012 T. 11049/29373


•   12. HD. 20.09.2012 T. 8402/27162


•   12. HD. 17.05.2012 T. 31687/17507


•   12. HD. 05.04.2012 T. 23173/11380


•   12. HD. 21.03.2011 T. 23665/4016


•   19. HD. 04.02.2010 T. 12237/982


•   19. HD. 20.11.2008 T. 9434/11248


•   12. HD. 06.11.2007 T. 17702/20372


‘İhale yoluyla satılan araç üzerinde kendi hacizlerinin olduğunu, kendilerinin koyduğu haciz tarihinin … tarihi olarak kabulü ile buna göre işlem yapılmasını’ talep eden şikayetçinin bu başvurusunun, mahkemece (HMK. mad. 33) icra müdürlüğünün sıra cetveli yapılmadan ödeme yapılması işlemine yönelik şikayet olarak kabul edilerek, sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerekeceği-
•   12. HD. 18.12.2012 T. 21533/38435


Tasarrufun iptali davasında verilen ihtiyati tedbirlerin haciz sayılmayacağı ve bu tedbirlerin sıra cetveline kabul edilmeyeceği-
•   23. HD. 13.12.2012 T. 4938/7377


SGK.na İİK. mad. 78. maddesi uyarınca gönderilen haciz müzekkeresi ile borçlunun emekli ikramiyesinin haczinin mümkün olduğu- İcra takibinde taraf olmayan üçüncü kişinin, taraf olmadığı icra takibindeki hacizlerin iptalini isteme hakkı bulunmadığı, bu yöndeki iddialarını ancak ileride sıra cetveli yapılması halinde, sıra cetveline itiraz olarak ileri sürmesi mümkün olduğu-
•   12. HD. 22.11.2012 T. 16682/34359


İcra takibinde yapılan satış sonucu elde edilen satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmemesi halinde icra dairesi tarafından alacaklıların bir sıra cetvelinin yapılması; sıra cetveli düzenlenirken de, ipotekli alacaklılar ile haciz uygulayan diğer alacaklıların İİK. mad. 151 uyarınca sıra cetvelinde gösterilmesinin gerektiği, buna göre, rehin bedelinin alacaklılar arasında paylaştırılmasında İİK. mad. 138 uygulanarak, satış tutarının alacaklıların alacağını ödemeye yetmemesi halinde, icra müdürlüğünce İİK. mad. 206/II ve III gereğince, sıra ve payların tayin olunacağı, ayrıca, açıkça atıfta bulunulduğu da gözetilerek, İİK. mad. 141, 142 ve 144'ncü maddelerinin de paylaştırmada uygulanacağı, böylece, ipotekli alacaklıların yanı sıra diğer alacaklılara da sıra cetvelinde yer verilmesi suretiyle sıra cetveline itiraz etme olanağın da sağlanmış olduğu; icra müdürlüğünce, ihalenin alacağa mahsuben yapıldığı ve ipotek alacaklısı dışında rüçhan hakkına sahip bir başka ipotek alacaklısı olmadığı gerekçe gösterilerek sıra cetveli düzenlenmemesine yönelik kararının isabetsiz olduğu-
•   12. HD. 06.11.2012 T. 14076/31637


Sıra cetvelinin, bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerine ilk haczi koyan icra dairesince düzenlenmesinin gerekeceği, mahkemece, öncelikle bu yöndeki şikayet üzerinden durularak bir karar verilmesinin gerekeceği, sıra cetvelinin ilk haczi koyan icra müdürlüğünce düzenlendiğinin tespiti halinde ise şikayet olunana ait ipotek belgeleri incelenerek, ipoteğin niteliğine göre şikayetin yerinde olup olmadığının değerlendirilmesinin gerekeceği-
•   23. HD. 12.10.2012 T. 3823/5974


Şikayetçinin borçlu aleyhine açtığı ve kabul ile sonuçlanan tasarrufun iptali davasının karar tarihinin, şikayet olunanın borçlu aleyhine açtığı ve tasarrufun iptali davasından önce olduğu, bu durumda şikayetçinin hacizlerinin daha önce kesinleştiği anlaşılmış olup, mahkemenin İİK’nun 100. maddesi hükmüne göre şikayetçinin sıra cetvelinde ilk sırada yer alması gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde yanılgılı gerekçeyle hüküm kurulmasının doğru olmadığı-
•   23. HD. 12.07.2012 T. 1284/4895


Sıra cetvelinde, şikayetçi alacaklının rehne bağlı alacağına, tasarrufun iptali davasını kazanan şikayet olunanın alacağından önceki sırada yer verilemeyeceği-
•   23. HD. 27.06.2012 T. 2127/4384


İhalenin feshi istemine ilişkin davada, mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması ve ihale bedelinin bütün alacaklıların alacağını karşılamaması sebebiyle icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması ve sonucuna göre İ.İ.K.nun 133. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğinin düşünülmesi gerekeceği-
•   12. HD. 21.06.2012 T. 5670/21865


Şikayetçi alacaklının, Halk Bankası'nın rehin alacağına yönelik itirazlarını yapabilmesi için öncelikle sıra cetveli yapılması gerektiğinden icra mahkemesince sıra cetvelinin icra müdürlüğünce yapılmasının emredilmesine karar verileceği-
•   12. HD. 30.05.2012 T. 31992/18428


•   12. HD. 09.05.2012 T. 30431/16016


•   12. HD. 26.12.2011 T. 13010/30498


•   12. HD. 19.12.2011 T. 10657/29420


•   12. HD. 28.11.2011 T. 8013/24732


•   12. HD. 04.10.2011 T. 2318/18134


Derece kararının (sıra cetvelinin) düzenlenmesi için mutlaka satış sonucu para elde edilmiş olmasının gerekmediği- Sıra cetvelini düzenleme yetkisinin ilk haczi koyan icra dairesine ait olduğu- Haczin talimatla uygulanmış olması halinde, sıra cetvelinin talimat icra dairesinde değil asıl icra dairesince düzenlenmesi gerekeceği-
•   12. HD. 15.05.2012 T. 31888/16883


Sıra cetveli düzenlenirken ihtiyati tedbirlerin dikkate alınmayacağı-
•   12. HD. 04.05.2012 T. 30057/15163


•   19. HD. 19.11.2009 T. 10158/10941


İcra takibinde yapılan satış sonucu elde edilen satış tutarının bütün alacaklılara, alacağın tamamını ödemeye yetmemesi halinde, icra müdürlüğünce, aynı Yasa’nın 206. maddesinin 2 ve 3. fıkralarına göre sıra ve payların tayin olunmasına, 141,142 ve 144. maddelerine göre de paylaştırma yapılmasına karar verilmesinin gerekeceği-
•   12. HD. 21.03.2012 T. 24292/9067


Sıra cetvelinin 3. sırasında yer alan,alacak ve sırasına yönelik olarak açılan bir dava veya itiraz bulunmayan şikayetçinin sıra cetveline itiraz veya şikayetin kabulünden hukuki durumu etkilenmeyen şikayetçiye İİK'nun 142/a maddesi hükmü uygulanamayacağından, sıra cetvelinde ayrılan tutarın ödenmesi gerekeceği-
•   12. HD. 06.03.2012 T. 21597/6451


İİK. 140. maddesine göre bir malın satışı sonucunda elde edilen tutarın, bütün alacaklıların alacağını karşılamaya yetmemesi durumunda icra dairesinin sıra cetveli düzenlemesinin gerekeceği, bedeli paylaşıma konu mal üzerinde haczi bulunan alacaklıların bu sıra cetvelinde gösterilmesinin gerekeceği-
•   12. HD. 06.03.2012 T. 21590/6453


•   12. HD. 05.03.2012 T. 21120/6249


Mahkeme kararını temyiz eden şikâyetçi vekilinin temyiz isteminin süre yönünden reddine ilişkin mahkeme ek kararı usul ve yasaya uygun olduğundan temyiz isteminin reddinin onaylanmasının gerekeceği-
•   23. HD. 30.01.2012 T. 5021/513


Sıra cetveli düzenleme yetkisinin ilk haczi koyan icra müdürlüğüne ait olduğu, satışın başka dosyadan yapılmış olmasının bu yetkiyi ortadan kaldırmayacağı—
•   23. HD. 28.12.2011 T. 586/2891


Taşınmaz üzerinde önceki tarihli haciz ve temlik nedeniyle ipotek alacağı bulunduğundan icra müdürlüğünce İİK.140 ve devamı maddeleri uyarınca sıra cetveli yapılması ve ipotek alacağının temlikinin geçerli olup olmadığının sıra cetveline itirazda tartışılabilme olanağının sağlanması gerekeceği-
•   12. HD. 30.11.2011 T. 6393/25411


Kambiyo senetlerine dayalı takipte itirazın satış dışında takibi durdurmayıp,sıra cetvelinin düzenlenmesine engel teşkil etmeyeceği-
•   23. HD. 29.11.2011 T. 537/2163


Borçluların “ihale çıkarılarak satışı yapılan taşınmazlardan sadece birinin borcun önemli bölümünü karşılamış olup, kalan borcun kendilerine bildirilmesi durumunda ikinci menkulün satışına gerek kalmaksızın kendilerince karşılanabilecekleri"nden bahisle ileri sürdükleri ihalenin feshi talebinin, yasaca belirlenen fesih nedenlerinden olmadığından reddi gerekeceği-
•   12. HD. 28.11.2011 T. 27551/24680


Haciz kaydında alacaklı olarak görünen kişinin, satışa konu taşınmaz veya taşınırı ihale ile satın alması ve kendisinden önce gelen başka alacaklı bulunmaması halinde, alacağı oranında satış bedelini ödemekten kaçınabileceği (satış bedelini alacağına mahsup edebileceği) takip konusu hacizden önce konulmuş başka haciz bulunması halinde ileride sıra cetveli yapılması gerekeceğinden, mahkemenin "rüçhanlı alacakları karşılamadığı" gerekçesiyle "ihalenin feshi" yönünde karar tesis edemeyeceği-
•   12. HD. 22.11.2011 T. 6723/23524


Takip alacaklıları hacizlerin kaldırılmasına ilişkin üçüncü kişiye bir bildirimde bulunmadığı sürece, şikayetçinin ilk haczi uygulayan icra dairesine parayı göndermek zorunda olacağı,ilk haczi uygulayan icra dairesince sıra cetvelinde paranın dağıtımı yapılacağı,hacizdeki sıra gözetilmeden yapılan ödemelerden şikayetçinin sorumlu olacağı-
•   12. HD. 01.11.2011 T. 14675/18051


İcra takibinin tarafı olmayan şikayetçinin icra mahkemesine başvurusu, 1.sıradaki icra takibinin dayanağı ipoteklerin limit ipoteği olup, limit aşılarak dosya alacağı belirlenmesinin ve taşınmazın satış bedelinin tamamının sıra cetveli yapılmaksızın dosya alacaklısına ödenmesinin doğru olmayacağı-
•   12. HD. 31.10.2011 T. 4687/21078


•   12. HD. 30.06.2011 T. 31367/13807


•   12. HD. 09.06.2011 T. 31365/12129


•   12. HD. 02.05.2011 T. 27568/8011


•   12. HD. 24.02.2011 T. 16982/1880

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2490
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Mahkemece, davalının dava dışı müflis şirketin alacak masasına alacağının kaydı için herhangi bir müracaatın bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verilmesinin doğru olduğu-
•   23. HD. 27.10.2011 T. 510/1340


Borçluya ait para veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde, icra müdürlüğünce sıra cetveli (derece kararı) yapılması gerekeceği; bunun için mutlaka satış sonucu para elde edilmiş olmasının zorunlu olmadığı-
•   12. HD. 11.10.2011 T. 2605/19322


Sıra cetvelini düzenleme yetkisinin İİK’nun 140. Maddesinde icra müdürlerine verilmiş olup, 6183 Sayılı Kanun hükümlerine tabi bulunan vergi dairesinin sıra cetveli düzenleme yetkisinin bulunmadığı-
•   23. HD. 06.10.2011 T. 706/883


Organize Sanayi Bölgesi yönetim aidatına ilişkin olan davacı alacağının 4562 sayılı yasanın 16/son maddesinde yer bulan yönetim giderleri başlığı altında faize ilişkin özel bir düzenleme olmadığı, bu nedenle 3095 sayılı yasanın 1. maddesine göre yasal faiz üzerinden hesaplama yapılması gerektiği, Gebze 3. İcra Müdürlüğünün 2007/4377 esas sayılı dosyasında takibin iflas tarihinden sonra başlatılmasından dolayı borçlunun icra masrafı ve vekalet ücretinden sorumlu tutulamayacağı ve davacı alacağının iflas masasına kayıt ve kabulüne karar verileceği-
•   23. HD. 26.09.2011 T. 523/578


Önceki tarihli rehnin, sıra cetvelinde üst sıraya alınarak, öncelikle tatmin edilmesinin gerekeceği, şikayetçi, borcu ödeyerek alacaklıya halef olduğundan, sicil kaydının düzeltilmesine gerek olmaksızın, rehin hakkının verdiği öncelikten yararlanabileceği, bunun için, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılmasına gerek olmadığı, icra müdürünün, elindeki bilgi ve belgeler çerçevesinde yaptığı sıra cetvelinin iptaline karar vermesinin, yeterli hukuki şartlar mevcutsa mümkün olacağı-
•   23. HD. 15.09.2011 T. 551/354


Vergi alacakları için konulan hacizlerin, haciz tarihindeki alacakla, bu alacağa satışa kadar işleyecek faizi karşılamakta dikkate alınabileceği, yani; haciz tarihinden sonra tahakkuk eden vergi alacakları ve fer’ilerinin, bu hacizden tatmin edilmesinin mümkün olmadığı-
•   23. HD. 15.09.2011 T. 394/350


İhale sonucu elde edilen satış tutarının bütün alacakların alacağını tamamen ödemeye yetmemesi halinde, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerekeceği-
•   12. HD. 26.04.2011 T. 26984/7721


İcra Mahkemesi'nce vekâlet ücretinin bütün alacaklıları ilgilendiren ortak giderlerden olmadığı ve öncelikle ayrılamayacağı-
•   19. HD. 16.02.2011 T. 179/2004


Maaş haczine ilişkin, maaş haczini uygulayan borçlunun maaş aldığı makamın (örneğin; ...Milli Eğitim Müdürlüğü'nün) yaptığı işlemlerin "sıra cetveli" yerine geçip geçmeyeceği, dolayısı ile bu işleme karşı "sıra cetveline itiraz davası" açılabilip açılamayacağı-
•   19. HD. 24.11.2010 T. 10572/13213


Kayıt kabul davasının temyiz süresinin 10 gün olduğu-
•   19. HD. 01.04.2010 T. 769/3786


Haciz tarihinin tespiti ile, sıra cetvelinin haciz tarihlerinin sıralamasına uygun olup olmadığının tespitinin gerekeceği-
•   19. HD. 04.02.2010 T. 12243/983


Şikayetin ipotekten artan kısmın dağıtımına ilişkin olması durumunda, ipotek alacaklısının alacağının tamamen ödenmiş olmasının şikayeti konusuz bırakmayacağı-
•   19. HD. 09.12.2009 T. 10202/11468


Sıra cetvelinde gösterilen meblağın hatalı yazılmasının, şikayetçinin alacağının maddi hukuk bakımından belirtilen tutarda olduğunu göstermeyeceği, İcra Mahkemesince şikayetin hukuki yarar yokluğundan reddinin gerekeceği, ileride doğacak alacaklar için rehin tesis edilemeyeceği şeklindeki mahkeme gerekçesinin hatalı olduğu-
•   19. HD. 24.11.2009 T. 9453/11129


Alacağı sıra cetveline kabul edilmeyen alacaklının başvuracağı yolun, iflas idaresi aleyhine kayıt kabul davası açmak olduğu-
•   19. HD. 12.11.2009 T. 9578/10435


Sıra cetveline yazılan alacak muaccel hale geleceği ve iflasın açıldığı tarihe kadar işlemiş faizler ve takip giderleriyle birlikte masaya alacak kaydı yapılacağı; Ancak, faizin bütün alacaklar ödendikten sonra masada para kalırsa ödeneceği-
•   19. HD. 22.04.2009 T. 3814/3506


Sıra cetvelinde takip dosyalarının takip tarihleri, ödeme emrinin tebliği ve kesinleşme tarihleriyle haciz tarihlerinin açık ve net olarak gösterilmesi ayrıca satış tarihi itibariyle hesaplanmış alacak miktarlarının da belirtilmesi gerekeceği-
•   19. HD. 02.04.2009 T. 1846/2613


Sıra cetveline itiraz davasında, faiz oranına, değişen oranlarda faiz hesaplanmamasına, faizin başlangıç tarihine itiraz halinde icra mahkemesinin bilirkişi raporu alarak alacağı hesaplattırabileceği ve buna göre paylaşım konusu bedelin oranlanarak dağıtılmasına karar verilebileceği-
•   19. HD. 04.12.2008 T. 11221/12027


Sıra cetvelinin iptali halinde, yeni sıra cetvelinin icra müdürlüğünce düzenleneceği, icra mahkemesinin sırayı ve davacıya pay ayrılıp ayrılmayacağını belirleyemeyeceği-
•   12. HD. 04.12.2008 T. 11627/12033


Sıra cetvelinin kural olarak ilk haczi koyan icra dairesince düzenleneceği, ilk haczin iki ayrı icra müdürlüğünce konulması durumunda her iki icra dosyasından, borçlular dikkate alınmak suretiyle ayrı ayrı birer sıra cetveli düzenlenmesinin gerekeceği-
•   19. HD. 27.11.2008 T. 10967/11613


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülen takiplerde, anılan kanunun 102. Maddesinde düzenlenen tahsil zamanaşımı ve 103. Maddesinde düzenlenen zamanaşımının kesilmesi hükümleri doğrultusunda amme alacağına ilişkin haczin zamanaşımınedeniyle düşmesinin mümkün olduğu-
•   19. HD. 13.11.2008 T. 8538/10949


İhtiyati haczin kesinleşmediğinden bahisle sıra cetveline alınmamasının yasanın açık düzenlemesine aykırı olacağı-
•   19. HD. 06.11.2008 T. 7818/10618


İİK. 206. maddesinin uygulanabilmesi için, alacağın bu maddede sayılan alacaklardan olmasının ve bu alacaklar için konulan hacizlerin ilk hacze iştiraklerinin de gerektiği-
•   19. HD. 25.09.2008 T. 6817/8852


