Feragat nedeniyle teminat mektubu iadesinde CEYP alınması gerektiğine dair

Başlatan Özgür KOCA, 02 Ağustos 2022, 16:21:33

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
Şikayetçi alacaklı vekili mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde; Ankara 4.İcra Müdürlüğünün 2019/**** Esas sayılı dosyasında borçlu aleyhine ilamlı icra takibi başlattıklarını ve borçlu aleyhine haciz işlemi yapıldığını, borçlu tarafından tehiri icra kararı almak için dosyaya teminat mektubu sunulduğunu, müvekkilinin 31.05.2019 tarihli dilekçesiyle hakkın özünden feragat anlamına gelmemek, ilamdan doğan alacakları saklı kalmak kaydıyla  icra takibinden feragat ettiğini ve teminat mektuplarının borçluya iadesine muvafakat ettiğini bildirdiklerini....
.........

Şikayetçi alacaklı vekili istinaf dilekçesinde; alacağın haricen tahsil edildiğini, bu durumda icra müdürlüğü aracılığıyla herhangi bir tahsilat yapılmadığını, icra müdürlüğü dosyasına giren bir para bulunmadığını, zira 2548 sayılı Kanun'un 1. maddesinde "İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın % 2 si v... nisbetinde harç alınır." denilerek cezaevi harcının "icra dairelerince tahsil olunan paradan" alınacağı açıkça düzenlendiğini, cezaevi harcı alınmasını gerektirir bir durumun doğmadığını belirterek mahkeme kararının kaldırılmasını ve bu yöndeki şikayetlerinin de kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
.........

Şikayetçi alacaklı vekilinin Cezaevi harcı alınmasına yönelik istinaf talebinin incelenmesinde; 

İİK.'nın 15/1. maddesi gereğince "Kanunda aksi yazılı değil ise" bütün harç ve masraflar borçluya aittir. Maddede ifade edilmiş bulunan "kanunda aksi yazılı değil ise bütün harç ve masrafların borçluya ait olduğu" kuralının istisnalarından biri de 2548 Sayılı Kanunda bahsedilen cezaevi harcıdır. Cezaevi harcının sorumlusu alacaklı olduğundan bu hususun tahsil anında icra müdürlüğünce göz önüne alınması gerekir.

2548 Sayılı Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun'un 1.maddesi gereğince haricen tahsil durumunda cezaevi harcı alınmaması yönünde bir istisna getirilmediği, buna göre alacaklı vekilinin cezaevi harcına yönelik istinaf talebinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır (Ankara BAM 19. HD.nin T:17/06/2021, E:2020/783, K:2021/1277 - Yargıtay 12.HD.T:08/02/2022, E:2021/8402, K:2022/1394 Onama).
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.

Benzer Konular (10)