Gönderen Konu: Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması  (Okunma sayısı 12223 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2487
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
« : 16 Ekim 2017, 17:17:33 »
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


12.
Hukuk Dairesi         
2016/17731 E.
2017/9947 K.


MAHKEMESİ   :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek haciz konulan taşınmazlardan birinin üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılabileceği belirtilerek istemin reddedildiği, alacaklının icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, bu taşınmazın tek başına borcu karşılamaktan uzak olduğu, diğer hacizlerin kaldırılması yönünde talep olmadığı, haczin kaldırılması talebinin, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil etmeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 23. maddesinde; ''Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır '' düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda; hacizli taşınmazlardan birinin üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak harç ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğünce harç alınmasına yönelik işlemde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

O halde, icra mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : ...'nin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/07/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
« Son Düzenleme: 16 Ekim 2017, 17:19:43 Gönderen: Özgür KOCA »

IŞIKDEMİR

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 255
 • Tşk.Sayısı: 17
 • Cinsiyet: Bay
 • Tengri Biz Menen
  • Hukukistan
Ynt: Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
« Yanıtla #1 : 17 Ekim 2017, 08:41:40 »
Kafalar gene karışık  ;D
above us only sky...

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2487
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Ynt: Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
« Yanıtla #2 : 27 Ekim 2017, 23:37:23 »
12. Hukuk Dairesi         2017/1874 E.  ,  2017/7158 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ   :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular ve ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

1) Borçluların temyiz itirazlarının incelenmesinde; 
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçluların temyiz itirazlarının REDDİNE;

2) ...’nın temyiz itirazlarına gelince;
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsuz haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlunun şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurarak, 04.11.2015 tarihli memurluk kararının iptali ile taşkın hacze konu ... ve ... plakalı araçlar üzerindeki haciz şerhinin, tahsil harcı alınmaksızın kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği, mahkemece; şikayetin kabulü ile, hacizlerin kaldırılması talebi doğrultusunda ve tahakkuk ettirilecekharç için de harç tahsil müzekkeresiyazılarak işlem yapılmak üzere 22.10.2015 tarihli icra müdürlüğü kararının iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, icra dosyasının incelenmesinde; alacaklı vekilinin 22.10.2015 tarihinde icra memurluğuna başvurarak iki adet araçtaki taşkın haczin kaldırılmasına, başkaca hacizli menkul ve gayrimenkuller üzerindeki haczin devamına karar verilmesini talep ettiği, icra memurunun 22.10.2015 tarihli işlemle; alacağın haricen tahsiledildiğine karine teşkil ettiğinden, takip çıkışı miktar üzerinden (401.900 TL)tahsil harcı yatırıldığı takdirde hacizlerin kaldırılması talebinin kabulü yönünde işlem tesis ettiği, alacaklı vekilinin aynı gün icra memurluğuna başvurarak, sehven dosyada taşkın haciz yapıldığından, dosyada fazlaca haczedilen araçlar üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği, icra memurunun bu konuda karar verildiğinden tekrar karar verilmesine yer olmadığı yönünde işlem tesis ettiği, borçlu vekilinin 23.10.2015 tarihinde icra memurluğuna başvurarak, taşkın haciz sebebiyle araçlardaki haczin kaldırılmasını talep ettiği, icra memurunun 23.10.2015 tarihinde, haczin taşkın olup olmadığı satış sonrası bilineceğinden talebin reddi yönünde işlem tesis ettiği, borçlu vekilinin taşkın haciz şikayeti ile icra mahkemesine başvurusu üzerine, mahkemece, ... 14. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 03.11.2015 tarih, 2015/1143 E. - 1035 K. sayılı dosyasında, icra memurunun, 22.10.2015 tarihli işlemle, tahsil harcı yatırılması halinde hacizlerin kaldırılmasına karar verdiği, borçlunun bu aşamada hukuki yararının bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, borçlu vekilinin bu kez 04.11.2015 tarihinde icra memurluğuna başvurarak araçlardaki haczin harçsız olarak kaldırılmasını talep ettiği, icra memurunun 04.11.2015 tarihinde, aynı husus için 22.10.2015 tarihinde karar verildiği gerekçesiyle tekrar karar verilmesine yer olmadığı yönünde işlem tesis ettiği görülmektedir.

Görüldüğü üzere, icra memurluğunca,tahsil harcı alınması halinde hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiş olup, bu husus ... 14. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 03.11.2015 tarih, 2015/1143 E. - 1035 K. sayılı dosyasında şikayet konusu yapıldığından, bu durumda tahsil harcı alınmadan hacizlerin kaldırılamayacağının kabulü gerekir.

O halde mahkemece, borçlunun şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : ...’nın temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) no lu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/05/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2487
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Ynt: Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
« Yanıtla #3 : 01 Aralık 2018, 23:38:33 »
12. Hukuk Dairesi         2016/22006 E.  ,  2017/13731 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ   :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlular vekilinin, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek diğer hacizler baki kalmak üzere İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nün 2014/105 E. sayılı takip dosyasına konulan iştirak haczinin kaldırılmasını talep ettiğini, icra müdürlüğünce, haricen tahsile karine teşkil edeceğinden vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılacağı yönündeki kararı ile aynı yöndeki kendi taleplerinin reddine ilişkin icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, takip dosyasında birden fazla devam eden haciz bulunduğundan, diğerlerine yönelik kaldırma talebinde bulunulmaksızın bir veya birkaçının alacaklı tarafça kaldırılması talebinin, alacağın haricen tahsil edildiğine tek başına karine teşkil etmeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 23. maddesinde; ''Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır'' düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda; başka bir icra dosyası üzerindeki iştirak haczinin kaldırılmasına yönelik taraf vekillerinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak harç ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğünce harç alınmasına yönelik işlemlerde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

O halde, icra mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : ...'nin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2487
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Ynt: Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
« Yanıtla #4 : 28 Eylül 2020, 12:39:27 »
Yargıtay 12. HD'nin yerleşik içtihatlarına göre; icra dosyasında HACiZLi TAŞINMAZLAR ÜZERiNDEKi HACiZLER BIRAKILARAK , borçluya ait banka hesapları üzerindeki haczin kaldırılmasının talep edilmesi alacağın haricen tahsil edildiğine karinedir.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/768 Esas KARAR NO:2019/2135 Karar YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2019/13191 KARAR NO:2020/6545 Onama

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32