Davalı defterlerinin kapanış tasdikinin bulunmadığının, bononun keşide tarihi itibarıyla deftere kaydedilmemiş bulunduğunun ve karşılıklı teyid eden kayıtlara göre davalının dava dışı borçluya borçlu bulunduğunun saptanması halinde sıra cetveline itirazın kabul edileceği-
•   19. HD. 18.09.2008 T. 6089/8494


İİK.nun 100. maddesi gereğince, borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde anılan madde hükmü gereğince icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerekeceği; derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu bir para elde edilmiş olması gerekmediği-
•   12. HD. 10.03.2009 T. 24363/4897


•   12. HD. 26.06.2008 T. 10509/13521


İİK. 138 ve 140. maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden, sıra cetveline esas alacakların tesbitinde ihale tarihinin dikkate alınmasının gerekeceği-
•   19. HD. 27.03.2008 T. 1187/3081


•   19. HD. 27.03.2008 T. 1363/3083


Vergi Dairesinin ancak yöneticilerin şirketteki tasfiye payları üzerinde talepte bulunabileceği, alacağın ortakları aynı olan diğer bir şirketten tahsil edilemeyeceği, kayıt talebinin bu nedenle reddinin gerekeceği-
•   19. HD. 21.03.2008 T. 1012/2803


İhtiyati hacizlerin kesin hacze dönüştüğü tarihin itirazın iptali davasının hükme bağlandığı tarih olduğu, sıra cetveline esas alınan ihtiyati hacizlerin hangi tarihte kesinleştiği hususunun, itirazın iptali dosyaları incelenerek belirlenmesi gerekeceği-
•   19. HD. 29.11.2007 T. 6385/10718


Somut olayda davacıların bedeli paylaşma konu araç üzerinde bir hacizleri bulunmadığı, sadece davacılar yararına tedbir konulduğu, anlaşıldığından, tedbir nedeniyle davacılara satış bedelinden pay ayrılamayacağı ve adı geçenlerin sıra cetvelinin iptalini istemekle hukuki yararı bulunmadığı-
•   19. HD. 31.05.2007 T. 2009/5577


İflasın kapanmasına kadar her aşamada masaya alacak kaydı yaptırılabileceği, bu durumda yeni bir sıra cetveli hazırlanmasının mümkün olduğu, ek sıra cetvelinde yer alan işçi alacaklarının birinci sıraya alınmasının ilk sıra cetvelindeki alacaklının alacağını bertaraf etmeyeceği-
•   19. HD. 15.03.2007 T. 11699/2573


İİK. nun 100. maddesi gereğince sıra cetveli yapılabilmesi için mutlaka satış sonucu para elde edilmiş olması gerekmediği, borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar, birden fazla alacaklı tarafından haciz ihbarnamesi veya haciz yazısı gönderilerek para üzerine haciz konulması halinde de sıra cetveli yapılabileceği-
•   12. HD. 20.02.2007 T. 160/2760


İİK. 100 uyarınca borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından para üzerine haciz konulması halinde “ilk haczi koyan icra dairesince” bir sıra cetveli yapılması gerekeceği-
•   12. HD. 20.02.2007 T. 650/2759


Sıra cetveli düzenlenirken bedeli paylaşıma konu mal üzerine ilk konulan kesin hacizle, buna iştirak eden hacizlerin dikkate alınması, artan satış bedeli için izleyen hacze iştirak derecelerinin belirlenmesi gerekeceği—
•   19. HD. 29.06.2006 T. 5541/7125


Sıra cetvelinin ‘haciz tarihi’ dikkate alınarak düzenleneceği—
•   19. HD. 08.06.2006 T. 3778/6184


•   19. HD. 30.03.2006 T. 2114/3297


Satış bedelinin haciz koyan tüm alacaklıların alacaklarını karşılamaması halinde, icra memurunca sıra cetveli yapılması gerektiği (Paylaşıma konu paranın tüm alacaklıların alacağını karşılamaması halinde sıra cetveli düzenlenmeden dağıtım yapılamayacağı)—
•   19. HD. 04.05.2006 T. 2627/4924


•   19. HD. 09.02.2006 T. 10321/1165


•   19. HD. 20.05.1997 T. 3822/5566


‘Sıra cetvelinin iptaline’ ilişkin olarak verilen karar kesinleşmeden icra müdürlüğünce yeniden sıra cetveli düzenlenemeyeceği (Düzenlenmesi halinde İİK. 16/II uyarınca süresiz şikayete konu olacağı)—
•   19. HD. 02.03.2006 T. 132/2044


