Full version: İcra Hukuku ve Yargı Kararları
 1. Sakal kesme zorunluluğunun üst hukuk normlarına uygun olmadığı
 2. HARÇ İADESİ
 3. icra daireleri tarafından yakalanan araçlara ilişkin yediemin tarafından doldurulması istenen bilgi
 4. icra dairelerinin mevcut durumu
 5. sıra cetvelinde ilk sıradaki kamu alacağına ödeme yaparken tahsil harcı gerekir mi
 6. ölü hakkındaki ipotek takibi
 7. (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE RETRO BİLİŞİM HİZMETLERİ
 8. tüketici hakem heyetince İcra Müdürlüğünün dosyasında borcu olmadığına karar vermiş
 9. Menfi tespit davasının reddi hâlinde ilam (İİK m. 36 ve HUMK m. 443/1 anlamında) eda hükmü içermez
 10. Mahkeme ara kararlarının ilam niteliğinde olmadığı
 11. Senet aslının takip başlatılırken icra dairesine ibraz edilmemesi
 12. Alacağın devri kendisine bildirilmeyen borçlunun önceki alacaklıya ödeme yapması
 13. Yetkisiz icra dairesi nezdinde yapılan temlikin geçersiz olduğu
 14. HACİZ NAKİL
 15. itiraz nedeni ile duran dosyada tahliye kararı geldi.
 16. sıra cetveli düzenleme yetkisi
 17. borçlu il sağlık müdürlüğü nün araçlarına haciz konulur mu alacaklı talepte bulundu
 18. İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7327 SAYILI KANUN
 19. Kamu yararı nedeniyle el konulan taşınmazlardan doğan alacaklara dair ilamların kesinleşmesi
 20. İPÇY - Akit tablosundaki "fekki bildirilinceye kadar süre ile" ibaresi muacceliyet koşulu değildir
 21. İdare mahkemesince verilen yargılama gideri ve vekalet ücretinin ödenmesine dair ilamların icrası
 22. TL olarak başlatılan takibin USD'ye çevrilemeyeceği
 23. İlamlı takipte dayanak ilamın da icra emriyle gönderilmesi yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır
 24. Yetkili icra dairesince takip talebine uygun ödeme emri gönderilmesi gerekir
 25. Feragatten dönmenin mümkün olmadığı
 26. İlamda yazılı olup icra emrinde gösterilmeyen vekile tebliğ
 27. İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz
 28. Kesinleşmeden takibe konulamayacak ilamlarda İİK.nın 40.md.si uygulanmaz
 29. Bozma sonrası verilen yeni ilamın aynı dosyaya ibrazı ile takibin devamının mümkün olduğu
 30. Faiz Hesabında Merkez Bankası avans faiz yürürlük tarihi ile bitiş tarihinin dikkate alınması hatalı
 31. Her takibin açıldığı tarih itibariyle değerlendirilmesi gerektiği
 32. IK.120/2 YETKI BELGESİ PARA ALACAĞININ TAHSILI IÇIN KULLANILIR
 33. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmese dahi itirazın kaldırılması davası açılabileceği
 34. USD Yerine Sehven TL Cinsinden Açılan Takibin Maddi Hata Nedeniyle Düzeltilemeyeceği
 35. Borçlunun elbirliği mülkiyeti halindeki hissesinin doğrudan satışı imkanı ve yakalanma olanağı
 36. Teminatın paraya çevrilmesi icra mahkemesi
 37. Ticarî amaçla ekilen ağaçların taşınmazın mütemmim cüzü sayılmayacağı
 38. Menfi tespit davası kapsamında borçlu tarafından verilen teminat mektubu
 39. İcra memurlarının kusurlu davranışı ile ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağının bulunması
 40. Para cezası ve kamu alacaklarının tahsili hakkında İİK hükümleri uygulanmaz
 41. Yetkisiz icrada takibe dayanak belge tebliğ edilmiş ise yetkili icrada dayanak belgenin tebliğine...
 42. Talimatta kapının açılması şeklinde bir tabir olmaması nedeniyle haciz yapılmaması tazminat sebebi
 43. Kiranın Ödenme Zamanı
 44. İtirazın şirket yetkilisi ya da baroya kayıtlı bir avukat tarafından yapılması gerektiği
 45. Feragatin sehven yapıldığı hususundaki alacaklı vekilinin beyanının geçerliliğinin olmadığı
 46. ticari taksi hat satışı
 47. Tasarrufun İptaline Dair İlamın İcrası için Kesinleşmesi Gerekmez
 48. TBK. 76. Md.ne Göre Geçici Ödeme Yapılmasına İlişkin İlamların İcrası
 49. 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi
 50. İpotekli taşınmazın yeni malikinin ek takip talebiyle takibe dahil edilebileceği
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal