Gönderen Konu: Yeniden takip başlatılması zorunluluğuna rağmen düşen takibe yenileme yolu ile devam edilmesi  (Okunma sayısı 5990 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2426
  • Tşk.Sayısı: 139
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da PaylasT.C.
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

2013/20960 E.
2014/12856 K.

İ.İ.K 150 E GEREĞİ DÜŞEN TAKİPTE(yeniden takip başlatılması zorunluluğuna rağmen düşen takibe yenilemeyolu ile devam edilmesi de doğru değildir.)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Borçlular vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda, müvekkilleri aleyhine Gaziantep 5. İcra Müdürlüğü'nün 2001/3224 E. sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip yapıldığını, İİK'nun 150/e maddesi gereğince yasal süre içerisinde satış istenmemiş olduğundan takibin düştüğünü, buna rağmen alacaklı tarafın 04.04.2012 tarihli talebiyle takibin yenilendiğini, Gaziantep 5. İcra Müdürlüğü'nün 2012/2756 E. sayısına kaydedildiğini, ancak yeniden ipotekli takip yapılması gerektiğinden takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, icra emrinin tebliğ tarihinin 13.04.2001 ve satış talebi tarihinin ise 30.10.2001 olduğu, satış isteminin İİK'nun 150/e maddesi gereğince süresi içerisinde olduğu, satış masraflarının yatırılmadığı anlaşılmış ise de icra dairesince satış masrafının hesaplanarak alacaklıya bildirilmemesi nedeniyle, bu durum ispatlanamadığı için, alacaklının satış istememiş sayılamayacağı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş; karar, borçlular vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gaziantep 1. İcra Müdürlüğü'nün 15.08.2013 tarihli yazı cevabı ve Mahkemenin karar gerekçesine göre, alacaklı tarafın gerekli masrafı yatırmadığı anlaşılmaktadır. Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması veya sadece taşınmazın satışını istemesi yeterli olmayıp işlemin zamanaşımını kesmesi için gerekli masrafın da ödenmesi gerekir. İcra müdürlüğünde yapılan işlemin sonuç doğurabilmesi için İİK.nun 59. maddesi uyarınca masrafının yatırılmış olması gerekir. Bu durumda satış talebi geçersiz olup, İİK.nun 150/e maddesi gereğince takibin düşeceği gözetilerek şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

Kaldı ki, borçluların şikayet dilekçesinde de bahsi geçen Gaziantep 2.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2003/34-2010/957 sayılı kararında “icra takip dosyasının İİK.nun 150/e maddesi gereğince işlemden kaldırılmasına karar verildiği anlaşıldığından konusuz kalan dava hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına” şeklinde hüküm kurulduğuna göre, yeniden takip başlatılması zorunluluğuna rağmen düşen takibe yenilemeyolu ile devam edilmesi de doğru değildir.

SONUÇ: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366. ve 6100 sayılı HMK.nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA,taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 19.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32