Takip borçlusunun üçüncü kişideki alacağı üzerinde muhtelif hacizlerin bulunması halinde, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmadan üzerine haciz konulmuş paranın alacaklılar arasında dağıtılamayacağı—
•   12. HD. 19.12.2005 T. 22166/25454


•   12. HD. 29.09.2005 T. 14529/18339


•   12. HD. 16.02.2004 T. 25420/2839


Maaş haczine iştirak söz konusu olmayacağı—
•   19. HD. 01.12.2005 T. 6586/11935


İflâsta sıra cetveline itiraz davasının uygulamada; bir alacağın masaya kaydı için açılmışsa ‘kayıt kabul davası’ olarak; bir alacağın masadan çıkarılması için açılmışsa ‘kayıt terkini davası’ olarak nitelendirildiği–
•   19. HD. 13.10.2005 T. 4431/10001


Haczin talimatla uygulanması halinde sıra cetvelinin asıl takibin yapıldığı ve satış talimatı gönderen icra dairesince düzenleneceği-
•   19. HD. 20.09.2005 T. 13205/1757


•   19. HD. 02.10.1997 T. 5697/8291


•   19. HD. 05.06.1997 T. 4074/5844


Varlığı, miktarı ve taksim veya sırasının saptanması bir mahkeme kararına bağlı bulunan alacakların sıra cetvelinde «ihtilaflı alacak» olarak gösterileceği—
•   19. HD. 13.07.2005 T. 2368/7964


Sıra cetvelinin, ilk (kesin) haczi uygulayan (koyan) ve haczi düşmemiş olan (asıl) icra müdürlüğünce düzenleneceği—
•   19. HD. 03.03.2005 T. 7342/2179


•   19. HD. 24.02.2005 T. 578/3608


•   12. HD. 15.10.2004 T. 17118/21882


•   19. HD. 16.09.2004 T. 10012/8792


•   19. HD. 26.06.2003 T. 1009/6870


•   19. HD. 23.01.2003 T. 4756/497


Sıra cetveli paylaşıma esas teşkil ettiğinden, sıra cetvelinde en azından satılan malı belirleyen unsurların, ihale tarih ve bedelinin, alacaklıların adları ile takip dosya numaralarının, alacak miktarının, takip tarih ve şekillerinin, takibin ve hacizlerin kesinleşmesine ilişkin ayırt edici bilgilerin bulunması gerekeceği—
•   19. HD. 17.02.2005 T. 7158/1468


Sıra cetvelinin düzenlenmesi için alacaklıların o mal üzerindeki haciz tarihlerinin ve hacizlerin aynı mal üzerinde olup olmadığının belirlenmesi gerekeceği—
•   19. HD. 06.05.2004 T. 10702/5204


Takip yapan ipotek alacaklısına ihale bedeli ödendikten sonra kalan paranın ikinci derece ipotek alacaklısına ödenmesi gerekeceği, bu alacaklıya rüçhanı olan başka bir alacaklı bulunmaması halinde sıra cetvelinin yapılmasına gerek bulunmayacağı—
•   12. HD. 30.04.2004 T. 7917/9101


Satılan hacizli mal üzerinde birden fazla rüçhanlı alacak bulunması halinde icra müdürlüğünce öncelikle sıra cetveli düzenlenmesi gerekeceği–
•   12. HD. 25.02.2003 T. 1021/3499


Sıra cetvelinin ilk hacze iştirak edebilecek alacaklılar dikkate alınarak düzenlenebileceği—
•   19. HD. 29.01.2003 T. 4691/496


•   19. HD. 04.12.1997 T. 8045/10332


İhtiyati hacizler arasında ilk önce kesin hacze dönüşen ihtiyati haczin ‘ilk haciz’ sayılacağı—
•   19. HD. 31.10.2002 T. 3241/6972


•   19. HD. 09.03.2000 T. 419/1883


•   19. HD. 01.10.1998 T. 5302/5685


Düzenlenen sıra cetvelinde ipotekli alacaklılar ile haciz uygulayan diğer alacaklıların İİK. 151 uyarınca sıra cetvelinde gösterilmesi gerekeceği—
•   19. HD. 28.05.2002 T. 152/4094


İcra mahkemesinin kendiliğinden «sıra cetvelinin ne şekilde düzenleneceği» yolunda icra dairesine talimat veremeyeceği—
•   12. HD. 24.05.2001 T. 8621/9180


Alacak hacizlerinde de sıra cetvelinin ilk haczi koyan icra müdürlüğünce yapılacağı—
•   19. HD. 09.04.2001 T. 1466/3034


Borçlunun muvafakatı ile -ve ödeme emrine itiraz süresinden feragatı sonucu- uygulanan haczin «ilk haciz» sayılmasına, İİK. mad. 20 hükmünün engel teşkil etmeyeceği—
•   19. HD. 08.06.2000 T. 3053/4506


