Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 1. 7226 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi GEREĞİ DURMA SÜRESİNİN KIYMET TAKDİRİ SÜRESİNE ETKİSİ HK.
 2. Suç eşyası olarak emniyet ekiplerince özel otoparka çekilen aracın yediemin ücreti ödenmeden teslimi
 3. Tahliye kararının uzunca bir süre infazının istenmemesi
 4. Muhafaza masrafları karşılanmazsa muhafaza talebi reddedilir
 5. İcra Müdürünün Yedieminle Birlikte Müteselsilen Sorumluluğu
 6. Yetkisiz icra dairesince yapılan haciz koyma ve kaldırma işlemleri yok hükmündedir
 7. Tüzel kişiliği bulunmadığ halde para ödeme yetkisi bulunan kurumların haczi koyması gerektiği
 8. İcra Müdürlüğünün resen ya da borçlunun talebi üzerine haciz yapma yetkisi yoktur
 9. Haciz mahallinde haciz amacı dışında başka bir amaçla kilitli yerlerin açılamayacağı
 10. 15 gün içerisinde müdürlükçe karar altına alınan satış avansı yatırılmazsa haczin kalkacağı
 11. Birlikte ifa kuralı gereğince araç iade edilmeden takibe devam edilerek yatırılan bedeli alınamaz
 12. Hacizli taşınmazın satışı halinde borcu karşılayıp karşılayamayacağı belirlenmeden ek haciz talebi
 13. Borçlunun işten çıkarıldığının bildirilmesi durumunda 2. Haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği
 14. Takip yapılamayacak dosyada haciz yapılması da mümkün değildir
 15. Haciz baskısı altında istihkak iddia eden kişi tarafından yatırılan paranın durumu
 16. Takibe konu ilamın BAM tarafından kaldırılıp yeni yargılama sonucu davanın reddi hali
 17. Borçlunun takip kesinleştikten sonra emekli maaşı haczine muvafakati
 18. BORÇLUNUN MAL, HAK VEYA ALACAĞININ SORGULANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YETKİSİ İCRA DAİRESİNDE OLMADIĞI
 19. HACİZ TALEBİNİN KABULÜNÜN TUTANAĞA YAZILDIĞI TARİH HACİZ TARİHİDİR
 20. Teminatın serbest kalması halinde haczi
 21. İcra memurunun tapuya muvafakat yazısı gönderme yetkisi bulunmamaktadır
 22. İhtiyati haciz kararının 10 günlük sürede infazının istenmesi
 23. Tahliye işleminde üçüncü kişi sayılmayanlar
 24. Çiftçi olan borçlunun, emekli maaşı alması çiftçilik vasfını ortadan kaldırmaz
 25. TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler aleyhine takip yasağı bulunmamaktadır
 26. Borçlunun mal, hak ve alacağının sorgulanmasına dair yükümlülüğün icra dairesinde olmadığı
 27. Haczi talep edilen araçların haczinin kabil olup olmadığı borçlu tarafından ileri sürülebilir
 28. Demuraj Bedelinin İcra Takip Dosyasından Talep Edilemeyeceği
 29. Üst Yapı Kullanım Hakkının Haczi
 30. Konkordato geçici mühlet kararının tahliyeyi durduracağı
 31. Tıp merkezinde haczedilen menkullerin İİK'nın 82.md.sinde yer alan haczedilemez mallardan olmadığı
 32. 5393 sayılı Kanun'nun 15/son md.si gerekçe gösterilecek haciz talebinin reddedilemeyeceği
 33. İİK'nın 150/c Maddesi ile İlgili Yargı Kararları
 34. İİK'nın 150/b Md.si Uyarınca Kira Bedellerinin Takip Dosyasına Ödenmesi
 35. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibe itiraz halinde aracın trafikten men edilebileceği
 36. Tüzel kişilik adresinin kapalı olması halinde tebliğ evrakına komşu isminin yazılmaması usulsüzlüğü
 37. Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek suçu, haciz yoluyla yapılan takipte olabilir
 38. İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihi Mi ?
 39. İİK.nın 110. md.sine göre haczin kalkması halleri
 40. İstihkak İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları
 41. Haczedilen malların idaresi
 42. Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri
 43. Haciz İhbarnamelerine Cevap için Masraf Verilmemesi ve Alacaklı Vekilince Elden Toplu Olarak Teslimi
 44. İcra ve İflas Kanunu'nun 24. Maddesindeki Taşınır Teslimine İlişkin Yargı Kararları
 45. İhtiyati haciz aşamasında tahsil edilen paranın, takip kesinleşmeden ödenemeyeceği
 46. Konuyla İlgili Maaş Haczi Yazısına Cevap Verilmemezse Ne Olur?
 47. Kat maliklerine ödeme emri tebliğ edilmeden veya takipte taraf olarak gösterilmeden haciz yapılamaz
 48. Borçlunun murisi adına kayıtlı araç kaydına yakalama şerhi konulamayacağı
 49. İktisadi bütünlük kararı alınan şirketler yönünden tahliye yapılabileceği
 50. Yeni Haciz Sonrası Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerekir
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal