Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davalarında Güvence Hesabının Ödeme Yükümlülüğünün Hangi Tarihte

Başlatan Özgür KOCA, 10 Nisan 2022, 23:02:39

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davalarında Güvence Hesabının Ödeme Yükümlülüğünün Hangi Tarihte Doğacağı


YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
2021/16685 E.
2021/4341 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki maddi ve manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 02/07/2020 gün, ... sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacılar vekili ile davalı ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

- K A R A R -
1-Dosya içeriğine, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı ... vekilinin tüm, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve 6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesinin 2. fıkrası delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nın 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm sebebi ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesi gereğince ihdas edilen ... Yönetmeliği'nin 15. maddesi gereğince rizikonun bilgi ve belgeleri ile birlikte ihbar edildiği tarihte Hesabın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, ödememe halinde temerrüt gerçekleşmektedir. Davalı ...'nın sigorta bedelini ödeme yükümlülüğü gerekli belgelerle birlikte ...'na başvuru yapıldığı tarihte, böyle bir başvuru olmadığı takdirde ise dava tarihinde doğmaktadır.

Somut olayda, davacılar vekili tarafından davalıya dava öncesinde başvurulduğu iddia edilmiş ve sunulan 23/02/2011 tarihli delil listesinde 21110709313 sayılı hasar dosyası delil olarak gösterilmiştir. Bu durumda mahkemece söz konusu hasar dosyası bulunduğu yerden getirtilip, davacı yanın davadan önce Güvence Hesabına başvurusu olup olmadığı incelenerek sonucuna göre faiz başlangıç tarihi hakkında karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde karar verilmesi yerinde görülmemiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin tüm ve davacılar vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair karar düzeltme isteminin REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin karar düzeltme isteğinin kısmen kabulü ile Dairemizin 02/07/2020 gün ve ... sayılı bozma ilamının davacı yararına olmak üzere yukarıda 2. bentte açıklanan gerekçe ile de BOZULMASINA, Yasanın 442. maddesi uyarınca 490,00 TL para cezasının davalı ... Hesabından alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 10,30 TL kalan red harcının karar düzeltme isteyen davalı ... Hesabından alınmasına, tashihi karar peşin harcının istek halinde karar düzeltme isteyen davacılara geri verilmesine, 08/07/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (9)