Paylaştırma işleminin ve sıra cetvelinin düzenlenmesinin icra müdürlüğünce talep olmaksızın yapılacağı—
•   12. HD. 12.10.1999 T. 11063/12079


İflas davası karara bağlanmadan satılan malların satış bedeli iflas masasına girmeyeceğinden, satış bedelinin dağıtılması için sıra cetveli düzenlenmesi gerekeceği—
•   19. HD. 23.09.1999 T. 4490/5103


Vergi dairesinin alacağının «sırası»na yönelik itirazlarda icra mahkemelerinin görevli olduğu, idari yargı mercilerinin görevli olmadığı—
•   19. HD. 15.04.1999 T. 2075/2474


«Haciz», «paraya çevirme» ve «paylaştırma» gibi bütün alacaklıları ilgilendiren masrafların -bunları yapmış olan alacaklıya- ödendikten sonra, kalan paranın haciz koymuş olan alacaklılar arasında paylaştırılması gerekeceği—
•   19. HD. 28.01.1999 T. 7535/238


•   19. HD. 01.05.1997 T. 2328/4351


İhale kesinleşmeden, sıra cetveli yapılamayacağı—
•   19. HD. 17.09.1998 T. 4098/5200


•   12. HD. 04.05.1988 T. 7884/5991


İlk sıra cetveline yapılan itirazlar sonuçlanmadan, yeni sıra cetveli düzenlenemeyeceği—
•   19. HD. 26.03.1998 T. 1131/2283


Rehinli malın satış bedelinden alacaklıların alacaklarının karşılanamaması halinde «sıra cetveli» düzenlenmesi gerekeceği—
•   19. HD. 09.10.1997 T. 5767/8295


Sıra cetvelinin (derece kararının) haczin «talep tarihi»ne göre değil, «uygulama tarihi»ne göre düzenleneceği—
•   19. HD. 22.05.1997 T. 2639/5236


•   12. HD. 10.03.1987 T. 7683/3345


•   12. HD. 16.06.1983 T. 5160/4910


Sıra cetvelinin «satışı yapan icra dairesince» değil, ilk haczi koyan icra dairesince yapılacağı—
•   19. HD. 21.11.1996 T. 7170/10395


Satılan malın bedelinin, aynı mal üzerinde başka alacaklı tarafından konulmuş haciz bulunduğu farkedilmeden, o malı sattıran alacaklıya ödenmiş olması halinde, önceki haczi koydurmuş olan alacaklının talebi üzerine sıra cetveli düzenlenmesi gerekeceği—
•   19. HD. 16.01.1996 T. 11210/155


İİK. 100’deki belgelere dayanmayan alacaklıların ilk hacze katılamayacakları (İlama bağlanmamış olan işçi kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının hacze iştirak edemeyeceği)–
•   19. HD. 12.12.1995 T. 9990/11046


İİK. 100’deki belgelere dayanmayan alacaklıların ilk hacze katılamayacakları—
•   19. HD. 28.11.1995 T. 9123/9084


Haczi önce olan alacaklıya, sıra cetvelinde önceki sırada yer verileceği—
•   19. HD. 24.11.2010 T. 11220/13224


•   19. HD. 16.03.1998 T. 852/1910


•   19. HD. 13.11.1997 T. 7446/9487


•   19. HD. 20.02.1997 T. 10033/1546


•   19. HD. 20.10.1995 T. 8277/8691


•   19. HD. 21.09.1995 T. 7088/7296


Satış bedelinden, satılan malın aynından doğan vergi alacağı ile rehinli alacak tutarının düşüldükten sonra, kalanın diğer alacaklılar arasında dağıtılması gerekeceği—
•   19. HD. 21.09.1995 T. 6756/7290


Satılan taşınır/taşınmaz üzerinde, 6183 sayılı Kanun uyarınca -kamu alacağı için- konulmuş haciz bulunsa dahi, sıra cetvelinin, ilk haczi koyan dairece yapılacağı—
•   12. HD. 03.07.1995 T. 9501/9947


Sıra cetveline itiraz üzerine sıra cetvelinin iptaline ilişkin karar kesinleşmedikçe yeniden sıra cetvelinin düzenlenmesinin yasaya aykırı olup süresiz şikayete tabi olacağı-
•   9. HD. 28.03.1995 T. 2312/2924


Sıra cetveli düzenlenirken, uyulması gereken yasal kurallar—
•   19. HD. 21.03.1995 T. 870/2577


Haczin talimatla uygulanması halinde sıra cetvelinin asıl takibin yapıldığı ve satış talimatı gönderen icra dairesince düzenleneceği—
•   19. HD. 28.02.1995 T. 232/1724


