Meskeniyet Şikayetine Dayalı Kararın İstinaf Sonucu Beklenmeden Satış Yapılamayacağı

Başlatan Özgür KOCA, 22 Eylül 2022, 11:43:59

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
                                                                           

ESAS NO   : 2021/8230
KARAR NO: 2021/9309   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : 

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlunun, sair fesih nedenleri ile birlikte ihaleye konu taşınmaz ile ilgili haczedilmezlik iddiasına dayalı dava açtığını, istinaf incelemesinde olduğunu, haczedilmezlik şikayeti kesinleşmeden yapılan ihalenin yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek 14/08/2020 tarihli taşınmaz ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince; davanın reddi ile borçlu aleyhine ihale bedelinin %10'u oranında para cezasına hükmedildiği, karara karşı borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulduğu, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile reddine, borçlu aleyhine para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği görülmektedir.

İİK'nun 363/4. maddesi uyarınca, istinaf satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Buna göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez. Bu husus mahkemece de re'sen dikkate alınmalıdır.

Somut olayda, ihalenin feshi isteminde bulunan borçlunun, satışı yapılan taşınmaza yönelik meskeniyet nedenine dayalı haczedilmezlik şikayetinde bulunduğu, İ. 14. İcra Hukuk Mahkemesinin 22/11/2018 tarih, 2017/*** E. - 2018/*** K. sayılı ilamı ile haczdedilmezlik şikayetinin usulden reddedildiği, 15/03/2019 tarihli istinaf başvurusunun ise 02/05/2019 tarihli ek karar ile süre aşımı nedeni ile reddedildiği, ek karara karşı 30/05/2019 tarihinde istinaf yoluna başvurulduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. HD'nin 20/04/2021 tarih, 2020/1968 E. - 2021/1224 K. sayılı kararı ile İ. 14. İcra Hukuk Mahkemesinin 22/11/2018 tarihli kararının kaldırılmasına, davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine iadesine karar verildiği, bu arada ihalenin 14/08/2020 tarihinde gerçekleştiği görülmektedir.

Buna göre; İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/*** E. - 2018/*** K. sayılı dosyası incelendiğinde; şikayetçi borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusu, ihaleye konu taşınmazın haczinin kabil olmadığından bahisle meskeniyet nedenine dayalı şikayet olup, bu kararın istinaf başvurusu üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK'nun 363/4. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, şikayetçi borçlu yönünden taşınmazın satışı mümkün değildir. Dosya kapsamından anlaşılan bu durumun, mahkemece, gerek istem üzerine gerek re'sen dikkate alınması gerekmektedir.

O halde Bölge Adliye Mahkemesince, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken  yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının  bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesinin 07/07/2021 tarih ve 2021/966 E. - 2021/1906 K.  sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle,  5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 21/10/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.                                      
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.

avatar_Özgür KOCA
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
                                                                           
ESAS NO   : 2021/8250
KARAR NO: 2021/8943   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
 
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçi borçlunun, sair fesih iddialarının yanı sıra, meskeniyet nedeniyle taşınmazdaki haczin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine şikayette bulunulduğunu, şikayetin reddine karar verilmesi üzerine istinaf yoluna başvurulduğunu, dosya istinaf incelemesi aşamasında olduğundan satış yapılamayacağını ileri sürerek 25 Parsel'de kayıtlı 10 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, İlk Derece Mahkemesi'nce, şikayetin reddi ile borçlu aleyhine para cezasına hükmedildiği, şikayetçi borçlu tarafından bu karara karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'nce istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK'nun 364/3. maddesi uyarınca, temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Buna göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez. Bu husus mahkemece de re'sen dikkate alınmalıdır.

Somut olayda, satışın yapıldığı ilamlı icra takibinde borçlu olan taşınmaz malikinin meskeniyet nedeniyle haczin kaldırılmasını talep ettiği icra mahkemesi dosyasında, İ. Anadolu 7. İcra Hukuk Mahkemesi'nin, 14.02.2019 tarih ve 2018/*** E. - 2019/*** K. sayılı kararı ile meskeniyet şikayetinin esastan reddedildiği, şikayetçi tarafın karara karşı 14.02.2019 tarihinde istinaf yoluna başvurduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'nin 10.6.2020 tarih ve 2019/1904 E. - 2020/1070 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddedildiği, söz konusu kararın şikayetçi borçlu tarafından 03.07.2020 tarihinde temyiz edildiği, kararın Dairemizin 22.02.2021 tarih ve 2020/6714 E. - 2021/1853 K. sayılı kararı ile onandığı, işbu şikayete konu ihalenin ise 24.07.2020 tarihinde yapıldığı görülmektedir. Buna göre; 03.07.2020 tarihinde yapılan temyiz başvurusu üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK'nun 364/3. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, şikayetçi borçlu yönünden taşınmazın satışı mümkün değildir.


Bu nedenle, İlk Derece Mahkemesi'nce, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken İlk Derece Mahkemesi'nce verilen  şikayetin  reddine  ilişkin  karara  yönelik  istinaf  başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesi'nce esastan reddedilmesi isabetsiz olmakla, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, Istanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi'nin 11.6.2021 tarih ve 2021/1080 E. - 2021/1599 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının (KALDIRILMASINA), İstanbul Anadolu 9. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 01.10.2020 tarih ve 2020/292 E. - 2020/400 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, 14/10/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.

Benzer Konular (10)

873

Yanıtlar: 0
Gösterim: 2668

556

Yanıtlar: 0
Gösterim: 3083