Sıra cetvelinin, ilk önce kesin hacze dönüşen ihtiyati haciz dosyasından yapılması gerekeceği–
•   19. HD. 11.10.1994 T. 7143/9242


Yetkisiz icra dairesince yapılan sıra cetvelinin iptali gerekeceği—
•   19. HD. 03.05.1993 T. 3320/3404


Sıra cetvelinin, birden fazla alacaklının ortaklaşa haczettirdikleri malların satış bedeline göre düzenlenmesi gerekeceği (ve ortaklaşa haczedilmemiş olan malların satış bedelinin ayrılması gerekeceği)—
•   19. HD. 10.03.1993 T. 11285/1779


•   19. HD. 10.03.1993 T. 11285/1799


İki ayrı borçlunun borcundan dolayı haczedilen -ve üzerinde istihkak iddiası ile sürülmemiş- aracın, «borçluların ortak malı» sayılacağı, bu durumda sıra cetvelinin her bir borçlu için, aracın yarısı yönünden düzenlenmesi gerekeceği—
•   19. HD. 17.12.1992 T. 11034/17220


Bozulan sıra cetveline göre daha önce alacaklıya ödenen paranın, alacaklıdan İİK. 361’e göre icra dairesince geri alınacağı–
•   12. HD. 06.07.1992 T. 2180/9193


Satıştan elde edilen paranın, derece kararı yapılmadan önce alacaklısına ödenmesinin geri istenmesine engel olmayacağı- Sıra cetveli yapılmadan, yanlış ödenen satış parasının icra dairesince İİK. 361. uyarınca ödenen kişiden geri alınabileceği-
•   19. HD. 11.05.1992 T. 3723/2026


Sıra cetveli düzenleme yetkisinin ilk haczi koyan icra müdürlüğüne ait olduğu, satışın başka dosyadan yapılmış olmasının bu yetkiyi ortadan kaldırmayacağı- Sıra cetvelinin düzenlenmesinden önce ihale bedelinin alacaklıya ödenmiş olmasının, sıra cetvelinin düzenlenmesini engellemeyeceği-
•   19. HD. 27.01.1992 T. 20/17


İcra takibi sonucunda açık arttırma ile satılan araç üzerindeki alacaklıların haklarının, satış bedeline geçeceği ve düzenlenecek sıra cetveline göre yerlerinin belirleneceği—
•   12. HD. 11.07.1991 T. 2010/8757


Sıra cetveli yapılmadan, yanlış ödenen satış parasının icra dairesince İİK. 361. uyarınca ödenen kişiden geri alınabileceği–
•   12. HD. 21.03.1991 T. 10558/3595


«Takibin kesinleştiği tarih»e göre değil, «fiili haciz tarihi»ne göre, sıra cetvelinde alacaklıya öncelik tanınacağı—
•   19. HD. 27.03.1990 T. 10399/3452


•   19. HD. 08.03.1990 T. 9171/2208


Sıra cetveli düzenlenmeden, vergi dairesine ödeme yapılamayacağı—
•   12. HD. 26.05.1989 T. 13154/7809


İki ayrı taşınır malın satılmış olması ve her ikisinin de alacaklılarının farklı bulunması halinde iki ayrı sıra cetveli yapılması gerekeceği—
•   19. HD. 01.05.1989 T. 9923/6566


«Davalı alacaklının alacağının gerçekte mevcut olmadığının» (muvazaalı olduğunun) ileri sürülmesi halinde, alacağın esasına yönelik bir itirazın varlığının kabulü gerekeceği-
•   19. HD. 06.06.2000 T. 3005/4445


•   19. HD. 02.10.1997 T. 5819/7994


•   19. HD. 20.03.1997 T. 506/2887


•   19. HD. 11.06.1996 T. 3615/5908


•   19. HD. 14.05.1996 T. 2669/4667


•   19. HD. 10.10.1995 T. 7412/8243


•   19. HD. 23.05.1995 T. 4433/4421


•   19. HD. 09.06.1994 T. 4490/5935


•   19. HD. 22.04.1992 T. 3140/1482


•   12. HD. 09.02.1991 T. 9511/1439


•   12. HD. 29.06.1983 T. 3271/3419


•   12. HD. 11.12.1979 T. 9297/9476


•   12. HD. 03.11.1977 T. 9029/9094


Satış bedeli vezneye girip, düzenlenen sıra cetveli kesinleşmeden, paylaştırılma yapılamayacağı—
•   12. HD. 04.10.1982 T. 6570/7240


Sıra cetvelinin, İİK’nun 140 ve onu izleyen maddeleri ile 100. maddeleri gözönünde tutularak düzenlenmesi gerekeceği—
•   12. HD. 24.06.1976 T. 5317/7856

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32